Muslimerna behövs i kampen för sjukvården. Men islamister, med kopplingar till al-Qaida, försöker splittra muslimerna och hela Sverige

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Den fjärde och sista delen i bloggserien om den nödvändiga striden mot de
grupper
som vill splittra det svenska samhället genom att skapa parallella samhällsstrukturer

 

Ingress
Den senaste bloggen har lockat och provocerat många att skriva kommentarer. En kommentar innehåller följande formulering riktad till mig:
”…din korsdyrkande gud som ändrar på sitt kön till en man och avlar en oäkting som sig själv innan den begår barn mord på sin horunge är också en oäkting ska du bara veta”

Denna förvirrade förolämpning kräver två klarlägganden från min sida:

1. Jag är själv inte kristen och dyrkar inte korset. Jag har inte tagit ställning för kristendomen mot islam.  De muslimer som väljer att förtrycka andra – både muslimer, kristna och judar – utgör en väldigt liten minoritet av alla muslimer. Därför tar jag inte ställning för någon religion mot någon annan religion. Det som jag, tillsammans med övriga i det parti jag tillhör, strävar efter är att upprätta ett samarbete med andra partier och livsåskådningar – däribland muslimer, kristna, judar och ateister – i kampen för att kunna anställa fler inom sjukvård och äldreomsorg samt kunna öka insatserna mot de kriminella som langar knark till barn och unga.

2. Den som skrev om min ”korsdyrkande gud” gjorde sitt bästa för att häda de kristna. Personen tillhör uppenbarligen någon av de många riktningar som finns inom islam, men är djupt okunnig om sin egen religion. Islam, kristendomen och judendomen tillhör alla de ”abrahamitiska” religionerna. Detta betyder att dessa religioner i grunden har samma gud. Islam ser också upp till Jesus (Isa ibn Maryam) så som varande en viktig profet. Jesus nämns, direkt eller indirekt, 187 gånger i 93 verser av Koranen. Den som skrev kommentaren ovan försökte förnedra den kristne guden samt Jesus. Men på grund av sin djupa okunskap förnedrade personen även den muslimske guden och en av islams profeter, som alltså nämns 187 gånger i Koranen.

 

Del ett
För att uppnå denna enighet i kampen för fler arbeten och en bättre sjukvård och äldreomsorg är det min och Arbetarpartiets uppgift att bekämpa de politiska och religiösa riktningar som vill splittra denna kamp. Under mina 45 år som politiskt aktiv har jag, tillsammans med andra demokratiska socialister, tagit otaliga strider mot andra politiska riktningar som velat minska personaltätheten inom sjukvård och äldreomsorg m.m. Denna strid pågår och kommer visa sig då Umeå kommun, nu i oktober, ska anta sin budget för nästa år.

Men det finns även religiösa riktningar som gör allt för att splittra istället för att ena. De värsta splittrarna är de som strävar efter parallella samhällsstrukturer. Detta oavsett om de tillhör kriminella nätverk eller är islamister (som Muslimska Brödraskapet eller wahhabitiska salafister). De allra värsta splittrarna är våldsbejakande jihadister som, med vapen i hand, stödde Daesh / IS eller stjäl en lastbil och dödar folk längs Drottninggatan. Dessa minoritetstolkningar av islam splittrar hela samhället genom att sätta sharia över de svenska grundlagarna som slår fast att Sverige är ett demokratiskt-sekulärt samhälle med yttrande- och tryckfrihet. Dessa minoritetstolkningar av islam splittrar därför – på ett förödande sätt – möjligheten att skapa en enighet i den nödvändiga kampen mot orättvisorna mellan klasserna i samhället. Detta gäller i Sverige. Denna splittring gäller även inom den muslimska världen. Det har alltid funnits ett behov att bekämpa det inflytande som kolonialmakter och nya imperialister har skaffat sig i Mellanöstern med vapen i hand. Detta har krävt enighet. Men bildandet av vad Daesh / IS kallade för sitt kalifat splittrade hela den muslimska världen och därmed även kampen om kontrollen över strategiska områden och oljan.

 

Del två
Till de värsta splittrare som har funnits i Europas historia hör de religiösa. Jag tänker bland annat på det trettioåriga kriget mellan katoliker och protestanter som slet sönder Europa under åren 1618-1648. Jag tänker också på de båda världskrigen. Mycket tyder på att Europa idag håller på att splittras. Till de källor som riskerar att skapa djupa och bestående motsättningar i dagens Europa är angreppen på dagens självständiga välfärdsstater från de som vill skapa ett Europas Förenta Stater. Det kan inte finnas två stater inom samma geografiska område. Antingen består dagens självständiga välfärdsstater som Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike eller så ersätts de av ett Europas Förenta Stater.

Bakom en annan djup och växande motsättning i dagens Europa står Muslimska Brödraskapet, wahhabitiska salafister och våldsbejakande jihadister. Som jag tidigare skrivit vid många tillfällen strävar dessa, oförtrutet, efter att skapa parallella samhällen med egen rättsskipning där sharia ersätter dagens folkstyre via allmänna och fria val. Sverige är inget undantag. Denna strävan har blivit alltmer öppen efter millennieskiftet. Sådana politiker som Mahmoud Aldebe tillhörde de allra mest frispråkiga – och för islamismen hårt arbetande. I olika partier!

Så sent som år 2003 var Mahmoud Aldebe ordförande för de socialdemokratiska muslimerna i Stockholm. År 2009 stod han på Stockholms-Centerns nomineringslista till riksdagen. Denne Aldebe klargjorde, på ett för andra islamister besvärande tydligt sätt, vad Sveriges islamister strävade efter. Aldebe själv tillhörde Muslimska Brödraskapet – oavsett vilken partibeteckning han för tillfället bar. Mahmoud Aldebe skrev ett brev till alla riksdagspartier där han krävde särlagstiftning för muslimer i Sverige baserad på sharialagar. Det var ett långt brev. Karaktären på brevet uttrycks i följande citat:

”Det behovs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam.”

(Hela brevet kan du ladda ned här)

De första att erkänna att shariastyre är oförenligt med de demokratiska fri- och rättigheter som finns i dagens Sverige är islamisterna själv, bland annat företrädare för Muslimska Brödraskapet. När Aldebe talar om ”rättelse” av den svenska familjerätten handlar det om att radera ut den juridiska jämställdhet som män och kvinnor har i dagens samhälle. Det handlar också om att radera ut rättigheterna för barn. I dagens Sverige är det inte tillåtet för en man att ha upp till fyra fruar. I dagens Sverige är det inte tillåtet för en vuxen man att gifta sig med ett barn. I dagens Sverige har kvinnor och män samma rättigheter i samband med arv och skilsmässa. Alla dessa rättigheter skulle gå förlorade för muslimerna i Sverige om det skulle ske en ”rättelse” i den svenska familjerätten. Aldebe krävde, listigt nog, inte sharia för alla medborgare i Sverige. Aldebe krävde enbart särlagstiftning för muslimer.

Detta visar tydligt på två saker.
a) islamisterna strävar efter att slå sönder den juridiska jämställdhet som uppnåtts mellan män och kvinnor i Sverige och detsamma gäller för de juridiska rättigheter som barn har. Detta mönster upprepas i land efter land i hela Europa,
b) islamisterna strävar efter att få samhället att tro att de företräder alla muslimer i sin kamp för parallella samhällsstrukturer – en kamp som innebär ett direkt sabotage av varje strävan efter en fungerande integrationspolitik. Detta mönster upprepas också i land efter land i hela Europa. Islamisternas mål är att splittra samhället på djupet.

 

Del tre
Tillbaka till Sverige. Efter en rad bakslag för islamisterna i Sverige, speciellt efter beslutet att utvisa sex av de mest tongivande islamisterna (de flesta imamer) år 2019, hade dessa ett stort behov av att ”revanschera” sig. Tillfället kom på grund av den idiotiska bränningen av Koranen som en annan splittrare av samhället genomförde i Rosengård. Jag tänker naturligtvis på den danske ”politikern” Rasmus Paludan och hans bihang i partiet ”Stram Kurs”. Jag har tidigare visat bilder från kravallerna som följde i Malmö. Efter detta krävde 15 muslimska församlingar i Stockholm att en blasfemilagstiftning skulle återinföras i Sverige. Blasfemi är ett annat ord för hädelse. I Sverige togs förbudet mot att häda bort år 1970. Det har gått 50 år sedan dess. Men när denna lagstiftning togs bort hade den i praktiken varit satt ur spel sedan mellankrigstiden – eller ännu längre tillbaka. Om detta beslut skulle återinföras vore det alltså inte bara en tillbakagång på 50 år utan snarast en tillbakagång på 150 år. Kravet skulle omöjliggöra en stor del av dagens populärkultur inom bland annat skapande av musik, film, bild och skulpturer. Jag har gått igenom detta mycket noga under stycket ”del tre” i den blogg som jag publicerade den 19 september. (”Politiker” som Paludan och islamister som ”brödraskapet” göder varandra).

Men det var just ett återinförande av blasfemilagstiftning som de 15 församlingarna krävde. Här finns en parallell till det brev som Mahmoud Aldebe skickade till riksdagens partier i mitten på 00-talet. Islamisterna vill kasta samhället bakåt i tiden genom att inskränka den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten helt i enlighet med sharia.

Vilka församlingar var det då som ställde detta krav, som skulle kasta Sverige långt, långt tillbaka i tiden? Jag ska publicera listan på dessa församlingar nedan. Men först ska jag gå in djupare på tre av dessa.

* Stockholms-Moskén på Södermalm
Den stora moskén vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm utgör centrum för Muslimska Brödraskapets organisationer i Sverige. Här har bland annat organisationerna Islamiska Förbundet i Sverige, Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer – alla Muslimska Brödraskapet närstående – sina ”högkvarter”. Moskén har besökts av en rad dignitärer från Muslimska Brödraskapet. År 2003 besöktes moskén av självaste Yusuf Al-Qaradawi – Muslimska Brödraskapets andlige ledare. Qaradawi uttalade sig, så sent som 2009, bland annat på följande sätt om judarna:
” Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

* Islamisk Kulturcenter i Rinkeby
Föreningen drev tidigare ungdomsgården Kreativitetshuset i Rinkeby. År 2009 avslöjades att en ledare på ungdomsgården hade agerat rekryterare åt den terrorstämplade grupperingen Al-Shabaab i Somalia. Al-Shabaab utgör en del av terrornätverket Al-Qaida.

* Islamiskt Forum Botkyrka
Islamiskt Forum Botkyrka äger Alby moské söder om Stockholm. Inför valet 2018 avslöjade Uppdrag Granskning att miljöpartisten Ali Khalil och en imam i Alby moské hade försökt sälja röster till Moderaterna i utbyte mot att föreningen skulle få en tomt så att de skulle kunna bygga en större moské. Enligt reportaget i Uppdrag Granskning hade Moderaterna blivit lovade uppemot 3000 röster i utbyte mot en moskétomt!

Här nedan kan du se hela listan över församlingar som krävde ett återinförande av blasfemilagstiftning:

Avslutning
Den kamp som jag och övriga medlemmar i Arbetarpartiet för har aldrig riktat sig mot muslimer. Den har alltid riktat sig mot islamister som strävar efter att skapa parallella samhällen med egen rättsskipning där sharia ersätter dagens folkstyre via allmänna och fria val. Detta innebär för det första ett direkt slag mot alla försök att föra en framgångsrik politik för integration. Islamisternas strävan – som sträcker sig över årtionden och innehåller infiltration av partier, andra ideella föreningar och myndigheter – innebär för det andra ett försök att splittra hela det svenska samhället genom att beröva en stor del av medborgarna sina grundlagsfästa fri- och rättigheter. Om detta lyckas innebär detta, i sin tur, ett dråpslag mot bland annat Arbetarpartiets strävan för en enad kamp mot den växande arbetslösheten och de likaså växande sociala klyftorna i samhället.

Vi strävar efter att göra muslimerna delaktiga i kampen för rättvisa och försvaret av demokratin. Islamisterna strävar efter att isolera muslimerna och splittra denna kamp. Den kritik som ”V med vänner” tillsammans med vissa socialdemokrater (och miljöpartister) har riktat mot Arbetarpartiet i dessa frågor visar på två saker: Dels på hur de alltmer identifierat sig med den borgerliga politik som förts i Sverige efter 1994, dels på deras oförmåga att se skillnad på muslimer och muslimer. I praktiken drar även dessa alla muslimer över en kam – precis som SD! I sin politiska feghet sviker därmed ”V med vänner” tillsammans med dessa socialdemokrater (och miljöpartister) alla de muslimer som önskar bli en del av det svenska samhället. Istället för att se muslimer som individer, som så förtvivlat väl behövs i kampen mot de växande orättvisorna, har V, S och MP under årtionden gött och stött islamisternas strävan efter att muslimerna ska ses som ett kollektiv – representerat av ”brödraskapet”.

Framtiden tillhör den vars politiska strategi går ut på att både bekämpa de nya problemen i form av parallella samhällsstrukturer baserade på en orimlig migrationspolitik och de gamla klassorättvisorna vars uttryck är ökad arbetslöshet, sämre arbetsrätt och minskade resurser till sjukvård, utbildning och omsorger;
framtiden tillhör den vars politiska strategi bygger på att försvara det demokratiska-sekulära välfärdssamhället – och som strävar efter att ena arbetande och arbetslösa bakom detta mål – och som i den enigheten inräknar den absoluta majoritet av muslimer som erkänner de svenska grundlagarna.
Denna politiska strategi är endast möjlig för demokratiska socialister.

______________________________________
De tre tidigare inläggen i denna bloggserie

är publicerade den 12 sept,
15 sept och 19 sept.

6 kommentarer

 1. G.F.

  Här några verser från Koranen, som muslimerna vägleds av och tillbedjer på daglig basis!

  2:191 “Döda de vantrogna varhelst ni finner dem.”
  3:28 “Muslimer får inte ta vantrogna som vänner.”
  3:85 “Andra religioner än islam är inte acceptabla.”
  5:33“ Lemlästa och korsfäst vantrogna som kritiserar islam.”
  8:12“ Terrorisera och halshugg dem som tror på andra skrifter än Koranen.”
  8:60 “Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de vantrogna.”
  8:65 “ De icke troende är dumma;uppmana muslimerna att bekämpa dem.”
  9:5 “När tillfälle uppstår, döda alla vantrogna var ni än finner dem.”
  9:30“Judar och kristna är perverterade, bekämpa dem.”
  9:12 “Kriga mot de vantrogna som bor i ditt grannskap.”
  22:1 “Straffa de icke troende med kläder av eld, järnstänger med krok, kokande vatten, smält deras hud och bukar.
  47:4“Längta inte efter fred med de vantrogna; halshugg dem när du fångar dem.”
  I ett av världens mest sekulariserade länder importeras denna religion som inte är kompatibel med väst i synnerhet inte med Sverige!
  Vi måste lära av historien!
  Vart än islam är utmynnar det i stora problem o krig, titta på syd Europa tex. Spanien på 900 och framåt… Marocko Tunisien Algeriet har även varit kristna länder före muslimerna tog över likaså Irak som de arabiska muslimerna tog över , Libanon som avsattes till kristna efter kriget av bl.a. Storbritannien, sen kom muslimerna….. de Krista gick med på delat styre med muslimerna men det hjälpte inte det blev inbördeskrig…. nu styr muslimerna Libanon,,, hur ser det ut! Sist men inte minst: Sword of Islam-Timur Lenk (Samarkand) -som på 1300 talet mördade 17 miljoner i central Asien.
  I närtid behöver vi bara titta på länder där muslimer rådet
  Sverige behöver inga muslimer.
  Förresten så läste jag bara din överskrift det räckte för mig.
  //G.F.

  • Niclas

   Varför ljuger du? Av de verser du lagt upp som har nån anknytning till koranen så ser du efter en snabb inblick i exegetiken att de är kontextuella. Skärp dig.

   • //G.F.

    Titta här, här har vi någon som på ’sin’ högtravande svenska försöker verka beläst, och som dessutom påstår att jag ljuger,,, men i samma andetag medger denne att texterna har anknytning till koranen -vilket är sant.
    Som det ser ut,så verkar du vurma för muslimerna,,, så om du inte redan är muslim,så kan du ju konvertera till islam, och därefter lyda under pedofilen muhammed och den förtryckande, straffande etc. ’religionen’ (sekten) ,och på ’köpet’ studera koranen, som du verkar behöva!

    //G.F.

 2. Jonsson

  Islam har en väsentligt annan syn på vem Jesus var – än kristendomens.
  Problemen som Sverige dras med är att de ledande politikerna inte företräder folket, inte försvarar demokrati och yttrandefrihet.
  EU tar allt mer form av tredje riket och det är Tyskland som tagit ledartröjan.
  Frankrike, Italien, Grekland och Spanien är, trots sina folkmängder… helt frånkopplade.
  Sverige däremot backar upp Tyskland (gärna mot Ryssland). Löfvens kindpussande på fru EU: Merkel, det har jag sett nog av. Vad har Merkel tillfört Sveriges och hela Europas framtid?

 3. Frank Pettersson

  Bra blogg! Det är just samarbete och enighet mellan drabbade grupper som är nödvändigt. Arbetare på en fabrik behöver vara eniga vid en strejk – oavsett vilken religiös tro man har. Undersköterskor inom äldreomsorgen behöver samarbeta med varandra mot nedskärningar – oavsett vilken religös tillhörighet man har. Vilken tro man har, eller om man är ateist, behöver inte vara något problem då man tar strid för något tillsammans. Men det är glasklart att det är just en sådan, religiös, splittring islamisterna vill ha. Allt för att försvaga till exempel fackföreningarna och stärka sin egen maktposition. Det är ingen tillfällighet att den islamistiska diktaturen i Iran, under årtionden, brutalt har angripit alla försök att bygga upp fria fackföreningar. På samma sätt motarbetade vissa inom den kristna kyrkan uppbygget av fackföreningar i väst på 1800-talet. Just för att splittra de lågavlönade arbetarna och bibehålla sina egna maktpositioner.

 4. Erik

  Hur många blir utsatt för våld i Isalms namn i världen? Och hur många i Jesus namn? Man kan önskar att muslimer i Sverige och världen förkastar Islams lagar och reformerar religionen/ideologin så att ”älska dina fiender och gör gott mot dem som hatar er och välsigna dem som förbannar er” eftersträvas. Västvärlden och många av dess lagar härstammar ur en viss religion och inte en annan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.