Politiker har försök lura journalisterna i Umeå inför budgetdebatten på måndag – och har på det stora hela taget lyckats. Tyvärr. Del I av II.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Nästan alla partier i Umeå kommunfullmäktige har försökt lura Umeås journalister. Detta när det gäller partiernas påståenden om hur mycket de har satsat på olika kommunala verksamheter. Dessa försök har varit påfallande framgångsrika. Låt oss titta på hur de styrande S+MP, tillsammans med så gott som samtliga partier från den tidigare Alliansen har lyckats lurat journalisterna i Umeå.

Låt mig ta två exempel:
S+MP påstår att de har ”satsat” 50 miljoner på Äldreomsorgen. Men sanningen är att S+MP i det verkliga livet skär ned med 24 miljoner inom äldreomsorgen. Allianspartiet påstår att de har ”satsat” 80 miljoner på äldreomsorgen. Men i det verkliga livet stannar satsningen på 6 miljoner. Hur går detta till?

Det går till så här.

För varje år ökar kommunens kostnader automatiskt. Det handlar dels om stigande stigande löner och priser. Detta kallas för indexökningar. Dels handlar det om att antalet barn, elever och äldre ökar. Detta innebär naturligtvis att även behovet av lärare, omsorgspersonal ökar tillsammans med behovet av nya lokaler till barnen, eleverna och de äldre. Denna kostnadsökning kallas för demografi eller tillväxt eller volymökningar.

 

Del ett
Nettokostnaden för Umeå kommuns verksamheter kommer nästa år att ligga på cirka 7,8 miljarder. Detta innebär att den automatiska kostnadsökningen är stor. Mycket stor i absoluta tal. Då vi räknar upp årets budget med den kostnadsökning som automatiskt följer av index och demografi (eller tillväxt eller volymökningar) visar det sig att den automatiska kostnadsökningen för budgeten 2021 jämfört med årets blir ganska exakt 400 miljoner kr!

Dessa fördelar sig på följande sätt:
Index:           + 190 miljoner kronor,
Demografi:    + 210 miljoner kronor,
Summa:       + 400 miljoner kronor

Kommentar: Denna uppställning motsvarar kommunens budget före det statliga tillskottet till äldreomsorgen på 41,4 miljoner.

Innebörden av ovanstående är denna: Om inte kommunens olika verksamheter, som automatiskt fördyras med upp till 400 miljoner, kompenseras med lika mycket (400 miljoner) inför budgeten 2021 blir nästa års budget en nedskärningsbudget! Med nedskärning menar jag det som brukar avses med detta ord: d v s att personaltätheten och ambitionsnivån (eller kvaliteten) i kommunens verksamhet minskar!

 

Del två
Vad blir då innebörden av att en majoritet av partierna i fullmäktige inte räknar upp tillskotten till kommunens verksamheter med 400 miljoner i budgeten för nästa år (2021)?
Låt oss återkomma till detta om en liten stund.

Vi börjar istället med att titta på vad partierna faktiskt har gjort. En majoritet av partierna i fullmäktige har tillskjutit pengar som täcker den automatiska kostnadsökningen för verksamheterna när det gäller index (190 miljoner). Däremot har de flesta partier inte räknat upp de ekonomiska tillskotten inför nästa års budget så att de täcker den automatiska kostnadsökningen för demografin (fler barn, elever och äldre samt den ökning av lokalbehovet som följer). De styrande S+MP, samt de flesta av de övriga partierna, har alltså endast räknat upp tillskotten till kommunens verksamheter med 190 miljoner kr.

Genom att utelämna uppräkningen för demografin (volymökningarna) började S+MP, och nästan alla andra partier, sitt budgetarbete inför nästa år med en gigantisk nedskärning på hela 210 miljoner!

Denna metod har präglat budgetarbetet för nästan alla partier som sitter i Umeå kommunfullmäktige!

Det är inte många journalister som har förstått hur vilseledande detta är. Och journalisterna är inte ensamma om att bli lurade. Många som sitter i kommunfullmäktige har inte heller förstått att de blivit vilseledda. Trots att det är dessa ledamöter som ska fatta beslut om nästa års budget för verksamheterna i Umeå kommun nu måndag den 26 oktober.

 

Del tre
Ovan visade jag hur S+MP:s satsning inom äldreomsorgen som, enligt dem själva, ligger på 50 miljoner i realiteten innebär en  nedskärning på 24 miljoner. Jag visade hur ett av partierna i den tidigare Alliansen som, enligt egna ord, har gjort en satsning på 80 miljoner på äldreomsorgen för 2021 i realiteten har gjort en satsning på mer blygsamma 6 miljoner. På äldreomsorgen. Detta sedan hänsyn tagits till demografin (volymökningarna). För S+MP samt för detta Alliansparti låg bluffen på hela 74 miljoner!

När det gäller Individ- och familjeomsorgen ser det – i realiteten – ut på följande sätt:
S+MP påstår att de satsar 82 miljoner. Men när hänsyn tas till demografin visar det sig att dessa istället skär ned med 20 miljoner. När det gäller Allianspartiet är situationen nästan densamma. Partiet påstår att det satsar hela 47 miljoner. Men när hänsyn har tagits till demografin visar det sig att Allianspartiet i realiteten skär ned med 55 miljoner. I detta fall ligger bluffen, både för S+MP samt för Allianspartiet, på 102 miljoner!

Lägger vi ihop verksamheterna i dessa två, så viktiga, nämnder blir bluffen hela 74+102 = 176 miljoner! Det är verkligen att vilseleda journalister, andra folkvalda politiker samt umeborna!

 

Del fyra
Sådär skulle jag kunna gå vidare, parti för parti, verksamhet för verksamhet, och avslöja alla dessa bluffar som blir resultatet av att nästan alla partier i fullmäktige struntade i att tillskjuta ekonomiska medel på 210 miljoner. Pengar som motsvarar den ökade kostnaden i verksamheterna som den demografiska tillväxten innebär samtidigt som tongivande partier inte har talat om vilka konsekvenser som detta kommer att få.

Alternativt uttryckt: genom att de tongivande partierna först skar ned med 210 miljoner, utan att tala om det, har dessa lyckats framställa vad som egentligen är nedskärningar som ”satsningar”.

Detta är verkligen en medvetet vilseledande metod att redovisa de olika verksamheternas situation under nästa år. Sanningen är att de behöver ett tillskott på 210 miljoner för nästa år ”bara” för att bibehålla samma kvalitet och ambitionsnivå som har gällt för detta i år (2020).

Jag anser att det inte råder något som helst tvivel om att det verkligen är så här som det har gått till. Sanningen framgår dels genom det övergripande resonemanget om det tillskott på 400 miljoner som krävs för att ”ta igen” den automatiska kostnadsökningen på 400 miljoner. Dels genom exemplen från äldreomsorgen samt från individ- och familjeomsorgen. Utan täckning för de ökande volymerna kommer inte fjolårets kvalitet att kunna bibehållas.

 

Avslutning
Dessa saker är svåra för journalister, som inte följer Umeå kommuns ekonomi på ett kontinuerligt sätt, att tränga in i. Detsamma gäller även för många av de folkvalda ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige. Samt för umeborna. Speciellt ogenomträngligt har denna budgetmetod blivit eftersom flera partier i fullmäktige har gjort sitt bästa för att journalister – men även folkvalda och umeborna i allmänhet – inte ska förstå.

Du som vill slå vakt om skola, omsorger och de lokaler som verksamheterna behöver – sprid gärna detta inlägg. NU!

 

                                                                                           Följ gärna budgetdebatten under måndagen.
                                                                                                  Debatten inleds 09.00

 

4 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej.

  Helt riktigt Jan.

  Vi har alla ett ansvar i att skapa demokratins förutsättningar, i
  dessa ingår naturligtvis en relevant och oberoende granskning
  i omständighet som ger fundament för ett sammanhållet hus.

  Staten eller annan medborgarfinansierad organisationen är med
  andra ord, inte bättre eller annat än dess svagaste länk.

  I den medborgarfinansierade pressen ligger det uppdrag du nu
  framför krav på, varför ser inte dom själva sitt yttersta ansvar?

  Svaret kanske är att ”få eller ingen” ser nytta i annat än egen
  (personlig eller grupps) agenda. Uppvisad obstruktion kan
  helt enkelt fortsätta, utan att minsta konsekvens kan utges…

  Ansvar kan naturligtvis aldrig utkrävas av den som inte har de
  förutsättningar som krävs för att förstå sin roll, m a o så har vi
  folket, (av ointresse) gemensamt skapat de förutsättningar
  som så långt resulterat i demokratins motsats. D v s anarki eller
  den oordning, som ytterst alltid ger ”fåtalets makt över flertalet”.

  Med vänlig hälsning / Jan

 2. Jonsson

  Jag kan inte se någon tydlig lokalpolitisk bevakning från röda Folkbladet, frisinnade VK eller intetsägande lokala SvT.
  Umeborna är nog väldigt nöjda med de politiska besluten, annars hade valresultatet blivit annorlunda sist.
  Vi vet ju vilka verksamheter som får utgöra budgetregulatorer. Vet det sedan 1980-talet. Ju mer t ex förskolan kunde spara ena året, desto mer tvangs de spara följande år. Och samma för äldreomsorgen från 90-talet, när luften gick ur Ädelsatsningen. Nu pågår tydligen ett välfärdsrally bland partier i stan. Genomskinligt.
  Och, Bostadens byggboom betalas framgent av befintliga hyresgäster.

  När budgeten är spikad lär överraskningar komma medan löften uteblir?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.