Kampen mot kriminella nätverk i utsatta områden handlar om vilken identitet och lojalitet som skapas. Problemens djup måste erkännas.

Jag bloggar av två skäl. Precis som andra vill jag påverka.
Men jag vill också motverka en sjunkande politisk allmänbildning
Min förhoppning är att läsare från alla läger ska få ut något av det jag skriver.

__________________________

 

Ingress – en repetition
I det förra blogginlägg som jag publicerade den 25 augusti hade en partikamrat till mig refererat och kommenterat rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad?”

Rapporten visar hur enskilda anställda, och verksamheterna i Göteborgs kommun, påverkas av kriminella nätverk och av bärare av hederskulturens normer. Rapporten var djupt skrämmande. Det var häpnadsväckande hur djupt de kriminella nätverken, och de hederskulturella normerna, hade trängt in i kommunens verksamheter. Bland det mest skrämmande var hur tafatt som de politiskt ansvariga, de kommunala myndigheterna och staten, svarade på denna uppenbara utmaning från kriminella nätverken och från hederskulturens bärare. De kriminella, och de personer som bär upp hederskulturens normer, verkade möta ett mycket svagt och oorganiserat motstånd. Vissa delar av rapporten pekade faktiskt på det motsatta. Det vill säga att enskilda och modiga anställda som stod för de demokratiskt stiftade lagarna – och för de demokratiska traditionerna inom kommunens verksamheter som vilar på lagarna – mot kriminella och mot bärare av hederskulturen fick ofta inget stöd från kollegor och chefer. De kunde tvärt om bli ansedda som besvärliga och bestraffas genom att bli kallade för rasister och till och med få minskade budgetramar för sin verksamhet!

Rapporten från Göteborg är alltså en mycket skrämmande och omskakande läsning. Men rapporten visar också på något positivt. Rapporten visar att många anställda inser vad som pågår och reagerar mot det växande inflytandet från kriminella nätverk och klaner. Rapporten gav intryck av att en majoritet av de intervjuade verkar uppfatta problemen och kunde berätta om problemen på ett insiktsfullt sätt. Hur ska Göteborgs kommun och staten ta tillvara på de positiva inslagen i rapporten?

Vad ska samhället göra för att skydda sig mot kriminalitet, och försvara de lagar som utmanas av hederskulturens normer?

Några saker som är uppenbara om än inte uttömmande:

1. Det första består i att erkänna problemens omfattning och djup. Rapporten visar nämligen att problemen är så stora inom vissa stadsdelar att samhället, via myndigheterna, måste inleda en medveten motoffensiv riktad mot de kriminella nätverken, och mot bärarna av de hederskulturella normer, som hotar samhällets institutioner och deras demokratiska arbetssätt. Det handlar helt enkelt om att samhället måste ”återta kontrollen” av vissa stadsdelar. Detta genom att se till att lagarna, och de värderingar som bygger på lagarna, blir de dominerande inom de mest utsatta stadsdelarna, stadsdelar där det har etablerats parallella samhällsstrukturer.

2. En motoffensiv måste ha en flera kraftkällor. En av de viktigaste kraftkällorna finns hos de anställda inom Göteborgs kommun.Hur sla då denna kräftkälla kunna tas tillvara. Rapporten beskriver att de modiga och insiktsfulla anställda ofta känner sig ensamma. Arbetet för den del av personalen som utsätts för den starkaste pressen måste, så långt det bara är möjligt, organiseras så att ensamarbetet måste elimineras.

3. Personalen måste känna att de har chefernas stöd (förutom att de kan söka stöd hos varandra). Cheferna har ett väldigt ansvar i att vända den tystnadskultur – som rapporten riktar svidande kritik emot – till en kultur där de anställa vågar tala om problemen. Exempel på sådana arbetsplatser är bland annat socialtjänst och skolor. Här måste det till en helt ny attityd. Anställda som tar konflikter med bärare av hederskultur och representanter för kriminella nätverk ska inte behöva tveka ett ögonblick på att de kan räkna med stöd från sin kommunala arbetsgivare och från cheferna inom kommunen. Det kan handla om stöd med att upprätta en anmälan, vittna för polisen, klara av alla steg i en rättegångsprocess. Rapporten säger att de anställda som har fått stöd i sådana situationer har gått stärkta ur händelsen. Till detta kan läggas att det krävs fler anställda. Bland annat för att eliminera ensamarbetet inom utsatta verksamheter – som socialtjänst och skolor.

4. Kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Men de anställda på socialtjänst och skolor och måste känna sig säkra till liv och lem. Detta kräver att kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser återinför. Dessa fanns på 1970 och -1980 talen. Deras roll var att ständigt finnas ute i bostadsområdena. Och de skapade sociala band till befolkningen. Idag kommer denna uppgift att bli ännu viktigare – om brott ska kunna förebyggas och lösas. Kvarterspolisens och den fotpatrullerande polisens ständiga närvaro är en förutsättning för att de boende på vissa stadsdelar överhuvudtaget ska våga tala med polisen.

Men idag måste även kvarterspolisen stå för säkerheten och stöd till de som exempelvis arbetar inom socialtjänst och vårdcentraler, skolor och ungdomsgårdar (grupper som utsätts för påtryckningar). De sociala banden innebär slutligen en säkerhet för poliserna själva. Tyvärr har kvarterspoliserna försvunnit och traditionen att patrullera till fots har minskat.

5. Insikten om att kampen mot den klanstruktur som finns i vissa bostadsområden kommer att ta tid. Ett grundläggande inslag i denna kamp är att de boende i en stadsdel kan räkna med att de poliser de kanske vågar börja tala med efter ett år kommer att stanna kvar. Annars rasar alla positiva band som håller på att byggas upp att raseras.

6. Ett annat grundläggande inslag handlar om att bekämpa arbetslösheten. En person som nyss kommit till Sverige, och som inte har ett jobb, men bor i ett utanförskapsområde hamnar lätt utanför samhället. Och frågan kommer att ställas på sin spets: vilken identitet kommer denna person att få? Den som inte har ett arbete för heller inga svenska arbetskamrater – vilken naturligtvis minskar motivationen att lära sig svenska. Den som inte har ett arbete ställs också utanför gemensamma försäkringssystem vid exempelvis arbetslöshet och sjukdom. Dessa system utgör en styrka i det svenska samhället. För de som får ta del av dem.
Den som inte har ett arbete att livnära sig på, kan aldrig uppnå känslan av att ta kontroll över sitt eget liv. Den personen kommer inte att ha en lön som gör det möjligt att låna till ett hus eller en lägenhet. Detta gör att en sådan person, för att få en identitet, kan komma att vända sig klanstrukturerna. En invandrare (flykting) som går arbetslös länge kommer sannolikt att söka sig till sina landsmän för att ”höra hemma” någonstans. Och särskilt till sina släktingar om det finns sådana. Det är hos landsmän och släktingar som den arbetslöse måste vända sig om de behöver låna pengar. Den arbetslöse får inte låna på banken.

När det gäller kampen om en nyanländs identitet – ska personen bli en utlandsfödd del av det svenska samhället, med språkkunskaper och lojalitet mot arbetskamrater, fackföreningen och det svenska samhället i stort, eller ska den nyanlände få en identitet av och lojalitet mot klanen och dess strukturer – utgör arbetet och arbetskamraterna ett avgörande inslag.

Avrundning
Det finns mer som måste diskuteras. Behovet av ”säkra” ungdomsgårdar där umgänge över etniska gränser skulle vara möjligt, behovet av att bekämpa knarklangare och drogliberaler, med mycket mera. Men hör ovan finns några viktiga punkter.

En slutsats som vi drog av rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad?” är att det i slutänden handlar om en kamp om själarna. Vilken identitet ska en nyanländ flykting få? Det är med denna frågeställning i bakhuvudet som vi arbetar.

9 kommentarer

 1. Brorson

  Nu vet jag att Jan Hägglund har en väldig respekt för grundlagarna och kräver att de ska hållas. Men de är inte gudagivna med evig giltighet, utan ändras över tid. Som exempel gjordes många grundlagsändringar 2010. Följande gäller dock.

  a) De svenska grundlagarna (och alla andra nationella lagar) är underställda Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
  b) Grundlag får inte stiftas, ändras eller upphävas på samma sätt som andra lagar. Det är stora skillnader speciellt beträffande NÄR och HUR. Vi får inte missa nästa tillfälle. som är NU och en bit in på nästa år.

  Om vi missar tillfället, som vi har nu, kan kriminella ligor fortsätta att utnyttja svenska myndigheter i sin kriminella verksamhet även 2023 och framåt. De har inte rätt att vägra. De ändringar, som behövs, är tillåtna enligt Europakonventionen. Jag kan bara uppmana Janne och hans partikamrater inom AP, samt aktiva inom andra partier, att noga läsa grundlagarna, särskilt Regeringsformen i sin helhet (inte bara de inledande kapitlen )och Europakonventionen, även den i sin helhet, inklusive alla tilläggsprotokollen. Lägg särskilt artikel 17 på minnet.

  Svenska politiker föreslår ofta åtgärder, som strider mot religionsfriheten enligt Europakonventionen, samtidigt som de underlåter att genomföra sådana begräsningar som är tillåtna enligt art. 17. Så får det inte fortsätta, Det måste sättas stopp för missbruk av religionsfriheten för kriminella syften.

  FN:s konventioner, exempelvis Barnkonventionen, har inte samma ställning som Europakonventionen som en internationellt (dock endast inom EU) tvingande lag. Det är synnerligen anmärkningsvärt att regeringen och delar av rättsväsendet använder Barnkonventionen som om den vore en internationellt tvingade lag, som allvarligt hindrar effektivt brottsbekämpning bland ungdomar och unga vuxna.

  Förekommer denna ”tolkning” och tillämpning av konventionen i något annat land på jorden? Denna fråga är högst väsentlig. för naturligtvis väljer välinformerade kriminella att begå sina brott i ett land, vars lagar och rättspraxis skyddar förövarna och inte offren.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till brorsons kommentar den 30 augusti
   Vi förordar OMEDELBART en ständig polisiär närvaro i de områden som jag bloggade om den 25 augusti (med hjälp av min partikollegas text). Vi föreslår inte att vänta med detta till dess att några grundlagar är ändrade. Vi vill dock göra det väldigt svårt att systematiskt bryta mot existerande lagar – speciellt mot existerande grundlagar.
   Kvarterspoliser i en minipolisstation i de utsatta områdena och fotpatrullerade poliser i allmänhet är vad vi vill satsa på. Det är inte fel på många av dagens insatser – under förutsättning att de kompletteras med två små insikter (som är utgör själva grundproblemet). Vissa av gängens syn på de svenska lagarna, och på de poliser och andra myndighetspersoner som ska upprätthålla dessa lagar, är att de inte anser att lagarna är legitima (och därför inget som de behöver bry sig om). Låt mig formulera mig ännu klarare: vissa gäng befinner sig (mentalt sett) i vad som måste beskrivas som ett lågintensivt krig med det svenska samhället och dess myndigheter (inklusive polisen). Alltså: ska samhället kunna återta förlorad mark måste det till en insikt om att det svenska samhället befinner sig (i vissa stadsdelar) i ett lågintensivt krig. Detta kräver en mental förändring – av stora mått. Den polisiära insatsen i de områden som ”tagits över” av kriminella klaner eller nätverk och bärare av hederskulturens normer (ibland samma personer) måste vara på 30 års sikt. Uppenbarligen kan det ta mer än 20 år att vinna krig. Även lågintensiva.
   Men samhällets våldskapital räcker inte. Det är inget mål utan endast ett medel. Det egentliga kriget står om vilken IDENTITET som nyanlända ska få. Så den polisiära insatsen måste kompletteras med en insikt om att det behövs en stram invandrarpolitik under lång tid framöver. Och det behövs en väg in på arbetsmarknaden. Det handlar i slutänden om vilken identitet och lojalitet som de invandrare som kommit till Sverige ska få: en identitet och lojalitet med Sverige – även om personen är utlandsfödd. Eller med gänget (klanen) alternativt med sharia. Så vi / jag är för långsiktiga och stora polisinsatser. Detta som medel att nå ett mål – inte som ett mål i sig.

   • Brorson

    Det är inte osannolikt att ett eller flera av riksdagspartierna (tillsammans) senast i början av nästa år kommer att föreslå grundlagsändringar, och då bör alla partier som kandiderar i riksdagsvalet ta ställning till om de vill stödja förslagen, eller ej.

 2. arbetare

  Vi är väldigt förskonade häruppe jämfört med de större städerna .
  Nere i Stockholm var det skjutningar på fyra olika ställen i går kväll .

  Fyra .

  Hur vänder man en sån utveckling utan att tvingas sätta in militär för att återta kontrollen över de områden dit brandkår och ambulans inte kan åka utan beväpnad eskort ?

  Där har ju satsats bokstavligen talat miljarder på fritidsgårdar , integrationslotsar , extra resurser till skolor i utsatta områden och andra förebyggande insatser utan att någon förbättring uppnåtts .

  Om något har ju gängen flyttat fram sina positioner då de fått ”egna” soc-sponsrade lägenheter och fritidsgårdar att operera från utan att någon vågat opponera sig både av rädsla för gängen och för att ertappas med ”fel” värdegrund och riskera utfrysning och uppsägning .

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till kommentar från arbetare 30 aug 2021
   Du har rätt. Därför föreslår vi en ständig polisiär närvaro i de områden som jag bloggade om den 25 augusti (med hjälp av min partikollegas text). Kvarterspoliser i en minipolisstation i de utsatta områdena och fotpatrullerade poliser i allmänhet är vad vi vill satsa på. Vi föreslår att detta verkställs OMEDELBART. Det går att göra inom nuvarande regelverk – bara viljan finns. Vi vill alltså göra det väldigt svårt, näst intill omöjligt, att systematiskt bryta mot existerande lagar – speciellt mot grundlagar.
   Det är inte fel på många av dagens insatser – under förutsättning att de kompletteras med två små insikter (som är utgör själva grundproblemet). Vissa av gängens syn på de svenska lagarna, och på de poliser och andra myndighetspersoner som ska upprätthålla dessa lagar, är att de inte anser att lagarna är legitima (och därför inget som de behöver bry sig om). Låt mig formulera mig ännu klarare: vissa gäng befinner sig (mentalt sett) i vad som måste beskrivas som ett lågintensivt krig med det svenska samhället och dess myndigheter (inklusive polisen). Alltså: ska samhället kunna återta förlorad mark måste det till en insikt om att det svenska samhället befinner sig (i vissa stadsdelar) i ett lågintensivt krig. Detta kräver en mental förändring – av stora mått. Den polisiära insatsen i de områden som ”tagits över” av kriminella klaner eller nätverk och bärare av hederskulturens normer (ibland samma personer) måste vara på 30 års sikt. Uppenbarligen kan det ta mer än 20 år att vinna krig. Även lågintensiva.
   Men samhällets våldskapital räcker inte. Det är inget mål utan endast ett medel. Det egentliga kriget står om vilken IDENTITET som nyanlända ska få. Så den polisiära insatsen måste kompletteras med en insikt om att det behövs en stram invandrarpolitik under lång tid framöver. Och det behövs en väg in på arbetsmarknaden. Det handlar i slutänden om vilken identitet och lojalitet som de invandrare som kommit till Sverige ska få: en identitet och lojalitet med Sverige – även om personen är utlandsfödd. Eller med gänget (klanen) alternativt med sharia. Så vi / jag är för långsiktiga och stora polisinsatser, detta som ett medel att nå ett mål. Inte som ett mål i sig.

 3. Eva

  Vad tycker dom andra partierna om denna utveckling? Det är lika””skrämmande” och inte minst märkligt hur tyst det är från den kanten! (Politiska bloggar visar ju det,bara du som visar till en ”obehaglig” sannhet)Skjutningarna som NU pågår i Sverige visar ju hur tafatt alla ministrar som har ansvar beter seg. Det är bara pinligt och høra dom i nyheter och debatter. Nu senast i Agenda och där var det mamman som som kom med konkreta förslag! Har jag varit politikern då skulle jag rodna av skam!

 4. Brorson

  Min uppmaning till Janne och AP att noga läsa vissa delar av den svenska grundlagen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter, var inte avsedd som kritik eller invändning mot det, som Janne har skrivit i inlägget, Det var ett råd i all välmening inför den händelse att AP ställer upp i riksdagsvalet och kommer in, eftersom AP då kan tvingas ta ställning till grundlagsändringar, som har initierats av ett eller flera andra partier. Bra att vara förberedd och genomskåda ev. fulspel.

  Annie Lööf, C, har idag föreslagit omfattande grundlagsändringar, som inte på minsta vis kommer att underlätta kampen mot brottsligheten, utan snarare är ägnade att hindra ett ”oönskat” valresultat att få genomslag i riksdagsarbetet och lagstiftningen. Men det säger hon förstås inte i klartext. Hon föreslår bl.a. att fem (?) enväldiga domare i Högsta domstolen, vilka kanske har tillsatts genom förhandlingsuppgörelse mellan henne själv och Morgan Johansson, ska få befogenhet att ogiltigförklara riksdagsbeslut.

  Inrättandet av en författningsdomstol är ett gammalt borgerligt krav, som S har motsatt sig varje gång det har framförts. Men som Lennart Holmlund tycker att Snu ska hänga på. Vad hade Holmlund sagt om samma förslag hade framförts av SD? Sanningen är ju att Lööf, påhejad av Holmlund, vill införa ett slags minoritetens diktatur. Jöken ska få grundlagsskydd. Det fanns två sätt att hålla SD utanför inflytande: ett demokratiskt och ett odemokratiskt sätt.

  Det demokratiska sättet, hade varit att bilda en majoritet, vari SD inte ingår. Med rådande valresultat 2018 hade det krävt inflytande för V. Lööf och Löfvén valde den odemokratiska vägen, att sätta valresultatet ur spel, genom en förhandlingsuppgörelse, som sa att båda ”ytterkantspartierna” SD och V skulle vägras inflytande. Därmed har den grundlagsfästa demokratin underställts ett avtal. Detta påminner om Hitlers agerande 1933,men med andra metoder, när Hitler helt sonika lät arrestera kommunisterna, så att deras röster i den tyska riksdagen inte behövde räknas.

  De grundlagsändringar som – enligt min mening behövs, och som AP eventuellt kan tvingas ta ställning till efter ett ev. riksdagsinträde – handlar om kampen mot brottsligheten. Om svenska myndigheters skyldighet att hjälpa även utländska kriminella ligor med både med information vid planering av brotten och t.o.m. hjälpa till vid utförandet av brotten. De myndigheter som utnyttjas av ligorna är framförallt Skatteverket (folkbokföringen) och Kronofogdemyndighet. Men även polisen.

  Detta, myndigheternas medhjälp vid planering och utförande av brott. slår givetvis mot den offentliga verksamheten själv. Beslutsfattarna inom våra myndigheter är ju även privatpersoner – och sårbara i den egenskapen. ”V vet var du bor i vilken skola dina barn går” är ett vanligt påtryckningsmedel, som ger ligorna tillgång till våra skattepengar. Och det nämns ju också i Göteborgs-studien.

  Det borde också göras en utredning av de verkliga orsakerna till att så många poliser slutar, eller undviker yttre tjänst.. Även poliser kan ha barn, som går i någon skola. Även om det är i en annan stadsdel.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Brorson 31/8 – 21
   Jag uppfattade ditt förra inlägg just som ett råd i all välmening. Och jag tackar för det. Jag har inte haft tid att själv läsa Lööfs förslag till grundlagsändringar. Jag utgår dock ifrån att ditt referat är korrekt. Och utifrån detta delar jag din analys. Lööf sätter egenintresset för sig och ”sitt” parti före det allmänna demokratiska intresset. Hennes förslag skulle kunna ses som ett både odemokratisk, och desperat, sätt att öka Centerns specifika tyngd i riksdagen. Detta genom att ”skära bort” det inflytande som väljarna gett (för Lööf) oönskade partier – bland annat i form av mandat i just riksdagen. Det finns något djupt olustigt i detta förslag från Drottning Lööf.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.