Socialchefer skriver att Lundgren (S) skapar rättsosäkerhet – överlämnar samtidigt sitt ansvar för arbetsmiljön till just Lundgren! Vem ska leda soc?

De åsikter som jag framför har två syften. Dels vill jag göra
Arbetarpartiets (AP) ståndpunkter kända i Umeå, dels
vill jag bidra till en höjd politisk allmänbildning.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Ingress
Det har uppstått en fullständigt både orimlig och oacceptabel situation inom socialtjänsten inom Umeå kommun. Jag tänker beskriva denna, orimliga och oacceptabla, situation utifrån både offentliga och skriftliga material. Ni som läser vidare ska minnas en sak: Då två sidor strider om principer kan inte båda sidor ha rätt. Däremot kan båda sidor ha fel.

 

Del ett
Skälet till att det har uppstått en både orimlig och oacceptabel situation inom socialtjänsten är följande: Socialdirektören har, tillsammans med två andra av socialtjänstens högsta chefer, framfört en offentlig kritik riktad mot politikern Andreas Lundgren (S) – en kritik som är så fruktansvärt hård och så allvarlig att det nästan saknar motstycke. Andreas Lundgren är ordförande i Individ- och familjenämnden och därmed ytterst ansvarig för socialtjänsten i Umeå kommun.

 

Del två
De tre höga cheferna har alla samma uppfattning. Jag citerar socialdirektören: ”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…”.

Socialdirektören skriver även bland annat följande: ”Flera av riskerna har varit kända av kommunledning, förvaltning och huvudskyddsombud sedan 2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021 …”.

Även de andra två höga cheferna inom socialtjänsten skriver att ordförandens agerande och styrning av nämnden medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Men dessa två vidgar dessutom kritiken så att den drabbar fler politiker i Individ- och familjenämnden. Jag citerar en del av vad dessa båda chefer har skrivit: ”Ordförande och ledamöter i egna nämnden agerar i individärenden utanför beslutsordning (delegation). Ifrågasätter verksamhetens underlag och beslut …”

Här måste jag stanna upp och förklara varför denna kritik är så fruktansvärt hård och allvarlig så att den har lett till en situation som är både orimlig och oacceptabel.

Det har med myndighetsutövningen att göra.

 

Del tre
Vi i Arbetarpartiet kan ha en annan uppfattning än exempelvis Moderaterna när det gäller skatteuttaget. Vi anser att skattesänkningar skulle missgynna verksamheterna inom exempelvis skolan och omsorgerna samt när det gäller underhållet av gator och fastigheter. Därför säger vi att det vore oansvarigt att sänka skatten. Moderaterna, å sin sida, betonar att Umeå kommun har ett högt skatteuttag i jämförelse med andra kommuner. Därför säger de att det mest ansvarsfulla vore att låta umeborna behålla mer av varje intjänad hundring. Detta är ett exempel på den vanliga politiska-ideologiska debatten. De som får avgöra vem som har rätt och fel, vilka som är ansvarslösa eller ansvarsfulla, är väljarna. I kommande val. Skattedebatten handlar nämligen inte om myndighetsutövning! Den handlar om ideologi och politik. Partiernas uppfattningar och underlagen till dem är helt offentliga.

Individ- och familjenämnden har ”vanliga” politiska ärenden som handlar om att exempelvis beräkna behov och fördela pengar. Det sker i enlighet med olika politiska och ideologiska uppfattningar. Partiernas uppfattningar och underlagen till dem är helt offentliga. Precis som i skattefrågan.

Men när det gäller MYNDIGHETSUTÖVNING gäller helt andra regler. Då förvandlas den politiska nämnden, där debatten är offentlig och styrs av ideologiska samt politiska värderingar, till en myndighet. Som exempelvis polisen! Och då gäller naturligtvis sekretess. Och då ska beslut tas i enlighet med lagar som exempelvis LVU och LVM. Dessa beslut kan handla om omhändertagande av barn och unga och placering i fosterhem, eller om tvångsåtgärder riktade mot personer med missbruk.

Det är därför som kritiken från socialdirektören och de andra två höga cheferna på socialtjänsten blir så fruktansvärt hård och allvarlig; det är därför deras kritik har lett fram till en situation som är både orimlig och oacceptabel. För låt oss nu, med vår kunskap om myndighetsutövning i bagaget, återigen titta på kritiken från de tre höga cheferna. Tänk alltså på att kritiken från socialcheferna inte är någon kritik från en politiker riktad till en annan politiker. Istället handlar det om kritik från en lagstyrd verksamhet riktad mot en annan lagstyrd verksamhet. Allvaret i de tre socialchefernas kritik ska alltså jämföras med den extremt allvarliga situation som skulle uppstå ifall  ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB) skulle rikta kritiken mot ”Polismyndigheten” för att polisen systematiskt agerar på ett sätt som skapar ”rättsosäkerhet” och som innebär ”otillbörlig påverkan”. Detta skulle också leda till en både orimlig och oacceptabel situation.

 

Del fyra
Låt oss citera socialdirektören igen:
”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…”.
”Flera av riskerna har varit kända av kommunledning, förvaltning och huvudskyddsombud sedan 2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021 …”.
Låt oss lägga till de andra två höga socialchefernas kritik:
”Ordförande och ledamöter i egna nämnden agerar i individärenden utanför beslutsordning (delegation). Ifrågasätter verksamhetens underlag och beslut …”

Innebörden i vad dessa tre höga chefer säger, tillsammans, är bland annat följande: Ordföranden och även andra ledamöter i Individ- och familjenämnden lägger sig i enskilda ärenden, som berör individer, på ett otillbörligt sätt vilket resulterar i att beslut och verkställande av beslut kanske inte sker i enlighet med lagen! Det är till och med så illa att hela socialtjänstens arbete (uppdrag) hotas. Dessutom säger de tre cheferna att risken för otillbörlig påverkan, som hotar rättssäkerheten, har varit känt av kommunledningen, förvaltningen och huvudskyddsombudet ända sedan 2019 (i tre år). Detta utan att något har hänt !!

 

Avslutning
Antingen är chefernas kritik riktig…
… och då agerar en myndighet (Individ- och familjenämnden) så illa att en annan myndighet (Socialtjänsten) känner sig tvingad att ifrågasätta om verksamheten, som bland annat handlar om tvångsomhändertaganden och placering samt tvångsvård, sker i enlighet med lagen.
Är chefernas kritik riktig har även kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunjuristerna, huvudskyddsombudet, m fl, känt till detta under tre år – men inte gjort någonting åt saken!
Är chefernas kritik riktig måste Andreas Lundgren, och även andra ledamöter inom Individ- och familjenämnden, stå till svars även juridiskt.

Men, är chefernas kritik felaktig…
… då slår de tre chefernas mycket, mycket allvarliga anklagelser tillbaka mot dem själva. Och har de tre cheferna fel måste frågan ställas: Vem kan då hysa förtroende för dessa chefer?

Det är nämligen så här:
Det som underminerar förtroendet för både socialtjänst och politiskt ansvariga är om denna typ av extremt allvarliga anklagelser tillåts uttalas utan att någon ställs till svars: Varken bland de som indirekt anklagas för att bryta mot lagen (Individ- och familjenämnden, kommunstyrelsen, kommunens högsta tjänstemän samt huvudskyddsombudet), eller de som utslungar dessa extremt allvarliga anklagelser. I detta fall blir det både orimligt och oacceptabelt att låta den vanliga, förbannade, tystnaden sänka sig över den situation som skapats av de tre socialchefernas angrepp på hela den politiska och administrativa ledningen av Umeå kommun.

Jag hoppas att alla fullt ut förstår varför kritiken är så fruktansvärt hård och allvarlig och att det uteblivna svaret från de anklagade har lett till en situation som är både orimlig och oacceptabel.

Kom ihåg vad jag sade inledningsvis: Då två sidor strider om principer
kan inte båda sidor ha rätt. Däremot kan båda sidor ha fel.
I mitt nästa blogginlägg ska jag granska de tre
chefernas agerande. Och jag ska börja
med att de frånsade sig sitt 
arbetsmiljöansvar.

26 kommentarer

 1. Bamsepojken

  Hej igen Jan!
  Mycket BRA sammanfattat! blir bara värre och värre denna soppa inom
  Umeå Kommun! har PM-at flera politiker om det VI varit utsatta för och försökt få kontakt men ICKE
  ens ett svar!!?? är inte politikerna till för att lyssna och ta till sig information från oss medborgare-
  Väljare istället för att ducka och gömma sig???

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Bamsepojken II den 10/4-22
   Jo. Politikerna är till för att lyssna och ta till sig information. Sedan måste alla använda ett acceptabelt tonfall. Jag har idag tvingats hota med avstängning från mitt kommentarsfält vid två tillfällen. Men låt mig understryka: det finns inget i din kommentar som jag anser vara fel.

 2. Bengt Dennis

  Vilken sörja. Skulle nog säga att både chefer och nämnden har gjort grova fel år ut och år in. Är det inte så att cheferna och ordförande Lundgren har hållit varandra om ryggen under lång tid, men nu inser cheferna att det inte går långre. Snaran börjar dras åt. De väljer att istället att vända sig emot ordföranden och kasta honom och nämnden under bussen innan det är för sent. Det gäller att rädda sitt eget skinn så att säga….
  Märkligt också att man som chef hux flux kan säga ”nä, nu vill jag inte ha något ansvar längre, så jag skickar det till någon annan”….Jag viste inte att man kunde göra så..ska nog börja med den taktiken jag också.

 3. Arbetare

  Socialtjänstens höga chefer är som ledare i en diktatur. Det gör vad de vill hur de vill bara de får som de vill
  Men nu börjar verkligheten komma ikapp och snaran dras hårdare om deras halsar. Vad gör dessa höga chefer då?!

  Jo de slår på Andreas Lundgren och nämnden för att de själva ska komma utan. Bättre förekomma än att förekommas. Visst är det då genomskinligt.
  Kommunrevisionen och alla granskade höga chefer det kan inte vara rimligt att socialtjänstens chefer har fortsatt förtroende efter vad de nu ställer till med!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Arbetare den 10/4-22
   Nej. Cheferna är INTE som ledare i en diktatur. Du löper risken att jag portar dig från mitt kommentarsfält om du använder denna typ av jämförelser och begrepp i fortsättningen. Kommentarerna får vara hårda. Men din kombination av brist på argument och obalanserade förolämpningar hör inte hemma på mitt kommentarsfält.

 4. David G

  Ansvariga politikerna får väl inte lägga sig i frågorna som ska lösas av de som utför jobbet? Visst, man måste granska och ifrågasätta men bevakningen ska ske på nivån att man bekräftar att lagar och regler efterlevs.
  Det här låter mera som ministerstyre, vilken i så fall inte är mycket bättre än det Putin håller på med i Ryssland.
  En eloge till Media som lyfter på locket och granskar!!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från David G 10/4-22
   Det är politikerna som fattar själva besluten om eventuella omhändertaganden och fosterhemsplaceringar samt ev. tvångsvård. Det är lätt att glömma bort det. Därför är det inget konstigt att politikerna, då och då, begär att få syna de beslutsunderlag som socialtjänstens anställda tar fram. Det kallas för ”kontrollärenden” och är helt och hållet efter regelboken. Alla beslutsfattare måste då och då göra djupdykningar i sina beslutsunderlag.
   Men vad ingen utomstående vet är hur O F T A, och med vilken A T T I T Y D, en eller flera politiker i Individ- och familjenämnden genomför dessa ”kontrollärenden”.
   Jag anser att du ska avhålla dig från fortsatta jämförelser med Putin. Det är sällan som jag portar någon från mitt kommentarsfält. Men Putin hör definitivt inte hemma i diskussionen om socialtjänstens politiker och chefer i Umeå kommun.

   • David G

    Du har helt rätt. Vi lämnar österländska ledare utanför.
    Problemen man upplever som person som drabbas av besluten som politikerna tar, med den inställning som du också sätter fingret på, innebär att individen tappar förtroendet för myndigheten och de politiker som styr. Transparensen saknas. Beslutsunderlaget kan och får inte granskas. Konsekvensen kan inte överklagas, eller när man försöker så ger det bara mer bensin på elden mot individen som blir utsatt av övergrepp från myndigheten. Rättssäkerheten blir satt ur spel, det är otroligt allvarligt.

    Tyvärr drabbar det inte bara personer med en lag- och etik-vidrig agenda. Det drabbar fullt fungerande familjer som vill och avser väl. När sånt händer måste man backa och ta om från myndighetshåll. Och framför allt, det får aldrig bli en prestige-fråga för en individ i styrande position. Uppstår sådana situationer så är man som politiker ute på väldigt tunn is.

 5. Observatör

  Att påstå att nämnden skapar rättsosäkerhet och otillbörlig påverkan ….vilket kvalificerat BS av Camilla Thunell och Karolina Lundqvist
  Det är ju kunnat påvisas det motsatta! att det saknas rättsäkerhet för de stackars barn som är under socialtjänsten våld.
  Nämndens insyn skapar rättssäkerhet det visar pga förvaltningsrättens dom och avslag av socialtjänstens beslut att vilja flytta ett barn efter många år i familjehem bara pga av att tanterna på socialtjänsten inte kunde samarbeta= gå som dom ville

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Observatör 10/4-22
   Du drar, i mina ögon, för långt gående slutsatser av det ENDA exempel som du refererar till. Det faktum att förvaltningsrätten avslog ETT beslut av väldigt många beslut innebär INTE att det går att säga som du gör: ”det saknas rättssäkerhet för de stackars barn som är under socialtjänsten våld.” Med dina ord dömer du ut alla beslut som någonsin fattats av socialtjänsten i Umeå kommun.
   Med dina ord går du också längre i din kritik av socialtjänsten i Umeå än islamisterna i Muslimska brödraskapet! Och jag är, som du kanske vet, VÄLDIGT kritisk mot de konspirationsteorier som personer knutna till deras internationella smutskastningskampanj riktar mot all socialtjänst, och mot alla socionomer, i Sveriges alla 290 kommuner.
   Sedan gillar jag inte alls att du använder begreppet ”tanterna på socialtjänsten”.
   S K Ä R P N I N G – eller avstängning från mitt kommentarsfält.

 6. Umeåbo

  Vilket viktigt och allvarligt inlägg gällande saker som alla Umeåbor borde bli bekymrade över!! Det känns som att det vi läst om i tidningen och hört om i offentliga diskussioner gällande socialtjänsten och ordföranden för individ- och familjenämnden senaste året haft grund! Något av det absolut viktigaste måste väl vara, vem som tar ansvar för detta kaos, som rimligen påverkar Umeå kommuns invånare. Som det står i detta inlägg:
  ”Men är chefernas kritik felaktig…
  … då drabbas de tre cheferna av sina egna mycket, mycket allvarliga anklagelser. Och vem kan då hysa förtroende för dem?”
  Det är ju mest troligt så att dessa chefer på Socialtjänsten är helt galna och har helt tappat fotfästet (utifrån allt man läst), vilket innebär att då kan ju inget förtroende finnas kvar för dem, särskilt inte hos ordföranden och de ledamöter som sitter i nämnden på första parkett….eller så är det så att det är tvärtom. För båda kan ju inte ha rätt. Nån av parterna, alternativt båda, har fel…det som ”vi” behöver få se, är att ”man” faktiskt gör något åt det. Men vem är denne ”man” som bör göra något åt detta och återställa ordningen och förtroendet för samtliga inblandade?! Någon borde ta denne i örat så hen vaknar och gör det hen bör.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Umebo 11/4-22
   Jag instämmer i din fråga: ”Men vem är denne ”man” som bör göra något åt detta och återställa ordningen och förtroendet för samtliga inblandade?!”
   Sedan måste jag själv fundera på om det går att återställa förtroendet för ”samtliga inblandade”.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Observatör 11/4-22
   Jag har i detta läge inte publicerat någon kommentar. När det gäller dig: Det är ju, trots allt, endast en dag sedan du skrev din kommentar. Det är absolut inte alltid som jag hinner publicera alla kommentarer dagen efter de kommer in. Det beror på min egen situation. Detta får alla som skriver kommentarer lov att acceptera.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på kommentar från Observatör den 11/4-22
     Jag kommer att stänga av dig helt om du fortsätter att skriva på det sätt som du skrev i det tidigare inlägget.

 7. Messerschmitt

  En orimlig situation. Antingen måste politikerna i IFO-nämnden avgå – eller så måste de ge sparken åt cheferna. Ofattbart att en sån här situation tillåtits att växa fram.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Messerschmitt 11/4-22
   Håller absolut med – med den lilla skillnaden att det räcker med att ge de tre cheferna nya arbetsuppgifter. De behöver inte sparkas. Detta naturligtvis under förutsättningen att de har fel. Vi har ju även den möjligheten att båda sidor i denna våldsamma konflikt kan ha fel.

 8. Jerker Nilsson

  Skrämmande och jag försöker förstå vad som händer i detta men hur mycket jag än tänker förstår jag inte detta.
  Cheferna kritiserar nämnden och Andreas Lundgren i mycket grova ordalag sen lämnar det över arbetsmiljöansvaret just till Andreas Lundgren. Är det alltså så att det är han som nu har ansvaret för all personal inom socialtjänsten? Hur kan detta vara rimligt?
  Jag undrar hur det rent praktiskt fungerar just nu gällande Andreas Lundgrens arbetsmiljön ansvar? Jag visste inte ens att detta var möjligt att göra av chefer.

 9. Jan Sjöström

  Hej!

  Svensk förvaltning har att acceptera demokratins förutsättning,
  d v s det regelverk vi (folket) ser skäl i. All myndighetsutövning
  i en demokrati utgår från stöd i dessa regelverk.

  Efter 1976 hämtas konsekvens av brist mot dessa lagar via s k
  tillsyn. En tillsyn motiverad av och i den nytta som folkets styre
  kräver.

  Att som myndighet välja att bortse från dessa regelverk ger efter
  1977 ett tillsynsärende, (där sakernas omfattning bereds). En
  konsekvens mynnar ut i en kritik, en av kritik berörd myndighet
  att agera på och i. D v s att tillse nödvändig funktion via lagtext.

  Att avstå detta ger oss b l a underlag till de fel vi nu kontinuerligt
  tvingas åse. Ett ärende som avslutas i kritik, är i funktion när
  upprepandets behov uteblir.

  Myndighets uppgift.

  Basalt är skyldighet till kommunikation. Utreda omständighet
  samt tillse att beslut i överprövningsbarhet utges. En ordning i
  funktion är till nytta, en ordning utan ovanstående nytta – blir
  endast dysfunktionell i sin frustration.

  Är vi i nytta av en förvaltning som utförs i tjänstepersons agenda,
  är vi i nytta av en förvaltning som agerar i egen agenda! Nej,
  politisk styrning är aldrig aktuell. Inte heller i L V U eller L V M.
  Det handlar uteslutande om att tillse fungerande förvaltande
  ordning.

  Att avstå ansvar, personellt eller i funktion är inte möjligt. Det är
  en skyldighet som ger tjänsten. Att undvika detta är grund för ett
  entledigande.

  Konklusion.

  Vi behöver återställa ordning i enlighet med lag. Tjänstepersonal
  utan insikt blir lätta offer för påverkan. Vi måste tillse arbetsro och
  den trygghet som följer av nyttan i regelverk. Återinsättande av
  ansvar i offentlig tjänst skapar nödvändig trygghet i att ”stå emot”
  när en ”alternativ agenda” upplevs störa lagtexts intentioner.

  / Jan Sjöström

 10. Umeåbo

  Har uppmärksammat att detta blogginlägg har flest ”likes/tummen upp” av alla dina inlägg under åtminstone 2022! Det säger ju något. Ser fram emot ditt nästa inlägg om de tre chefernas agerande!

  • Mimmi

   Såg också det!!
   Noterade även att du har en av de VKs mest lästa bloggar! Du gör så klockrena analyser av komplicerade situationer

 11. D.A

  Mycket anmärkningsvärt två sidor kan ha fel men bara en kan ha rätt. Det är helt sant. Hur ska sanningen komma fram? Jag tycker det låter så konstigt att problemet med Andreas Lundgren och nämnden pågått så länge flera år och ingen av dessa ” höjdare” gjort något åt saken. Eller är det en efterhandskonstruktion för att kritiken nu ska låta mer trovärdig? Tack för att du granskar och går till botten med detta. Någon är riktigt fel i allt detta som händer.

 12. Caanita

  Varför görs inte en helt opartisk granskning/ genomgång av hela situationen? Nu skyller alla på alla och det leder endast till ännu mer låsta positioner.
  Förmodligen kommer det visa sig att båda parter måste se över sitt agerande för att komma vidare, att granskningen som nu går via media torde väl knappast vara lyckosamt för någon part.

  • Bamsepojken

   Opartisk granskning måste vara det SJÄLVKLARASTE SJÄLVKLARASTE!
   Men inget i denna ofattbara såpa inom UK verkar följa det NORMALA och verkliga tillvägagångssättet
   Har skrivit det förrut det är BARA Jan Hägglund och Arbetarpartiet som verkligen törs och vill belysa
   det orimliga ofattbara som pågår och har pågått under flera år med samma beslutsfattare vid rodret!!
   Kryp fram och sätt ner hela foten ni andra s.k förtroendevalda politiker en gång för alla då detta
   absolut INTE är bra för Umeå Kommuns image ju längre detta pågår

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.