Socialcheferna agerar oförsvarligt. De JO-anmälde inte missförhållanden – utan underkände egna verksamheten! Ska cheferna omplaceras?

De åsikter som jag framför har två syften. Dels vill jag göra
Arbetarpartiets (AP) ståndpunkter kända i Umeå, dels
vill jag bidra till en höjd politisk allmänbildning.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Ingress
Den 10 april  skrev jag bland annat följande:
Det har uppstått en fullständigt både orimlig och oacceptabel situation inom socialtjänsten i Umeå kommun. Jag tänker beskriva denna, orimliga och oacceptabla, situation utifrån både offentliga och skriftliga material.

Det är tre höga chefer inom socialtjänsten i Umeå kommun som har utlöst denna orimliga och oacceptabla situation. Det handlar om socialdirektören, en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef.

Socialdirektören skrev nämligen bland annat följande: ”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…”.
Socialdirektören skrev även att: ”Flera av riskerna har varit kända av kommunledningen, förvaltningen och huvudskyddsombud sedan 2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021. Detta och annat står att läsa i ett offentligt dokument daterat den 4 februari i år.
De andra två höga cheferna skrev att ordförandes agerande hade inneburit en rättsosäker handläggning och otillbörligt påverkan. Dessa två chefer utvidgade dessutom sina anklagelser mot den politiska nivån inom socialtjänsten till att inte endast gälla ordföranden utan även andra ledamöter som påstods ”agerar i individärenden utanför beslutsordning (delegation)… ”. Två av de tre chefernas formuleringar var i detta sammanhang helt identiska. Även detta står att läsa i offentliga dokument daterade 27/1 respektive 4/2.

 

Del ett
Den 10 april kommenterade jag även de tre chefernas offentliga dokument på ungefär följande sätt:
– Antingen är chefernas kritik riktig och då agerar en del av myndigheten (Individ- och familjenämnden) så illa att en annan del av samma myndighet (de handläggande tjänstemännen) känner sig tvingad att ifrågasätta om verksamheten – som bland annat handlar om tvångsomhändertaganden och placering av barn och unga, samt om tvångsvård av missbrukare – sker i enlighet med lagen.
– Är chefernas kritik riktig har även kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunjuristerna, huvudskyddsombudet, m fl, känt till detta under tre år – utan att göra någonting åt saken!
Är chefernas kritik riktig måste Andreas Lundgren, och även andra ledamöter inom Individ- och familjenämnden, stå till svars även juridiskt.

Jag skrev även följande
– Men, är chefernas kritik felaktig… då slår de tre chefernas mycket, mycket allvarliga anklagelser tillbaka mot dem själva. Och har de tre cheferna fel måste frågan ställas: Vem kan då hysa förtroende för dessa?

Det är nämligen så här:
Det som kommer att underminera förtroendet för socialtjänsten, för både handläggande tjänstemän och för de politiskt ansvariga inom Individ- och familjenämnden, är om denna typ av extremt allvarliga anklagelser uttalas – utan att någon ställs till svars!

Del två
Antingen … eller

Antingen har ordföranden inom den politiska ”Individ- och familjenämnden” Andreas Lundgren, samt andra ledamöter i samma nämnd, begått felaktigheter som måste få juridiska påföljder.

Eller så är har de tre höga cheferna inom socialtjänsten fel i sina anklagelser.
Och då måste detta leda till någon sorts påföljd – för dessa tre chefer. Detta understryks av att de tre cheferna inte endast har anklagat politikerna inom Individ- och familjenämnden. Socialdirektören har även anklagat ”kommunledning, förvaltning och huvudskyddsombud”.

Med detta syftas kommunstyrelsen, kommunens högsta tjänstemän som kommundirektören samt juristerna och huvudskyddsombudet.

Socialdirektören anklagar därmed, tillsammans med två andra chefer, både den politiska och administrativa ledningen i Umeå kommun för att ha känt till situationen ända sedan 2019 och ändå inte ingripit – trots att situationen har eskalerat (trappats upp/förvärrats).

 

Del tre
Vad är det som står på spel?
Och vad är det som har förvärrats och som politikerna och kommunens allra högsta tjänstemän har struntat i? Låt oss återigen citera socialdirektören:

”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…”.

Kommentar:
Om någon anklagar mig för att ha mordhotat någon, gång på gång sedan 2019, måste den som anklagar mig antingen bevisa att jag verkligen har begått detta upprepade ”hotbrott”. Steg ett är att personen vänder sig till polisen som får påbörja en förundersökning.
Eller, om personen bara fortsätter att påstå att jag har hotat personen i fråga till livet men inte agerar juridiskt, kommer naturligtvis jag att agera. Detta genom att anmäla denne spridare av rykten för förtal.

 

Del fyra
Det orimliga i de tre chefernas agerande
Om det tre cheferna verkligen menade allvar så borde de ha agerat helt annorlunda:

*Juridiskt sett borde cheferna ha inlämnat en JO-anmälan.
Denna anmälan skulle de ha riktat mot Andreas Lundgren (och andra politiker) som de, öppet, anklagar för att – i samband med myndighetsutövning – ha agerat på ett sådant sätt att verksamheten innebär ”rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…”. Detta sedan åratal tillbaka.

*Moraliskt sett
borde cheferna ha sagt upp sig.
Det borde inte gå att, under hela tre år, fortsätta att leda en verksamhet som inte är rättssäker, utifrån otillbörlig påverkan i enskilda ärenden, i samband med myndighetsutövning.
De tre cheferna verkar inte vara förmögna att förstå följande: om deras anklagelser skulle visa sig stämma så är de själva, efter tre hela år, medansvariga för all denna rättsosäkerhet och all denna otillbörliga påverkan!!
Varför blev de tre cheferna inte visselblåsare? Detta istället för att bara fortsätta att, år efter år, administrera allt de nu plötsligt påstår sig vara fruktansvärt kritiska emot?

*Istället frånsade sig cheferna arbetsmiljöansvaret!
Till vem. Efter att ha riktat fruktansvärt allvarliga anklagelser mot Andreas Lundgren (S), ordförande inom Individ- och familjenämnden, överlåter de tre cheferna ansvaret för arbetsmiljön på just honom! Detta är ett orimligt agerande.
Kom ihåg: En analys av hur någon agerar ska bestå både av vad någon GÖR – och vad någon INTE gör.
De tre cheferna agerar inte juridiskt genom att lämna in en JO-anmälan mot Andreas Lundgren, vilket de borde ha gjort utifrån sin kritik. Cheferna säger inte upp sig, vilket de borde ha gjort av moraliska skäl, utan fortsätter istället att leda en verksamhet som de inte anser är rättssäker.
Men de överlåter sitt eget arbetsmiljöansvar – samtidigt som de fortsätter som chefer – trots att de anser att Andreas Lundgrens ledarskap: ”skapar oförutsägbarhet, känsla av osäkerhet, oro och otillräcklighet hos medarbetare i förvaltningen”. Detta skrivet av socialdirektören den 4 februari 2022.

OM socialdirektören, och de två andra cheferna, verkligen menade allvar skulle de inte kasta arbetsmiljön för sin personal i gapet på den person som de skyller allt elände på.

 

Del fem
De tre cheferna har agerat oförsvarligt
Genom vad de har skrivit, offentligt, om den verksamhet som de har tagit ansvar för under alla år då de uppenbarligen ansett att verksamhet inte har varit rättssäker, utifrån otillbörlig påverkan i enskilda ärenden, i samband med myndighetsutövning, har de tre cheferna gjort något som är orimligt och oacceptabelt:

De tre cheferna har öppnat för nya överklaganden av beslut:
* från varje förälder som anser sig missgynnad i beslut rörande vårdnadstvister,
* från varje förälder som anser att barn/barnen omhändertagits och placerats på fosterhem på felaktig grund,
*från varje förälder, eller ungdom, som anser att det skett felaktiga tvångsomhändertaganden på grund av missbruk,
*Delvis gett vatten på kvarn till den internationella hatkampanjen, riktad mot socialtjänsten i Sveriges 290 kommuner samt mot alla varande och blivande socionomer, för att socialtjänsten skulle genomföra kidnappningar och hjärntvätt av barn till muslimska föräldrar.

De tre cheferna måste nu upp till bevis. Annars måste frågan ställas om de ska omplaceras?

 

Avslutning och återkomst
Jag vill avsluta med att säga följande: Det är uppenbart att det pågår en strid mellan åtminstone Andreas Lundgren (S) och dessa tre chefer. Och det är uppenbart att en del av striden handlar om politikernas rätt till insyn. Men detta är nog inte hela förklaringen. Jag tänker även ta upp behovet av visselblåsare i Umeå kommun. Jag vill avsluta detta blogginlägg med att säga följande: Om två sidor strider om principer kan inte båda ha rätt. Men båda kan ha fel.

Socialchefernas kritik, och agerande, är definitivt inte trovärdigt i mina ögon.

 

PS. Då jag gjorde lumpen lärde jag mig en hel del om mental ”krigföring”. Detta från det befäl som lärde ut närstrid. Befälet lärde även oss grabbar lite om hårda tag i det civila livet. Han sade bland annat följande: ”Dra aldrig kniv om ni inte är beredda att använda den!”. Skälet var att den vi (eventuellt) drog kniv emot tvingades utgå ifrån att vi var beredda att använda kniv – annars skulle vi inte ha dragit kniven. Och om då vår motståndare också hade kniv – och var beredd att använda kniven, samtidigt som vi inte var det – då låg vi verkligen illa till.

De tre cheferna inom socialtjänsten har, bildligt talat, dragit kniv. Detta i form av giftiga ord. De måste synas? DS.

18 kommentarer

 1. Henke

  Socialdirektören Karolina Lundqvist gjorde ett uttalande i VK för några månader sedan tillsammans med personal chef. Där uttalade hon meningen ”- Inget skaver inom socialtjänsten i Umeå !”mycket märkligt när hon sedan några månader senare påstår att socialtjänsten inte kan bedriva en rättssäker verksamhet?! Utifrån socialdirektörens skrivelse ”skaver ” det ju så enormt inom socialtjänsten i Umeå! Ljuger hon nu eller ljög hon i sitt tidigare inlägg i VK?

 2. Facklig

  Jag som fackligt engagerad reagerar starkt på det jag läser i din blogg kring situationen på Umeå kommun socialtjänst. Om det varit så illa som de höga cheferna ger sken av är chefer och facket på arbetsplatsen skyldig att agera med en anmälan till Arbetsmiljöverket utifrån 6:6 Arbetsmiljölagen. Blir rejält oroad över att facket på arbetsplatsen inte agerat som de borde och är skyldig att göra. Kan de vara så illa att facket helt enkelt är ”köpts” av arbetsgivaren och inte vågar agera och vara obekväma?
  Eller kan fackets passivitet bero på ” påhittade” beskymmer av cheferna.

  Att cheferna lägger över arbetsmiljöansvaret på nämnden borde bara det få facket att agera med en 6:6 jml Arbetsmiljölagen utifrån socialtjänstens arbetsmiljön. Eller är det kanske så att de höga cheferna inte är så intresserade av att Umeå kommuns socialtjänsts arbetsmiljön ska granskas av extern part?

  • Undrande

   Exakt detta har även jag reagerat över. Är facket på socialtjänsten korrupt och sitter i knäet på Thunell mfl? Jag vet inte men måste få spekulera.,,, facket borde om problemet varit och är så anmärkningsvärda agerat med att anmäla arbetsplatsen enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 6 paragrafen
   Facket lokalt har ju tagit lång tid på sig att agera utifrån de två visselblåsarna. Om jag förstår det hela rätt är det nu facket centralt som stämmer Umeå kommun för trakasserier av de två visselblåsarna, Var fanns det lokala facket under hela processen. Det stinker bluff och båg och vänskapskorruption.

  • MS

   Anledningen till det kompakta motståndet mot en extern utredning av situationen på socialtjänsten både från nämnden och socialtjänstens höga chefer börjar bli allt mer uppenbart

   Nu utreder kommunrevisionen situationen och jag hoppas att de kan få klarhet kring alla oegentligheter som pågår

 3. Bengt Dennis

  Det hela är mycket enkelt.. både chefer och nämnd (kanske inte hela nämnden utan främst Andreas Lundgren) har agerat grovt fel under så lång tid och båda parter är lika skyldiga för hela situationen. Det är korruption och maktmissbruk på hög nivå och det kommer aldrig att bli normalt så länge personerna som är inblandade sitter på sina poster. Båda håller i princip sina anställa som gisslan genom skräckstyre och tystnadskultur. De är båda roten till missförhållanden och det säger sig självt att de omöjligen kan sitta på en lösning som gör att det helt plötsligt blir bra igen..om det nu någonsin har varit bra. Tillåt mig tvivla. De som orsakat stora problem kan aldrig reparera det. Det behövs nya personer på många poster, några som kan se saker med andra ögon. Cheferna och Lundgren har tunnelseende. Karolina ”inget skaver” Lundqvist med co och Andreas ”svikaren” Lundgren är alla övervintrade föredettingar som måste inse sina begränsningar och avgå med omedelbar verkan. För helt seriöst, är dom det bästa Umeå kan bidra med i ledarväg. I så fall är det mycket illa.

 4. Åke

  Jag reagerar på att det inte bara ” stormar” runt Andreas Lundgren utan det blåser ”orkanstyrka ” trots detta väljer han ”strutsen ” stoppa huvudet i sanden och hoppas problemet försvinner bara han låtsas att det inte finns tillräckligt länge. Jag syftar på hans nyaste blogginlägg, Hans beteende känns mycket märkligt. ”Strutsen” har aldrig varit en speciellt framgångsrik strategi.

 5. Umeåbo

  Det du skriver om borde och måste få större uppmärksamhet än ”enbart” på din blogg. Om än den är bra och upplysande på många sätt, så är innehållet i inlägg som detta något som borde nå ut till ALLA invånare i Umeå Kommun. Socialtjänsten i Umeå har uppenbarligen antingen ledning av chefer och socialdirektör som är toxiska och upprätthåller en dysfunktionell och icke rättssäker myndighetsutövning genom att inte själva agera och som potentiellt drabbar alla oss invånare i staden, eller har en individ- och familjenämnd som påverkar verksamheten så pass att den i sin tur blir rättsosäker. Oavsett vem som har rätt (eller om båda parter har fel) så är det fullkomligt orimligt att det får passera obemärkt förbi!

  Av allt som gått att utläsa i denna socialtjänstskandal, så låter det mest troligt att det är de tre cheferna som borde omplaceras. Som ”Henke” skriver i sitt inlägg så har med all säkerhet socialdirektören ljugit och försökt föra oss Umeåbor bakom ljuset med sitt uttalande om att inget skaver inom socialtjänsten. Hur kan man lita på någon som med vetskap om den kritik hon nu framför mot nämnden och dess ordförande, i ett tidigare andetag bedyrat att inget skaver?’ Uppenbarligen har det ju skavt sedan 2019, vilket hon själv är direkt inblandad i och varit fullt medveten om!

  Det gör mig illa att se att en myndighet som Socialtjänsten i Umeå tillåts ha chefer som förpestar och smutsar ner dess rykte! Hoppas ni kan nå ut till fler genom tydligare publicering av dessa inlägg! Någon ansvarig måste ju inse allvaret och ställa saker tillrätta!

  • Bamsepojken

   BRA RUTET Umeåbo, och det jävliga är att allt pekar mot Chefen själv Andreas Lundgren
   som år efter år får sitta kvar och härska trots ALLA IVOs anmälningar och t.o.m Polisanmälan!
   När ska dom andra partierna sätta ner foten för att få bort individen( A L ) från makten,dom bör
   väl rimligen sitta inne med massa info om hur det går till i maktens korridorer, kryp fram och visa
   oss vad ni går för!! Det är ju valår i år så varför ducka för sanningen och verkligheten när ni har
   chansen att få bort A.L och skapa nytt blod som inte skaver!!

 6. Anställd på socialtjänsten Umeå

  Socialtjänsten i Umeå är i fritt fall! Cheferna är osynliga och tysta. Vid frågor om vad som händer möts man med starka reaktioner och knapphändiga svar som signalerar att ingen ska fråga något. Det talas öppet illa om nämnden i olika forum. Det talas illa om VK och Socialtjänsten i Umeå har blivit ännu mera tyst och dysfunktionell arbetsplats för ingen vågar prata och fråga om vad som nu försiggår. En sk arbetsmiljö kartläggning pågår. Men till vilken nytta? De som leder den ÄR problemet och få om ens någon vågar öppet ha någon som helst kritik mot ledningen. Alla har ju sett vad som händer om man vågar stå upp mot orättvisor och maktmissbruk. Man blir avstängd omplacerad och utköpt- får sitt liv förstört .
  Det priset är få beredda att betala. Därför kära Umebor kniper vi socialsekreterare numera käften.

  • Undrande

   Modigt av dig socialsekreterare att ändå ta ställning. Det krävs mot att stå upp under sådana förhållanden du beskriver. Det behövs såna som du på socialtjänsten jag hoppas du kan få stöd i andra kollegor och att ni vågar vända er till någon med era allvarliga arbetsmiljönproblem
   Men vem som ni vända er till när facket sitter i knäet på Camilla Thunell och Karolina ” inget skaver ” Lundqvist?

  • Per Holmström

   Det är jättebra att sådana som du finns kvar i verksamheten vänd dig till politiker du har förtroende för och berätta om situationen inom socialtjänsten i Umeå du kan inte vara ensam i detta,

 7. Messerschmitt

  Orimligt! Både chefer och politiker är missnöjda med situationen. Men ingen vill göra något för att förändra. Ingen tar ansvar för den viktiga verksamheten inom socialtjänsten.

 8. Medborgare

  Detta är en öppen fråga till dig Jan, och alla dina politikerkollegor både inom ert eget parti, men även andra.

  I november fick nämligen Mariestads socialchef Karin Utbo sparken med omedelbar verkan utifrån tillitskris. Mariestads ksau’s beslut löd enligt följande: ”Förtroendet för Karin Utbo är förbrukat. Personalutskott tillika kommunstyrelsens arbetsutskott återtar delegationen från kommundirektören och vice kommundirektören i denna fråga. Personalutskottet tillika arbetsutskottet är tillsammans med socialnämndens presidium totalt eniga om beslutet att entlediga Karin Utbo från sin tjänst från och med dagens datum”. Googla gärna detta.

  Visst är det så att det är ”ni” politiker som har ansvar att agera i situationer som dessa, när enskilda tjänstemän på ett eller annat sätt agerat så att förtroendet och tilliten till dem förbrukats?! Är det inte dags? För visst är det också så att vi medborgare väljer inte tjänstemän, vi väljer politiker?!

 9. Jan Sjöström

  Hej!

  Ja, aktuellt läge är bekymmersamt. Umeå kommun är dock i sin struktur
  inte annorlunda än flertalet i landet. Att förhålla sig till aktuella regelverk,
  utformat för situationen är tydligen för mycket begärt. Att stoltsera med
  ett högt antal ”tillsägelser” från tillsynsmyndigheter visar på problemets
  storlek – inte minst i Umeå.

  Det saknar betydelse i ”vilken del av kedjan” missförhållande eller rena
  obstruktioner sker. (Helheten d v s funktion, är beroende av hela kedjans
  styrka). Frågan är om vi nu är framme vid någon form av juridisk process
  skapad av myndighetens kontinuerliga ovilja i att tillse den ordning en
  respekt för myndighets ansvar kräver! Politiska strukturer som syftar till
  rädda / tysta medarbetare eller den konflikt som kommer ur ”annan åsikt”
  förmedlad av ledande tjänstepersonal är i sak ointressant.

  Att följa de regelverk som alla utgår från demokratins fundament kan inte
  få vara ett val för någon offentligt försörjd. Trotts detta är en personlig
  agenda numera faktum. En omständighet som reducerandet av ansvar i
  tjänst (1976) kraftigt bidragit till.

  Aktuella regelverk skall respekteras oavsett partifärg eller värdegrund,
  allt annat genererar anarki, korruption samt en förvaltning helt utan nytta.
  I situation där regel eller norm tillåts färgas av för ”stunden” rådande
  åsikt bär ”dysfunktion”- alltid historiens dom.

  Vi måste återställa / säkerställa myndighets funktion.

  / Jan Sjöström

 10. Dag Isglr Föreningen Pappavarför

  Bra skrivet Jan Hägglund!
  Att ansvariga politiker INTE ska lägga sig i individärenden är helt enkelt fel.

  Jag tror, nej VET vissa chefer på Umeå socialtjänst har en defekt arbetskultur som de sprider vidare nedåt i organisationen. Det finns säkert många bra socialsekreterare som skulle blomma ut och skapa massvis av nytta till era kommuninvånare då denna unkna yllefilt av hämmande chefskap ges andra ”utmaningar”. Tips… detta chefskikt som visat sig vara så pass maktfullkomliga bör ges en plats i någon organisation där de INTE ansvarar för vare sig budget eller personal. Gemsorterare kanske.

  Ni tycker mina ord är hårda? Kanske det.. men, då jag vet att denna kommentar kommer läsas av just dessa chefer och även annan personal så vill jag drälla fråga direkt till er.

  Varför ljög ni?

  Varför trixade ni med journalanteckningar?

  Varför drivs ni av en sådan prestige att ni inte kunde backa då ni blivit överbevisade om att ni hade fel?

  Varför tycker ni att er felaktiga uppfattning skall stå oantastad och falskt markerad som rätt, även om det medför fortsatt riskbeteende och upprepade våldtäkter av ett barn (vilket ni mörkade till både förälder och politiker i nämnden)?

  Tror ni verkligen att Ni chefer i Umeå Socialtjänst förtjänar fortsatt förtroende och ”arbetsro” utan att kompetenta ansvariga politiker engagerar sig och granskar era ärenden?

  Umeå Socialtjänst behöver reformera sig.
  Nu!!!

  • Maria

   Mycket relevant inlägg! Det vore bra om du på ett självklart anonymiserat sätt beskriver vad cheferna ljugit om och manipulerat i journalerna? Hur är det ens möjligt att försöka mörka att ett barn blivit våldtagen för föräldrarna och nämnden Detta i sig borde vara skäl för avsked! Hur agerar politikerna nu ?
   Sanningen måste komma fram.
   Jag är nära vän med en socialsekreterare i Umeå som beskriver en fruktansvärd arbetsmiljö. Ingen vågar andas kritik eller ens ställa en fråga till cheferna om vad som händer. Många socialsekreterare har slutat. En chef Sofia Rönnholm på placeringsgruppen agerar som hon driver ett skräckvälde och socialsekreterare är livrädda för hennes härskarteknik. Redan för ca 5 år sedan har socialsekreterare som haft henne som chef valt att sluta på familjerätten utifrån att hon har en mycket toxisk och förgiftad ledarstil som går ut att styra och skrämma underordnade till tystnad.Hon är en fara i den position hon nu är i.
   Min vän som jobbar inom socialtjänsten har fått frågor gällande arbetsmiljön men hon är livrädd att andas kritik för att inte hamna i onåd med cheferna, hon har berättat att hon har flera kollegor som känner samma sak. Det finns heller ingen tilltro till det lokala facket utifrån omständigheter jag inte vågar skriva öppet om, Det är fruktansvärt att detta får pågå utan att de som kan och ska nu sätter ner foten och påkallar en EXTERN utredning av socialtjänsten i Umeå. Då ska då klar alla som slutat också ingå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.