Gör polisen som E Busch antyder och skjuter ”minst” 100 undermineras demokratin. I Göteborg förmådde polisen trappa ned situationen. Vad kan vi lära?

Kriget i Ukraina måste användas till att understryka behovet
av att minska fossila utsläpp – angreppet på Ukraina
får inte leda till att klimatkrisen döljs.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

De mest blodtörstiga är de som under lång tid ignorerat problemen med parallella samhällen och som därför inte förstår något, vaken om problemen med de parallellsamhällen som växer fram, eller när det gäller våldets inneboende dynamik. Plötsligt förvandlas dessa, djupt okunniga, till blodtörstiga skrivbordsgeneraler som hotar demokratin. Men polisen får aldrig sjunka till pöbelns nivå. Vi borde alla lära av Göteborg.

 

Ingress.
Redan i slutet på februari brände Rasmus Paludan koranen i Göteborg. När det gäller förekomsten av stadsdelar med parallella samhällsstrukturer baserade dels på islamister som vill införa sharia i Sverige, dels kriminella klaner, har sådana inslag visat sig finnas i Göteborg kanske i större utsträckning än i många andra städer i Sverige. En av klanerna har både satt upp vägspärrar, för att kolla in- och utpasserande, samt utlyst ett utegångsförbud som enligt media till stora delar följdes! När detta hände var det många som helt enkelt inte kunde tro att det var sant.

Allt ”brännbart” i samhällsstrukturen som Paludan räknade med skulle flamma upp i Göteborg fanns verkligen på plats. Ändå skedde inte detta! Glädjande nog. Så vad hade Göteborg som inte fanns i de andra städerna som drabbades av kombinationen av högerextremisten Rasmus Paludan och våldsverkarna?

Svaret är erfarenhet och kunskap.

 

Del ett
För det första
fick Paludan inte tillstånd för sin sammankomst – för sin provokation mot islam – varken i Hjällbo eller Angered. I dessa delar av Göteborg hade det varit svårare för polisen att hindra Paludan från att uppnå sitt syfte – att trappa upp den redan existerande splittringen av samhället. Paludan fick därför syssla med olagliga bränder på Frölunda torg. Men det är väl lagligt att bränna koranen, kanske någon säger? Låt oss återkomma till detta. Det första som skedde i Göteborg var alltså att ”leda bort” extremisten Paludan från bostadsområden där polisen skulle ha haft det svårare att förhindra den upptrappning av motsättningarna som Paludan strävade efter.

 

Del två
I vissa situationer kan en enda persons agerande vara av, om inte avgörande, så av väldigt stor betydelse. I Göteborg har en person – en integrationspolis – ägnat snart 20 år av sitt arbete till att motverka segregering och okunskap. Två av hans honnörsord, när det gäller polisarbete, är kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser.

Denne integrationspolis anser att polisen ska utgöra ett naturligt inslag i Sveriges bostadsområden. Speciellt i de stadsdelar där de behövs som mest. Exempelvis där de flesta restauranger och kaféer tvingas betala beskyddarpengar (om vi ska tro på tidningarnas reportage). Polisen ska, genom ständig närvaro, vinna befolkningens förtroende. Polisen ska inte bara dyka upp efter att, låt oss säga, en skjutning har ägt rum. För att sedan lämna brottsplatsen.

Polisen ska genom sin ständiga närvaro vinna ett sådant förtroende hos befolkningen att atmosfären blir annorlunda. Och detta är faktiskt möjligt. Om polisen samarbetar med de tongivande positiva krafterna inom en stadsdel. Ett förbättrat samarbete förebygger skjutningar. Det bidrar till att isolera de som förkastar lagar och normer, som vill trappa upp motsättningarna, och som vill splittra samhället.

 

Del tre
Ett nästan osannolikt stort nätverk
är en annan bedrift som denne integrationspolis har lyckats skapa. Stort både på bredden och på djupet. Detta genom sitt outtröttliga arbete som, bland annat, har bestått i att tala med både vänligt sinnade imamer och inte lika vänligt sinnade imamer; med både religiösa ledare och vanliga moskébesökare; med olika riktningar inom islam. Egentligen handlar det om flera olika nätverk.

Inför Rasmus Paludans tänkta angrepp på Göteborg kom allt detta arbete till sin rätt. Integrationsspolisen fick tyvärr kännedom om Paludans tänkta angrepp väldigt sent. Men två parallella processer kom ändå igång. Dels integrationspolisens arbete, dels det mer traditionella polisarbetet. Integrationspolisen besökte så många imamer, i olika moskéer, han bara hann. Han använde även sitt breda kontaktnät, utgår jag ifrån, till att förklara varför Paludan borde bojkottas. Allt för att förebygga den upptrappning som Paludan, och andra, var ute efter. Samtidigt agerade även den övriga polisen för att förebygga en upptrappning. Det var exempelvis ett mycket bra drag att förpassa Paludan till Frölunda torg – istället för till Angered eller Hjällbo – där en upptrappning hade varit mer trolig.

 

Del fyra
Den dag Rasmus Paludan slog till var även integrationspolisen där. Han såg, och sökte upp, ungdomar som samlats med stenar i händerna. Och förklarade varför det vore oklokt att kasta. Detta lyckades på det stora hela taget väldigt bra. På grund av det förebyggande arbetet var det inte heller så många motdemonstranter på plats. Men det var tillräckligt många för att det skulle ha kunnat bli ett rejält bråk mellan de 40 – 50 kravallutrustade poliserna och de som ville stoppa Paludan med våld. Men genom att utnyttja sin, genom många år uppbyggda, auktoritet lyckades integrationspolisen även bidra till att trappa ned stämningarna på själva platsen för Paludans ”opinionsyttring”.

 

Om Göteborg V
För mig är denne integrationspolis en förebild. Hans arbete utgör den ena änden i en skala där upptrappning – den som Ebba Busch gett ansikte åt – utgör den andra änden. Båda metoderna har nu testats. Den förebyggande i Göteborg. Den mer traditionella i andra städer. Det är uppenbart vilken metod som fungerar bäst.

Detta handlar inte om de enskilda polisernas arbete. De enskilda poliserna har agerat föredömligt överlag. De måste hedras. Det jag vill lyfta fram är de arbetsmetoder som vi kan välja mellan. En enda person kan inte göra allt. Det jag vill fästa uppmärksamheten på är hur en enda person, som har ägnar ett par decennier åt förtroendeskapande arbete, har kunnat spela en oproportionerligt stor och positiv roll. Exempelvis när det gäller att avvärja ett angrepp av det slag som Paludan planerade på Göteborg. Det arbetssätt som denne integrationspolis har använt måste bli många polisers arbetssätt.

 

Upptrappning eller nedtrappning VI
Antingen en polisverksamhet som syftar till nedtrappning – eller upptrappning. Valet ligger hos riksdag och regering. Jag förespråkar ett långsiktigt förebyggande arbete genom en satsning på kvarterspoliser, fotpatrullerande poliser och fler integrationspoliser – som bygger nätverk.

I de akuta situationerna förordar jag naturligtvis inte ett nytt gigantiskt Ådalen ’31 – en inriktning som tyvärr Ebba Busch vill utreda. Det rätta är naturligtvis att isolera våldsverkarna – men detta kräver det politiska modet att erkänna förekomsten av parallella samhällsstrukturer. Detta mod saknar de flesta politiker i riksdag och regering.

I de akuta situationerna, när stenarna väl har börjar vina, måste polisen agera för att trappa ned stämningarna. Detta är inte liktydigt med att ”backa”. Är polisen tillräckligt många kan situationen trappas ned genom att polisen går ”framåt”. Men är polisen för få kan det vara helt rätt att trappa ned genom att backa. Valet står inte mellan att backa eller att skjuta – att ställa frågan så är typiskt för den ny-primitivism som uppstått i samhället.

 

Två metoder – två problem VII
Problemet med kvarterspoliser är att det tar tid att återetablera dessa på stadsdelar som hunnit omvandlas till utanförskapsområden sedan kvarterspoliserna avvecklades.

Problemet med att skjuta skarpt är att det endast kommer att fungera en (1) enda gång! Vid nästa sammanstötning kommer poliserna själva att mötas av kulor. Och inte av gummikulor. Vapnen finns redan. Ingen är mer medveten om detta än poliserna själva.

Som jag ser det måste valet bli ett förebyggande arbete genom kvarterspoliser, fotpatrullerande poliser och nya integrationspoliser – som bygger nätverk till de positiva krafterna främst i utanförskapsområden. Detta i syfte att skapa ett samarbete med den majoritet som inte kastar sten utan som vill hjälpa till med att förespråka en bojkott av Paludan. De arbetsmetoder som den integrationspolis har använt, som jag berättat om, manar till efterföljd.

 

Avslutning
Och om stenarna börjar flyga måste polisen försöka trappa ned situationen och mildra konfrontationen. De som nu skriker efter ännu ”hårdare tag” kommer inte enbart att leda till både döda poliser och döda stenkastare. De opinionsbildare som ställer frågan som om verkligheten kan reduceras till ”att backa eller att skjuta” – de hotar demokratin.

De mest blodtörstiga är de som under lång tid ignorerat problemen med parallella samhällen och som därför inte förstår något, vaken om problemen med de parallellsamhällen som växer fram, eller när det gäller våldets inneboende dynamik. Plötsligt förvandlas dessa, djupt okunniga, till blodtörstiga skrivbordsgeneraler som hotar demokratin. Men polisen får aldrig sjunka till pöbelns nivå.

Vi borde alla lära av Göteborg.

 

PS. Jag lovade återkomma till lagligheten i det Rasmus Paludan gör. Paludan kanske kan stoppas genom en ändring i den lokala ordningsstadgan. Denne högerextremist ansöker aldrig om tillstånd för att elda på allmän plats. Då Paludan eldade i Göteborg hade han inget tillstånd för detta. Då Paludan eldade gjorde han åverkan på underlaget. Slutligen tog högerextremisten endast upp delar av det han hade bränt. Genom att rikta fokus – inte på det Paludan har rätt till, utan på det han inte har rätt till – kan han stoppas. Det som krävs är ett tillägg i den lokala ordningsstadgan som kräver tillstånd att elda på allmän plats inom tätbebyggt område. Det kan verka som en anti-klimax. Men vill vi trappa ned måste alla metoder användas. Det vore bra om Paludan, om han kom hit, kunde hänvisas till en eldstad utanför centrala Umeå. Där kunde han genomföra sina lagliga opinionsyttringar – utan att kränka någon. Ett sådant förslag kommer att läggas i Göteborgs kommun. Av en integrationspolis. Det vore väldigt bra om ett sådant förslag kunde antas här i Umeå. I förebyggande syfte.

Huvudarbetet handlar, naturligtvis, om att isolera våldsverkarna. DS.

5 kommentarer

 1. brorson

  Jag vidhåller min åsikt från tidigare diskussion om att man inte kan upphäva yttrandefriheten med en bestämmelse i en lokal ordningsstadga, varför frågan fortfarande är vad som omfattas av begreppet yttrande. Jag väljer dock att inte tillföra fler argument i den diskussionen, eftersom detta rör en detalj, och vi verkar vara överens om praktiskt taget allting annat. Dessutom har ju Paludan .överklagat avslaget från polisen i Borås- Vi får alltså avvakta domstolens motivering för sitt beslut, vilket det än blir. Och om det i sin tur överklagas till högre rätt, för i så fall skapas ett prejudikat-

  Vill dock säga att det inte alltid hjälper att flytta till en annan plats. Detta hände ju i Örebro, yill sämsta tänkbara plats dessutom, med förfärliga resultat, till en park med höga träd, som försvårade spaning frpn lufte4n med drönare eller helikopter, samt en å. som rinner genom området, vilket underlättade angreppen mot polisbilarna.. Dessutom finns stora stenar i strandkanten. Denna park ligger ganska centraolt vid infarten frpn Östergötland, där det varit kravaller dagen före. Med det centrala läget, sycost om centrum lockades många nyfikna, varav de flesta inte hade tagit sig ut till Vivalla, som ligger flera km från centrum i motsatt riktning, där många invandrare bor, och där Paludan hade sökt tillstånd.

  Poliser, som hade tillkallats från andra distrikt fick inga besked oim vad de skulle göra, utan torde ha suttit kvar i piketbilarna, medan kollegorna i Sveaparken slogs för livet .Nu ska man försöka identifiera upprorsmatarna på filmer, som lämnats in från allmänheten. Ingen greps på plats.De få,som gripits i de andra städerna torde inte varit anstiftarna av upploppen .Fanns ö.h.t. fordon ppå plats, i vilka gripan a´hade kunnat transporteras till häktet? Ingen planering vewerkar ha förekommit.

  Det finns goda krafter bland invandrarna i Vivalla, vilka nu inte fick chansen att lugna ner situationen, vilket de har gjort tidigare. Det är för övrig hög polisnärvaro i Vivalla genom kvarterrspolisen. Polisledningen, nationellt och regionnalt kan inte undgå kritik för oerhört dålig underrättelseinhämtning, ledning ch samordning. samt att poliserna på plats saknade nödvändig utrustningPolisledningen verkar vara mer intresserad att lyda signaler från regeringen och att kommunicerd med den allmänhet, som ö.h.t. inte var på plats,

  Vad var vitsen med att flytta Palundans spektakel från *Vivallla torg, med dess bättre förutsättmingar för polisen att möta en uppretad folkmassa, till en park i ett exklusivt bostadsområde, där nästan bara miljonärer har råd att bo?

  ,

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till brorsons kommentar 27/4-22
   Nej. Och det gjorde inte heller polisen i Göteborg. Däremot flyttade polisen i Göteborg Paludans s.k. opinionsyttring till en annan plats än till de platser som han hade ansökt om. Det jag, som du säkert förstår, vill göra är att underlätta för en sådan flytt. Det står nämligen inte i någon grundlag exakt VAR du ska få utöva dina rättigheter. Vilket polisen i Göteborg skickligt utnyttjade.

   • brorson

    Nej??? Förstår inte vad vi är oense om nu. Om du försöker stoppa Paludan med en ändring av den lokala ordningsstadgan, hppas jag förstås att du har framgång med det. Men det räcker att Paludan har en enda sympatisör i Umeå, vilken överklagar ändringen i ordningsstadgan för att en domstol ska upphäva densamma. Jag vill dock inte föregripa domstolens beslut i sådant fall.

    jag har själv skrivit, som svar på en fråga, att polisen kan flytta sossarnas 1 maj-demonstration till 2 maj, dock under de förutsättningar som sägs i lagen. Så, det var ingen nyhet för mig. Om polisen ger tillststånd på annan plats ioch annan tid, får vi räkna med att Paludan vidarebefordrar alla uppgifter därom till dem, som anstiftar upploppen. Det var väl vad som skedde i Örebro. Det krävs inga tillstånd för att offentliggöra sådana uppgifter.

    Hörde idag att Paludan sökt tillstånd i Vivalla 30 april, men fått avslag utan att ny plats och tid har anvisats, och att Paludan har sagt att han ska bränna en Koran där ändå-.. Hans nya taktik tycks vara att sprida ut falska rykten om kommande koran-bränningar.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på kommentar till brorson den 27/4-22
     Det vi är oense om är följande: Jag vill framhålla vad som ÄR möjligt att göra, för att stoppa att Paludan i KOMBINATION med våldsverkare, som tillsammans vill vidga den redan existerande sprickan i Sverige. Du vill framhålla vad som INTE är möjligt. Jag vill framhålla Göteborg som ett positivt exempel. Du vill framhålla det negativa.

 2. Grillnisse

  Dåligt förslag. Du kanske inte grillar sommartid i bostadsområdet, men många av oss andra gillar det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.