Ondskan i Umeå kommun beror på oklarheten om vilka som är regering respektive opposition. Resultat: risk för självmord och hot mot revisorer

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________

 

Just nu klarar jag inte av att publicera och ha synpunkter på alla kommentarer. Detta beror på att jag genomgått en allvarlig operation. I takt med mitt tillfrisknande kommer jag stegvis att börja publicera och kommentera på samma sätt som tidigare.

_     _     _     _     _

Fråga
Varifrån kommer ondskan som lurar i Umeå kommun? Jag tog plats i Umeå kommunfullmäktige efter valet 1991. Under den tid som gått har jag träffat väldigt många anställda som mått dåligt på grund av hur de blivit behandlade av Umeå kommun. Men vid tre (3) tillfällen har de jag talat med, nästan skamset och med sänkt röst, berättat om sina tankar på att ”ta bort sig”.

Den första gången som jag talade med en anställd som haft självmordstankar på grund av en konflikt med arbetsgivaren Umeå kommun var under min första mandatperiod åren 1991-1994. De andra två som berättat för mig om självmordstankar har jag kommit i kontakt med senare. Jag har engagerat mig, på olika sätt, för att dessa personer ska må bättre. En sak som vill jag vill understryka: dessa tre personer var alla mycket högpresterande och de hade inte ett uns av rättshaveri över sig (jag har, under tre årtionden, träffat många rättshaverister som tagit för givet att jag skulle ställa mig på deras sida, något jag aldrig gjort). Alla de tre ”vann” också sina konflikter med chefer eller med Umeå kommun som sådan. Vann, men förlorade också.

När man träffar människor som har blivit så illa behandlade att de funderat på att ta sitt liv är det oundvikligt att man själv börjar fundera på varifrån ondskan inom Umeå kommun kommer. Alltså: Varifrån kommer ondskan i Umeå kommun?

 

Del ett – att bli en icke-person
Många som anser sig har blivit illa behandlade pekar ut en viss chef. Men de tre som berättat om sina självmordstankar har inte gjort detta. Dessa tre har (nästan) krossats av något osynligt. De har uppfattat att de blivit förvandlade till icke-personer och att tidigare arbetskamrater, som även varit deras vänner, har dragit sig undan dem. De har även blivit fråntagna arbetsuppgifter och information samtidigt som de upptäckt att andra personer känt till saker om dem som dessa inte borde ha kännedom om.

Det gick endast att dra en enda slutsats: Någon chef, eller några chefer, på högre nivå hade agerat bakom deras ryggar och skrämt deras tidigare vänner och arbetskamrater – samt släppt information som borde ha varit sekretessbelagd. Men detta har inte gått att bevisa. Det är i denna situation, när livet faller samman och motståndaren är ansiktslös, som självmordstankarna har dykt upp. Alla tre som berättat för mig om sina mörkaste stunder har återvänt till just detta – till den ansiktslösa motståndaren i kombination med upplevelsen av att bli en icke-person.

Jag har tagit mig tid att kontrollera vad som verkligen har hänt i dessa tre ärenden. Och det fanns alltid följande ingredienser: 1) i början hade en hård konflikt uppstått med en överordnad om en, eller flera, sakfrågor, 2) chefen eller Umeå kommun förlorade, 3) Den anställde vann alltså i själva sakfrågan men förlorade arbetskamrater, efter att ha förvandlats till en icke-person, och tvingades att sluta eller slutade ”frivilligt”.

Återigen: Varifrån kommer denna ondska?

 

Del två – hotad revisor
Varifrån kommer ondskan frågade jag mig även av ett annat skäl för fyra-fem år sedan. Detta i samband med att en politiskt tillsatt revisor ringde upp mig för att, väldigt skamset, berätta att han/hon hade gett efter för påtryckningar om att inte ge mig vissa offentliga handlingar som jag hade begärt ut rörande ett av Umeå kommuns största skrytprojekt (färjan). Låt mig citera fritt ur minnet vad revisorn hade fått höra och sedan återberättade för mig: ”Den där djävla Hägglund ska inte ha några dokument”.

Revisorn bad mig om ursäkt för att han/hon inte hade klarat av påtryckningarna / hoten. Och jag, som mer än väl förstod varför detta hade hänt, var själv vid tillfället alltför nedtyngd av arbete för att orka följa upp detta övergrepp. Jag var och är, till 95 procent, säker på från vilket håll som påtryckningarna/hoten mot revisorn hade kommit. Till saken hör att dokumenten som jag begärt ut var offentliga. Detta var alltså verkligen ett direkt övergrepp på demokratin. Revisorn var politiskt tillsatt och trycket från vissa ”personligheter” i andra partier hade blivit för stort. Detta, i kombination med min egen tunga arbetssituation, innebar att jag inte fick några dokument. Och därför ringde revisorn upp mig för att be om ursäkt för att han/hon inte hade pallat för trycket. Revisorn funderade inte på att ta livet av sig. Men det var uppenbart att revisorn hade upplevt det som hänt som något som djupt skakat dennes/dennas tro på demokratin i Umeå kommun och – vilket jag tror var det värsta – även hade skakat revisorns bild av sig själv.

 

Del tre – om alla styr läggs locket på
Det är de folkvalda politikerna som ska ha det yttersta ansvaret för Umeå kommun. Speciellt då något gått över styr. Men för att det ska fungera så måste det vara tydligt vilka som styr kommunen – och vilka som utgör oppositionen. I dagens Umeå är detta oklart. Fel. I dagens Umeå är detta väldigt oklart.

Socialdemokraterna har endast 20 av 65 mandat!

På papperet styr Socialdemokraterna Umeå kommun tillsammans med Miljöpartiet. Men MP har endast 4 mandat. Detta ger endast de styrande 24 mandat. Men det krävs minst 33 mandat för att samla en bestående majoritet i Umeå kommunfullmäktige. Det krävs 33 mandat för att vinna en omröstning, med minsta möjliga majoritet, mot en samlad opposition. Men Hans Lindberg, S-regeringschef i Umeå kommun, har i bästa fall 24 mandat.

Därför sker det ständiga uppgörelser – i det fördolda – istället. Och i dessa uppgörelser deltar olika konstellationer av partier. Resultatet har, sedan lång tid tillbaka, blivit att ”alla” är med och styr – samtidigt som ingen ställs till ansvar då det går åt helvete. I denna situation riskerar vänskapskorruption att växa fram tillsammans med en brist på transparens. I en situation då ”alla” är med och styr kommer, igen och igen, locket att läggas på då något går åt helvete. Eller då någon anställd försöker att bringa klarhet i en oreda. De ansvariga kommer att sluta leden och den anställde riskera att krossas. Den anställde vet nämligen inte vilka kompromisser mellan vilka partier som han/hon riskerar att rubba. Den anställde kan inte veta på vilka tår den trampar. Skälet är att det varit oklart vilka som bestämt att något ska vara si eller så. Men det är egentligen ännu värre. Jag återkommer strax till cheferna.

Nu kanske någon säger att det inte är o-vanligt med koalitionsregeringar i kommuner. På det svarar jag: Jovisst! Men det är en alldeles förbannat stor skillnad mellan en uttalad, öppen, koalitionsregering för att uppnå minst 33 mandat och en hemlig och därmed ogenomtränglig koalitionsregering. Och det är just en sådan, hemlig och ogenomtränglig, koalitionsregering som vi har i Umeå kommun. Och detta sedan lång tid tillbaka.

Låt mig repetera. Situationen i dagens Umeå undergräver demokratin. Den mest grundläggande förutsättningen för att en kommun ska vara transparent, och för att vänskapskorruption ska motverkas, är att det är tydligt vilka som styr och därmed tar ansvar för det som händer – eller inte händer. Och vilka som utgör oppositionen och kritiserar det som händer – eller inte händer. Men, återigen, så är inte fallet i Umeå kommun.

 

Del fyra – oklarheter mellan politiker och tjänstemän
Den ansiktslösa ondskan växer även fram ur en oklar arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. En sådan oklarhet blir, på sikt, det oundvikliga resultatet då politikerna själva inte vet om de är en del av styret eller en del av oppositionen. En sådan situation riskerar att lamslå politikerna. I detta läge finns en risk att starka chefer ”tar över” från politiker som uppträder fegt. Det behöver inte handla om att politikerna är fega, som personer, utan det handlar snarast om att de inte förstår sin roll: Tillhör de den kommunala ”regeringen” eller den kommunala ”oppositionen”?

Och de chefer som ”tar över” politikernas uppgifter behöver inte vara ute efter makt. De vill, åtminstone till att börja med, bara få saker att fungera. Och om politikerna inte klarar sin roll måste någon fylla tomrummet. Detta blir inte sällan en stark chef. Men med tiden kommer den starka chefen, och de svaga politikerna, att tillsammans utgöra ett stort och växande PROBLEM.

Och det är denna dubbla oklarhet – vilka styr kommunen och vilka utgör oppositionen, var börjar politikernas ansvar och var slutar tjänstemännens – som utgör en stor del av förklaringen till den ansiktslösa ondskan i Umeå kommun.

 

Del fem – ”alla tillsammans”: regering, opposition och chefer!
Vore det klart vilka som styrde, och vilka som utgjorde opposition, skulle ingen våga hota en politiskt tillsatt revisor så att denne/denna inte vågade lämnade ut dokument till mig. Men de o-sunda lojaliteter som skapas när ”alla”, i hemlighet, är med och styr gör denna form av påtryckningar möjlig. Men hade det varit tydligt att den revisor som utsattes för påtryckningar exempelvis tillhört oppositionen, och att den som hotade exempelvis tillhörde de styrande, hade påtryckningarna lett till en katastrof för den som ”hotade”. Men nu vann istället den hotfulle. Jag fick inte ut dokumenten som jag hade rätt till. Och detta är ett nederlag för demokratin!

De anställda som i tre (3) fall behandlats så illa att det lett till tankar på självmord (och detta är endast de tre som valt att tala med just mig) skulle aldrig ha behövt råka så illa ut om det varit tydligt var gränserna gått mellan ”regering” och ”opposition”. Och hade detta ansvar varit klarlagt skulle även gränserna mellan tjänstemän och politiker vara tydligare. Och då skulle aldrig de tre personernas  ärenden har urartat på det sätt som skedde. Tjänstemän ska ha fria händer – men inte för fria – eftersom det i sista hand är de folkvalda politikerna som har ansvaret. Speciellt de politiker som tillhör kommunens regering! Men mitt intryck är att politikerna medvetet lät vissa tjänstemän sköta de tre ärendena – detta för att politikerna skulle slippa ta ansvar.

Vi får alltså ett kluster av beslutsfattare bestående av politiker som ska tillhöra kommunens regering, av politiker som ska tillhöra kommunens opposition OCH av chefs-tjänstemän. Tillsammans kompromissar dessa fram beslut i olika frågor. Vissa beslut, exempelvis mellan kommunen och privata aktörer, är därmed resultatet av väldigt delikata kompromisser.
* Ve den anställde som i detta läge påpekar att allt kanske inte har gått rätt till och pekar på besvärande fakta,
* Ve den revisor som vill lämna ut handlingar som inte tål se dagens ljus.
I denna situation kommer nämligen alla tre parter att skydda varandra – när det gäller beslutens innehåll – även om alla parter samtidigt talar illa om, och skvallrar på, varandra. För ingen av parterna har ju fått som de velat! Hemliga kompromisser, kompromisser och hemligheter.

Det är min mening att Umeå kommun, till för stor del, befinner sig i den av mig beskrivna situationen.

 

Avslutning
Arbetarpartiet kommer inte att stödja en uppgörelse efter valet den 11 september som inte, på ett klart och tydligt sätt, klargör vilka som STYR kommunen och vilka som utgör OPPOSITIONEN. Idag styrs alltså Umeå kommun av ett kluster av partier (och tjänstemän) som skapar motsatsen till transparens, nämligen en ogenomtränglighet.

Det är just ur denna ogenomtränglighet som en stor del av ondskan i Umeå kommun kommer.

Hans Lindberg (S) måste sikta på att skaffa sig en tydlig majoritet genom en icke-hemlig koalitionsregering på minst 33 mandat. Anders Ågren måste göra detsamma. Och ifall Hans Lindberg och Anders Ågren bildar en koalitionsregering tillsammans måste en sådan koalition också framträda öppet.

Vi måste alltså klargöra vilka partier som styr Umeå kommun och vilka partier som utgör oppositionen. Och får kommunen en koalitionsregering måste den vara öppen – inte hemlig. Gränsen mellan politiker och tjänstemän måste sedan bli långt tydligare än idag. Bara då kan vi komma tillrätta med, åtminstone en del av, den ONDSKA som tyvärr finns i Umeå kommun.

35 kommentarer

 1. J.h

  Tack för ditt inlägg så mitt i prick att jag får en klump i magen. Har själv sett ondskan som finns inom socialtjänsten och dess chefer hur de t.o.m. fått anställd att ta livet av sig. Och komma undan med det,

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från J.h 24 maj
   Jag hoppas att fler berättar om sina upplevelser – för det måste bli ett slut på ondskan.

 2. Jan Sjöström

  Hej!

  Makt som motivation eller avsaknad av bärande ideologi?

  I sin utgång saknar resonemanget betydelse, då vi alla
  i röstkollektivet bevisligen inte förmår annat. Inget parti
  kommer någonsin att överleva i makt position – utan ett
  förhandlat konsensus. D v s skapandet av en s k tydligt
  oordnad beslutsordning.

  Felande strukturer ger brist på respekt för norm. (Ansvar
  har inte en plats i Svensk demokrati). Till detta har vi tillsett
  en kontrollfunktion (media m fl) som ser egen nyttan i ett
  prioriterat perspektiv.

  Ondska är en produkt – ur bristerna kommen dysfunktion,
  som skapats i och ur den oordning (anarki) som varje röst
  på (icke) ansvarigt parti genererat.

  Att införa krav på konsekvens, på normerat beteende. Blir
  och är all demokratis förutsättning, att utesluta funktion är
  att ge fortsatt bifall till dagens situation.

  Vi måste förstå att återinföra ansvar för de konsekvenser
  som ytterst tar allas våra liv..

  / Jan Sjöström

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Jan Sjöströms kommentar 25/5-22
   Du skrev: ”Vi måste förstå att återinföra ansvar för de konsekvenser
   som ytterst tar allas våra liv…”
   . Det lät bra.

 3. Eva Arvidsson

  Så här skriver SKR om kommunrevisorernas handlingar:

  ”Vilka handlingar får revisorer lämna ut?
  Huvudregel är att allmänna handlingar är offentliga. Det innebär att myndigheten (i detta fall revisorerna), vid förfrågan, ska lämna ut efterfrågad handling skyndsamt. En handling innebär vanligen ett färdigställt material, till exempel en revisionsrapport. Den som efterfrågar en handling har rätt att vara anonym. Man får inte heller fråga i vilket syfte handlingen önskas.

  Revisorerna kan i vissa fall vägra att lämna ut handlingar och/eller uppgifter. Det kan göras om handlingen eller uppgiften inte är allmän (till exempel fortfarande är ett arbetsmaterial) eller om den omfattas av en sekretessbestämmelse i OSL. Så kan det till exempel vara för handling eller uppgift där revisorerna har övertagit sekretess från den nämnd man fått uppgifterna ifrån.

  Allmän handling
  För att en handling ska anses som allmän krävs två förutsättningar. Dels ska handlingen vara förvarad hos myndigheten, dels ska den antingen ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.

  En handling är förvarad hos myndigheten om den finns tillgänglig där – fysiskt eller med ett tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv har.

  En handling har kommit in till myndigheten när den har anlänt dit eller när behörig person har tagit emot den (registratur, revisor, sakkunnig). En typisk sådan handling är ett brev från en medborgare. En handling har upprättats när den fått sin slutliga utformning. Har en handling skickas iväg anses den upprättad. Hör en handling till ett ärende är den upprättad när ärendet är slutbehandlat. Hör handlingen inte till ett ärende anses den upprättad när den justerats eller på annat sätt färdigställts. Vissa handlingar anses upprättade direkt när de har färdigställts för användning, till exempel ett diarium.

  När granskningen pågår uppstår handlingar hos revisorerna som i regel inte är allmänna handlingar, om de inte expedieras eller till sist tas om hand för arkivering. Dit hör minnesanteckningar, utkast, kladdar och korrektur som ska omarbetas, råtabeller, intervju-anteckningar med mera. Om handlingarna tas om hand för arkivering blir de allmänna.

  Det är viktigt att revisionen rensar bland sin handlingar och beslutar vilka dokument som ska bevaras vid revisionsårets slut, då dessa blir allmänna. (Se vidare under Revisionens handlingar)

  Sekretess
  När en handling efterfrågas ska sekretessprövning ske. I normalfallet är allmänna handlingar offentliga, vilket innebär att den som handhar handlingen direkt kan lämna ut den. I undantagsfall kan dock revisionens handlingar innehålla uppgifter som kan omfattas av sekretess, till exempel känslig revisionsplanering, uppgifter om enskilds personliga förhållanden, misstanke om brott.

  En handling kan vara försedd med en sekretessmarkering som ger en varning om att den kan innehålla sekretessbelagda uppgifter och att en noggrann sekretessprövning måste göras innan handlingen lämnas ut. En sådan prövning ska ske vid varje tillfälle någon efterfrågar handlingen. Förutsättningen för eventuell sekretess kan förändras över tid. Prövningen ska alltid ske mot OSL. En handling kan innehålla både uppgifter som är sekretessbelagda och sådana som inte är det. När man lämnar ut en sådan handling ska de sekretessbelagda uppgifterna tas bort (maskeras) innan handlingen lämnas ut eller görs tillgänglig.

  Beslut om att lämna ut handling och-/eller uppgift
  När någon frågar efter en handling eller uppgift ska myndigheten behandla förfrågan utan skäligt dröjsmål, men med ett rimligt rådrum för bedömning och hantering. Eftersom det är bråttom är det viktigt att det finns bestämda rutiner och tydligt ansvar.

  Beslut om att lämna ut en allmän handling är myndighetsutövning. Det är revisorerna som beslutar, men i praktiken utförs denna uppgift ofta av någon på deras uppdrag, till exempel en registrator, en egen anstä

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till kommentar från Eva Arvidsson 25/5-22
   Tack. Tyvärr var det inte på det formella som det föll utan på informella, och hårda, påtryckningar. Sedan tillkom att jag inte hade tid att göra en formell överklagan.

 4. Eva Arvidsson

  Fortsättning av tidigare svar:
  Beslut om att lämna ut en allmän handling är myndighetsutövning. Det är revisorerna som beslutar, men i praktiken utförs denna uppgift ofta av någon på deras uppdrag, till exempel en registrator, en egen anställd (till exempel på ett revisionskontor) eller en arkivarie. I tveksamma fall ska frågan om utlämnade hänskjutas till revisorerna för beslut. Denna beslutanderätt kan även delegeras till exempel till revisionens ordförande.

  Revisorerna kan inte genom avtal uppdra till ett externt revisionsföretag att pröva och besluta om att lämna ut handlingar. Uppgiften behöver skötas inom den kommunala förvaltningen.

  Ett beslut om att vägra lämna ut en handling ska lämnas skriftligt till den som frågar, tillsammans med en förklaring om hur beslutet kan överklagas.”

  Det innebär att revisionen inte lämnar ut alla handlingar som inkommit till revisionen.

  Vänligen,
  Eva Arvidsson
  Kommunrevisor i Umeå kommun

 5. Per-Daniel Liljegren

  Tack för denna utmärkta analys av hur olika processer, som kan verka praktiska och meningsfulla ändå kan korrumpera och undergräva demokratin.

  Bara väldigt synd om de det drabbat, så till den grad att det gett suicidtankar! Hade det varit anställda skulle man kunnat åtala för arbetsmiljöbrott men hur gör man om alla skyddar varandra och effektivt mörkar alla sakförhållanden?

  Detta var en sann lektion i statskunskap, sociologi och psykologi jag tar stort intryck av inför valet 2022 och det som kan komma efter det. Vill det sig ”illa” kan jag själv vara en av de som då förväntas styra. Dina artklar fick mig än mer säker på att jag är beredd att lyssna på alla, förhandla med vissa men styra med utvalda. Annars blir det ju omöjligt att både ta och utkräva ansvar.

  • Dag Isgör

   Suicidtankar är inte bara resultatet av den undermåliga situationen i Umeå kommuns socialtjänst. Jag som har jobbat ideellt i 12 års tid med att hjälpa föräldrar och barn som drabbats av socialtjänstens myndighetsutövning har än ännu mer mörk bild av vad som pågår. Tyvärr.

   Jag skulle vilja be alla Er som har en vän, eller anhörig som råkat ut för vårdnadstvist eller fått sina barm omhändertagna via LVU på felaktiga grunder att räcka upp en hand. Jag jobbar ideellt via en förening som har +15 000 medlemmar. Vi ser en mycket tydlig koppling mellan suicid och rent ut sagt myndighetsutövning som bryter klockrent mot mänskliga rättigheter.

   Det finns många fall från Umeå. MÅNGA!

   Just nu tex ligger en polisanmälan en förälder har gjort mot personer som begått brottsliga handlingar i deras myndighetsutövning hos polisen. Denna polisanmälan handläggs av en polis i chefsposition som egentligen inte borde handlägga dessa ärenden. Men han är förmodligen vän med berörda myndighetsutövare och.. ja… styrande politiker.

   Taktiken är att INTE utreda. Utan invänta IVO’s utredning.

   IVO’s regionala kontor har flertalet utredare som egentligen borde ha till uppgift att granska vård, kvalitet och positiv utveckling inom socialtjänst och instanser som exempelvis Barn och Ungdoms Psykiatrin. Men dessa utredare är givetvis tidigare kollegor med dem de skall (låtsas granska), och inte ett skit kommer hända.

   Jag personligen och den förening jag representerar, ”Pappavarför” hjälper inte bara pappor, utan 50% av våra hjälpsökanden är mammor. (Konstigt namn, jag vet…) Men… Vi kommer inte vika ner oss!

   Ni i Umeå har en ganska så unik möjlighet nu att bryta upp gamla vänskapskorrumperande nätverk, mönster och hållhakar.

   Så ställ er upp nu för tusan och kräv klarhet och utkräva ansvar för lögnaktig, falsk och desavouerande myndighetsutövning.

   Vad gäller den riggade hanteringen av en mycket väl och noga underbyggd polisanmälan som kommer att ”icke utredas” hsr jag motmedel mot. Jag är tillräckligt kunnig efter mina 12 år för att veta hur man sparkar utred ingen framåt. 8ch den högre polis som helt uppenbart försöker förhala och lägga ner detta kommer förmodligen inte tycka jag är en trevlig person.

   Men… era barn, de föräldrar och medborgare i Umeå som i tystnad drabbas av de fulla konsekvenserna av ett vänskapskorrupt system förtjänar bättre!

   Hatten av för Jan Hägglund, som trots nedsatt ork och (eventuellt sjukdom) faktiskt bloggar om detta. Du är en rakryggad hjälte i mina ögon. Fortsätt!

   Och avslutningsvis, Ni som har en vän eller anhörig som tagit livet av sig efter kontakt med eller övergrepp från socialtjänsten, kontakta mig via sms eller FB messenger. Jag garanterar 100% anonymitet och mitt nr är 0769488695 Jag heter Dag sgör på Facebook.

   Nu måste ni se till att sätta stopp, skapa något nytt som gagnar era medborgare!

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar på kommentar från Dag Isgör 25/5-22
    Jag publicerar din kommentar. På så sätt får du presentera dig själv, den förening du arbetar med samt dina ståndpunkter och målsättningar.

 6. Fd Umebo

  Blir rörd över inlägget har även jag känt av ondskan från socialtjänstens chefer i Umeå
  Utifrån att jag tänkte annorlunda och inte lät mig kuvas av chefen på familjerätten blev mitt liv ett helvete. Chefen frös ut mig och inga kollegor vågade ens prata med mig. Orkade inte vara kvar ens i Umeå. Socialtjänstens chefer bryter ner och förstör liv
  Har t.o.m. skett självmord bland anställda till aktuell chef

 7. Caanita

  Den revisor som inte orkar stå upp för vad som är rätt och fel bör genast lämna sitt uppdrag. Så oerhört fegt att först hålla med ” massan” och sedan bakvägen ringa och be om ursäkt för sitt agerande. Vilken tillit sätter man till en sådan ynkrygg?
  Till vem ringer hen nästa gång för att be om ursäkt för sin feghet?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Caanita den 25/5-22
   Detta var en politiskt vald lekmannarevisor. Personen blev ett offer för den oklarhet som råder i Umeå kommun om vilka som styr och vilka som utgör oppositionen. Den är just i en sådan situation som de kollegiala påtryckningarna fungerar – bara de är tillräckligt hårda.

  • Caanita

   Men, även en politiskt vald lekmannarevisor måste väl ta sitt ansvar. Att utge sig för att ha blivit ett offer för omständigheterna håller inte och är ingen ursäkt.
   Om någon har sagt ” den där jäv…. Hägglund ska inte ha några dokument” borde väl en varningsklocka ringa ganska högt.

 8. Gracchus

  När alla styr finns det ingen opposition att gå till för att ställa de styrande till svars. Låter självklart men det är det inte i Umeås fall där regeringsuppgörelserna sker dolt. Om Moderaterna och Socialdemokraterna hade styrt tillsammans hade det varit mer representativt för hur kommunen styrs än nu med S+MP.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Gracchus
   Var det inte två ”gracchussar”? Nåväl, när alla styr blir det ingen som det går att utkräva ansvar ifrån då det går åt helvete – eftersom hälften styr i hemlighet – men ändå känner sig ”kollegialt” delansvariga. Lösningen blir att lägga locket på. Och att sedan krossa den anställde som börjar gräva i missförhållandena.

 9. Kenth

  Dt enda som verkar existera är att förtäta Umeå Centralkärna med bostäder för många
  hundratals människor.Det om något kommer de unga som växer upp en utslagning i stor del ske och kriminalitet,droger och stimulansia flöda i dessa bostadsdelar som kommer bli gettolikt med tiden.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Kenth 25/2-22
   Nej. Det är tyvärr inte endast stadskärnan som kommer att förfulas. Det har antagits en översiktsplan för ”Öst på stan” som öppnar för att bygga höghus ända fram till lasarettet.

 10. Jonsson

  Det är inte särskilt lyckat heller, om kommunens personaldirektör t ex är gift med kommunjuristen. När anställda ska sparkas – pga av exv arbetsskador, eller som det kallas ”avsked på egen begäran”. Umeå kommuns personalpolitik är botten, så har det varit länge. Invecklat är det, så det är inte överraskande om det pratas bredvid mun.
  Är det stora beslut på gång i Umeå nu, som kräver samstämmighet bland entreprenörerna, förlåt: politikerna menar jag?
  Utöver det där pendeltåget till Holmsund, dvs samma gamla valfläsk som serveras vart fjärde år. Så länge som Balticgruppen inte bygger räls, så lär det projektet inte bli av. Stadskärnan går säkert förfula ännu mer utöver gjorda påbyggnader samt Väven. Riktigt dåligt med hemlighetsmakeriet kring färjan. Och Hamrinsberget borde givetvis fått förbli en lunga i stenöknen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Jonsson 25/5-22
   You can say that again: ”Och Hamrinsberget borde givetvis fått förbli en lunga i stenöknen”.

 11. Basic Rules

  Tack för din granskande ’journalistik’ – vk ligger 2 steg efter, helt novis inom området men fy fan vilka chefer och värdegrund!
  Bra jobbat 👍🏻

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Basic Rules 26/5-22
   Tack!! Det finns så mycket att göra. I slutänden måste de styrande politikerna ta sitt ansvar och reda upp problemen. Vi vill bli återvalda bland annat för att förverkliga ett absolut nödvändiga reformprogram för Umeå kommuns arbetsorganisation och ledarskapskultur.

 12. Medborgare

  Det du skriver om Jan, är så mitt i prick. Men hur är det möjligt att dessa chefer och även politiker kan/får komma undan med sina ageranden?! Jag har själv fått uppleva hur det är att bli en ”icke person” på det sätt du beskriver. Av chefer inom socialtjänsten, men även av, vad jag själv iallafall trodde, var mina kollegor men också vänner. Att anställda inom socialtjänsten som skall kalla sig proffs på människovårdande, och med omsorg för de svaga i samhället, själva kan utsätta sina egna medmänniskor, kollegor och anställda som luft, är avskyvärt och rent ut förkastligt. Fel människor på fel plats helt enkelt. Skäms Umeå Kommun!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Medborgare den 27/5-22
   Jag tror att den bristande klarheten när det gäller rollerna – styrande och opposition, politiker och tjänstemän – skapar stora möjligheter för personer som är väldigt olämpliga att vara chefer att agera svinaktigt. Det blir fritt fram för personer med psykopatiska drag att sätta tonen för andra. Och på arbetsplatser som präglas av tystnadskultur går människor under i tysthet. Tyvärr. Vi vill bli återvalda för att sjösätta ett reformprogram inom Umeå kommun för bättre ledning och för bättre arbetsorganisation. Vill du ha en förbättring – hjälp oss hjälpa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.