Äldreomsorgen i Umeå behöver ökad personaltäthet och en karriärstege. Bland mycket annat.

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det handlar
om S, M, V och C. Dessa angrep även KD, MP, L, SD och FI.

Låt inte Lindberg + Ågren segra. Rösta på AP den 11 sept
_     _     _     _     _

 

Ingress
För en tid sedan kunde vi läsa om bristen på vikarier inom äldreomsorgen i Umeå kommun inför sommarens semestrar. Det saknades mer än 150 personer. Ledningen i Umeå kommun sade att detta var en ny situation, enligt lokalmedia.

 

Del ett
Att för få söker sig till äldreomsorgen är tyvärr begripligt. Under snart 30 år har grundbemanningen präglats av nedskärningar. I början av 90-talet gick det 0,9 årsarbetare på varje brukare. Idag ligger denna siffra på cirka 0,5. Det betyder att ett arbetslag på nio personer idag är nere på fem personer! Men antalet brukare som arbetslaget ska ta hand om har alltså inte minskat. Däremot har brukarna en högre medelålder idag och är därför oftare multisjuka. Detta beskriver den grundläggande utvecklingen inom äldreomsorgen. Till detta ska läggas tätare helgtjänstgöring och fler delade turer. Självklart har detta skapat en hårdare arbetsmiljö.

Del två
Då hälsoschemat infördes brast kommunikationen med personalen. Igen. Kommunikationen mellan ledning och personal har tidigare brustit, exempelvis i samband med det s.k. lustkontrakten 2010 och när det gällde sättet på vilket heltidstjänsterna infördes 2016.

 

Del tre
Det finns exempel på att erfaren och yrkeskunnig personal har sagt upp sig. Exemplen på detta är alltför många. Ofta är skälet att personalen vill ge mer till brukarna än vad som är möjligt utifrån personalens förutsättningar. Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå svårigheten med rekryteringen både av fast personal och sommarvikarier. Många av de anställda slits ned av arbetet. Både fysiskt och mentalt.

 

Del fyra
För att vända utvecklingen inom äldreomsorgen måste personaltätheten öka. Men det krävs även andra åtgärder för att göra yrket attraktivare. För att locka nya till äldreomsorgen i Umeå behövs även en ”karriärstege” för de anställda.

Karriärstegen borde bland annat innehålla följande:
* Grundutbildning: Alla som arbetar inom äldreomsorgen måste ges minst en utbildning till vårdbiträde – vilket inte är fallet idag,
* Språkutbildning: Alla som behöver måste genomgå undervisning i svenska språket,
* Vidareutbildning A: Vårdbiträden ges möjlighet till undersköterskeutbildning,
* Vidareutbildning B: Undersköterskor ges möjlighet att specialisera sig exempelvis inom demensvård, psykiatri eller handikappomsorg,
*Betald vidareutbildning: Kommunen måste bidra med lön under utbildningstiden,
* Utbildning ska löna sig: Den som har vidareutbildat sig måste märka detta i lönekuvertet.

Avslutning
De lagstadgade basverksamheterna måste prioriteras. En sådan satsning på äldreomsorgen är inte gratis. Men den är absolut nödvändig. Äldreomsorgen är en av kommunens lagstadgade basverksamheter. Och basverksamheterna måste prioriteras. framöver. Detta ingår i Arbetarpartiets Alternativbudget. Och har så gjort under en väldigt lång tid.

10 kommentarer

 1. Undersköterska

  Att man säger upp sig inom äldrevården beror absolut inte på ökad arbetsbelastning. Det vet jag som arbetat inom vården i mer än 40 år. Anledningen i dag är att du kan vara den enda personalen, på vårdavdelningen, som är utbildad. Den enda som kan språket, den enda som är medicindelegerad. Det blir väldigt tungt!!
  Vet verkligen politiker i dag hur äldrevården ser ut?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Undersköterska 15 juni
   Ja. Under förutsättning att de folkvalda besöker de särskilda boendena. Jag ställer alltid tre frågor:
   a) Hur har arbetet förändrats under de sista fem åren,
   b) Vilken är det mest påtagliga arbetsmiljöproblemet,
   c) Om ni som arbetar här fick en påse med pengar vad skulle ni satsa på i första hand?
   Svaren skiljer ganska mycket på olika arbetsplatser. Men på alla arbetsplatser som jag har besökt genom åren (och det är många) vet de som varit med länge att personaltätheten har sjunkit. En annan fråga som personalen ofta har tagit upp är att all dokumentation, och andra kringuppgifter, har tagit bort för mycket tid från de egentliga arbetsuppgifterna. Under de senaste 5-10-åren har de frågor som du sätter fingret på tagits upp allt oftare. Där uppfattar jag att det är en skillnad mellan centrala Umeå och kommundelarna (Hörnefors, Sävar och Holmsund/Obbola). Men det du säger är blir allt tydligare. Därför anser vi i Arbetarpartiet att det är nödvändigt med utbildning, bland annat vad gäller språket. Vi har valt att kalla detta för ”karriärstege”. I Arbetarpartiets budgetförslag för 2023 är det äldreomsorgen och tekniska nämnden som vi sätter främst. Vi prioriterar äldreomsorgen för att vi anser att denna har för lite resurser (delvis i form av för få utbildad personal). Tekniska nämnden eftersom de har ansvar för de byggnader i vilka barnomsorg, undervisning och äldreomsorg bedrivs. Verksamheterna kan naturligtvis inte bedrivas i sjuka hus – men tyvärr har underhållet av både gator och byggnader eftersatts under lång tid.

 2. Jonsson

  Det är personalen som kostar, fick man höra.
  Det var basala saker som haltade t ex att när man gick på sitt kvällspass på helgen 11.30, då hade alla vårdtagare fått sovmorgon. Av den outbildade personalen som jobbat förmiddag.
  ADL och att få komma upp ur sängen är viktigt på äldreboenden. Det förebygger blodproppar, befrämjar andning, minskar risk för trycksår etc. Och måltider ska serveras med jämna intervall!
  Det var tidsödande och stressigt att behöva springa före och efter. Det fanns en arbetsordning, men när inte alla är införstådda med vikten av rutinerna då faller allt. Jag tror inte pengapåsar hade hjälpt då. Eller ens erbjudits. För det var ständiga besparingar och fler arbetsuppgifter lades på. Till slut räknades bara huvuden, inte lämplighet för yrket. Dessa yrken måste återupprättas, återfå lite stolthet.
  Det blev sämre när kommunen tog över ansvaret, eftersom det då inte skulle vara SJUKVÅRD längre. Utan istället omsorg. Då vill jag påstå att kraven på utbildning sänktes. ÄDEL-reformen i sin prydno, rätt och slätt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Jonsson 15 juni
   Jag tror att du har rätt. Det blev sämre då äldreomsorgen gick från att vara SJUKVÅRD till att vara omsorg. Inom sjukvården hade aldrig utbildningskraven kunnat sänkas på det sätt som nu har skett. Vårt förslag om en ”karriärstege”, i kombination med vårt budgetförslag för 2023 (Alternativbudgeten), är ett försök att – i viss mån – komma till rätta med problemen. Med betoning på ”i viss mån”. Jag vill understryka det du skrev om att ”Dessa yrken måste återupprättas, återfå lite stolthet”. Jag anser att detta är av avgörande vikt.

   • brorson

    Det som ni skriver om torde vara ett specifikt Ume- problem. När Ädel-reformen genomfördes sänktes landstingsskatten och höjdes kommunalskatterna med motsvarande belopp. Ume-politikerna verkar ha stulit dessa pengar till annat än den kommunala äldreomsorgen. Finns det någon annan förklaring till att Umeå har högre kommunalskatt än jämförbara kommuner i södra Sverige? Ädel-reformen var rätt. Det är förnedrande för såväl vårdbehövande äldre som för yngre med ett funktionshinder att behandlas som sjuklingar, som måste ligga i en sjuksäng hela dagarna.

    I den kommun, som jag bodde i, när reformen genomfördes hade landstinget inrättat långvård för hela länet i denna kommun, salar med tolv sängar i varje och ingen plats för egna möbler. Så jag minns turbulensen, när ”patienterna” fick flytta tillbaka till sina hemkommuner och personal sades upp. Hög ålder är ingen sjukdom. Och en funktionshindrad person kan vara fullt frisk bortsett från handikappet.

    Enligt Lennart Holmlund har personer som får plats i äldreboende i Umeå högst sex månader kvar att leva, vilket om det är sant tyder på antingen grov vanvård eller hjälpbehövande tvingas bo kvar i sina gamla bostäder tills de är döende. Min mamma levde i elva år, sedan hon erbjudits plats i ett kommunalt äldreboende. Umeå har i stället lagt pengar på utrikes sjöfart. Tror ni att Stockholms kommun subventionerar färjetrafiken till Finland? Och nu har Lindberg lovat fler ”fältare” på stan. Varifrån ska han ta de pengarna, om inte från övriga sociala verksamheter?

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar 16/6-22
     Nej, det är absolut inte enbart ett problem för Umeå kommun. Äldreomsorgen är ett problem för många, många kommuner. Ädelreformen innebar att utbildningsnivån för de som arbetar inom äldreomsorgen sjönk i många fler kommuner än i Umeå. Lösningen, däremot, behöver inte vara ett åter-förstatligande av äldreomsorgen. Däremot måste det till en höjning av utbildningsnivån. Alla som arbetar inom äldreomsorgen måste, minst, ha vårdbiträdesutbildning samt behärska det svenska språket. Dessutom måste läkartätheten öka.
     Lennart Holmlund i alla ära – men någon djupare kunskap om äldreomsorgen, eller något intresse för densamma, har jag inte uppfattat från honom. Lennart H. brann för andra saker.

 3. Undersköterska

  Personaltätheten har kanske minskat men tro mig, det har arbetsmoralen också. Inför mobilförbud under arbetstid och lägg skrolltiden på de äldre i stället.
  Jag vet vad jag talar om som timanställd på 4 olika enheter.
  Språktest i all ära, ett blad som kastas fram och görs med hjälp av annan personal. Ingen dokumentation pga skrivsvårigheter. Listan går att göra lång. Utbildning, troligen längre än tidigare, är vad som behövs.
  Högre lön till kompetent personal med mångårig erfarenhet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Undersköterska 19 juni
   Du har rätt: ”Utbildning, troligen längre än tidigare, är vad som behövs”. Bland en hel del annat.

 4. Jonsson

  Vad säger Krokodilen om budgeten för dagens äldreomsorg i Umeå kommun? Går den ihop?
  Jag ser att (S) höjer insatsen idag; mer pengar, fler händer. Så därför undrar jag också om dessa nyanställdas pensioner är inräknade i kalkylen, då ju personalstyrkan evt. verkar ska öka.
  Rätta vägen måste vara att höja statusen i yrket, via utbildning. Och löner som går att leva på. Undersköterskan är inte legitimerad, men kan ställas till ansvar. En av arbetsuppgifterna är att bedöma patienters, klienters, boendes mående. Och att rapportera symtom vidare till ansvarig ssk. Det verkar inte vara så viktigt om man läser ovan, om blad hit och dit i Umeå kommun.

  Trots allt är det väl tjänstemän som sätter upp de ekonomiska ramarna för verksamheterna. Jag hoppas de är medvetna om utfallet av sina räkneoperationer. För … Umeå verkar fortfarande vara en fattig kommun. Barnomsorg, äldreomsorg, skola – områden där man av tradition sparar hårt. Förvaring duger inte.

 5. Tomas

  Jag har jobbat som undersköterska inom äldreomsorgen i Umeå mellan 2000-2010 och kan inte nog understryka personaltäthetens betydelse. Personaltäthet är skillnaden mellan förvaring och möjligheten att ta med brukarna på promenader eller varför inte ett våffelkalas på Brännlands värdshus. Sånt som gör livet till livet och inte bara en långtråkig väntan på det oundvikliga.

  Personaltäthet är också skillnaden mellan personal som faktiskt har ork och energi att ha en aktiv fritid och personal som inte orkar med så mycket mer än vila på sin lediga tid.

  Sedan tillkommer såklart vikten av tillräcklig utbildning och tillräckliga språkkunskaper, och inte minst personlig lämplighet. Långt ifrån alla har t.ex. det sinnelag som krävs för att man ska vara lämpad att jobba på ett demensboende.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.