Sverige är inne i en lågkonjunktur präglad av stag-flation. Det borde vara självklart att statsminister Magda, och utmanare Ulf, redovisar sin krispolitik

De stora partierna ogillar konkurrens.
S, M, V och C har infört en spärr på 3 procent.
De vill
få bort AP, MP, KD, L och SD – från fullmäktige. 
Låt inte Lindberg+Ågren vinna– rösta på Arbetarpartiet 11 sep
_     _     _     _     _

Detta är avsnitt två. Avsnitt ett utgörs av mitt föregående blogginlägg

 

Ingress
Under 1970-talet klarade makthavarna inte av att fatta framgångsrika beslut rörande vilka åtgärder som skulle användas för att bromsa dåtidens ekonomiska kris som kom att präglas av stag-flation. Svårigheten bestod bland annat i att makthavarnas tidigare misstag – i kombination med utifrån kommande påverkan som exempelvis ett fyradubblat oljepris hösten 1973 – hade skapat en kris som var sammansatt av både stagnation (lågkonjunktur och arbetslöshet) samt inflation (penningvärdesförsämring). Detta, en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet (stagnation) och samtidig inflation, var något helt nytt. De gängse ekonomiska teorierna hade inte förutsett detta fenomen.

Låt mig försöka förklara varför det även idag, trots erfarenheterna från 70-talet, kan visa sig vara mycket svårt att bekämpa stag-flation.

 

Del ett
Då tillväxten avtar ökar arbetslösheten och lågkonjunkturen fördjupas. I detta läge brukar räntorna sänkas för att mildra lågkonjunkturen. Det fungerar i princip på följande sätt: Då privata eller offentliga aktiebolag ska bygga bostadshus finansieras dessa projekt till stor del genom lån. Sänks räntorna blir det billigare att låna och fler byggprojekt kommer att genomföras. Detta minskar arbetslösheten. Och det som gäller för byggbranschen gäller för ekonomin i dess helhet. Sänkta räntor bromsar nedförsbacken i ekonomin och kan, förhoppningsvis, få hjulen i ekonomin att börja snurra fortare igen. Fler löntagare behövs i produktionen av varor och tjänster. Tanken är bland annat att minska arbetslösheten. Därför brukar räntorna sänkas under en lågkonjunktur.

 

Del två
Inflationen brukar öka i en situation av högkonjunktur. Då ekonomins hjul snurrar allt snabbare dras en allt större del av arbetskraften in i produktionen av varor och tjänster och till slut kan en brist på arbetskraft uppstå. Detsamma gäller för råvaror, halvfabrikat och maskinkapacitet. Det kan även uppstå en brist på pengar (krediter). I situationer med ökande konkurrens om dessa produktionsfaktorer pressas priset på dessa uppåt. Priset på arbetskraft ökar (lönerna höjs). Priset ökar även för råvaror, halvfabrikat och ”maskintid”.  Företagen kommer därefter att överföra kostnadsökningarna till de producerade varorna och tjänsterna som därmed blir dyrare i affären. Detta är inflation. I mitt tänkta exempel beror inflationen på att efterfrågan på varor och tjänster, från företag och hushåll, är större än tillgången. Detta brukar kallas för efterfrågedriven inflation.

(Idag är inflationen, delvis, utbudsdriven. Den beror till stor del på ökade priser på bland annat råolja, el, livsmedel samt på störningar i leveranskedjorna. Att förklara innebörden av detta ligger dock utanför ambitionsnivån för detta blogginlägg).

 

Del tre
Inflation innebär att alla – löntagare, arbetslösa, pensionärer och studerande – får allt mindre mat för varje hundralapp då de besöker affären. Därför brukar man kalla inflation för penningvärdesförsämring. För att bromsa inflationen brukar räntorna höjas. Detta minskar både företagens och hushållens vilja att låna pengar. Med ökade räntor blir ju lånen dyrare. Om vi återgår till byggbranschen kommer färre byggprojekt att förverkligas. Och det som gäller för byggbranschen gäller för ekonomin som helhet. Hushållen vill exempelvis inte låna för att köpa en bostadsrätt eller en ny bil. De höga räntorna gör detta för dyrt. Samtidigt innebär höjda räntor att det blir mer attraktivt att sätta in pengarna på banken och spara. För den som sparar är höga räntor positivt. Allt detta innebär att efterfrågan minskar och att inflationen avtar.

 

Del fyra
Man vad händer i en situation av stag-flation? Stagnationen – eller lågkonjunkturen med ökande arbetslöshet – innebär ett behov av att stimulera ekonomin. Detta betyder bland annat ett behov av sänkta räntor. Men inflationen, som gör att varor och tjänster blir dyrare, innebär ett behov av höjda räntor. Räntepolitiken är en kraftfull ekonomisk åtgärd. Och räntepolitiken blir desto kraftfullare ju mer en regering höjer eller sänker räntan. Det stora problemet – och det är verkligen ett STORT problem – är att i en situation med stag-flation motverkar ”räntevapnet” sig självt. Stag-flation innebär en situation då ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur samtidigt som det råder inflation. Så om räntorna sänks för att bromsa lågkonjunkturen kommer inflationen att öka. Och om räntorna höjs för att bromsa inflationen kommer lågkonjunkturen att fördjupas med ökande arbetslöshet som följd!

Det kraftfulla räntevapnet motverkar alltså sig självt. Det man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna.

 

Avslutning – en tillbakablick.
Detta var ett (av flera) skäl till att makthavarna på 70-talet (och under början av 80-talet) inte klarade av att utforma en politik som kunde lindra den djupa ekonomiska krisen. Eller, rättare sagt, de flera och på varandra följande kriserna som drabbade samhällena och knegarna under denna period.
I mångt och mycket var stagflations-krisen under främst 70-talet en sjukdom mot vilket det inte fanns något vaccin. Krisen (sjukdomen) fick helt enkelt vandra genom samhällskroppen och döda de svagare delarna. Tyvärr dödades även friska delar. I många länder slogs stora delar, eller mycket stora delar, av tillverkningsindustrin ut. En av Sveriges viktigaste industrigrenar, varvsindustrin, utplånades helt. Detta trots att Sveriges varvsindustri var väldigt effektiv i jämförelse med andra länders. Men i flera andra länder hjälptes varvsbranschen igenom krisen av sina regeringar. Men i Sverige bedrevs ingen överbryggningspolitik. Politikerna beslöt, med berått mod, att låta den svenska varvsindustrin gå i graven. Detta var en industriell tragedi.

Inflationen under dessa år tog en väldigt stor del av småspararnas pengar. En hundring blev alltså mycket mindre värd i mataffären under dessa år på grund av den snabba inflationen (penningvärdesförsämringen). De som däremot vann på inflationen var de som tagit stora lån. Det gällde exempelvis för företag och även för hushåll som lånat till villa eller bostadsrätt – och där låntagarna hade trygga jobb. Hur då? Jo, även en skuld på hundra kronor minskade i värde på grund av inflationen. Inflation innebär, förenklat sett, en värdeöverföring från den som sparar till den som lånar!

Bonuskunskap: Sveriges specialitet bestod, under början av 80-talet (81-82), av väldiga devalveringar av valutan (depreciering). På två år blev kronan hela 25 procent mindre värd i förhållande till andra valutor. Detta gynnade de svenska exportföretagen men gjorde alla importerade varor väldigt mycket dyrare – exempelvis importerad mat. Devalveringarna drev i sin tur på inflationen och tog därför ännu mer av småspararnas pengar. Knegarna, med en slant på banken, var de stora förlorarna under stagflations-krisen. Vissa drabbades både av arbetslöshet och inflation!

 

Till sist
Dagens konjunkturnedgång, präglad av stag-flation, kan bli djup och långvarig som under 70-talet. Den kan också bli mildare och kortare. Jag har, naturligtvis, inte kunnande nog för att avgöra karaktären på lågkonjunkturen. Men även experterna kommer att ha svårt att avgöra hur djup och lång som lågkonjunkturen blir. Ingen kan vikta alla faktorer som påverkar på exakt rätt sätt. Inget kan heller förutse vilka ekonomiska och militära beslut som olika makthavare kommer att fatta framöver – beslut som i sin tur påverkar den ekonomiska utvecklingen. Som påpekats tidigare: Även idag har ekonomin drabbats av chocker ”utifrån”. Det handlar bland annat om väldiga prisökningar på olja, el, livsmedel samt av rubbade leveranskedjor.

Men under alla förhållanden måste innehållet i EU-kommissionens rapport, som jag refererade till i mitt föregående blogginlägg, framhållas. I rapporten från den 13 juli sägs att dagens lågkonjunktur kommer att drabba Sverige hårdast av alla 27 EU-länder!

Detta borde statsminister Magdalena Andersson kommentera och därefter borde hon redovisa hur hon tänkt mildra krisen. Detsamma gäller för oppositionsledaren Ulf Kristersson. Men båda statsministerkandidaterna verkar vara, otäckt, överens om att valrörelsen inte ska handla om arbetslöshet och penningvärdesförsämring – faktorer som kommer att påverka vår vardag under de kommande två-tre (eller fler) åren framöver. Lågkonjunkturen som vi är på väg in i kanske, i värsta fall, kommer att påverka hela mandatperioden 2022-2026. Trots detta lyser åtgärds- eller krisprogrammen med sin frånvaro.

Detta inger inget förtroende. Varken för ”Magda” eller för ”Uffe”.

 

Detta var avsnitt två. Avsnitt ett utgörs av mitt föregående blogginlägg

 

 

 

 

10 kommentarer

 1. brorson

  Det finns en väg ut ur krisen, som jag tror att båda statsministerkandidaterna ser framför sig, men inte vill tala om. Men som redan kan skönjas på den just nu ovanligt volativa Stocholms-börsen, . så här på tröskeln till tredje världskriget. Biden / Blinken behöver ett ännu större krig än det nu pågående i Ukraina. Det snöpliga uttåget ur Afghanistan var inte bara en förödmjukelse för dessa amerikanska politiker, utan även ett dråpslag mot amerikansk krigsmateriel-industri. Och den svenska regeringen behövde en industribransh som det går bra för efter det energipolitiska fiaskot.

  Jag hoppas att du, när du är färdig med det här ämnet, skriver nya inlägg om alkohol- och narkotika-politiken. Vi behöver en ny nykterhetsrörelse, som ägnar sig åt annat än inbördes beundran. Helnykterhet ska vara en rekommendation, inte ett tvång för medlemsskap.

 2. Sixten Jonsson

  Är det trovärdigt att en ni kommenterar den ekonomiska politiken då målet är att konsumera och beslagta alla tillgångar som finns i samhället?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Sixten Jonsson 26/7-22
   Jag uppskattar alltid folk med humor. Svaret på din frågan är JA. Det är trovärdigt då JA. Skälet är att jag kan något, delar med mig av detta och inte endast förolämpar folk. Som du gör, Sixten.

 3. Björn

  Inte kommer S att lämna besked innan valet om hur den ekonomiska krisen skall bekämpas. Kommer vi ens att få ett enda vettigt besked om hur Sveriges olika kriser och problem skall hanteras innan valet? Tveksamt om du frågar mig. Har man suttit vid makten i 8 år och kohandlat extremt viktiga beslut från vänster till höger så kan det aldrig bli annat än ankskit.
  Sen så är det helt obegripligt hur Natoansökan behandlades, helt utan oss medborgares inflytande. Givetvis så skulle den frågan folkomröstats om nu i höst om det varit någon ordning i Riksdagshuset.

 4. Jonsson

  EU kommer naturligtvis att hjälpa Sverige med stödpaket. Om rätt ska vara rätt.
  Det är nu svensk timid givmildhet och rikliga ekonomiska tjänster ska inkasseras från våra kompisar i Europa. Tänker på bl a coronapaketet.
  EU:s utpekande av Sverige som sämst i klassen, ska väl inte ses som kritik och pekpinnar för att tvinga kassakon moder Svea att skärpa sig?
  Vi kan dra fler kablar och exportera el till Tyskland (ironi).

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Jonsson 27/7-22
   Nej. Jag tror att det finns något dolt syfte bakom rapportens beräkningar. Det finns statistik över den beräknade tillväxten i alla EU-länder. Sveriges tillväxt blev den lägsta både 2022 och 2023. Tiden får visa se om beräkningarna stämmer.

 5. brorson

  För bara ett halvår sedan kunde man tjäna storkovan på aktiefonder, som investerade i fred, ”hållbarhet” och civil utveckling. Med lågbeskattade investeringssparkonton (ISK), som används för aktie- och fondköp, kunde även låginkomsttagare delta i börsfesten. Nu är hela vinsten utraderad och även en del av det ursprungliga kapitalet (småspararnas pengar). Även svenska småbolag har tappat kraftigt på Stockholms-börsen. Premiepensionerna (det ofrivilliga aktiesparande, som alla pensionärer tvingas delta i) har minskat med c:a 5 % i värde, viket gör c:a 1.200 kr / år vid en pension på 15.000 kr / mån före skatt.

  Raset på Stockholmsbörsen har dock i viss mån hejdats av Nato-drömmarna, chansen till nya, stora marknader för svensk krigsmaterielindustri. EU-löftena om fler vapen till Ukraina gav en stark uppgång på Stockholmsbörsen under förra veckan – för första gången sedan början av året. Men i det stora hela har det skett en enorm förmögenhetsöverföring från små aktiesparare och pensionärer till storkapitalister. Vilka aktiesparare har behållit sina krigsmateriel-aktier, fondbolagen, som vänder sig till de mindre aktiespararna, har konkurrerat med varandra genom att erbjuda ”etiska fonder”, som inte investgerar i krigsmateriel, alkohol och tobak?

  Det torde antagligen vara ännu värre i USA, där Trump väntas göra come back som presidentkandidat. Svenska medier har skrivit spaltkilometerar om hur Trump stöddes av vapenidustrin, som han gynnade, Men den vapenindustri, som han gynnade, var den som säljer vapen till amerikanska privatpersoner, som anser sig behöva vapen för att skydda sig mot kriminella. Inte ett ord i svenka medier om att amerikanska valrörelser finansieras av näringslivet, och att den kandidat som har de flesta storbolagen på sin sida brukar vinna.

  Inte ett ord i svenska medier om att Biden och Blinken har tvingat hela världen att ställa om till krigsekonomi och att de svenska statsministerkandidaterna villigt har följt efter.

 6. brorson

  Svenska ”rysslandsexpperter” fantiserar om att sanktionerna ska knäcka Ryssland ekonomiskt. ”När det är tomt i kylskåpet, slutar ryssarna tro på det som sägs i rysk TV. och då störtar de regimen”, säger en av dessa ”experter” och lägger till att vi svenskar måste hålla ut Stå ut, om även våra kylskåp blir tomma? Men hon glömde att även Ryssland och Kina har ställt om till krigsekonomi, och att det har varit lättare gjort för dem, eftersom det ekonomiska systemet, planekonomin, under kommunist-tden, var en form av planekonomi.

  Hon glömde också att Ryssland för inte alltför länge sedan har haft krig på egen mark och att det fortfarande finns äldre ryssar, som kan berätta om den tiden. Det har gått över 200 år sedan senaste kriget på svensk mark (slaget vid Sävar 1811) och 150 år sedan senaste kriget på USA mark. Vad svenskar minns av andra världskriget var viss varubrist, men också full sysselsättning och en viss beredskaps-romantik och de många kärleksbreven mellan soldaterna ”någonstans i Sverige” och fästmörna därhemma. Ryssarna torde vara beredda på mycket stora uppoffringar för att slipa krig på egen mark.

  ”Ryska fångar kan producera bättre och billigare möbler än Ikea. Det utlovar fängelsechefen Ivan Sjarkov i tidningen Oblgazeta och påstår att landets fängelser kan fylla tomrummet efter möbeljätten. Det skriver Expressen” (Omni) .Tja, det finns många exempel på att sanktioner har stärkt det inhemska näringslvet i de drabbade länderna, såsom Sydafrika och Argentina. Om ”Ikea-möbler” börjar tillverkas i ryska fängelser, blir det inte första gången Ikeå-möbler tillverkas i fängelser. Det var nämligen billig arbetskraft i östtyska fängelser, som lade grunden för IKEA;s framgångar.

 7. brorson

  Den svenska censuren fungerar på det sättet, att USA- / Nato-kritiska notiser, som jag får upp närjag loggar in, går inte att återfinna efter några timmar eller dagen efter. Medan pro-USA notiser ligger kvar i flera dagar. Igår hittade jag en intressant notis (källa BBC-Omni) om att en brittisk underrättelse-tjänsteman varnat för arr risken för ett kärnvapenkrig är större nu än under kalla krige, eftersom parterna inte längre pratar med varandra och det inte bara ”väst” – Ryssland utan även ”väst” – Kina.

  Min spontana tanke: Nu vår vi veta sanningen, när fortsatt undertryckande av sanningen inte längre kan rädda kavar Boris Johnson vid makten. En artikel på Sky News syftar kanske på samma iuttalande, eller ett annat uttalande av samma tjänsteman. Helt klart ökar krigsrisk en med den strategi, som Biden / Blinken /Johnsom och våra egna försvars- och utrikespolitiska ”genier har valt, att Ryssland och ryssar ska frysas ut i alla möliga sammanhgang – t.om inom handikappidrotten. Samt vänortssamarbetet Umeå – Ptrizavodsk, somen gång i tiden (innan orten blev stad) var den ort som låg allra länst österut inom den dåtida svenska stormakten.

  Andra nyheter, som har försvunnit lika plötsligt som de dykt upp, är att Kiev-regminen tänkt använda intäkterna från spannmålsexprorten till vapenköp samt att EU vägrar öppna sina luftrum för flygfrakt av rysk spannmål. Spannmål är inget varuslag, som man normalt fraktar med flyg, utom när det är nödvändigt för att lindra akut hungersnöd. Överstelöjtnant, som anlitas som militär expert av svenska medier, pratar bara om ryska, men inte om ukrainska motgångar, nu senast svårigheter för ryssarna att få fram förstärkningar p.g.a. ukrainsk beskjutning av broar över Dnepr. Inte ett ord om att Ryssland, med sina långa avstånd, har världens bästa militära transportflyg för transport av tung krigsmateriel (även stridsvagnar).

  Enligt svensk media skjuter ryssarna på civila mål i centrala och västra Ukraina för att terrorisera civilbefolkningen, men enligt Ryssland är det, vapendepåer och trafikknutpunkter, vilket verkar logiskt med tanke på utlovade väst-vapen, Enligt en brittiska militär källa har de ryska missilerna, som används mot ukrainska mål, dålig träffsäkerhet, vilket inte kan uteslutas. Nya ryska missiler har oerhört hög träffsäkerhet, bättre än motsvarande amerikanska, men de vill man spara för att upprätthålla hotet vid ett upptrappat krig om kärnvapenattacker mot stora städer i väst, såsom London och New York.

  En annan nyhet, som försvunnit från nätet illa kvickt är beslut av Kiev-regimen om konfiskering av privat egendom i stor skala (Vad säger en svenska borgerligheten om det?) från ukrainska medborgare., som ”på något sätt'” har stött Ryssland. Också för vapenköp. Kvinnan du frågade efter heter Inga Näslund, och jag tror att hon har anknytning till Utrikespolitiska institutet.

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.