Etikett: Holmön

Naturområden på Holmön hotade av omfattande exploatering

Av , , Bli först att kommentera 5
Vindkraft är en viktig förnyelsebar energikälla. I syfte att bidra till en utbyggnaden av vindkraften har Umeå kommun med angränsande kommuner upprättat och antagit en tematisk översiktsplan för utbyggnaden av vindkraften inom kommunerna. Ett tillägg till översiktsplanen antogs år 2010. Av den antagna översiktsplanen framgår att inom Umeå kommun är 8 områden utvalda som ”riksintresse för vindbruk”. Syftet med översiktsplanen är att ”ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar och att ge förslag på utbyggnadsområden för vindkraft i Umeåregionen ” (sid 7).
 
I översiktsplanen sägs att: ”det bedöms inte nödvändigt att inom planeringsperioden välja andra platser än vad som föreslås i planen. Exploatörer med intresse för andra områden bör därför tydligt motivera varför avsteg från planen behöver göras.”
 
I nämnda plan ingår inte ögruppen Holmöarna som ett av de föreslagna utbyggnadsområdena. Trots detta pågår sedan några år en projektering för storskalig, industriell utbyggnad av vindkraft på Holmön genom företaget Slitevind AB. Det handlar om planer på att bygga 29 stycken 180 meter höga vindkraftverk på ön. Markavtal har under åren skrivits med ett stort antal markägare.
 
Holmöarna är utsett till riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv. Lokalt är ögruppen viktig som Umeå-regionens rekreationsområde. Särskilt då Umeå förväntas växa ytterligare under kommande decennier. Vindkraftsparken, med de 29 vindkraftverken på 180 meter, riskerar att bli ett kraftigt ingrepp i den unika naturen och kulturhistoriska miljön på Holmön. Med tanke på detta bör eventuella vindkraftsexploatörer hänvisas till något av de andra åtta områden i kommunen som redan avsatts som ”riksintresse för vindbruk”.
 
Mot bakgrund av den tillväxt som väntas inom Umeåregionen under de kommande decennierna framstår det som mindre framsynt och strategiskt att inte slå vakt om detta unika och opåverkade skärgårdsområde. Bevara Holmön!
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,