Uppmanar Koranen till våld ?

Sura 9:29 i Koranen

”Fight those from among the People who believe not in Allah, nor in the last day, nor hold for unlawful what Allah and his Messanger have declared to be unlawful, nor follow the true religion, until they pay the tax with their own hand and acknowledge their subjection.”

Jag försöker översätta:

Bekämpa de av Skriftens folk (Kristna och Judar) som inte tror på Allah, inte heller på den yttersta dagen, som inte anser det olagligt vad Allah och hans profet har förklarat som olagligt, inte anammar Sanningens religion (Islam) och frivilligt erlägger straffskatten och underkastar sig.

Genom historien har Jihad alltid stått för krig, i betydelsen krig mot icke troende och speciellt kristna. Koranen instruerar Muhammeds efterföljare till att underkuva världen till hans religion och det inkluderar, om det behövs, användandet av Militärt våld

Eller har jag missat någon väsentlig punkt kring Sura 9:29 ?

Vad tycker du själv, är det våldsanvändning som Islams lära förespråkar ?

 

Grogrunden till <Islamofobin> kanske grundas på följande fakta:

Islams lära grundar sig på Koranen, Haditherna (Muhammeds tankar och gärningar), Sira (biografin om Muhammed) samt tolkningarna från de 8 lärdomssskolorna inom islam. Samtliga av dessa böcker förkunnar en lära som baserar sig på våld och hat mot dem som står utanför islam. Koranen innehåller åtminstone 164 verser som uppmanar muslimer till krig mot icke troende, de så kallade svärdsverserna. Några är mycket illustrativa med uppmaningar till att halshugga, skära av fingrar och att döda otrogna, varhelst de än gömmer sig. Muslimer som inte förenar sig i det heliga kriget (jihad) kallas hycklare och varnas med att Allah kommer att sända dem till helvetet i det fall att de inte ansluter sig till slakten. I Koranen finns enligt uppgift, inte en enda vers som uppmanar till kärlek för dem som står utanför islam. I stället finns där 493 som antingen förespråkar våld eller talar om Allah’s hat mot de otrogna, d v s alla icke-muslimer. Koranen är alltså en bok som i huvudsak handlar om hur man skall tänka om och agera brutalt mot dem som står på utsidan av islam, d v s döda dem eller tvinga dem att leva som andra rangens medborgare och betala skatt för icke-muslimer (jiziya). Inte mindre än 61 procent av Koranen innehåller text som föraktar eller hetsar mot icke-muslimer. Det är detta som gör islam till en våldets och hatets religion och i historien finns många belägg för detta.

 

Hur man uttolkar detta till ”Fredens religion” lyckas jag tyvärr inte begripa ?

99 kommentarer

 1. Gunilla Billman

  Hej Göran,
  Jag har också försökt hitta något som skulle kunna omvända min negativa inställning till islam. Hot våld och barbariska bestraffningar åt alla som inte är rättskaffens muslimer är det enda jag hittar tyvärr…

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Gunilla !
   Vad jag kunnat hitta i motsvarigehet inom Kristendomen skulle väl kanske vara de tre olika trosbekännelserna

   Den Apostoliska ska visst vara den äldsta:
   ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
   Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande,
   född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
   på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
   därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
   Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

   Den Niceanska :
   Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
   och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen (grek. ὁμοούσιος) som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

   Samt den Athanasianska:
   Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron.
   Men den, som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.
   Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet.
   En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.
   Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
   Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.
   Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.
   Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den Helige Ande.
   Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda evig, såsom icke heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
   Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
   Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud. Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre.
   Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den katolska* kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.
   Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född. Sonen är av Fadern allena – icke gjord eller skapad – utan född. Den Helige Ande är av Fadern och Sonen (filioque) – icke gjord eller skapad eller född – utan utgående.
   Därför är det en enda Fader, icke tre Fäder, en enda Son, icke tre söner och en enda Helig Ande, icke tre Heliga Andar.
   Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna.
   Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.
   Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.
   Så är det en rätt tro att vi tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.
   Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.
   Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen.
   Och ehuru han är Gud och människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus.
   Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.
   En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
   Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bilda en enda människa, så utgöra Gud och människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda, uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån igenkomma till att döma levande och döda.
   Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skola avlägga räkenskap för sina gärningar: Och de som gjort gott skola ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.
   Detta är den katolska* kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig.

   Vad jag kan se existerar inget annat hot i någon av dessa än hotet om att ”ej bliva salig” om man väljer en annan väg än den som utstakats genom trosbekännelserna.
   Ingenstans ser jag något uttalat hot om att vare sig halshugga, stympa eller tortera.
   Inte heller ser jag några krav om en straffskatt.
   Det är kanske därför som vänsterfolket och kulturmaffian har så lätt att tolerera allt annat i Islam, genom att de känner igen sig i tanken om straffskatt ?
   Och möjligtvis därför man har så svårt med den Kristna tron, där allt fokus förefaller lagt på saligheten i livet efter detta ?
   Allt det andra i Koranen torde även det vara igenkännbart för de rättrogna ur kommunismens läror och ideal.
   70 millioner mördade i i kommunismens namn slår ännu så länge Islamisternas härjningar med hästlängder.
   Så att kaka söker maka gäller nog även när vänsterfolket och kultureliten visar extra stor tolerans mot fanatikerna inom Islam, medan de uppenbarligen avskyr allt vad självförsörjande småföretagare heter. Men straffskatten har de redan lyckats få in, även de !

   • ronny thellbro

    De tre trosbekännelserna: Endast en liten korrigering. De tre ”symbola” tillkom i tider när behovet av en kortfattad sammanfattning av den kristna tron ansågs angelägen. Så tillkom först den nicenska, 300, talet och därefter den apostoliska och den athanasianska från 500-talet. De är viktiga dokument eftersom de i sig utgör essensen av den kristna tron och härstammar från den tidiga kyrkan. På 300-talet hade redan kristendomen blivit den dominerande och normerande trosbekännelsen. Många kunde inte läsa utan behövde ett kortfattat kompensum om den kristna tron huvudsanningar. Kyrkan använder så gott som aldrig den athanasianska bekännelsen. För det mesta nyttjas den apostoliska.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Men ingenstans i dessa tre exempel på sammanfattningav det kristna budskapet hittar jag uttolkningar ur de bibliska sekvenserna som uppmanar till krig, våld och slakt. Därmed måste man väl kunna dra slutsatsen att den kristna lärospridningen lämnat barbariet bakom sig till historien att hantera.
     I Afrika existerar väl dock fortfarande etniska och sociala konflikter som tar sin motivering i ett hyckleri om kristet agerande.
     Som jag kan bedöma är det dock en marginell företeelse som helt saknar de överordnade strukturer som återfinnes inom Islamska Jihad-rörelserna.

     • ronny thellbro

      Nej, där kan man inte hitta något om våld, död eller tvång. Man ska då betänka att dessa texter tillkommit för att utrusta den kristne med baskunskapen i kristen tro. Man kan kalla de tre bekännelserna för en matsäck med det viktigaste inför livsresan.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Var inte just trosbekännelserna ett sätt att i komprimerad form föra ut det kristna budskapet till den breda allmänhet som saknade språklig uttolkningsmöjlighet ur originaldokumenten. De flesta kunde väl varken Arameniska eller Grekiska eller Hebreiska, så trosbekännelserna skulle väl i så fall motsvara det som inom Islam fortfarande är lämnat åt Imamer att förklara för sina anhängare.
      En trosbekännelse blir därmed en garanti mot vantolkningar byggda på personliga intressen.
      Där skiljer sig väl Kristendom och Islam på en mycket väsentlig punkt, eller har jag missuppfattat saken ?

   • ronny thellbro

    Tidningen Forskning och Framsteg har publicerat en omfattande attitydundersökning gjord i muslimska länder. Världens muslimer är en blandad skara. Men i en ny internationell undersökning visar de sig också förenas i en djup tro och en oväntat positiv inställning till den muslimska rätten, sharia. Som med allt annat kan man googla sig fram till undersökningen som presenterades i augusti 2013.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Bekräftar i stort min egen bild av det som Poliskt Korrekt kallas ”fredens religion” kontra ”extrema minoriteter och ett fåtal extremister”.
     FÖr att finansiera en rörelse av diginteter som Al Quida och Boko Haram fordras en bred rekryteringsbas. SPO har ju tydligt påvisat hur Nordostafrikanska flyktingar i Sverige skickar bidrag till Boko Haram.
     Artikeln du hänvisar till kanske är den här, som jag hittade efter en stunds googlande. Den talar om 65%-igt stöd för Sharialagarna, vilket pekar på en helt annan bild än den som medlöparna här hemma försöker frammana.

   • Omar Ali

    2:191
    KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.

    • markus korolainen

     For the historical background on the satanic verses, please read the article by Ernest Hahn. Here I only want to reflect on the implications of this event on the claimed miracle of eloquence which propsed as proof for the divine authorship of the Qur’an.

     Muslim authorities admit that Muhammad was at one time inspired by Satan to put some verses into the Qur’an. Some time later, upon receiving further revelation from Jibril, that those verses were not from God, but interjected by Satan, they were removed again. The Qur’an reports about it in Surah 22:52

     Never sent We a messenger or a prophet before thee but when He recited (the message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolisheth that which Satan proposeth. Then Allah establisheth His revelations. Allah is Knower, Wise;
     This means Satan was able to interfere with Muhammad’s revelation and create some verses in praise of the idols al-Lat, al-Uzza and Manat, [see Sura 53:19-20], calling them ”al-Gharaniq al-ula”, ”the high birds”. He later annulled this (see Asbab al-Nuzul by al-Wahidi; chapter on why Sura al-Hajj was revealed).

     It seems that Satan was able to inspire some verses and nobody realized it until Allah pointed it out by giving further revelation. This means in particular: there was no ”inferior language” in those verses which came from Satan in comparison to those which came (supposedly) from Allah because Muhammad didn’t realize it at the time.

     The Qur’an states:

     ”And if you all are in doubt about what I have revealed to My servant, bring a single sura like it, and call your witnesses besides Allah if you are truthful.” (2:23)
     and specifically includes the jinn in the challenge:

     ”Say: ‘If all mankind and the jinn would come together to produce the like of this Qur’an, they could not produce its like even though they exerted all and their strength in aiding one another.’” (17:88)
     According to the Qur’an, Satan is one of the jinn. We have learned that he gave revelation which Muhammad recited as being divine Qur’an. This revelation was sufficiently ”like it” because Muhammad himself was not able to recognize that those verses were from Satan instead of from God. He was not able to distinguish those verses from the rest of the Qur’an based on their language. Instead, he needed another revelation from God to be informed about the falsehood of the former.

     This incident has several implications. The challenge of the Qur’an to ”bring a surah like it” was actually met by those satanic verses in Muhammad’s own time, which in turn leads to the conclusion that the rest of the Qur’an is not from God either.

     Some might want to respond with the argument that these satanic verses are ”not long enough” to be counted as a whole sura as the Qur’an demands. This is a rather weak argument based on quantity instead of quality since such a response already acknowledges that the verses meet the criterion to be ”like the Qur’an”. If the Qur’an had contained a sura as short as these verses, you would not have rejected to believe it based on brevity. How do you know what is the minimum length for a possible sura?

     For those who do not want to accept that these verses meet the challenge in a qualitative way, and who claim that they know with their ”feeling for good Arabic”, that these are inferior to the Qur’an, we respond that they apparently claim to know Arabic better, and that they have a better grasp on how to evaluate a sura than even Muhammad himself, who could not distinguish the fake from the real on the basis of language features.

     In the very least, this incident shows that Muhammad himself did not have any objective criteria on which to base an acceptance or rejection of a text that would take up the challenge in the Qur’an.

     Where then do you get your ”feeling” from or from what source will you derive your ”criteria” on the basis of which you can decide whether a certain Arabic text meets the Qur’anic challenge, or not? Particularly, on what basis

    • markus korolainen

     du säger kämpa, det betyder, enligt er islam att strida emot, inte genom krig, men att smutskasta och följa efter andra, att sprida falska rykten, ni muslimer är inte goda någonstans, det är därför ni behöver Jesus, som kan förlåta er era synder, han är ordet, genom ordet kom världen till, precis som koranen också lär, Gud sade och det varde, alltså skapar Gud genom ordet, Jesus har alltid varit Gud, innan bergens grund blev lagd var du till säger bilben, ingenting är till förutom genom honom Jesus. och förlåtelse kan endast fås genom Jesu blod, och inte gärningar, och inte genom ramadan, ni kan inte muta Gud, och få förlåtelse genom att ömka er en månad, och sen leva i synd igen 11 månader, Det finns arvsynd i oss människor, och det kan bara Jesus ta bort, han som själv är Gud, jag och fadern är ett säger Jesus, ingen kommer till mig utom genom fadern.

     Eran religion innehåller ingen kärlek, den uppmanar mer till att älska sina egna, och vara emot andra.
     Om ni hade brytt er om andra så hade ni predikat oftare för att människors själar inte skall förgås och hamna i helvetet, Jag bryr mig om Muslimer faktiskt, det är därför jag berättar om Jesus, Gud kommen i mänsklig gestalt, Abraham tänkte offra isak, men Ängeln stoppa honom och sa att han såg att han älskade Gud och att han inte ens tänkte undanhålla sin enda son för Gud, Gud hade befallt Abraham, och abraham lydde Gud, på samma sätt är detta en bild utav vad Gud själv gjorde för oss, för att han älskar alla människor, Han offrade sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud , Och ordet Var Gud, säger bibeln, Jesus är ordet som blev till kött , Gud kommen i mänsklig gestalt, som offrade sig för dina och mina synder, för att den som tror på honom skall ha evigt liv och inte gå förlorad och hamna i helvetet, inom Islam finns ingen förmedlare/ eller något offer som försonar människans synd,
     och muslimer tror att man ska bli räddad genom att vara god, ingen är god utom Gud säger bibeln,
     Så era goda gärningar kan inte rädda er hur mycket ni än försöker, man kan inte muta Gud.
     Det krävs ett offer, som är syndfritt, och Jesus är det offret. man får rättfäridghet utav nåd och inte genom gärnignar.

     The Qur’an states:

     ”And if you all are in doubt about what I have revealed to My servant, bring a single sura like it, and call your witnesses besides Allah if you are truthful.” (2:23)
     and specifically includes the jinn in the challenge:

     ”Say: ‘If all mankind and the jinn would come together to produce the like of this Qur’an, they could not produce its like even though they exerted all and their strength in aiding one another.’” (17:88)

     Så här ser man att Allah, uppenbara för Profeten Muhammed, via ängeln Gabriel, vad som skulle nedtecknas, var det direkt från Gud ? eller var det från djävulen ? I sura 22:52 så får Muhammed under inflytande av djävulen en fel profetia som sedan Allah ändrar, för att Muhammed inte visste det just då.. This means Satan was able to interfere with Muhammad’s revelation and create some verses in praise of the idols al-Lat, al-Uzza and Manat, [see Sura 53:19-20], calling them ”al-Gharaniq al-ula”, ”the high birds”. He later annulled this (see Asbab al-Nuzul by al-Wahidi; chapter on why Sura al-Hajj was revealed)

     Never sent We a messenger or a prophet before thee but when He recited (the message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he recited thereof. But Allah abolisheth that which Satan proposeth. Then Allah establisheth His revelations. Allah is Knower, Wise;

     Vem får Muhammed uppenbarelserna av ? Gud eller djävulen ? det är min fråga, en falsk profet skall dödas står det i 5 mosebok, och den som följer Allah, följer också Muhammed.
     sura al -fath 48:10

     Indeed, those who pledge allegiance to you, [O Muhammad] – they are actually pledging allegiance to Allah.

     sura 48:28

    • markus korolainen

     Här har vi skillnaden mellan Islam och Kristendom, det kallas det köttsliga begäret, Islamiska paradiset är fullt av det världsliga begäret, Lustan, det sexuella… detta är konstigt då det är det folk strävar efter i denna världen, att ha så mycket tjejer som möjligt, materiella saker o.s.v. Det är en stor synd som människor har problem med här i livet, om Då Allah och Muhammed lovar detta i paradiset, då kan man ju undra om detta är ”GUD” som skrivit koranen, eller om det är mänskliga tankar, låter mer som det senare.

     Koranen uppmanar både till Våld mot icke troende, och samtidigt utlovar den massa sexuell njutning i paradiset, detta är fakta.

     Det islamistiska paradiset
     I denna artikel kommer vi att titta närmare på det islamistiska paradiset. Både Muhammed och Koranen pratar en hel del om hur livet kommer att se ut i paradiset. Det pratas om kvinnor som sexobjekt, tjänare och om materiella rikedomar.

     Koranen och Muhammed pratar dock mest om de kvinnliga sexobjekten som väntar på att få tillfredställa de muslimska männen i paradiset. Muslimer har skrivit böcker som utförligt berättar om dessa kvinnor. Därför tänkte vi bland annat använda oss utav en sådan bok när vi tittar närmare på de kvinnliga sexobjekten i det islamistiska paradiset.

     Boken som vi kommer att citera ifrån heter The Maidens of Jannat (Paradise). Verket är författat av Mufti Zubair Bayat och sammanställt av Moulana Abdullah Nana. Boken kommer i två editioner. Första gången året 2002 och den andra reviderade upplagan kom i mars 2004.

     Boken finns att ladda hem gratis här.

     Författaren poängterar inledningsvis att källorna som använts kommer från autentisk islamistisk litteratur:

     ”Denna bok innehåller en detaljerad beskrivning av dessa kvinnor som bygger på verser från Koranen, tafsir (utläggning av Koranen), Ahadith (traditioner) och berättelser om de fromma.” [vår översättning] (sid.9-10)

     Till att börja med förklarar författaren att det kommer att finnas två typer kvinnor i paradiset.

     Den första typen är de jordiska kvinnorna. Dessa kommer att återskapas när de kommer till paradiset. Vid återskapelsen kommer den islamistiske guden att göra dessa kvinnor jungfrur och vackra oavsett hur de såg i det jordiska livet:

     ”Den första typen är de mänsklig kvinnorna från världen som kommer att återskapas enligt skönhet i paradiset. Allah säger,

     ’Vi skapade dem som en ny skapelse. Och vi gjorde dem jungfrur, kärleksfulla till sina män, lika i ålder.’ (56:35-37)

     Allah kommer att göra gamla kvinnor till unga kvinnor och icke jungfrur till jungfrur. Oberoende av hur deras utseende var i denna världen, kommer Allah att göra de alla vackra och snygga i enlighet med skönheten i paradiset.” [vår översättning] (sid.21)

     Den andra kategorin av kvinnor i paradiset är de så kallade Hur al-a’yn. Dessa kvinnor är en speciell skapelse vars syfte är att tillfredställa männen i paradiset. Uttrycket Hur al-a’yn är en beskrivning av dessa kvinnors utseende och karakteristiska:

     ”Den andra typen av kvinnor kommer att vara de himmelska kvinnorna, särskilt skapade för folket i paradiset, kända som hur a’yn. En hur är en ung, vacker, kvinna med klar hud och intensivt mörka ögon. En annan tolkning är att det kommer att vara en skarp kontrast mellan vitheten och mörkheten i hennes ögon, som anses vara mycket vackert. Eller det kan också betyda att hennes skönhet kommer förstumma vissa och förvåna andra. Innebörden av a’yn är en kvinna med stora, tilltalande ögon, vilket också är ett tecken på skönhet.” [vår översättning] (sid.23)

     Dessa typer av kvinnor nämns fyra gånger i Koranen:

     44:54
     Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

     52:20
     [De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällsk

    • markus korolainen

     Hur a’yn är alltså en speciell kvinnlig skapelse som är jungfrur och som skiljer sig från de jordiska kvinnorna. Dessa kommer att ges åt de muslimska männen för sexuell njutning.

     Vi kan vidare läsa att kvinnor i paradiset aldrig kommer att bli gamla och deras bröst kommer att vara stora, men fasta:

     ”Allah säger,

     Och folk i paradiset kommer att få full-bröstade kvinnor som kommer att vara lika i ålder.” (78:33)

     Dessa kvinnors bröst kommer att vara runda som granatäpplen och de kommer aldrig att hänga slappt eftersom dessa kvinnor aldrig kommer att bli gamla.” [vår översättning] (sid.30)

     Notera att detta är den minsta belöningen. Vi läser på samma sida följande:

     ”Abdur Rahman bin Sabit sa: ’En person i Paradiset kommer definitivt att gifta sig med 500 hurs, 4000 jungfrur och 8000 tidigare gifta kvinnor, Han kommer att ha samlag med var och en så länge som han har bott i den här världen.'” [vår översättning] (sid.45)

     En muslimsk kommer alltså definitivt att ha 12 500 olika kvinnliga sexobjekt!

     Fråga: Varifrån kommer alla dessa kvinnor? Hur a´yn är skapade av Allah. De övriga kvinnorna är dels muslimska kvinnor samt kvinnor som egentligen har dömts till helvetet, men som kommer att få tillträde till paradiset för att bli männens sexobjekt:

     4337. Abu Umama (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs budbärare (frid och välsignelse av Allah vara över honom) sade: ”Allah kommer inte att tillåta någon i Paradiset utan att Allah, den mäktiga och glamouröse kommer att gifta honom med sjuttiotvå fruar: två kommer från jungfrurna (haurine) med stora ögon och sjuttio kommer att vara hans arv från folket i helvetets eld. Var och en kommer att ha en trevlig vagina och han (mannen) kommer att ha ett sexuellt organ som inte böjer sig ner (vid samlag). [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.5, Book of Piety, Chapter 39: The description of the paradise, sid.547-548)

     Vi kan vidare läsa att antalet kvinnor som en man får i paradiset beror på hur duktig muslim han har varit:

     ”Imam Razi nämner att Allah kommer att ge en troende så många fruar som Allah önskar för varje god gärning den troende gör. Det exakta antalet fruar för varje person kommer att variera beroende på personens lydnad till Allah och hans nivå i Paradiset. Således bör vi försöka göra så många goda gärningar i denna världen för att komma in Paradiset och därefter vinna så många fruar som möjligt.” [vår översättning] (sid.47)

  • Omar Ali

   27But if in spite of all this you do not obey Me, but continue to walk in hostility toward Me, 28then I will act with furious rage against you, and I Myself will punish you sevenfold for your sins. 29You will eat the flesh of your own sons and daughters. 30I will destroy your high places, cut down your incense altars, and heap your lifeless bodies on the lifeless remains of your idols; and My soul will despise you.

   31I will reduce your cities to rubble and lay waste your sanctuaries, and I will refuse to smell the pleasing aroma of your sacrifices. 32And I will lay waste the land, so that your enemies who dwell in it will be appalled. 33But I will scatter you among the nations and will draw out a sword after you as your land becomes desolate and your cities are laid waste.

 2. Kenneth Hellberg

  Lite ur bibeln…..”kärlekens religion”

  ”Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.” (Luk 19:27)

  Herren sade till Mose:
  Mannen (sabbatsbrytare) skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.
  (4 Mos 15:32)

  ”Om du ger folket i vårt våld skall vi viga deras städer åt förintelse” Herren hörde Israels bön och de vigde dem åt förintelse (4 Mos 21:3)

  Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden
  (3 Mos 20:13)

  Nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd
  (Luk 22:36)

  Jesus: ”Mose sade: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö
  (Mark 7:10)

  Nya Testamentet: låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren
  (Rom 12:19)

  När jag har gett mitt raseri fritt lopp, då skall de inse att jag, Herren, har talat i svartsjuk vrede.
  (Hes 5:13)

  då skall hans herre komma en dag, hugga ner honom & låta honom dela lott med hycklarna.
  Där skall man gråta och skära tänder
  (Matt 24:50-51)

  ”Herre, Israels Gud, gör mig nu stark!” Så högg hon till av all kraft mot hans hals två gånger
  och skilde huvudet från kroppen
  (Judit 13:7)

  Lovad vare Herren, min klippa, han som övat min arm för krig och lärt min hand att strida. Han som lägger folken under mina fötter
  (Ps 144)

  Eftersom du trotsade Herren skall den son som har fötts åt dig dö.
  (2 Sam 12:14)

  Den som ser hånfullt på sin far och vägrar att lyda sin mor, hans ögon skall ravinens korpar hacka ut och örnens ungar äta upp
  (Ords 30:17)

  Den släkt Gud låter lotten falla på skall stiga fram, familj för familj & brännas med allt de äger. De har brutit Guds förbund
  (Jes 7:14)

  Sen tog Josua Akan, hans barn, boskap, & allt han ägde. Hela Israel stenade dem och brände allt. Då upphörde Herren att vredgas
  (Jos 7:24)

  Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man skall bränna både honom och dem. (3 Mos 20:14)

  Jag är Gud.. ..straffa alla som hatar mig. Mina pilar skall berusas av blod. Mitt svärd skall äta köttet av fiendens ledare
  (5 Mos 32:39)

  Jesus: ”Bind honom och kasta ut honom i mörkret. Där skall man gråta och skära tänder. Många är bjudna, men få är utvalda”
  (Matt 22:13-14)

  När Herren, din Gud, överlämnar dem åt dig skall du viga dem åt förintelse. Du får inte visa skonsamhet mot dem (5 Mos 7:2)

  För den som förleder en av de små som tror på mig vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen & sänktes i havets djup
  (Matt 18:6)

  Gud gav dem i judeernas våld. Av israeliterna dog 500 000 soldater. Judeerna var starkare eftersom de förlitade sig på Herren.
  2 Krön 13:17

  Josua lät ingen komma undan. Han vigde allt levande åt förintelse, som Herren Gud, hade befallt för alla dessa kungar & länder.
  Jos 10:40-42

  Även Livna & dess kung gav Herren i Israels våld. Josua högg ner folket och allt levande i staden. Han lät ingen komma undan.
  Jos 10:30

  David dödade 200 filisteer, tog deras förhudar & lämnade åt Saul som insåg att D hade gud på sin sida & gav honom sin dotter.
  1 Sam 18:25

  Om ni avvisar mig, kommer jag i vredesmod straffa er. Ni skall bli tvungna att äta era söners & döttrars kött!
  3 Mos 26:27-29

  Herren hörde Israels (absurda) bön och utlämnade kanaaneerna åt dem, och de vigde dem & deras städer åt förintelse.
  4 Mos 21:1-3

  ”Kom, syster, ligg med mig!” – ”Nej, nej, min bror!” ropade hon. Men Amnon övermannade henne & tog henne med våld. 2 Sam 13:11-14

  Den som älskar sin son agar honom ofta, då kommer han till slut att få glädje av honom. Syr 30:1

  illasinnad slav skall ha prygel och pina. Håll honom i arbete Det är vad han är till för. Lyder han ej, slå honom i bojor
  (Syr 33:27-30)

  Om en son är trotsig & inte lyder sin far & mor, ens när de tuktat honom, skall männen i staden stena honom till döds.
  5 Mos 21:18-21

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Kenneth !
   Gamla testamentet betraktas väl som en historisk skildring av den atmosfär som rådde då och jag har aldrig hört någon åberopa den som grund för att legitimera handlingar av kriminell art ! Dina citat härstammar väl därifrån kan jag tro ? Men där finns det säkert andra som är betydligt mer bevandrade än jag ? Historen visar på en våldsammare tid, men det som intresserar mig är först och främst hur de olika religionerna utvecklats eller inte utvecklats.
   Jag påstår inte att Kristendomen är fläckfri, långt därifrån, men det intressantaste är väl frågan om det fortfarande springeromkring kristna med bomber virade runt magen och gör detta för att deras lära föreskriver sådant ?

   Citat Wiki:
   Gamla testamentet
   Gamla testamentet beskriver Guds förbund med människan från skapelsen och som för kristna har sitt slutgiltiga uttryck genom Jesus Kristus. Gamla testamentet, som judar och kristna delar, är skriven på hebreiska och kallas därför ibland den hebreiska bibeln. I Moseböckerna finns de berättelser som också är gemensamma för kristen, judisk och muslimsk tro. För kristna kallas den delen av bibeln för Gamla testamentet, till skillnad från den andra delen som kallas Nya testamentet.

   Nya testamentet
   Nya testamentet är skrivet på grekiska. Där finns berättelserna om Jesus och tiden efter Jesu död och uppståndelse. Berättelserna om Jesu liv finns där samlat i de fyra evangelierna som fått namn efter varsin författare, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Dessutom består den delen av en mängd brev, de flesta skrivna av Paulus, till de första kristna församlingarna runt Medelhavsområdet.

   Det tycks som att Islam, Judendomen och Kristendomen har Moseböckerna gemensamma i Gamla Testamentet ?
   Men den kristna kyrkan förefaller ha kommit en bit längre på vägen genom Nya Testamentets kärleks- och försonings-budskap, eller vad tycker du själv ?

  • ronny thellbro

   Jag är väldigt dåligt inläst på koranen. Har med mig från mina studier endast översiktliga kunskaper i ämnet. Här står vi troligen på samma nivå? Bibeln kan jag bättre. Här har lite synpunkter beträffande ditt sätt att argumentera med bibelcitat. Det du gör Kenneth är att relativisera förfärliga händelser utförda i en religions namn. Eller, whataboutiserar, saken i god sovjetisk anda. De gamla sovjeterna plockade fram ofullkomligheter från väst för att dölja sina Sovjets miserabla förhållanden.(hittade uttrycket på Google).
   Jag orkar inte gå igenom hela raden av GT – citat. NT-citaten är märkliga i det sammanhang du placerar dem. Jag väljer ut två och kommenterar dessa: ”För den som förleder en av de små som tror på mig vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen & sänktes i havets djup”. Sammanhanget är fullständigt motsatt betydelse än den du insinuerar. Jesuscitatet avser ett skarpt försvar för barn och svaga i samhället. ”Det vore bättre…”, ja citatet är inte en uppmaning att dränka barnamördare, pedofiler eller de som nyttjar o skadar barn, men väl att de fördöms i ord som handlar så.
   Jag plockar ut ett citat till för att visa på förödelsen av att relativiseringens namn sanslöst plockar ut citat ur sina sammanhang.låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren (Rom 12:19) Brevet tillsänt de kristna i Rom handlar om att hålla ”fred med varandra så långt som det på var och en ankommer” ”Ta inte rätten i egna händer…” uppmanar Paulus. Han mening är att rättvisa kommer en gång att skipas men då av Gud själv.
   Alltså, Kenneth; det är inte endast de s.k. fundamentalisterna som läser lösryckt och bokstavligt. Nej det gör uppenbarligen även en och annan vidsynt ungdomsledare också.
   Alla de NT-citat jag ser i din lista har den motsatta betydelsen än den du avser.

   Vad säger du om Jesu ord till hetsporren Petrus som ville försvara honom mot den judiska polisen. ”Petrus, stoppa ditt svärd i skidan. För den som tar till svärd ska med svärd förgås”
   ”Om någon slår dig på den högra kinden så vänd den vänstra till”
   ”Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också”
   ”..älska era fiender och be för dem som förföljer er…”
   De senare är hämtade ur Bergspredikan Matt 5.

   NT:s ickevåldsideal med Jesus som förebild har inspirerat många i historien och haft stor framgång. Martin Luther King är en av de senaste. Vår svenske fredsapostel Dag Hammarskiöld hade den kristna tron som ideal och ledstjärna.

 3. Kenneth Hellberg

  Få se nu, vad va det han sade George Bush när han invaderade Irak…..
  ’I am driven with a mission from God’. God would tell me, ’George go and fight these terrorists in Afghanistan’. And I did. And then God would tell me ’George, go and end the tyranny in Iraq’. And I did.”

  En av då världens mäktiga män och tillika kristen, undrar hur många som sprängdes i Irak när de letade efter massförstörelsevapen som inte existerade?

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Jag ger mig, där finns inget jag kan invända emot !
   Han uttryckte väl även att han såg sig som ”Korsriddare” om jag int eminns fel ?
   Men då visade sig att han inte visste vad en korsriddare var för något !
   Så typiskt Amerikanskt.
   Och CIA som givit honom de helt felaktiga uppgifterna fick ökade enonomiska anslag som ”straff” !
   I sanning ett märkligt rike.

   • Kenneth Hellberg

    Ett mycket märkligt rike, vad jag vill få fram är att man finner galningar inom alla religioner om man bara söker, man finner också ”fel” i alla religioner.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     En Vattenödla ser ju i princip också ut som en saltvattenkrokodil, men du skulle väl aldrig komma på tanken att jämställa dem som lika farliga ?

  • ronny thellbro

   I paritet med vad som sägs om de muslimska bekännare som spränger sig själv och andra in i döden så är inte G.W. Bush någon kristen. Eller hur… ?? Sann muslimsk tro bedriver inte terror, ingen sant troende kristen heller.

 4. Per Vedbring

  Jag är inte så säker att Koranen specifikt uppmanar till våld, utan jag tror att det i likhet med Bibeln kan finnas passager och stycken som vid en hastig blick uppfattas mer dramatisk än det kanske egentligen är. En snabb googling gav infallsvinkeln att en kamp inte nödvändigtvis behöver betyda våld och vapen utan lika gärna argumentation. Eller som här, en mer kontextuell beskrivning av sura 9:29 https://prophetrejectors.wordpress.com/929-at-tauba-of-quran-doesnt-encourage-muslims-to-terrorism/. Jag tror att man får vara försiktig att läsa gamla skrifter bokstavstroget och sedan överföra det till vår tid och samhällen. Det jag kommer ihåg av religionsundervisningen/historian från min skolgång var att det även finns en hel del väldigt bra saker i Koranen, men min kunskap är alldeles för begränsad för att göra en rättvis tolkning av både Bibeln och Koranen. Vi får ju heller inte glömma att det är en extremt försvinnande bråkdel av världens muslimer som skapat sin egen variant av Islamisk fundamentalism som exempelvis motsvarar den IS har.

  Per Vedbring

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Per !
   Nja så liten del är det väl inte !
   Om man bara adderar stödtrupperna för Talibanerna, Al Quida, Boko Haram och Islamska staten, börjar skaran växa på ett bekymmersamt sätt.
   Till detta måste vi nog även räkna in en oherrans massa troende med hårt patriarkala uppfattningar och alla de som gärna ser införandet av Sharialagarna.
   Den våldsbenägna Hamas-rörelsen och ytterligare en hel radda mer eller mindre obskyra arabiska uttolkningar.

   Dessutom är det inte jag som sammanbinder våldsextremismen med Koranen, det gör de själva för att motivera vad som annars bara skulle betecknas som vanlig rå kriminalitet. Så jag tycker nog att även du ramlar ned i fallgropen som den tillvända mediapropagandan skapar.
   Du bidrar därmed till att förringa effekterna, genom att styra bort uppmärksamheten på omfattningen multiplicerat med graden av terror och våld.
   Flödesvolymer bestäms ju som bekant av tvärsnittsarena multiplicerat med hastigheten och på samma måte måste vi räkna in både bredden, frekvensen och graden av terroraktiviteterna.

   • Per Vedbring

    Vad består den tillvända mediapropagandan av och vad har jag trillat i för grop? Jag tycker att vi under en lång tid i media mötts av de avskyvärda handlingar som extrema islamistiska grupperingar utfört. Där är nog dom flesta överens. Det har även varit avståndstagande över hela världen från diverse muslimska samfund gentemot dessa illdåd och bara vi öppnar ögonen så kan vi säkert enas om det också. Åtminstone jag föringar verkligen inte detta. Sammanbinda våldsextremism med Koranen. Jamen det är ju det som är problemet enligt mig i alla fall. En väldigt liten del av uppemot 1.5 miljarder muslimer är dom som står för det här synsättet, resterande gör det inte. Om Koranen tolkas som vägledning i det religiösa och jordliga livet,så är det ju tolkningen som är avgörande, inte det bokstavliga. Om vi faktiskt diskuterade och lärde känna muslimer skulle vi nog upptäcka att dom flesta är precis som oss. Det är då erfarenheten av dom muslimer jag lärt känna. Sedan blir det litet svepande med stödtrupper hit och nog en oherrans massa dit samt patriarkala uppfattningar. Jag har svårt att argumentera i det då jag inte har en aning om storlek och mängd på detta, men jag noterar att du inte belägger dessa mängdpåståenden med någon annan hänvisning än dit eget gissande.
    Per Vedbring

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Tack för din kommentar Per !
     Lika goda källfakta som när du utan mätningar konstaterar ”En väldigt liten del av…”, är det när jag räknar upp de extrema terrororganisationerna, (har du inte läst mitt svar till dig nedan markerat kl 12:32?)som har en så pass stor numerär soldater att regeringarna lokalt står maktlösa inför deras armeer! Bara i Irak handlar det om tusentals dödade IS-soldater innan man ens fått hejd på deras framryckningar. Du kan väl inte inbilla dig att inte alla dessa terroristsoldater har en än bredare rekryteringsbas, än de som vi kan räkna in när vi summerar alla de olika fronterna. Bara talibanerna i sig omfattar en högst betydande del av nationella befolkningen och till detta ska läggas alla sympatisörer som inte lyft vapen ännu.
     Vidare funderar du i banor som ”Om vi faktiskt diskuterade och lärde känna muslimer skulle vi nog…# jag noterar särskilt ordet ”nog” som att dukastar sten i glashuset när du utställer dina egna funderingar som mer vederhäftiga än allt jag räknat upp som det vi vet faktisk har hänt.
     Sedan kan du ju få hoppas hur mycket du vill och givetvis finns det många muslimer som inte har en tanke på att följa koranens påbud om att ”Fight those who believe not in Allah” (Sura 9:29) eller ”O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other.” (Sura 5:51), men Koranen förordar även att göra processen kort med Muslimer av den kategorin, vilka därmed utpekas som förrädare som måste göra bot och straffbeskattas även de.
     Så om du personligen har upptäckt att ”dom flesta är precis som oss”, så får det stå för dig själv som jämförelseobjekt, för jag är då inne på en helt annan väg och anser att vi ska möta hårt med hårt och inräknar absolut inte mig själv i gruppen ”oss”.

     • Per Vedbringg

      Dom stora massorna av bla Talibaner och al-qaida som du hänvisar till har jag faktiskt aldrig hört talas om men här kanske du vet mer än jag. Siffror som verkar vedertagna under ett flertal år är ca 20 000 anhängare till Al-Qaida. Exempel på källa http://www.fokus.se/2013/01/inget-al-qaida/. När det gäller Talibanerna har jag också hört talas om liknade siffror som tidigare ex http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/367. När det sedan gäller Boko Haram och IS har jag som du, inga siffror på hur många dom kan vara. Det jag dock kan konstatera är att två av dom organisationer som du nämnt, står för ca 50.000 av 1.5 miljarder muslimer. Sedan blir jag litet brydd på hur du resonerar när du citat ” Bara talibanerna i sig omfattar en högst betydande del av nationella befolkningen och till detta ska läggas alla sympatisörer som inte lyft vapen ännu.” slut citat. Vad har du för belägg för något så svepande? Afghanistans befolkningsmängd består av ca 30 miljoner innevånare och tycker du verkligen att 0.001% är en högst betydande del av den nationella befolkningen?
      Citat ”Vidare funderar du i banor som ”Om vi faktiskt diskuterade och lärde känna muslimer skulle vi nog…# jag noterar särskilt ordet ”nog” som att dukastar sten i glashuset när du utställer dina egna funderingar som mer vederhäftiga än allt jag räknat upp som det vi vet faktisk har hänt.” slut citat. Jag använder ordet ”nog” eftersom jag inser att det finns möjligheten att träffa på en muslim som har allt för radikal syn. Du verkar ju till skillnad från jag, ha träffat på dom muslimer som gör att du tvärsäkert tar ställning till, citat ”Så om du personligen har upptäckt att ”dom flesta är precis som oss”, så får det stå för dig själv som jämförelseobjekt, för jag är då inne på en helt annan väg och anser att vi ska möta hårt med hårt och inräknar absolut inte mig själv i gruppen ”oss”. ” slut citat. Det skulle vara intressant att veta var och hur du lärt känna dessa muslimer som satt ett sådant avtryck, att du uttrycker dig så tvärsäkert. Särskilt som du tidigare i kommentarerna länkat till en undersökning som visar att merparten muslimer är mycket negativa till våld i islams namn. http://fof.se/tidning/2013/7/artikel/asikter-i-den-muslimska-varlden.
      Sedan kom jag på här på slutet att du faktiskt inte svarade på min väldigt enkla fråga, så jag tar den igen. Vad består den tillvända mediapropagandan av och vad har jag trillat i för grop?

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Tack för din kommentar Per !
      Av de enstaka undersökningar som försökt kartlägga rekryteringsbaser för extremismen ser man att det inte rör sig om några små obetydliga minoriteter, även om de flesta säger sig vara emot våldsanvändning. Men när man ställer frågan om vilka som kan tänka sig införa Sharialagarna, då får man en helt annan siffra.
      Sharialagarna som förordar bestraffningar av medeltida art, med halshuggning, stympningar, spöstraff och stening av kvinnor somhaft fräckheten att låta sig hamna i situationer, där de kunnat bli utsatta för våldtäkt. Jag vet inte hur du ställer dig till Sharia, om kanske även du vore beredd att acceptera införandet av dem här i Sverige ?
      Hela den muslimska bestraffningskulturen påminner om något vi i den kristna västvärlden lämnade bakom oss för hundratals år sedan, Inte sedan inkvisitionen har vi bejakat sådant barbari. Därför förbryllas jag av den aningslöshet som debattörer framställer i sina försök att blidka och förminska effekterna av en av de mest repressiva religiöst grundade företeelserna vi har på vår planet.
      Om det bygger på okunnighet eller benägenhet att låta sig underkuvas, vet jag inte. Men en sak vet jag med bestämdhet, att så länge uttolkningen av Islams lära får de praktiska konsekvenser som alla med öppet sinne kan konstatera, så kommer jag att kräva hårda tag mot den typen av trosmässigt understödd kriminalitet.
      Media och press ska vara fri, men jag menar att många av reportrarna och journalisterna fastnar i en fälla, när det försöker finna försvarsargument som motvikt till de våldsdåd och den bisarra kultur de defacto bara måste förmedla bilden av. I en strävan mot allsidig och neutral händelseåtergivning hamnar de istället i ett försvarsarbete med konstruerade orsakskildringar som inte korrekt återger verkligheten. En del av dem hamnar så långt ute till vänster att de framställer mördare som offer för alienation och stigmata. Det är den mediala fallgrop jag syftar på.

 5. Kenneth Hellberg

  Göran, jag håller med Vedbring, det finns ca 1.2 – 1,5 miljarder muslimer i världen och en bråkdel av dom är islamister eller på något sätt står bakom dom. Det verkar dom flesta som har en större inblick i Islam tycka och mena. Var får du dina uppgifter ifrån?

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Förmodligen samma källa som du får dina från !
   Varför avkräver du mig en särskild källhänvisning så fort du själv inte har några fakta som motsäger det jag påstår ?
   Jag har räknat upp en radda organisationer som bevisligen grundar sin terror och sitt våldsutövande på Koranen och Islam.
   Det borde väl räcka för att visa att det inte rör sig om några enskilda ”fåtal”, även om de kanske inte utgör en majoritet.
   Men räknar man även in alla de muslimer som accepterar eller kan tänka sig underordna sig Sharialagarna, då vete fan hur marginellt våldsfenomenet är-
   Och om inte fan vet det, så kanske du då kan ange en säker vetenskaplig källa för att bevisa motsatsen ?

 6. Stefan Rådström

  Ingen världsreligion kan påstå sig vara fredlig om man går till skrifterna och historiska data.

  Vilken av de ”heliga” skrifterna som är mest våldsam beror (som vanligt) på hur man räknar: Bibeln är mest våldsam om man räknar i absoluta tal, men i relativa tal är Koranen mest våldsam.

  Men man kanske kan argumentera för att våldet i Koranen är värre? Då får man problemet med att Bibeln uppmanar till folkmord, vilket Koranen inte gör. Den kristna världen har genom historien ofta följt denna bibliska uppmaning (vilken går under namnet ’herem’): under medeltidens korståg gentemot muslimerna, och de stora religiösa krigen under 1500, 1600, och 1800-talen ömsesidigt mellan katolikerna och protestanterna, för att inte tala om Förintelsen så sent som under det Andra Världskriget.

  Koranen å sin sida gör skillnad mellan jihad (rättfärdigt försvarskrig under iaktaghållande av krigets lagar) och irjaf (terrorism). Enligt Koranen har de som ägnar sig åt irjaf dömt sig själva till Helvetet.

  Hur kan det då komma sig att så pass många muslimer (dock ändå en minoritet) ändå stöder terrorhandlingar och en våldsam, fundamentalistisk tolkning av islam?

  En förklaring kan vara att islam ännu inte genomgått någonting liknande den protestantiska reformationen, där en av de viktigaste punkterna var att Bibeln skulle översättas till folkspråket så att alla skulle kunna ta till sig Guds Ord direkt, utan omväg via prästerskapet som förstod latin. Koranen läses fortfarande på arabiska, vilket håller de allra flesta muslimer i stort sett okunniga om det fullständiga innehållet i skriften. De är helt beroende av diverse religiösa ledares tolkningar, och eftersom den muslimska världen saknar något som påminner om katolicismens påve, kan nästan vem som helst med ledaregenskaper och upptänd av religiös glöd förmå de mindre vetande med kriminella drifter att begå än värre brott än de sannolikt annars skulle ha gjort.

  Koranen är i stort sett ändå bara ett plagiat av Bibeln, Toran, och andra för-islamiska skrifter, så det är inte konstigt att en hel del av det extrema våldet i dessa tidigare texter även finns med i Koranen. Om fler kunde läsa alla dessa skrifter på sitt folkspråk, är det mycket sannolikt att det även i den islamska världen sker en utveckling mot den demokratiska sekularism vi sett här i väst efter den protestantiska reformationen – ju fler som själva kan läsa hur löjliga och motsägelsefulla dessa skrifter egentligen är, ju mindre sannolikt blir det att de faller offer för kriminella ledartyper.

  Samma problem med våld och terrorism finns för övrigt även i namn av de övriga världsreligionerna, som hinduismen och buddhismen. Just nu är det dock våldet i den islamska världen som känns mest brännande för oss i västvärlden, eftersom de religiösa och etniska konflikterna i dessa områden från tid till annan även drabbar oss från olika håll. Sannolikheten att någon slumpmässigt vald individ här i väst skulle råka ut för ett muslimskt terrordåd är emellertid oerhört låg: det är faktiskt troligare att denne skulle bli utsatt för ett icke-muslimskt terrordåd än ett muslimsk sådant. Den största risken ligger i självcensuren.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Stefan !
   Så sant alltihop och om jag får tillåta mig att relatera till mitt andra inlägg ”Hur ser dina ritualer ut?”, så förefaller västvärldens passivisering av det religiöst grundade våldet hänga intimt samman med upplysningen och framväxten av de vetenskapliga förklaringsmodellerna, vilka inte utan intern strid ersatte kyrkans och de religiösa uttolkarnas förklaringsmodeller. Så sent som när Wallice och Darwin började finna samband som ledde fram till teorin om evolutionen, hade den kristna kyrkan monopol på uttolkningen av alla fundamentala förklaringar. När Gallilei såg de fyra Jupitermånarna i sitt lilla hemmabyggda teleskop, förnekades detta intensivt av de rättrogna och Bruno brände man på bål för att han kommit på att jirden kanske roterade kring solen som medelpunkt.

   Men är den dogmatiska dumhetens försvarare färre idag ?
   Att de har mindre överskridande maktbefogenheter är nog övertydligt, men är de verkligen färre ?
   Jag tillåter mig tvivla.
   Framväxten av allehanda ovetenskapligt grundade teser och teorier överallt och allestädes, vittnar om att kunskap fortfarande slåss mot en övermakt av dumhet.
   Inte minst inom den politiska sfären regerar övertron på att olika ideologier ska lösa tillvarons alla bekymmer.
   Få och lätträknade är de som vågar acceptera att vi helt och hållet saknar påverkansmöjlighet över de största av tillvarons överlevnadsparametrar.
   Trots all vetenskap, har vi ingen chans att påverka ifall vi drabbas av ett meteoritnedslag, ett vulkanutbrott, en ny sjukdom, en jordbävning eller en våldsam soleruption, Nej vi klarar inte ens av att stoppa en större tsunami, vilket med all tydlighet visats empiriskt.
   I den otryggheten är det kanske det enda hoppet vi kan klänga fast vid att det ändå finns en möjlighet att påverka om vi bara hittar de dunkla nycklar som vi genom vårt agerande i det lilla kan påverka i det stora.

   Tesen om fjärilsvingen som på ena sidan jorden kan starta en orkan på den andra sidan, understryker ju hela systemets labila status och gör det enkelt att falla in i trosbaserade ritualer överlag.

   • Stefan Rådström

    Trots att det inte ser så ut när man tar del av nyheterna, så är världen dock ändå mycket fredligare och människorna mycket mindre våldsamma än förr.

    Utvecklingen är förstås inte garanterad, och den har haft sina smärre bakslag, särskilt under 1960-talet. Möjligen är det ännu ett sådant bakslag vi ser idag, även denna gång med dogmatiska, trosvissa förtecken (kommunistvänsterns trossystem under 60-talet, religionens idag).

    Även kvasi-, o- och antivetenskapens stärkta positioner bland en del tongivande medier, organisationer, och politiska församlingar är dåliga tecken.

  • ronthell

   Stefan jag kan ha lite svårt för den väldiga generaliseringen du gör när du talar om den kristna världens illdåd. Räknas Förintelsens gärningar som ett verk utfört av den ”kristna världen” så antyder man därmed också att illdåden skett i kristendomens namn. Denna till förvillelse vidgade begrepp av ”kristen” kommer då också att innefatta sovjetkommunisternas illdåd. Begreppet ”den kristna världen” kommer att få stå för ett otal illdåd förment skedda i kristendomens namn.
   Vad jag menar är att vi inte gynnar inte konstruktiva inslag i denna diskussion med att urskillningslöst stoppa in historiska händelser som inte kan betecknas som välsignade av den kristna kyrkan eller skedda i kristendomens namn. Det har skett, det förnekas icke.
   Jag tycker däremot att din iakttagelse beträffande den kritik den kristna kyrkan utstått som följd av reformationen har en god poäng. Översättningen av Bibeln till folkspråken fick flera positiva följder. Allmän skolgång påkallades eftersom var person skulle lära sig att läsa sin Bibel.
   Den teologiska tolkningen av Galaterbrevet och Romarbrevet är nog en av de mest revolutionerande följderna av Luthers reformation, den om rättfärdiggörelse genom tron. Förlåtelsen blev en uppgörelse mellan Gud och människa och inte via prästen och avlaten. Utläggen om det Allmänna prästadömet, alltså att varje kristen har rätt och förpliktelse att agera och fördela kristen tro, fick en stor påverkan av den demokratiska utvecklingen. Den enskilde kristne kunde nu bilda sig en egen uppfattning och själv ställa kritiska frågor till kyrkan. Den reformatoriska kritiken är något vi bevarat och lever vidare med. Vi förhåller oss idag kritiska till varje auktoritet som gör anspråk på sanningen.
   Vad jag vet så saknar den muslimska världen en genomgripande omprövning av sina läror. Fortfarande torde väl Sahlman Rushdie få leva under någon fathva.

   • Stefan Rådström

    Tyskland, liksom Ryssland, tillhör väl ändå den kristna världen? Så att dessa övergrepp är ett verk av den kristna världen är liksom en logisk slutsats. Att Bibeln är upphovet till antisemitismen i såväl Tyskland som Ryssland är likaså klarlagt: allt har sin utgångspunkt i Nya Testamentet där judarna – alla judar i alla efterföljande tider – ges skulden (även om det uttrycks på så vis att de själva tar på sig denna skuld) för att ha ”dödat Kristus”.

    Eftersom den muslimska världen saknar en samlande auktoritet, om så bara för att göra uppror mot, lär det dröja innan de omprövar sina läror. Salman Rushdie lever i sanning ännu under den fatwa som den nu avlidne ayatollah Khomeini utfärdade mot Rushdie efter publiceringen av ”Satansverserna”. Denne gamle tyrann är dock inte den ende auktoriteten i den muslimska världen, och de flesta muslimer bryr sig alltså inte det ringaste om denna fatwa, även om de kan känna sig ”kränkta” av denna roman. Islam är ännu en rätt ung religion, med all den självsäkerhet och självrättfärdighet som följer med den som fått ”den sista och slutgiltiga uppenbarelsen”.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Jag tar mig friheten att lägga mig i debatten eftersom det är min egen blogg.
     Att Hitler försökte maskera sitt utrotningsprogram mot judarna, med att de bar skulden för Jesus likvidering, trodde jag ingen längre tog på allvar ?
     Att 3,6 millioner zigenare, en stor mängd polacker, Bulgarer och andra lägre stående raser fick plikta med livet gick ju inte heller det att härleda till Kristet barbari.
     Rashygieniska institutet grundades först i Sverige och senare även i Tyskland med svensk ledning.
     Där ligger den verkliga ursäkten för Nationalsocialismen.
     Inte ska du försöka efterkonstruera Hitler, Göring och Goebbels såsom några religiösa varelser !

     • Stefan Rådström

      Då är frågan, hur uppkom antisemitismen? Den uppkom inte spontant under 1930-talet, ifall någon skulle tro det. Den har en lång förfärlig historia, som stammar ur Nya Testamentet, närmare bestämt Matt 27:24-25:

      ’När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: ”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak.” Men hela folket ropade: ”Hans blod må komma över oss och våra barn.”’

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Jag noterar att du undviker att se eller försöka härleda kopplingen mellan judeutrotningen och utrotningen av alla andra påstått underlägsna raser !

     • Stefan Rådström

      Utrotningen av de andra ”raserna” och ”rasbiologin” härstammar ur kolonialtidens syn på ”den vite mannens” överlägsenhet och de andras underlägsenhet. Även denna syn går dock att härleda ur Bibeln, dock ur det Gamla Testamentet.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Samma Gamla Testamente som både Judendomen, Kristendomen och Islam emanerat ur !
      Men rasbiologin härstammar ur den Darwinistiska synen på evolution, vilken låg till grund för den framgångsrika rasförädlingen inom boskapsskötseln.
      Det var dessa framgångar som paret Myrdal m.fl. ansåg skulle gå att överföra även på månniskan och uppnå en nyutvecklad ”förbättrad” variant av Homo Sapiens via en evolution som styrdes av vetenskapliga fakta och rön.
      Ditt tidigare förhärligande av vetenskapen som vore den religionens motpol motbevisades just av nämnda rashygieniska rörelse, som i sin tur visade vägen in i Nationalsocialismens ideologi.

     • Stefan Rådström

      Rasbiologin var redan under sin storhetstid och förblir pseudovetenskap. Darwins evolutionsteori har ingenting att göra med uppkomsten av denna abnormitet. Själv var Darwin helt främmande från sådana tankar. Den var en i stället produkt av kolonialismens storhetstid mellan 1880-1914, med motivering bl.a. från GT och från senare s.k. ”tänkare”.

      Rasbiologin var redan diskrediterad när diverse politiska och ekonomiska tänkare tog upp den. Att sedan ett antal forskare, lockad av de finansiella medel och karriärmöjligheter denna ”forskningsgren” kunde medföra, hoppade på raståget är inte särskilt förvånande.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Efterhandskonstruktion !
      DEt är vedertagen sanning att rasbiologiska institutet bildades som motreaktion mot en befarad rasdegeneration och motiverades av de framsteg man gjort på vetenskaplig basis av husdjursförädlingen.
      Hade inte ett skit att göra med Gamla Testamentet eller kristen uttolkning alls.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Det var inga enstaka missfoster till forskare som vurmade för tankarna som föregick rashygieniska institutet. Inom Socialdemokratin fanns en övervägande majoritet för dess instiftande, eller hur ? Och inte bara socialdemokrater för den delen.
      Då precis som nu viftade svenska nomenklaturan sina svansar i takt med tidens nymodigheter.
      Då var det rashygienen, nu är det Islam.

     • Stefan Rådström

      Var Darwin en rasist? Nej. Hans teori om evolutionen ligger inte bakom rasläran och uppkomsten av nazismen och Förintelsen. Detta får politiska och filosofiska tänkare helt ta på sitt eget ansvar.

      Darwin var en abolitionist (åsikten att slaveriet bör motarbetas av religiösa, sociala, eller moraliska skäl) vars noggranna vetenskapliga arbete avvisade den allmänt hålla rasistiska tron under hans tidevarv, och han motsatte sig de redan förekommande eugeniska begreppen. Faktum är att evolutionsteorin helt har kastat över ända begreppet om ”den vita rasen”.

      Den s.k. ”vetenskapliga rasismen” uppkom under ungefär samma tid som Darwin publicerade sin evolutionsteori, men hade sitt ursprung från en fullständigt annorlunda grupp människor vilka hade helt annorlunda skäl. I mitten av 1800-talet fanns blev såväl det amerikanska slaveriet som den europeiska imperialismen utsatta för en allt kraftigare kritik. Under denna tid blev tanken att den ”vita rasen” var överlägsen alla andra folk populär bland dem som ville försvara slaveriet och imperialismen. Före Darwin, och efter Darwin från dem som motsatte sig evolutionsteorin, var biologin ett teologiskt ämne med stöd i Bibeln. De första ”vetenskapliga rasisterna” var de kreationister som trodde att vetenskapen stödde Bibeln, och att Skriften stödde slaveriet och en grupps herravälde över alla andra.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Det torde dock aldrig varit kyrkan som initierat framgångarna inom husdjursaveln, vad jag kan förstå !
      Eller menar du att den tagit sin form ur Gamla Testamentet ?
      Det var precis husdjursavelns lyckosamma urvalsplanering som låg bakom dialektiken kring rashygieniska institutet.

     • Stefan Rådström

      Tillägg ang. det rasbiologiska institutet: din tes om att detta instituts tillkom pga husdjursförädlingens vetenskapliga framsteg håller inte. Herman Lundborg, mera av en agitator än vetenskapsman, framförde budskap som fick genklang i delar av det makthavande Sverige. Han blev också institutets första chef. Institutet blev i stort sett detsamma som Lundborg själv, och även om han skapade massor av debatt i såväl den publika som icke-publika debatten, blev de inte särskilt mycket bestående resultat av institutets verksamhet.

      Institutet levde under hela sin existens med vad som upplevdes som alltför snåla anslag. Och det var nog inte bara en upplevd känsla – det var redan från början mycket begränsade anslag jämfört med vad som externt förväntades att institutet skulle åstadkomma, och i synnerhet jämfört med vad Lundborg själv förväntade sig göra med sitt institut.

      Det var en ständig jakt på anslag, en ständig jakt på privata sponsorer och mecenater, med oftast väldigt magert utfall. Trots att kostnaderna ökade över åren (pga av inflation och annat) så ökade inte anslagen.

      Såväl vetenskapligt sett och som privat födkrok för Lundborg var det Rasbiologiska institutet redan från början ett stort misstag och misslyckande. Att det kunde överleva så länge berodde mest på oerhört mycket oavlönat arbete.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Alldeles ouppmärksammat var dock inte företeelsen, då man fem år senare grundade motsvarande i Tyskland, med svensk chef för övrigt.
      Det var på dess forskning som Hitlertyskland sedan byggde hela sin rasbiologiska motivering, inte på Bibeln, även om just skuldbeläggingen av judar fö Jesu lidande framfördes för den mindre insatta populasen och mobben som genomförde kristallnatten.

 7. Håkan Rombe

  Intressant diskussion. På tal om illdåd, år 1099 överföll kristna korsfarare Jerusalem och slaktade alla som kom i deras väg, män, kvinnor och barn. Blodet flöt efter gatorna. Sedan har vi inkvisitionen, mera korståg, häxbränning, 30-åriga kriget etc etc. Vad som saknas är en fullständig sammanställning av alla hemskheterna och förföljelserna. Idag leder förstås islam hemskhetsligan men ser vi historien från 600-talet vete katten!

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Håkan !
   Och visst är det intressant att Islams alla självutnämnda försvarsadvokater måste söka sig flera hundra och tusentals år tillbaks i historien, för att hitta ens något som går att jämföra med alla de illdåd som vi nu ser utspelas i realtid i Islams namn ?
   I sin desperation att hitta något tillnärmelsevis jämförbart i nutid, har somliga till och med dragit paralleller med Anders Bering Breiviks illdåd i Norge !
   Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt fånerierna ?
   Det har väl aldrig varit som troende kristen som Breivik motiverat sina förment heroiska insatser ?
   Inte heller har jag hört honom rikta krav på 72 oskulder som han förväntar sig få deflorera ?
   Men femtekolonnare har funnits i alla tider och inte minst under Hitlertysklands framfart stegade många Politiskt Korrekta ut till förnekande och sedemera försvar för illdåden.

   Det är inga minoriteter vi talar om här utan breda befolkningsgrupper och hela nationer som inte bara kräver Sharialagar, utan är beredda till mer långtgående insatser i religionens namn. Vi kan börja med Egyptien, Libyen, Jemen, Iran, AFghanisat, Pakistan, Nigeria och Irak som några nationer med minst 100 talet millioner troende som rekryteringsbas för extrem uttolkning av Koranen. Jag häpnar att det fortfarande finns så insnöade personer att man försöker hitta vägar att slippa se vad som håller på att ske .
   Men feghet och konflikträdsla är ju ingen lätt sjukdom att bota och vi kommer nog alltid att hitta folk som tar förövarnas parti gentemot offren.

   • Kenneth Hellberg

    Och som vanligt när Göran blir motsagd så kommer oförskämdheterna, kan du aldrig föra en diskurs på en lite mer sansad nivå?
    USA invaderade Afghanistan och Irak på order av GUD!!!! Av en galning som tillhör tokhögerkristna i USA…påhejade av de kristna invånarna i USA…för inte såååååå länge sen va?

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Nu förstår jag inte vad du syftar på ?
     På vilket sätt har jag varit oförskämd ?
     Är det dags för tolkningsföreträde av fakta från den som känner sig kränkt av dem, eller vad menar du ?
     Försvann yttrandefriheten nu plötsligt även från min egen blogg ?
     Bloggen skapade jag för att fritt kunna debattera vilken fråga som helst och det är debatterar vi gör här.
     Så uppfattar jag det.
     Men du kan kanske hjälpa mig att peka ut vad som varit oförskämt och stötande i sammanhanget, så får jag begrunda behovet av att framföra en eller flera ursäkter ?

     • Kenneth Hellberg

      ”Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt fånerierna ?” ” Jag häpnar att det fortfarande finns så insnöade personer att man försöker hitta vägar att slippa se vad som håller på att ske” ”Men feghet och konflikträdsla är ju ingen lätt sjukdom att bota och vi kommer nog alltid att hitta folk som tar förövarnas parti gentemot offren”

      Det handlar om att ha en nyanserad bild på vad som sker, bara för att du bröstar upp dig och hävdar dina argument över vi andra fega, konflikträdda fåntrattar och femtekolonnare så betyder det inte att du har rätt Göran. Det förekommer islamistiska rörelser och hur stor den biten är vet jag inte men eftersom du verka veta så skulle jag vilja höra var du får dina siffror ifrån? Redovisa gärna på hur många miljoner som stöder islamisterna…..

   • ronny thellbro

    Kenneth!
    Det intressanta i ditt upprörda inlägg är att det är en typ av kollektiv beskyllning som gällt den kristna kyrkan/religionen. GW Bush må ha fattat en del felaktiga strategiska beslut men få torde betrakta honom som en ”galning tillhörande tokhögerkristna”. Minns jag rätt så kom hans krigiska vision efter den 11 sept.attacken med några tusen döda civilister. Men typen av argumentation du nyttjar tillhör argumentionsnormalian sedan början av 1900-talet i vårt land därest det handlar kristen tro. När någon med kristen bekännelse agerar utanför PK-normen så stämplas inte endast den enskilde utan hela religionen. Hur ofta har vi inte hört begrepp som ”högerkristna” för att markera någon enskild persons handling. Du nyttjar de gamla etablerade slagorden med ”tokhögerkristna” samt ytterligare en kategori ”kristna innevånare”. Varför är det korrekt att kollektivisera enskilda handlingar när de utförs av kristna bekännare men inte när det handlar om andra religioner?
    I paritet med det senaste terrordådet i Paris kan man fråga dig; Var det ”tokhöger-/alt. -vänstermuslimer” som utförde dådet påhejade av muslimska innevånare i den muslimska världen.
    Vad är ”högerkristna” och vad är i så fall ”vänsterkristna”?
    Kenneth, ska den här typen av debatt tillföra något vi alla kan ha behållning av så måste ordval och försök till analys utföras med samma granskande verktyg oavsett religion eller politiskt parti.

    • Kenneth Hellberg

     De som massakrerade tecknarna i Frankrike var galna Jihadister och terrorister som mördar oskyldiga i Islams namn! George Bush var en galning till president som invaderade Irak och Afghanistan i Guds namn. Jag har inget över för varken Islamister eller kristna fundamentalister (tokhögerkristna).
     Men vad tycker du själv Ronny, håller du med Görans SD-retorik om Muslimer? Ser du Islam som ett hot mot Sverige?

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Genmäle, då du hänvisar till mitt namn !
      Det går före ev. svar du får av Ronny.
      Den uttolkning du gör ar din egen och jag står inte för SD:s politik utan för min åsikt i frågan.
      För några årtionden sedan var det vänstern som ansåg sig ha ett självpåtaget tolkningsföreträde för vad som skulle betraktas som den rätta läran och försökte påtvinga alla sin verklighetstolkning. Maos lilla röda hanterades som en koran och markör till omgivningen om att man tillhörde den rätta lärans adepter och således skulle skonas vid den åstundande väpnade revolutionen.
      Den galenskap som då florerade är det få av medlöparna som idag vill vidkännas, Jan Myrdal ett av undatagen.

      Så till hotet från Islam.
      Islam som religion måste tolkas utifrån flera aspekter, dels vad som uttrycks i form av dess lärosatser i bl. Koranen, dels i vad dess egna profeter markerat som föredömligt leverne, dels i vad prästerskapet Imamerna ger för samlad bild i sina försök att applicera teserna till vardagens problem bland dess lärljungar och sist men inte minst i form av praktiska handlingar.
      Att Islam idag skapar helt onödiga spänningar internt (Shiiter vs Sunni) men även externt i form av rena krigshandlingar och terror, kan inte enkelt viftas bort. Huruvida detta utgör vårt största hot kan nog ingen sia om ?
      Att vi står inför hot av långt mer radiakal omfattning står helt klart, med två jättevulkaner som börjat vilja lyfta på sina hattar, pandemirisken med koppling till spridningspotentialerna och resistensproblemet, miljöförstöringen, större meteoritnedslag som kan utplåna det mesta av livsformerna och inte minst den rena oförställda dumheten.
      Att radikaliseringar i alla dess former sociala spänningar är ingen nyhet och precis som spänningarna i ett Cumulus Nimbus moln till slut får utbrott i form av utlöst blixt, brukar sociala spänningar förr eller senare leda till elände.
      Ser man till historiska förspel till de stora krigen, är det precis vad jag fruktar håller på att sakta spelas upp framför våra ögon.
      Lugnar inte extremisterna ner sig och om inte Islams ledare tar sig samman i en gemensam insats för att motarbeta radikaliseringen, då kommer det att smälla och det ordentligt. Det är vad jag oroas över.

 8. Göran Jonzon (inläggsförfattare)

  Det är i sanning en typisk svensk företeelse att så fort något illdåd begås i religionens namn någonstans, då ska gamla tagelskjortor snabbt grävas fram ur garderoben och självspäkningen åter göras till heders, precis som under medeltidens farsotshärjningar.
  Piska egna ryggen blodig och sjung litanior om vår egen historiska förskräcklighet !
  Vi må väl för tusan kunna hantera varje händelse och skeende i nutid någon gång, kan jag tycka !
  Men det är kanske rötterna tillbaks till tanken om arvssynden som kryper fram, även ur de påstått absolut ateistiska företrädare som sällat sig till grupen formad kring vad som anses vara politisk korrekthet ?

 9. Kenneth Hellberg

  Nej Göran jag spekulerar bara, det är säkert som du och Jimmie Åkesson säger, Islam är vårat största hot. Det framgår väl från den undersökning du länkar till, den baseras ju trots allt på 38 000 av 1600 000 000 muslimer som finns i världen. Några citat från undersökningen:

  ”– Frågan är vad man lägger i ordet sharia, säger Leif Stenberg. Många kan uppfatta det som ett rättvist system som grundar sig i den egna traditionen – och som inte är korrumperat. Man kan inte bara stirra sig blind på ordet. Det framgår ju också att många inte vill ha de kroppsstraff som vi ofta förknippar med sharialagar. Det verkar också finnas en tydlig koppling till fattiga länder, där det finns misstro mot en förtryckande stat. Där kan sharia uppfattas som ett mer etiskt alternativ förankrat i den lokala kulturen.

  ”De flesta betonar också detta rättssystem främst inom familje juridiken och vad gäller äganderätten, medan en långt mindre andel vill tillämpa exempelvis kroppsstraff. Störst stöd för kroppsstraff hittar man bland muslimer i Pakistan, Afghanistan och i de palestinska territorierna, där omkring 4 av 5 av dem som stöder sharia också vill att tjuvar bestraffas med stympning eller piskning. I dessa länder hittar man även det största stödet för stening som straff för äktenskapsbrott – omkring 85 procent av dem som stöder sharia vill se en sådan brutal tillämpning av denna lag”

  ”Merparten muslimer är mycket negativa till våld i islams namn. De flesta menar att självmordsbombningar i deras religions namn bör fördömas. Men det finns undantag; en grupp på omkring 3–10 procent i de flesta länder menar att självmordsbombningar kan vara legitima. I de palestinska territorierna är siffran 40 procent, i Afghanistan 39 procent och i Egypten 29 procent”

  ”– Vi får inte glömma bort att vi nu har sett de första hyfsat demokratiska valen i Egyptens historia, säger Leif Stenberg. Så det går framåt – men sakta. Frågan beror på vilka förväntningar man har. De demokratiska erfarenheterna är inte stora. Och ekonomin är överlag dålig, minst sagt.
  – Men, säger han, det är svårt att säga att islam är ett problem, för islam är så många olika saker – det visar ju inte minst denna undersökning”

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Kenneth !
   Huruvida Jimmy Åkesson har en samsyn med mig kan jag inte uttala mig om lika säkert som du, då jag inte är medlem i det partiet.
   Jag förlitar mig därför på att du har närmare relationer och kan uttala dig som du gör.

   Vad gäller undersökningar av statistisk art så begriper nog alla att man aldrig kan fråga 1,6 miljarder islamtroende i en undersökning, lika litet som att opinionsinstituten frågar varje svensk väljare om partitillvändheten. Likväl finns det något som kallas statistisk relevans där ett värde över 0,9 får betraktas som bra relevans, men 1,0 når man aldrig. Har man 5000 observationer eller med så brukar man ha uppnått minst 95% av bredden 2 sigma.
   Du får nog nöja dig med att 65% av tillfrågade bejakar Sharialagarna och att detta är ett representativt värde rakt över.

   Den sista meningen i din kommentar är rent befängd.
   i analogi skulle man kunna säja att det inte går att mäta kriminalitet med något måt, för det finns ju så många olika brott man kan begå !

   • Kenneth Hellberg

    Göran, du skriver:
    ”Den sista meningen i din kommentar är rent befängd.
    i analogi skulle man kunna säja att det inte går att mäta kriminalitet med något måt, för det finns ju så många olika brott man kan begå !”

    förtydliga vilken mening du menar….

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Det vore liktydigt med att säga att – Det går inte att säga att virus är ett problem för människan, då det finns så många olika typer av virus !

     • Kenneth Hellberg

      Ja men Göran det är ju ett citat av Leif Stenberg från länken du hänvisar till. Blev det lite fel nu?

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Det spelar väl ingen roll varifrån du hämtat citatet, det är lika befängt vem som än uttryckt det.
      Jag antog att du ställde dig bakom det då du nyttjade det som argument ?
      Jag reagerade på hur han kunde sammanfatta sig på det viset som avslutning på en faktatyngd artikel, som tydligt visar ett konglomerat av problem förknippade med Islam?
      Så faller han in i den slentrianmässiga politiska korrekthet, som tydligen krävs om man ska få publicera fakta kring Islam i något media.
      Det räcker tydligen inte med att leverera nakna fakta som visar verkligheten bakom alla fasader för Islam, på slutet måste man tydligen lägga till en Brasklapp, för editeringsgodkännande ?

 10. Per Vedbring

  Då det inte gick att fortsätta kommentarerna i ”vår” tråd så fortsätter jag här. Ok då förstår jag litet mer hur du tänker med det du kallar propaganda. Problemet blir ju bara att du överför det på mig. Jag har aldrig tagit extremistisk islamistisk ideologi i eller våld försvar på något vis, tvärtom har jag tagit avstånd från det, se kommentaren kl 14.10 23/1. Jag anser även att du har väldigt stora svårigheter att hänvisa till att jag citat” försvarsargument som motvikt till de våldsdåd och den bisarra kultur de defacto bara måste förmedla bilden av. I en strävan mot allsidig och neutral händelseåtergivning hamnar de istället i ett försvarsarbete med konstruerade orsakskildringar som inte korrekt återger verkligheten. En del av dem hamnar så långt ute till vänster att de framställer mördare som offer för alienation och stigmata. Det är den mediala fallgrop jag syftar på.” slut citat Jag tycker att du i detta fall ligger snubblande nära att göra en halmgubbe vilket jag tycker känns tråkigt. Det jag argumenterat mot är dina svepande, generella åsikter utan någon som helst underbyggnad i form av källhänvisning. Det enda du hänvisat till är artikeln i forskning och framsteg. Lika väl som vi inte får blunda för dom illdåd som utförs, får vi inte heller blunda för den övriga massan muslimer och likställa dessa två. När vi kommer till Sharia och om jag tycker vi skall ha det i Sverige. Nä jag tycker inte det. Jag tycker vi klarar oss ganska hyffsat med vårt levnadssätt, etik, moral och rättssystem. Problemet blir bara att du återigen grovt förenklar något komplicerat och väljer att beskriva Sharia till något så enkelt som ett enhetligt medeltida lag och bestraffningssystem. Jag har några länkar som kanske kan kasta litet ljus över komplexiteten i begreppet Sharia. Det har iallafall gjort det för mig.
  http://www.whyislam.org/faqs/understanding-shariah/
  http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/52-understanding-islamic-law.html
  http://islam.se/islams-fem-pelare/sharia
  http://www.dailyhadithonline.com/2012/07/07/ibn-al-qayyim-the-sharia-is-based-upon-justice-mercy-welfare-and-wisdom/
  Som avslutning skulle jag vilja säga att lika fel som det är att enögt försvara illdåd, extremism och framställa mördare som offer för alienation och stigmata. Lika fel är det att enögt se Islam, muslimer och sharia som en enkel enhetlig företeelse som ser likadan över den muslimska världen och någonting som automatiskt måste fördömas. Som med allting annat finns hela skalan från det nästan sekulariserade till det mest extrema, precis som med alla andra företeelser och religioner. I den här frågan tror jag att vi ickemuslimer skulle må bra av mer kunskap. För jag är den förste att erkänna att ju mer jag grottar ner mig i dessa frågor desto mer frågor och funderingar får jag.
  Per Vedbring

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Per !
   Jag ber dig omedelbart om ursäkt, då jag inser att jag feltolkat dig.
   Jag håller fullständigt med dig i att vi aldrig får hänfalla åt enkla sammanfattningar åt något håll, men heller inte ska blunda för vare sig bredden eller djupet bakom handlingar och företeelser som skrämmer de flesta av oss.
   Man ska aldrig förringa en blivande fiende, men heller inte överskatta densamme.
   Jag kan aldrig acceptera att någon tar sig friheten att avgöra andras livshållning, vare sig det handlar om politisk eller religiös fanatism.
   Min frågeställning var huruvida den Islamska trosläran är våldsbejakande eller icke ?
   Såvitt jag kan bedöma saken måste svaret bli ett otvetydigt JA!
   Utöver detta ger den uttryck för en långt driven ritualanmodan, i synnerhet i repressiv form riktat mot kvinnor, men även strikt reglerande hur många gånger under dygnets ljusa timmar som varje anhängare ska härfalla i bön.
   Då har vi inte ens vidrört alla de olika bastialiska rättsutmätningar som avvikelser kan föranleda.
   Och domstolarna som vi är vana vid ska stå vid sidan av makten, sitter inom Islam helt i knäna på mullorna.
   Rättssäkerheten är således med våra mått helt åsidosatt och godtycklig straffutmätning en påtaglig realitet.
   Det behöver jag inte gå längre än till telegrambyråernas färska arkiv för att finna bekräftat.

 11. Kenneth Hellberg

  Men Göran, du länkar till en artikel för att det ger dig rätt i dina påståenden och när jag visar upp citat från denne så ifrågasätter du det? Har du inte läst artikeln? Det är ju inte jag som letat upp detta……hur tänkte du där?
  Kan du förklarar ett av dina svar till mig?
  ”Det vore liktydigt med att säga att – Det går inte att säga att virus är ett problem för människan, då det finns så många olika typer av virus”
  Jämställer du Islam är med virus? Är det din egen åsikt eller är det något KD står för? Kanske Ronny vill ge sin syn på detta?

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Nu drar du ner dialogen till en löjets nivå Kenneth.
   På din förnekelse av att våldstendenserna bara skulle härröra till en extremt liten del av Muslimer, och på din begäran om källhänvisning för motsatt åsikt, hänvisar jag till artikelns fakatauppgifter.
   Begär du då att jag med nödvändighet även måste delta i den hycklande slutsats som artikelförfattaren inte drar sig för att framställa ?
   Fakta är väl fakta ?
   För mig som inte skolats genom indoktrinering förefaller det märkligt att detta ska behöva sammanblandas ??
   Vill du nu istället föra en dialog med Ronny om saken, får du lämna mig utanför och inte gör som du plägar att lägga omtolkade ord i min mun och kalla det att du återgett vad jag skrivit.

 12. Stefan Rådström

  Din tes, om jag förstår det rätt, är alltså att våldet är något fundamentalt i islam som inte förekommer i kristendomen? Till stöd för din tes tar du upp ett antal citat från Koranen. Men det visar sig att även Bibeln innehåller uppmaningar till, och skildringar av, våld – och detta gäller även för Nya Testamentet. Alltså kan det knappast vara det som är problemet. Trosbekännelsen i den kristna versionen är inte våldsam, så icke heller den muslimska, Shahadah

  Att den kristna världen är mindre våldsam idag beror på demokratiseringen, sekulariseringen, och den ekonomiska utvecklingen. Historien visar att teokratier alltid utmynnar i fattigdom, repression och våld, alltså även för forna kristna regimer. Detta innebär naturligtvis inte att ett otal troende individer kan inspireras till fantastiska stordåd inspirerade och hjälpta av religionen – placeboeffekten fungerar i fler fall än inom medicinen, och kan inte underskattas. Resultaten blir dock lite ad hoc när man egentligen inte vet vad det är man håller på med, även med de allra bästa intentioner.

  Men i och med den vetenskapliga revolutionen, Upplysningen, och i synnerhet efter Darwins enastående och för teokratin ödesdigra insikter, har religionen i det sekulariserade och demokratiska västerlandet nästan uppnått sin rätta position i periferin där den inte längre kan göra någon större skada. Den islamska världen har fortfarande en hel del kvar att uppnå i den vägen, och för vissa muslimska stater är det förvisso mera sant än för andra.

  Över huvud taget är de religiösa skrifterna våldsamt utdaterade. Bibeln och Koranen är en samling förfärande orimliga, utomordentligt tråkiga och fantasilösa berättelser, med ett fåtal undantag som t.ex. Höga Visan. När det gäller berättelser om människan, hennes villkor och natur har det skapats en enorm litteraturskatt som ger mycket mer än dessa s.k. heliga skrifter. Det är kanske inte så förvånande att även många som kallar sig djupt troende endast har en rätt rudimentär uppfattning av vad som faktiskt står skrivet i sina heliga böcker.

  • ronny thellbro

   Stefan!
   Det finns ringa ansatser till seriös relevans och saklighet i det du skriver. De generaliseringar du i epilogens gestalt formar här ger mera intrycket av ett slags västgötaklimax och blir dessutom det bestående intrycket av dina rader. Slutsatser du drar samman i denna blogg, omfattande skeenden över halva jordklotet och i tid av mer än 3000-tusen år, ger ett skimmer av överskattad amtöranalys. Din argumentation bygger på trådar som inte håller samman. I denna debatt har du förmått dig att bygga samman nationalsocialismen och kommunismen under den kristna paraplyn med den antydda meningen och avsikten att både Hitlers och Stalins utrotningar, de värsta i historien, är åstadkomna av den ”kristna världen”. I ditt sista inlägg här ovan där du drar samman dina slutsatser efter en genomgång av både Koranen och Bibelns 66 böcker + apokryferna samt dessa lärors symbola och kommer fram till att ”Bibeln och Koranen är en samling förfärande orimliga, utomordentligt tråkiga och fantasilösa berättelser, med ett fåtal undantag som t.ex. Höga Visan” Vad finner du i Höga Visan som i så fall avviker från fantasilösheten? Är det månne HV:s erotiska beskrivningar som räddar texten undan ditt litterära bokbål? När du i det närmaste utraderar värdet av böckernas litterära betydelse så undrar jag om du överhuvudtaget läst ex Psaltaren, Samuelsböckerna, Job, Moseböckerna (främst Genesis). Har du när det gäller Paulus brev till Galaterna helt missat den omvälvande och demokratiska betydelsen av hans utläggning detta brev. Förstår du vad hans tanke med ”Rättfärdiggörelse genom tron” i sak kom att betyda för ett idémässigt framåtskridande och kritiskt tänkande från 1500-talet och framåt? Har det aldrig slagit dig vilket genomslag som bibelns berättelser fått för en stor del av bara våra svenska författare. Har du läst tex Torgny Lindgren, Sara Lidman och PO Enqvist för att nämna några av våra egna västerbottniska författare. Gör det så kommer du att finna i vilken hög utsträckning Bibeln och den kristna tron betytt för deras inspiration. Så placerar du kristendomen och den demokratiska utvecklingen i två olika fack utan beröring med varandra. Vad bygger du den uppfattningen på? Var tror du att vår svenska lagstiftning och FN:s deklarationer fått sina etiska principer ifrån? Ska du överhuvudtaget förstå västvärldens demokratiska utveckling så måste du läsa in den kristna etiken från dess begynnelse i Bergspredikan, buren via teologiska giganter som bl.a. Augustinus, Thomas av Aquino, Erasmus av Rotterdam, Martin Luther m.fl. Vi firar i år hundraårsminnet av en av våra kyrkliga giganter, ärkebiskopen Nathan Söderblom. Han tillträdde ÄB-stolen för hundra år sedan. Många av våra vetenskapliga banbrytande framgångar står kristna forskare för som ex Isaac Newton, Johann Kepler, Pascal, Linné, Louis Pasteur, Lord Kelvin m.fl. Vår svenska demokrati har bl.a. läsarrörelsen att tacka för sina framsteg för att inte tala om Luthers lära om ”det allmänna prästadömet”. Var tror du att så fundamentala institutioner som sjukvård, socialvård, skola och folkbokföring formades? Stefan, dina svepande utmönstringar av värden och skeenden, som sträckt sig framåt till vår tid genom årtusenden, blir inte trovärdigt när de negligeras och avfärdas som ointressanta på några rader i kommentar på VK-bloggen.

   • Stefan Rådström

    Hej Ronny!

    När jag talar om ”den muslimska världen” och ”den kristna världen”, avser jag de geografiska områden som av historiska, kulturella och demografiska förhållanden, inte djupet av och allvaret av den officiella eller allmänt accepterade tron i sig. På så vis tillhör t.ex. Sverige, Tyskland, USA, Ryssland, Etipien, Kuba, etc. den kristna världen, medan t.ex. Saudiarabien, Iran, Marocko, Indonesien, Afganistan, etc. tillhör den muslimska världen.

    Det som görs i den kristna världen är således en produkt av den kristna världen, och motsvarande för den muslimska världen.

    Bibeln och Koranen är så pass lika, att det för en utomstående ter sig orimligt att med utgångspunkt i dessa skrifter hävda att judendomen, kristendomen, och islam är olika religioner. Att kritisera en av dessa religioner för att uppmana till våld i sina heliga skrifter – vilket är fullt korrekt – blir således samma kritik av de båda andra religionerna. Av samma skäl är beröm av en av religionerna för sina försonande och kärleksfulla uppmaningar är också beröm av de båda andra – även detta fullt korrekt.

    Saken är den att samtliga dessa religioner gör både och – både uppmanar till våld och fördömer våld på en och samma gång. Sedan är det upp till de troende att utifrån sitt sammanhang och sina personliga samveten tolka vilken uppmaning som bör följas. Lyckligtvis har de allra flesta människor ett samvete som avskyr användande av våld. Detta kan dock inte tillskrivas religionernas förtjänst, vilket Steven Pinker och andra övertygande har visat.

    Jag har läst hela Bibeln ett flertal gånger, och även Koranen i (ofullständig) översättning. I jämförelse med annan litteratur, samt filosofiska och vetenskapliga skrifter, tappar de heliga texterna alltmer sin tjusning. Inte ens de övernaturliga inslagen är underhållande – de är fantasilösa och fadda i jämförelse. Men jag anser dem ändå vara en helt nödvändig och obligatorisk läsning. Utan biblisk läskunnighet förstår vi inte vår egen kultur och vår historia. Så den saken har du helt förbannat rätt i, Ronny.

    Att de religiösa texterna är författade av människor, med alla människans fel och brister, och ofta av rent själviska skäl, bevisas av att just dessa texter har kunnat användas som utgångspunkt av våra dagars stora författare och konstnärer, som sedan transformerat dem till riktigt stora och allvarsamma berättelser om etiska dilemman och människans villkor som de ursprungliga mytiska moraliteterna inte kan tävla med.

    Analogt må etiken som den uttrycks i den svenska lagstiftningen och FN:s deklarationer en gång ha inspirerats av diverse religiösa principer, men har de inte utvecklats till något mycket större och mera allmängiltigt när väl gudarna har tagits bort och man utgår från människan i stället?

    Religionen svarar inte längre på några av mänsklighetens svåraste frågor. Tvärtom lägger den ofta hinder i vägen när man försöker lösa dem. Konflikten i Mellanöstern som förgiftar all internationell politik skulle ha kunnat vara löst för länge sedan om inte religionen satt hinder i vägen. AIDS-epidemin i Afrika skulle ha kunnat vara under kontroll redan idag om det inte hade varit för diverse religiösa uppfattningar. I Irland anses antalet barn i religiösa skolor som inte har utsatts för sexuella övergrepp vara i minoritet.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Tack för din kommentar Stefan !
     Bra att du addresserat till vilken din kommentar är riktad, då jag därmed kan undvika att gå i svaromål utan att vara nonchalant mot kommentatorn – dig !

    • ronny thellbro

     Stefan!
     Jag finner sannerligen ingen logik i hur du kategoriserar stater och folk. Våra svenska medier använder uteslutande termen Västvärlden och Mellanöstern beträffande de geografiska områden du menar. Jag kan inte undgå en liten misstanke om att kristendomen ska besudlas av illdåd som begåtts i ateistiska ideologiers namn. Det kanske inte är din avsikt men kan lätt uppfattas så. Din argumentation är för övrigt påfallande lik den som framförs av Christer Sturmark & co. Flera i sak belagda missdåd begåtts under täckmantel kristen verksamhet. Du nämner bl.a. pedofilskandalerna i i de katolska institutionerna. Men, om frukten är rutten så kan trädet ändå vara friskt. Eller hur? Att religiös tradition stundtals blir ett hinder för enskilda humanitära insatser är riktigt. Här generaliserar du åter. Om några afrikanska staters traditioner utgör humanitära hinder så gör du det en belastning för all religion. I förlängningen skuldbeläggs därmed religionen, kristendomen, så långt ifrån som även i vårt land. Konflikten Palestina – Israel blir ett annat problem med religion som sin kärna. Vad som är religiöst betingat och geopolitiskt i denna konflikt torde vara svårt att särskilja. Frågan är om inte konflikten Ryssland – Ukraina också är en religiös konflikt med ditt sätt att kategorisera. Den sker ju i den ”kristna världen” och inom den ryskortodoxa sfären. Bedömningar av orsak och verkan blir subjektiva, och kan inte annat bli efter som vi som subjekt tar in och tolkar information, men förstärks av vilka ideologiska glasögon vi studerar omvärlden igenom. Den sovjetiska staten handlade utifrån en förment materialistisk och vetenskaplig värdegrund, tolkad som marxistisk-leninism. Alla hinder för dess geografiska, ideologiska, teknologiska och konstnärliga framfart undanröjdes. När systemet kollapsade 1989 uppenbarades en chockerande miljöförstörelse. Jag tror inte för ett ögonblick att du stöder dess ideologiska dogmer. Exemplet nämner jag för att påvisa den rovdrift av natur och människor som kunde pågå under 70-års tid och i ett sekulärt samhälle. I västvärlden sker idag en förbrukning av jordens resurser i en takt som inom kort förutsägs orsaka en miljö- och humanitär katastrof utan historisk motsvarighet. De apokalyptiska skeenden, i sekularismens namn, som förutsägs lär få de problem du påvisar att te sig bleka. I sekulära samhällen är risken uppenbar att rovdrift av djur och miljö kan fortgå när livet inte längre omgärdas av helighet. Kritiska röster mot överkonsumtion framförs i hög grad av kyrkor. Den individualistiska livsfilosofin hämtar sin näring ur Egot och vill inte se några som helst dogmer utgöra ett hinder för sin existens. Min övertygelse är att världen utarmas där heligheten förnekas eller hålls utanför samhällsutvecklingen. Att du nu inte gillar läsning av de religiösa urkunderna må vara din personliga uppfattning och som löses enkelt med att du avhåller dig från den typen av texter. Varför läsa Bibeln upprepade gånger om de ger dig sådan leda? Religion och troende utövare lär befolka världen så länge den existerar. Vi kommer också idag som i framtiden att fortsättningsvis få vänja oss med upplysta och framstående politiker, författare och forskare. Religionen är inte på tillbakagång utan på frammarsch i vår värld. Även den kände tyske religionsforskaren Max Weber fick ändra sig på den punkten. Hans tes vara att religionen kommer att dö. Han ändrade dock sin tes med att slutligen konstatera motsatsen.

     • ronny thellbro

      En mening i slutet av min kommentar till Stefan Rådström blev oavsiktligt förkortad och därmed obegriplig. Den lyder; ”Vi kommer också idag som i framtiden att fortsättningsvis få vänja oss med upplysta och framstående politiker, författare …”
      Den ska i fullständigt skick lyda;
      ”Vi kommer också idag som i framtiden att fortsättningsvis få vänja oss med upplysta och framstående politiker, författare och forskare som bekänner sin gudstro och menar att den utgör en omistlig inspiration till arbete och livsmening. Religionen är inte på tillbakagång utan… osv”

     • Stefan Rådström

      Ronny, att kategorisera de stater och geografiska områden som tillhör den muslimska kultursfären som ”Mellanöstern” förefaller vara felaktigt i dessa sammanhang, eftersom även stater som Indonesien, Pakistan, Afganistan, Albanien, Azerbadjan, Gambia, Kosovo, etc etc tillhör denna kategori. Att samla de stater som domineras av islam under samlingsbegreppet ”den muslimska världen” är inte mitt eget påhitt. På arabiska används begreppet Umma som översätts till ”Muslimska världen”, vilket i ett kulturellt sammanhang betecknar den världsomfattande gemenskapen av alla som tillhör religionen islam. I ett politiskt och historiskt sammanhang är den muslimska världen en samlande beteckning för länder dominerade av islam.

      På motsvarande vis är termen ”den kristna världen” ett etablerat begrepp, Corpus Christianum, samfundet av alla kristna. I en mera sekulär mening används begreppet för att gruppera de stater som domineras av den kristna kulturen.

      Huruvida trädet är friskt eller sjukt när man bara kan observera de ruttna frukterna vet man inte förrän trädet har fällts, eller hur? Vad vi kan observera är pedofilskandalerna och den katolska kyrkans påfallande brist på åtgärder, även efter avslöjandena.

      Religionen gör anspråk på att förbättra människornas karaktär och uppförande. Uppenbarligen är det inte på det viset, och det går inte att skylla på lokala traditioner – religionens dogmer är lika för alla. Exempelvis, före kristendomens införande i Uganda var homosexualitet inte någon förkastlig gärning som förtjänade döden. Efter dess införande under den brittiska kolonisationen lever alla homosexuella i Uganda i livsfara.

      Konflikten Israel-Palestina må vara såväl religiöst som politiskt grundad. Att den inte kan lösas är dock religionens ansvar, ty varje gång en möjlig politisk lösning har framförhandlats, räcker det med en enda religiös extremists handlingar så blossar konflikten upp igen med allt större intensitet och allt större polarisering. Politiskt sett finns det bara två sätt att lösa konflikten, antingen med en tvåstatslösning, eller att båda folken lever tillsammans i en helt igenom sekulär stat. Båda religionernas gudomliga anspråk på totalt herravälde över hela området förhindrar dock ständigt och, som det ser ut, för evigt alla politiska kompromisser. De religiösa ledarna är totalt blockerade att ens flyktigt fundera på någon som helst kompromiss i den frågan.

      Den Sovjetiska staten må ha varit en helt igenom förryckt statsbildning med en totalitär och avskyvärd ideologi. Icke desto mindre varade den endast dryga 70 år, en knapp mänsklig livstid, och den kommunistiska ideologin lever en tynande tillvaro i all sin ynklighet. Den kristna ideologin har varat i drygt 2000 år (islam 1400 år), och det är hög tid att dess mest grundläggande dogmer, åtgärder och verkningar kommer under kritisk granskning – det sammanvägda resultatet så här långt ser inte alltför positivt ut.

      Det allra största hotet mot den mänskliga tillvaron idag är den människoskapade globala uppvärmningen. Vetenskapen är helt på det klara med detta, medan inflytelserika troende av olika former antingen vägrar att ta till sig sanningen, eller ser fram emot Apokalypsen. Västvärldens mest religiösa och teokratiska land USA ansvarar ensamt för en dryg femtedel av utsläppen av växthusgaserna. USA har inte precis gjort sig kända för att ha större politisk vilja att minska på dess utsläpp.

      Den sekuläre behöver inte någon gudstro för att känna vördnad inför livet, universum och allting. Den moderna vetenskapen har i själva verket avslöjat ett universum ännu större, mäktigare, imponerande, mystisk, fantastisk och helt underbar än vad den mänskliga fantasin ens kan föreställa sig, helt utan något behov av att införa en gud i bilden (särskilt inte efter att allt tyder på att det universum vi kan uppfatta bara är en liten del i ett mycket större och evigt multiversum där allt som kan hända händer).

      Att viktiga skrifter som de religiösa urkunderna är undermålig läsning idag är inget skäl till att avstå från att läsa dem upprepade gånger. De är viktiga därför att de ger en förståelse för många märkliga, irrationella, och farliga skeenden och uppfattningar som världen domineras av. Precis som en förståelse av evolutionens principer förklarar allt som finns i den biologiska världen, ger en förståelse av de heliga texterna en förståelse av viktiga delar i människans kulturella utveckling. Även en forskare måste ibland gå igenom mängder av data, ofta flera gånger, för att söka efter de svar som kan ge spännande och upplysande insikter.

      Jag är helt på det klara med att religionen inte är på tillbakagång i vår värld, människan är inte funtad på det viset (en effekt av vår evolutionära historia), men det går inte längre att rättfärdiga religionen. Som cigaretter för en rökare ger religionen styrka, tröst, lindring, och ibland även inspiration, och det är väl bra så, men i längden kan den vara dödlig ifall motståndskraften mot de skadliga ingredienserna är låg.

    • ronny thellbro

     Stefan!
     Med respekt för det du skriver så måste jag ändå meddela att jag finner det i längden meningslöst att i princip diskutera religionen som en förbannelse för människan och därefter vilken religion som dräpt flest liv. Som hängivet ”vetenskapstroende” har du valt dina trossatser och det må vara din livsväg. Du tillskriver trots allt inte kristendomen skulden för den globala uppvärmningen. Fattades bara detta. Nej de absolut största hoten mot allt liv har skapats i ”sekulära” laboratorier och verkstäder, nämligen kärnvapen och den tickande komplexa globala miljöbomben. Ganska så förmätet kan jag tycka det är att du menar dig ha nått en större sanning av tillvaron, utan att du direkt kläder din tro i dessa ord, än de drygt 90% av jordens befolkning som bekänner sig som religiöst troende. Vad annat kan man uttyda av det du skriver? Finns det överhuvudtaget någon ingång framöver i din kompakta övertygelse om religionens förbannelse så är jag beredd att fortsätta tala med dig. Men, med nuvarande innehåll och inställning, att religionen och för vår del i synnerhet kristendomen kan ”…vara dödlig ifall motståndskraften mot de skadliga ingredienserna är låg”, finner jag det meningslöst att fortsätta meningsutbytet. Detta sagt med respekt för din tro och en önskan om goda dagar.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Stefan !
   Jag tar mig tid att läsa igenom allt som skrivs i kommentarer på mina blogginlägg, men ibland verkar det som mina gästskribenter struntar i att läsa andras kommentarer och de svar jag ger på dessa, varför det blir upprepningar av både frågorna och behovet av att avge samma svar flera gånger, men åt olika frågeställare !
   Jag skulle därför uppskatta om även du kunde visa den goda viljan att ta del av dialogerna i sin helhet.

   Det blir ett förenklat och förringande sammanfattande av mina svar, i det du uttrycker i kommentaren här senast.
   Jag menar att en lära som uppvisar sådan myckenhet av barbari, som Koranen och dess uttolkningar av allehanda Mullor och Imamer, adderat till de faktiska samhällsunderstödda domarna mot enskilda, i de länder där Islamismen vunnit störts genklang, lägger en mörk bakgrund mot vilken de dagsaktuella illdåden ska ses.

   Toppen av isberget är de kriminella terrorhandlingarna, men de utgör ingalunda måttstocken i jämförelse mot den fond av patriarkal repressivitet, som präglar hela den religiösa uttolkningen, vare sig detta sker i teologiska skolor eller genom praktisk politik, i de teokratiska samhällsstrukturer där fundamentalismen skolas och har sin upprinnelse.

   • Stefan Rådström

    All religion bygger på falska premisser, och förvisso är en del religioner värre än andra när det gäller hur den verkar i praktiken.

    Islam är en parodi på judendom och kristendom, i och med att den kopierat det mesta av sin tro och ideologi från dessa båda sina föräldrar och förstärkt dem: judarna ber tre gånger om dagen, muslimerna fem gånger; männen omskärs, och man har samma dietföreskrifter i judendom och i islam; man gör anspråk på att vara en universell religion i både kristendomen (genom inre frälsning) och islam (genom yttre lydnad), osv.

    Precis som när det gäller dessa punkter ovan gäller detta också de våldsbejakande budskapen som finns med i samtliga de heliga skrifterna. Att islam dessutom är en mycket mera utåtriktad religion än kristendomen, gör att varje uttryck av den religiösa hängivenheten blir så mycket större. Predikningarna och religionsundervisningen blir mera auktoritär för en muslim. Det blir också mera sannolikt att en självmordsbombare är muslim än kristen; att den religiösa känslan blir mycket mera kränkt för en muslim än en kristen, osv.

    Sannolikheten att en slumpmässigt vald individ i någon av religionerna skulle genomföra ett våldsdåd är emellertid lika stor, men när det väl händer blir uttrycken annorlunda: medan en muslim skulle genomföra ett självmordsdåd för att uppnå maximal effekt, skulle en jude eller kristen i stället begå våldshandlingar där de har hopp om att själva överleva och komma undan med det, även om det inte skulle bli lika effektivt som ett självmordsdåd.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Tack för din kommentar Stefan !
     Du måste i så fall hålla med om att ifall du stödjer dig på tesen att Kristna och Judar i lika hög grad som Muslimer begår våldsbrott och religiöst grundade illdåd och terrorhandlingar, så gör det detta på ett mycket, mycket sofistikerat sätt, då varken förövare, offer eller konsekvenser kan upptäckas ?
     De gör det i själva verket så osynligt att det aldrig blir upptäckt.
     Och om vi då går tillbaks till ren filosofi, måste vi ju rimligen fråga oss ifall ett brott som varken lämnar offer, spår eller ens upptäckt verkligen kan anses ha skett ?
     Finns månen där när vi tittar bort ?

     Det verkar som att din tes lett dig väldigt låååångt in i en återvändsgränd nu Stefan.
     Men du hittar säkert vägen rakt bakåt, då det ju dessbättre inte är någon svår labyrint du förirrar dig in i.

     • Stefan Rådström

      Du väljer att missförstå, Göran. Möter du en muslim helt slumpmässigt är risken lika stor att denne är kriminell och våldsam som det är för de andra trosinriktningarna. Att köra på spåret att man regelmässigt ska se på en individuell muslim som farligare än vilken annan individ som helst är uppåt väggarna fel. Man kan till och med säga att det är en xenofobisk slutsats.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Stefan, Du brukar ju gärna googla dig till kunskap, eller hur ?
      Här har du en intressant länk
      Om vi nu tar och ägnar oss åt lite matematiska övningar:

      2 200 000 000 kristna begår religionsrelaterade brott i en omfattning motsvarande 5 döda under de senaste 20 åren.
      1 600 000 000 muslimer begår under motsvarande tid ca 60 000 mord och ett par hundratusen skadade
      En enkätundersökning bland kristna om vilka som anser att Sharialagar ska gälla över hela världen skulle visa 0%
      Motsvarande för Muslimer visar 65%

      Matematiken överlåter jag åt dig att roa dig med inatt !

      Och kom nu med något bättre än Rwanda-massakern, då den hade etniskta orsaker och aldrig motiverades med något ur bibeln.

      Svår uppgift ?
      Det finns ett facit, men titta inte där utan gör ett allvarligt försök med algebran.

     • Stefan Rådström

      Göran, jag vet inte varifrån du fått dessa siffror, men som jag förstår det menar du att under de senaste 20 åren (1994-2014) har kulturellt muslimska individer (i grupp eller enskilt) begått ca 60000 mord, och kulturellt kristna individer (i grupp eller enskilt) begått endast 5 mord (Pinker har påpekat att det är säkrast att räkna med enbart dem som faktiskt dödats, eftersom osäkerheten är mycket större när det gäller antal skadade). Nå, låt oss syna dessa siffror.

      Under denna tid har Joseph Kony och hans Herrens Motståndsarmé (LRA) härjat i Uganda, Sudan och Demokratiska republiken Kongo. Målet är att upprätta en kristen teokrati baserad på Bibeln och Tio Guds bud. Enbart mellan åren 2008 och 2011 hade LRA mördat 2400 civila, varav många var barn. Totalt är Kony och LRA ansvariga för mer än 100000 döda under sin religiöst motiverade terrorkampanj.

      Mellan åren 1991-1999 pågick de jugoslaviska krigen. Slobodan Milosevic var ledare för Serbien, en före detta kommunistisk byråkrat som hade muterat till en främlingshatande nationalist, och hans korståg mot muslimerna utfördes i stor utsträckning av inofficiella miliser som opererade under hans kontroll. Dessa ligor bestod av religiösa fanatiker, ofta välsignade av ortodoxa präster och biskopar och ibland kompletterade med andra ortodoxa ”frivilliga” från Grekland och Ryssland. Detsamma gällde deras katolska motsvarigheter. Ustasaförbanden återupplivades i Kroatien och gjorde ett blodigt försök att lägga under sig Hercegovina, så som de hade gjort under Andra Världskriget. Enbart under Srebrenicamassakern 1995 mördades omkring 8000 bosniska muslimer av de kristet-ortodoxa serbiska styrkorna. Även muslimer begick krigsbrott under denna konflikt, men jag förmodar att dessa är inkluderade i dina 60000 mord.

      År 2014 mördade kristna milismän 2014 minst 70 muslimer i byn Guen i Centralafrikanska republiken.

      I USA har extrema kristna abortmotståndare mördat åtminstone 8 personer associerade med abortkliniker de senaste 20 åren. Åren 1996-1998 genomförde Eric Rudolph, associerad med Christian Identity-rörelsen, en serie bombdåd som dödade 4 människor, vilka riktades mot abortkliniker och homosexuella. Han har medgett att han hade religiösa motiv, och citerade ett antal verser ur Bibeln till stöd för dessa.

      Anders Behring Breivik mördade ensam 8 + 69 människor i Norge år 2011. Hans motiv var ”skyddandet och bevarandet” av den europeiska kristendomen.

      Du tar själv upp Rwanda, men försöker hävda att folkmordet inte hade några religiösa motiv. Låt oss syna detta. Denna före detta belgiska koloni är Afrikas mest kristna land. Det stoltserar med högst procentandel kyrkor per skalle och 65% av befolkningen tillhör den romersk-katolska kyrkan, ytterligare 15% diverse protestantiska sekter. Under kolonisationen klassificerade kolonialmakten befolkningen efter etnicitet, och ansåg tutsierna vara överlägsna hutuerna, en inställning vilket tutsierna naturligt nog anammade då det gav dem bättre jobb och utbildningsmöjligheter. År 1992 anställde ”hutumakten” en masslakt på sina tutsigrannar, hetsade av stat och kyrka. Denna blodsutgjutelse hade förberetts länge. Den första förvarningen kom 1987, då en katolsk visionär började skrävla om att han hörde röster och såg syner där Jungfru Maria figurerade. Dessa röster och syner var bemängda med blod och förutsade massaker och världens undergång men också, som kompensation, Jesu Kristi återkomst påskdagen 1992. Uppenbarelser av Maria på bergstoppen Kibeho undersöktes av katolska kyrkan och godkändes som äkta. När året för världens undergång inträdde 1994 och de överlagda och samordnade massakrerna började var många dödsförskräckta tutsier och oliktänkande hutuer oförståndiga nog att ta sin tillflykt till kyrkorna. Detta gjorde livet betydligt lättare för regeringens och militärens dödspatruller, som visste var de skulle hitta dem och som kunde lita på att präster och nunnor pekade ut var de låg.

      Att många muslimer i de muslimska staterna säger sig stödja sharialagar är inte särskilt förvånande, med tanke på den religiösa indoktrineringen i dessa länder. Motsvarande mosaiska lagar hade högst sannolikt även de starkt folkligt stöd i de kristna staterna när kristendomen fortfarande var den dominerande tankestrukturen. När det kommer omkring, känner vi oss inte lite till mans inför särskilt avskyvärda brott, som t.ex. pedofili och gruppvåldtäkter, benägna att stödja även de allra strängaste tolkningarna av dessa lagar oavsett personlig trosinriktning? Lyckligtvis är det inte dock upp till statens medborgare att avgöra den saken – och precis samma sak gäller muslimers stöd för sharialagarna – utan till rättsstaten.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Precis som jag förutsåg att du skulle försöka dig på, så bygger du nu din bevisföring på helt irrelevanta exempel från Afrika !
      De Afrikanska konflikterna har inte ett dyft att göra med skillnader i religionstillhörigheter, utan är gamla etniska stamkonflikter som om tillfället ges gör som Breivik och försöker skyla sin brist på hållbara motiv med ett religiöst täcke.
      Långt innan Kristendomen kom till Afrika har stammarna försökt utplåna varandra i det enda syftet att komma över andras mark och vatten.
      Konflikten i Uganda och Rwanda har mycket längre rätter än in i religionen. Kristna dräper lika glatt andra kristna som folk med andra religioner och de ids i de flesta fall inte ens försöka skyla över motivet med några religiösa förtecken.
      Nog känner du till allt detta, varför jag blir lätt irriterad på att du besvärar mig med att behöva motargumentera mot sådant trams.
      När forna Jugoslavien föll samman så var inte heller detta ett relionskrig utan Serber som tänkte sig kunna skapa ett Storserbien genom etnisk (icke religös) rensning. Även detta är jag säker på att du har klart för dig varför jag blir än mer irriterad på att jag ska behöva argumentera mot sådant.

      Det enda sakligt grundade du relaterat till här kan vara angrepp av abortmotståndare, då dessa som regel finner hela sin motivbild i religionen.
      Där delar dessa fanatiskt kristna synsättet med både Judar och Muslimer och jag vet inte själv när man ska dra gränsen för en abort.
      När du spiller din säd på lakanet så har du ju förhindrat livet.
      Om en kvinna tar ett dagen-efter-piller så fördiver man ett befruktat ägg-
      Om man genomför en abort den 16:onde veckan så fördriver man ett påbörjat foster.
      Om du dödar ditt barn före 2-årsåldern så dödar du en varelse som ännu inte fått ett medvande och minne.
      Själv anser jag att värdet som unik individ först kan fäästställas i och med att ett medvetande uppstår.
      Samhället har utgått från detta när man genom att när man anser att medvetandet gått förlorat ( genom hjärndöd), så är det okej om läkaren kopplar bort livsuppehållande hjälpmedlen.
      Ändå kan jag inte se det försvarbart att låta bli att betrakta dödandet av ett nyfött barn som ett brott som måste bestraffas.
      Så visst är jag inkonsekvent, men det är ingen självklarhet att just våra lagar gällande abort kontra mord är de klokaste och mest välgrundade ?

      Ger man sig däremot till att dräpa en läkare som genomfört en abort, då åsidosätter man hela rättsprövningen och utnämner sig själv till polis, åklagare och domare i en och samma person, vilket är ett brott mot alla mänskliga rättigheter och hela rättsstatens mest grundläggande principer.

      Likväl kommer du inte ens ur startblocken om du med detta försöker dig på den vansinniga idén att försöka jämställa skulden för brott begångna i Kristendomens namn, med de som begåtts i Islams namn eller med Kommunsmens ideologi som motiv.

      Kvalificerat struntprat är det du hittills lyckats prestera och du får komma med betydligt mer välgrundade fakta om jag ska ta mig besväret att gå i svaromål kring detta.
      Jag färväntar mig betydligt bättre av dig Stefan.
      Det har du tidigare visat prov på, så detta var förhoppningsvis en anomali till kommentar.

     • Stefan Rådström

      Göran, hur vet du i så fall att din uppgift om 60000 mord inte är lika irrelevant som i exemplen på mord i kristendomens namn under samma tidsrymd?

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Menar du att attentaten med Muslimsja förtecken som riktas mot vilken främling som helst som upplevs ha kränkt profeten skulle vara jakt efter mark eller vatten eller bottna i gamla stamfejder ?
      När idioterna flög passagerarplanen rakt in i tvillingtornen visste de ju inte på förhand vilka etniska grupper vare sig passagerarna eller de som var inne i tornen hade.
      Lika lite kan jag föreställa mig det som troligt att de båda japerna som de skar halsen av skulle utgöra någon gammal stammotsättning. När man ger sig in på en tidningsredaktion och saklöst avlivar varenda en där inne finns det väl knappast skäl att misstänka att det är layoutreplikatorn eller kopieringsmaskinen man är ute efter ? Talibaner som angriber sina egna som de anser inte vara tillräckligt korantrogna kan väl heller inte utgöra exempel på etnisk konflikt ?

      Varför kan du inte bara inse att det är en pseudodebatt du för i blindo och lägga ned ?

     • Stefan Rådström

      Göran, det är väl ändå inte så att du säger att mord som begåtts med muslimska förtecken innebär att de begåtts p.g.a. islam? Det motsäger väl den kritik du riktar mot min uppräkning av mord som begåtts med kristna förtecken? Eller säger du att så länge det är muslimer som begått brotten är det religiösa mord, medan för mord begångna av kristna är det allt annat än religionen som ligger bakom? Varför skulle det spela någon roll ifall vilka offren är, ugandier, irakier eller japaner? Det går ju inte att jämföra siffrorna på mord av religiösa skäl mellan grupperna ifall man inte följer samma kriterier i båda fallen.

      Som det ser ut nu, jämför du 5 ”äpplen” med 60000 ”päron”. Ett mord är ett mord är ett mord, vilka än offren är. Anger man religiösa skäl för att begå morden, är det av religiösa skäl man begår dem. Anger man politiska skäl för att begå mord, är det av politiska skäl man begår dem. Kombinationer är förstås också möjliga.

      Ja, idioterna som flög passagerarplanen in i tvillingtornen gjorde det av religiösa skäl, men också för ekonomiska skäl (de ville slå mot världens ekonomiska centrum), och av politiska skäl (de ville driva bort USA från Saudiarabisk mark, de har ju militärbaser där), för att bara nämna de viktigaste.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Tack för din kommentar Stefan !
      I alla brottsutredningar brukar man söka efter motivet till brottet.
      Motiv kan vara svartsjuka, ekonomiska eller andra egoistiska intressen, blint hat, politiska eller religiösa skäl.
      En kristen kan begå ett mord, men det betydel inte att mordet haft ett religiöst motiv.
      En muslim kan begå ett mord, också det utan att motivet behöver ha religiös grund.
      Men om skälet anges som att man tar andras liv för att man själv uppfattat att ”profeten kränkts eller skändats”, då blir det banne mig svårt för till och med Stefan Rådström att kunna bortförklara det som ett religionsbaserat motiv.
      Eller menar du att man inte kan särskilja ut de fall där gärningsmannen / organisationen uttrycker sina motiv och inga andra logiska står att finna ?
      I så fall fall måste man ju räkna med att alla konflikter har en religös upprinnelse ?
      Då var ju Stalins motiv till utrensningen av 15 millioner i de sibiriska fånglägren en religiös handling.
      Och Mao´s diro av 50 millioner av sina egna landsmän var lika religiöst betingat som morden på de som tecknat bilderna av Muhammed.
      Du är uppenbarligen ute långt perifert i din argumentations i så fall.

     • Stefan Rådström

      Självfallet är det så att om det uppgivna motivet är att ”profeten har kränkts eller skändats” är det ett religiöst motiv. Vad jag är skeptisk till är att det är fallet för alla de 60000 mord som du påstår muslimer har begått av enbart religiösa skäl. Men du skulle lätt kunna övertyga mig genom att ange varifrån du fått siffran så att jag själv kan kontrollera att detta är fallet. I annat fall fortsätter jag förhålla mig mycket skeptisk till denna uppgift.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Ursäkta mig nu Stefan, för nu är jag så uttråkad av den nivå denna debatt har börjat anta, att jag låter dig få sista ordet och drar mig undan för att ägna mig åt andra frågor.
      Tack för din medverkan.

     • Stefan Rådström

      Göran, det var väldigt synd, men jag tackar dig i alla fall så mycket för en såväl lärorik och upplysande diskussion!

 13. Jonte

  Liten procent? Ca 15% av världens muslimer stödjer aktivt de militanta islamisterna(vanligtvis ekonomiskt stöd till Hamas, Hizbollah, Islamisk Jihad, al-Qaeda eller andra terroristorganisationer).

  Det passiva stödet är mycket högre. Vissa undersökningar visar att omkring 60-65% av muslimerna stödjer “Islamisk Jihad” och liknande terrorister från Mellanöstern. 36% av pakistanierna anser att den pakistanska armén inte borde jaga al-Qaeda i Pakistan.

  Dessa siffror stöds av bland annat Daniel Pipes som man faktiskt får anse vara en expert på området.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Jonathan !
   Jag har inte tillgång till de källor du antagligen besitter tillgång till.
   Däremot håller jag det som oeftergivligt krav att vi öppet ska kunna diskutera både den trosatsmässiga som den uttolkningsmässiga bakgrunden till rekrytering, formering och genomförande av terrordåd i religionens namn.
   Jag kräver att vi ska kunna föra denna öppna debatt på sakliga grunder, utan att behöva stämplas med etiketteringar som islamofober av sådana som inte tål att deras brist på argument och fakta prövas.
   En reflexmässig reaktion bland en del av våra sekulära medborgare och i synnerhet bland kultureliten har varit och är att så fort något illdåd begås i religiös kontext, då åker gamla tagelskjortan fram och självspäkningen börjar gentemot sådant som kristendomen kan våldsförknippas med sedan tusentals åt bakåt i tiden.
   Vi måste väl rimligtvis kunna hantera varje fråga som dyker upp nu utan att omedelbart sticka in huvudet i historiens sandbunkrar ?

 14. Kenneth Hellberg

  Få se nu Göran, Bush hade ett uppdrag av Gud att invadera Irak och ta bort tyrannen och de massförstörelsevapen som inte fanns, hur många civila har dött i detta ”heliga” krig? Enligt försiktiga uppskattningar av Iraq Body Count rör det sig om drygt hundratusen. Andra källor som den brittiska medicinska tidskriften The Lancet och materialet från Wikileaks flerdubblar siffran. Information Clearing House uppger att bortåt 1,5 miljoner irakier har dött och dödats till följd av kriget. Kan man gissa att det har strukit med runt 20-30 000 civila i Afghanistan? Lite mer än vad du påstår……
  Och när det gäller sharialagar så finns detta att läsa i din tidigare länk:

  ”– Frågan är vad man lägger i ordet sharia, säger Leif Stenberg. Många kan uppfatta det som ett rättvist system som grundar sig i den egna traditionen – och som inte är korrumperat. Man kan inte bara stirra sig blind på ordet. Det framgår ju också att många inte vill ha de kroppsstraff som vi ofta förknippar med sharialagar. Det verkar också finnas en tydlig koppling till fattiga länder, där det finns misstro mot en förtryckande stat. Där kan sharia uppfattas som ett mer etiskt alternativ förankrat i den lokala kulturen.

  De flesta betonar också detta rättssystem främst inom familje juridiken och vad gäller äganderätten, medan en långt mindre andel vill tillämpa exempelvis kroppsstraff”

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Kenneth !
   Tror du själ avv USA anföll IRAK för att sprida Kristendomen ?
   Vad jag minns så var det Irak som anföll Kuwait och hotade ödelägga dess oljeutvinning.
   Jag tror nog att oljan var den verkliga orsaken till de båda krigen, mer än båda pseudomotiven om påstådda massförstörelsevapen och din hemmasnickrade idé om frälsningsmission i Jesu namn !

   Naturligtvis är det inte omöjligt att även finna positiva aspekter i en så omfattande Islams skrift som vi talar om, men vad jag syftade på var att 65% av tillfrågade muslimer stödde tanken på att införa Sharia och ingenstans har jag sett att man påpekat att det bara skulle gälla selektivt och exkludera bestraffningsformerna !
   Har du sådana källor ?

   • Kenneth Hellberg

    Hmmm? En kristen president i ett kristet USA hör röster från Gud där Gud uppmanar honom att invadera Afghanistan och Irak….syftet förklarar han själv utan våra spekulationer, Gud säger till honom ”George, åk och bekämpa de där terroristerna i Afghanistan” och ”George, åk och gör slut på tyranniet i Irak”.

    Han har även sagt att Gud styr hans flesta handlingar, kopierat från Expressen Publicerad 07 okt 2005 10:47:

    ”Det är i en kommande BBC-dokumentär som flera ledande politiker från Mellanöstern avslöjar vad George W Bush har sagt till dem under förtroliga samtal. – Han sa till oss alla att han styrs på uppdrag av Gud, berättar palestinske politikern Nabil Shaath.
    Styrs av Gud
    George W Bush träffade Nabil Shaath och palestinske ledaren Mahmud Abbas 2003 i egyptiska Sharm el-Sheikh. Den amerikanske presidenten ska i sitt samtal ha varit väldigt öppen och sagt att det är Gud som styr de flesta av hans handlingar.
    Vill skapa fred
    Mitt under deras möte ska presidenten ha utbrustit: – Och nu känner jag åter Guds ord komma till mig. ”Se till att palestinierna får sin stat och israelerna sin säkerhet. Skapa fred i Mellanöstern!”, säger han. George W Bush och Vita huset har avböjt att kommentera uppgifterna i dokumentären.”

    Känns som om det är lite mer än oljan som styrde hans tankegångar….eller vad säger du Göran?

    Har du läst artikeln du själv länkade till gällande att 65% var positiva till införandet av sharialagar? Där står bl.a.
    ”Man kan inte bara stirra sig blind på ordet. Det framgår ju också att många inte vill ha de kroppsstraff som vi ofta förknippar med sharialagar” och ”De flesta betonar också detta rättssystem främst inom familje juridiken och vad gäller äganderätten, medan en långt mindre andel vill tillämpa exempelvis kroppsstraff”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.