Stulet mandat återlämnas

Det mandat som Bengt Bergsten tog med sig från partiet Politiskt Alternativ, kommer nu att återföras till sina rättmätiga ägare, nämligen de vars röstsedlar väljarna valt att lägga i valurnorna.

Bergstens förklaring förtjänar även det att publiceras, för att även hans bild av verkligheten ska ges en ärlig chans. Jag lägger ut det mail jag och andra fullmäktigeledamöter fått som förklaring till varför Bergsten nu själv väljer att begära entledigande från sina uppdrag.

 

Öppet brev till

Ledamöter av kommunfullmäktige

i Vilhelmina

En oberoendes (vildes) resa

Redan under valnatten under senaste kommunvalet 2014 kunde vi konstatera att inget av blocken hade fått egen majoritet till fullmäktige i Vilhelmina vilket resulterade i ett oklart parlamentariskt läge i fullmäktige och med betydande risker för förlamning av politiken med stora stridigheter och motsättningar i de folkvalda parlamenten.

Den avgående majoriteten S och V lyckades enbart samla 13 mandat till fullmäktige.

Den avgående oppositionen, C, KD, M samlade 10 mandat och PA med sina 3 mandat kunde opositionen samla 13 mandat av totalt 27 mandat i fullmäktige. SD erhöll sista mandatet och fick därmed utslagsrösten och vågmästarrollen i fullmäktige.

För att undvika en situation där man skulle bli beroende av SD samt ett oklart parlamentariskt läge krävde enligt min mening att en ny majoritet skapades. Här fick PA en nyckelroll med sina 3 mandat. Som dåvarande ordförande i PA började jag redan under valnatten att sondera över vilka möjligheter som fanns till att skapa en ny plattform för att styra Vilhelmina utan att bli beroende av SD´s mandat.

Ett alternativ var att PA ingick i en valteknisk samverkan med några av de övriga partierna i fullmäktige, och då i första hand en blocköverskridande lösning för att skapa en majoritet i fullmäktige. Denna lösning skulle innebära historiskt goda möjligheter för PA att påverka den framtida politiken och ge goda förutsättningar att genomföra delar av sitt partiprogram.

I det läge som uppstått föreslog jag under ett partimöte i PA onsdagen efter valet att sondera vilka möjligheter som kunde finnas till att bilda en valteknisk samverkan mellan S och V och PA då det snart visat sig att en blocköverskridande lösning inte var möjlig. Mötet tog med överväldigande majoritet beslutet att uppdra till ordförande att ta nödvändiga kontakter med företrädare för S och V. Redan påföljande morgon innan att några kontakter överhuvudtaget hunnit tas med S och V för att utröna vilka möjligheter som kunde finnas till ett framtida samarbete revolterade fyra av förstanamnen på PA`s vallistor mot mötets beslut trots att flera av dem varit delaktiga i beslutet när detta togs. En mycket obalanserad, hätsk mejlkonversation riktades mot mig som ordförande vilket påbörjades redan tidigt torsdag morgon och eskalerade under de påföljande dagarna till något som kan liknas vid ett drev. Budskapet från dessa fyra var entydigt, en oförsonligt kritik, närmast ett hat riktades mot sittande fullmäktigeordförande och kommunalrådet, ett valtekniskt samarbete var för dem helt otänkbart. I det nya läget som nu hade uppstått kom jag att helt sakna förtroendet för mina närmaste medarbetare i partiet som uppvisat brist på omdöme och en total avsaknad av lojalitet mot demokratiskt tagna beslut. Utifrån rådande situation beslutade jag att omedelbart lämna mina politiska uppdrag i partiet då jag fann att det inte fanns förutsättningar att fortsätta med mitt uppdrag och arbete i partiet.

Mitt beslut om att lämna partiet och ordförandeposten lämnade jag till partiet veckan efter valet vilket även förmedlades av media ut till allmänheten och var snart allmänt känt. Inom en relativt kort tid fick jag uppmaningar från flera olika håll att använda mig av möjligheten att som personvald till fullmäktige behålla mitt fullmäktigemandat som oberoende och i och med detta skapa möjligheter till en majoritet som därmed kunde få igenom en budget i fullmäktige samt ge möjligheter till beslutsförmåga och stabilitet i våra beslutande församlingar samt blockera SD´s roll som möjlig vågmästare.

Jag var helt klar över att beslutet att sitta kvar som oberoende ledamot i fullmäktige skulle av många kunna uppfattas som kontroversiellt då detta inte har inträffat tidigare i Vilhelminas fullmäktigeförsamling. Att fortsätta som oberoende skulle innebära stora personliga risker för mig. Det var ett svårt beslut att ta men jag fann det nödvändigt utifrån den rådande situationen då det oklara parlamentariska läget riskerade att skapa svåra motsättningar inom politiken och en betydande risk för en förlamning av det politiska arbetet, detta i en tid då många svåra beslut måste tas.

Den av mig befarade kritiken mot mitt beslut har mer eller mindre uteblivit utan jag har tvärtom mötts av det motsatta, många har uppskattat och stöttat mig i mitt beslut. Den kritik som riktats mot mig har fr. skett i form av blogginlägg i VK-bloggen från två i Vilhelmina boende bloggare, delvis kända för stora inbördes konflikter som nu samsats i en kritik mot mig där man givit mig epitet av sjörövare och kidnappare, en kritik som ifrågasätter av riksdagen tagna lagar om demokratiska rättigheter för personvald ledamot till fullmäktige. Detta är något som dessa två bloggförfattare får ta ansvar för, en kritik som jag funnit både irrelevant och osaklig varför jag tagit detta med ro.

Att det förekommer oberoende politiker i politiska församlingar är inte helt ovanligt. Presidentkandidaten Bernie Sanders är ett i högsta grad aktuellt exempel på detta, förutom att vara oberoende är han en socialistisk demokratisk kandidat till USA´s högsta ämbete! Allt är tydligen möjligt under solen.

Efter att ha varit oberoende ledamot av fullmäktige samt ingått i kommunstyrelsen under den gångna delen av innevarande mandatperiod där jag försökt att driva den politik som jag givit uttryck för under valrörelsen har jag nu tagit beslutet att lämna samtliga mina politiska uppdrag i Vilhelmina kommun. Skälen till detta är att jag i framtiden kommer under delar av året att vara bosatt i Uppsala vilket omöjliggör ett fortsatt politiskt arbete som förtroendevald i Vilhelmina kommun.

Den nya situation som nu uppstår i styret av Vilhelmina är att likna vid den situation som idag råder i regeringen och i riksdagen då sittande regering saknar egen majoritet i riksdagen.

Mitt fullmäktigemandat kommer att tillfalla PA vilket betyder att PA tillsammans med övriga i oppositionen kommer att få majoritet i fullmäktige med sina 14 mandat och ges därmed möjligheten att styra över de beslut som tas av fullmäktige, bl.a. uppdraget att fastställa budgeten för de resterande åren under mandatperioden.

Detta kommer att medföra ett stort ansvar för nuvarande oppositionen och det återstår att se hur de kommer att klara av den nya situationen och att ta ansvar för de möjligheter som ges genom att gå från minoritet till majoritet och om man väljer att utnyttja dessa möjligheter, vilket inte minst gäller för PA som hittills fört en kontraproduktiv politik utan synbara resultat. Det är en sak att sitta i opposition och en annan sak att ta ansvar för att styra kommunen. Politik är att vilja påverka det samhälle man lever i, för att kunna påverka krävs modet att gå från ord till handling, kort sagt att våga ta beslut.

Tar mig friheten att summera mitt politiska arbete av och till under drygt 30 år. Det är särskilt två tillfällen som jag minns med en viss besvikelse. Det ena är att den politiska majoriteten inte hade modet att genomföra ”Hälsoförbundet” trots livrem, hängslen och säkerhetsnål i plånboksfickan, det skulle ha kunnat blivit något stort för Vilhelmina. Det andra misslyckandet är mera aktuellt och som jag känner en viss sorg över, är att jag tillsammans med Mattias Ihrström, Olga Makarycheva inte lyckades påverka någon från S eller V, eller M, eller en till från KD att rösta för att behålla en småbarnsskola i Latikberg, det hade räckt med två röster men så är demokratins lagar.

Men det finns också tillfällen jag minns med glädje och värme och med en viss stolthet. Det ena tillfället är när jag i egenskap av byålderman i Dalasjö fick tillfället att (helt improviserat) få träffa dåvarande miljöministern Birgitta Dahl och få presentera våra och de övriga tre byalagen längs nedre Vojmån syn på och argument mot en överledning av Vojmåns vatten till Malgomaj, det s.k. Fatsjöprojektet. Jag ”tror” att mitt samtal med miljöministern fick betydelse för ministerns och regeringens beslut att inte genomföra en överledning. Detta beslut konfirmerades genom folkomröstningen ett flertal år senare. Rätt skött blir Vojmån en stor tillgång för Vilhelmina i framtiden, inte minst sportfisket har en underskattad potential som näring.

Det andra tillfället är när jag efter att ha lagt ner en hel del arbete fick uppdraget av länsarbetsnämndsdirektören Erling Jakobsson att utreda förutsättningarna för en satsning på ”nya” Saxnäsgården, för nya jobb i Kultsjödalen, och att sedan få se rehabiliteringscentret förverkligat, ett rehabprojekt som omvittnat betytt mycket för våra patienter. Under mina och mitt ytterst professionella teams 10 år i verksamheten var det ca 3000 patienter som genomgick vårt behandlingsprogram. Saxnäsprojektet som helhet har med råge skapat flera arbetstillfällen för Vilhelminaborna än vad ett överledningsprojekt någonsin skulle ha resulterat i. Och kanske störst av allt, också en bevarad Vojmå.

Det är ”alltid” värt att kämpa för det man tror på men ibland får man hjälp under vägen, det är med gruvprojektet i Stekenjokk som med kärnkraften, de avvecklar sig själva, inte av ideologiska eller av politiska skäl utan av krassa ekonomiska skäl.

Jag kommer att med intresse att fortsätta att följa utvecklingen i Vilhelmina och önskar alla ni som engagerar er i vilken form det än må vara all framgång i ert arbete.

Slutligen dristar jag mig till att föreslå partierna i fullmäktige att nyttja tiden fram till nästa val att ta fram nya kandidater till ledande positioner, jag tror att detta skulle vara av stort värde för att vitalisera politiken i Vilhelmina. Ha modet och viljan att tänka nytt, att tänka större.

Min resa som oberoende kommunpolitiker har kommit till sin ände.

Dalasjö den 14 februari 2016

Bengt Bergsten, avgående ledamot av fullmäktige och kommunstyrelsen

26 kommentarer

 1. Tommy Streling

  Först lägger Folkbladet ut hela Bergstens brev digitalt. Sedan du. Förvisso ett öppet brev till fullmäktigeledamöterna i Vilhelmina. Om det är ett öppet brev till allmänheten och hela länet, trodde jag aldrig, men har i alla fall blivit verklighet via din och Folkbladets försorg.

  Men tror du att Bergsten skickade brevet till alla ledamöter i PA? Icke, merparten skulle inte veta något om vilken ny draksådd som nu planterats inför hans stundande avhopp eller gårdagens övningar. Att det nått massmedia råder det dock inget tvivel om.

  I debatten som följde mandatstölden och vildeskapet ventilerade ”bägge” sidor, avhopparen och flera i PA, både skäl och syn på skeendet. Det har vänts in och ut. Bergsten trumpetade ut sin ”sanning” med lång räckvidd i alla massmedier, i VK, VF, SVT och SR. Få kan ha undgått hans synsätt och argument. Drevet och kampanjerna i sociala medier och TyckTill vändes snabbt mot PA. Aldrig har jag upplevt något så overkligt och obehagligt.

  Många hade hoppats att vi kunde lämna allt detta bakom oss. Jag har lämnat politiken och avsagt mig min fullmäktigeplats, för att slippa sitta politisk gisslan i detta härke. För jag orkade inte med skiten.

  Bergstens bild av verkligheten, ska ges en chans, skriver du. Så då är vi där igen, där alla omskrivningar och halv- och hellögner måste dissekeras. Som att ”flera” var med om att ta partibeslutet. Av kommunlistnr 2-5 deltog 3 stycken varken i mötet eller beslutet, vi visste inte ett skvatt om innehållet i beslutet (som jag aldrig sett skrivet i ett protokoll f.ö.). Den fjärde var chockad, kräkfärdig dagen efter, då beslutet handlat om förhandlingar och inte att bilda en koalition. Massmedias basunering, att allt var klart och klappat, en ny majoritet bildas, var en fruktansvärd chock. Jag trodde inte det var sant. Flera av oss hade dess förr innan sagt att en koalition med S och V var otänkbar (det var alltså inget nytt). ”Iscensättningen” var en katastrof och ett politisk självmord, som jag såg det. Klart stämningen blev hyperladdad. Men det är fel, en lögn, att påstå att ”flera” i toppen var med på tåget. Bergsten körde över oss och partiet. Med beslut som många på mötet uppfattade som ytterst forcerade. Sedan skriver Bergsten att det visades närmast ett hat mot fullmäktigeordförande och kommunalrådet, det får han f-n ta mig också bevisa, fram till dess är det återigen lögn Bergsten sprider.

  Jag kan fortsätta rada upp exempel. Jag tycker det är väldigt tråkigt att Bergsten, när han lämnar politiken, åter ska ge sig in i gammalt partiinternt groll och förvriden kritik. Att tala om ett förbättrat politiskt klimat, är som att spotta oss i ögonen. Partiprogram och valmanifest har varit grunden, vilket Bergsten varit högst delaktig i att ta fram. Men när PA drivit sin politik, är den enbart kontraproduktiv. I fallet Latikberg skola nämner han aldrig med vilken emfas PA verkat i frågan. Allt PA gjort ska osynliggöras.

  Bergsten ska en sista gång peka ut grundlagsförnekarna och de politiskt oförståndiga i PA. Att du sprider brevet vidare, i detta medium, underlättar varken förståelse eller försoning. Det är bara ett svart hål som åter öppnas där konflikterna gror och sprider sitt sot. Som inte kan stå oemotsagt.

  Vad som sprids med brevet, är grundlösa anklagelser, skuldbeläggande, nedvärderande, misskrediterande och halv- och hellögner. Allt för att vrida om kniven i PA och en gång för alla skicka PA och dess medlemmar ner i rännstenen. Det är verkligen på sin plats att fråga, vem är det som drivs av ett hat?

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Tommy!
   Själv tycker jag Bergstens skrivelse i sig självt tydligt visar hur stympad verklighetsbeskrivningen blir när den ska vinklas för att utgöra täckmantel för det egna sveket.
   Förvisso kommer säkert en och annan i hans närmaste vänkrets att låta sig duperas av den illa sammanhållna spretigheten i bortförklaringarna, men jag är känner stor tillit till allmänhetens förmåga att genomskåda självrättfärdigandet.

   Att VF publicerat mailet visste jag inte, men det spelar ingen roll för mitt beslut att lägga ut det.

   Att Bergsten i sitt brev öppet tillstår att han kommit i stark delo med 4 av PA:s toppnamn, är i sig ett erkännande av att han gått emot sina egna partikollegor, alla omskrivande skönmålningar till trots.

   Vem som stulit och vilka som är de rättmätiga ägarna till det stulna mandatet kommer att tydligt visa sig när Länsstyrelsen nu via omräkning talar om vem som de facto utgör rättmätiga ägaren till mandatet, efter återlämnandet.
   Därmed anser jag det överflödigt för mig att spekulera eller argumentera, då ingen torde kunna ifrågasätta Lst beslut.

   Din reaktion Tommy, har en lite hysterisk överton, vilken ytterligare understryker faran av att ställa så långt från händelsernas centrum att du förlorat tilliten till andras omdömesförmåga. Det var ditt val att lämna den politiska scenen och det var ett oklokt val, ifall du hade för avsikt att likväl delta i den fortsatta debatten. Genom att lämna över ansvaret till din sambo har du själv åstadkommit minst lika stor skada för PA som någonsin Bengt Bergsten gjort genom sitt svek mot er andra. Hennes tillkortakommanden i den operativa hetluften leder till onödiga friktioner gentemot den krävande beslutsprocess som fordras för att räta upp den ekonomiska slagsida som kommen befann och befinner sig i.
   Det är min raka ärliga bedömning som du säkert inte gillar att höra.
   Åsa må göra så gott hon kan, men skyll inte allt på Bergsten, för du kommer själv att ha en del av ansvaret för hur det går för er i nästa val, eller det som finns kvar av partiet då.

 2. Tommy Streling

  Göran Jonzon!
  Berätta gärna för läsarna och mig i vad du finner vara ”en liten hysterisk överton”, annars sysslar du bara med billigt psykologiserande. Och när, var och hur, och till vem, har jag förlorat tilliten till andras omdömesförmåga? Ännu ett svepande exempellöst förklenande personomdöme som bara hänger samman med ditt personliga synsätt för att sänka förtroende/tillit till mig som person. Att vi har olika åsikter om politiska lösningar borde vara självklart, men finns bara en och endast rätt och riktig sovjetlösning, så varsågod.

  Att fortsätta debattera kommunpolitik gör jag från mitt perspektiv, oavsett från eget synsätt eller följer PA:s linje i vissa fall. Jag är medlem i PA. Men när du sitter och sprider ditt skitprat i alliansgruppen om att jag är 90% av PA och styr PA, då undrar man vad du säger när dörren är stängd. Om någon började styra PA var det Bengt Bergsten tiden före och efter valet. Det är fullmäktige- och ks-gruppen som lägger politiken när inte partimötena gjort så. Måste jag behöver förklara det interndemokratiska arbetet i PA för dig också, för att mota ditt förtal i dörren? Du kan uppenbarligen inte låta bli att ständig försöka sänka förtroende för PA eller göra dess företrädare mindervärdiga.

  Ditt omdöme, att det var oklokt att lämna den politiska scenen, om jag vill fortsätta debattera, undrar jag verkligen över. Vad har ett sådan omdöme som syfte? Tror du att dina betygsomdömen på politiker och människor har någon verkan och räckvidd? Nej, dessvärre handlar din ”retorik” om att sätta ord och frågetecken på människor. Oklok. Det ska läsaren komma ihåg. Att jag engagerar mig som medborgare fortsättningsvis handlar om att jag bryr mig om Vilhelmina kommuns framtid, så länge jag bor här.

  Vidare var det PA som utsåg Össbo till ersättare i kommunstyrelsen när Bergsten gick upp till ordinarie. Jag har inte lämnat över något ansvar. Och du fortsätter att ”familjisera”, för att ifrågasätta ”politikerfamiljen”, med att använda sambo eller ”gubben din”. Vänligen, skilj på person från familj. För att sedan på ett mycket grovt sätt skuldbelägga mig för denna påstådda överlämning som något som skadar PA minst lika som vad Bengt Bergsten någonsin gjort. Den politiske domaren Göran Jonzon har sagt sitt. Att fördela skuld och dåligt samvete, är verkligen att bedriva sakpolitik mellan partierna. Vidare, ”skyll inte allt på Bergsten”, vem har gjort det? Och vad menar du egentligen med ”allt”?

  Att föra en annan politik än majoritetens, som är grundad i partiet, och i vissa lägen bedriva opposition, är uppenbarligen tillkortakommanden i den operativa hetluften och onödigt friktionsskapande. Men KS är ingen bolagsstyrelse med tre ledamöter utan en representativ församling där politiken formas av partierna, vars program väljarna utgått från. Att förvalta förtroendet och driva politik, är demokratins väsen. Men fel avvikande meningar och ineffektivitet bör tydligen rensas bort som ogräs. Hur uttryckte du det? Om en Åsa Össbo till, kommer in i kommunstyrelsen, då lämnar jag politiken. Tål man inte andra partiers val av representanter och förd politik, då rekommenderar jag dig verkligen att avgå.

  Slutligen, tala inte om för mig vilket ansvar jag har för PA och PA:s framtid. PA är summan av medlemmarnas och representanternas göranden och låtanden, PA:s framtid avgör väljarna i nästa val. Din paternalistiska inställning är bedrövlig, synnerligen sett till den politiska kultur som funnits och finns i Vilhelmina. Om något finns kvar av KD efter nästa val, spekulerar jag inte i, det avgör väljarna likaså.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Övertoner har sin definition i det överordnade som uttyds mellan orden och meningarna, varför det blir rent befängt att avkräva mig konkretioner! Likväl kan jag dock utan besvär exemplifiera direkt rakt av ur din senaste kommentar:
   Du hävdar att jag på alliansmappen påstått att du står för 99% av besluten inom PA, vilket ter sig märkligt då jag mig veterligt aldrig någonsin varit inne på någon alliansmapp, än mindre använt den som forum för något inlägg! Ett tydligt, för att inte säga övertydligt uttryck för din hysteri!

   Kom igen nu Tommy, att du viftar med gadden, gagnar inget annat än möjligtvis ditt självförtroende. Inom politiken råder det djungelns lag, men håller man huvudet kallt och ser över personligt riktade efterslängar och håller en egen rak linje, kan man likväl vinna både respekt och förtroende från både allierade och motståndare.

   Jag kan mycket väl hålla tand för tunga beträffande ditt och PA:s interna problematik, men det jag uttryckt det står jag för, även fast jag begriper att det stör dig oerhört. Jag kan nog även tycka att du uppvisar väl tunnhudad yta för att långsiktigt kunna vandra kursstabilt i den taggighet som ibland kan förekomma på den politiska arenan. Därför är ditt beslut att dra dig tillbaka och klaga över sakernas tillstånd, istället för att uthärda och inte släppa det politiska målet med blicken, kanske ändå är det klokaste beslutet utifrån din egen horisont, även om jag beklagar bortfallet, då jag tyckte du utgjorde en uppfiskande fläkt så länge du höll ut.

   • Tommy Streling

    ”ett tydligt, för att inte säga ett övertydligt uttryck för din hysteri…”
    Då var det dags för ännu ett personangrepp med förklenande nedsättande omdöme.

    Först, läs vad jag skriver i kommentaren: ”alliansgruppen”. Läs ”90%”
    Du satt igår och vräkte ur dig den här dyngan på alliansgruppsmötet igår. Tror du inte människor hör vad du säger? Och minns du inte vad du sa, då har du allvarliga minnesproblem som varken betjänar dig, KD eller politiken. Och minns du inte, då kan du självklart inte stå för vad du säger.

    När du sedan skriver, att inom politiken råder Djungelns lag, så är det bra att ditt politiska synsätt verkligen sätts på pränt. Men det passar säkert utmärkt i den politiska kulturen i Vilhelmina. Du talar ofta om samverkan och gott samarbetsklimat, men är det så länge man inte lägger ett eget budgetförslag eller inte anpassar sig till dina normer för kommunal beslutseffektivitet?
    Du får vinna förtroende och respekt, med vad du tror är det rätta förhållningssättet, i ditt tycke.

    Personangrepp och partiangrepp, tar jag inte personligt, men ser allvarligt på då det skapar vrångbilder och förtroendeskadar partier och politiker, på falska eller förvridna grunder, och bör inte stå oemotsagt. Visst kan du förespegla att jag inte håller huvudet kallt eller agerar i affekt. Men så är inte fallet. Varenda bokstav är övervägd.

    Det brukar vara kutym att inte lägga sig i andra partiers inre angelägenheter, så länge dessa inte påverkar andra partier, samverkan eller beslutsfattande. Eller att rena olagligheter förekommer. Men det finns inga interna problem idag, bara för att tydliggöra. Dvs ”ditt och PA:s interna problematik” ligger år tillbaka. Men sett till vad du skrivit och skriver, så är det övertydligt att du förespeglar brister inom PA än idag. Du får skriva vad du vill, det rör mig inte i ryggen, men vad som jag anser uppåt väggarna kommer jag alltid bemöta.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Den ”dynga” du beskyller mig för att ha skrivit eller sagt på den ena eller det andra stället förekommer nog mest i din fantasi Tommy.
     Du fördunklas så till den graden att det jag skriver i vänskaplighet tolkas till sin motsats, oaktat innehåll.
     Dessutom har du fel information om vad jag uttalat mig om på gårdagens alliansmöte, där även PA:s ledamöter inbjudits. JAg minns även där utomordentligt väl vad jag sagt liksom att jag aldrig skrivit något över huvud taget på alliansmappen som du påstod.
     Vad jag deklarerade igår var att om nu PA:s återställda mandat skulle tillsättas av en ny Åsa Össbo, då tror jag inte att jag har lust att fortsätta in i någon oppositionssamverkan alls.
     Jag har inga svårigheter att kommunicera med vare sig representanterna från ytterpartier som V, M eller ens SD, men PA:s nya efterträdare i KS frestar mitt goda humör och samarbetsvilja mer än alla andra tillsammans.
     Och vet du Tommy Streling, att jag känner mig rätt säker på att jag inte är ensam om den reaktionen.
     Alla andra har accepterat att för vårt gemensamma bästa försöka hitta breda kompromisser, medan PA:s ledamot uppenbart söker profilera sig genom att konsekvent göra sitt yttersta för att försena och förhindra nödvändiga beslut. Beslutsångest är inget välkommet i ett styrelserum. Det gäller i privata sådana likväl som offentliga.
     Tål du inte höra det så är det synd, för då finns det heller ingen öppning till förändring.

     • Bo-Lennart Danielsson

      När vi kom in i rummet, sa du till (M) K.H.” Det är Tommy som styr till 90%”
      Det gick inte att undgå, då jag stod precis bakom ryggen på (M)

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Tack för din kommentar Bo-Lennart!
      Jag minns inte bakgrunden till det samtalet du överhörde, men är du säker på att du hörde rätt så kan det kanske vara så. Det stämmer i varje fall med min personliga uppfattning utifrån den villrådighet som uppvisas i de dynamiska processer vi aktivt måste förhålla oss till under löpande sammanträden. Min bedömning är så som förklarat för Tommy, att det fungerar inte särskilt bra med fjärrstyrd politik.

  • Leif Danielsson

   Du, Streling, vad är ditt problem? Du har, år ut och år in, skrivit låååånga uppsatser, om hur fel allt är i V-mina kommun, hur dåliga den ena eller den andra politikern är.
   Ärligt talat, det är fler än jag som är hjärtligt trött att läsa dina drapor. Om vi skulle granska vad DU har åstadkommit under dina år som professionell kverulant blir det nog rätt så torftigt.
   Jag har en känsla av att vi i kommunen klarar oss bättre utan dina tröttsamma utläggningar som i slutänden inte säger ett skvatt.

 3. Tarja Eliasson

  Hej Göran!
  Jag måste ge en eloge till dig att du släpper fram kommentarer som kritiserar dig själv.
  I just den delen får du min respekt. Du censurerar inget och du bemödar dig att möta
  alla som skriver en kommentar i din blogg. Det möter respekt.

  För en vecka sedan kommenterade jag för allra första gången Maria Kristofferssons blogginlägg, som handlade om Expo och de bruna. Det var en kort kommentar, helt neutral och som refererade till en krönika som VK skrivit om ämnet och det handlade ungefär om att vi måste ta ställning till om vi vill ha demokrati eller inte i Sverige, i slutändan alltså. Vet du vad? Maria Kristoffersson tog inte in den kommentaren och ingen annan heller tydligen. En partikollega till mig sade på ett möte inför alla att han brukar skriva kommentarer i hennes blogg men hon tar aldrig in dem utom den enda gången då han skrev om ”tunnbrödsbakning”. Detta om något är så respektlöst mot de som läser hennes bloggar och bemödar sig att skriva en kommentar. Tänkte nästan upplysa folk i ”Tyck till om Vilhelmina”, att det är ingen idé att de skriver en kommentar i hennes VK-blogg. Hon verkar tydligen inte intresserad av att svara på kommentarer och jag uppfattar hennes blogg som ett ”löpande band propagandamaskineri”.

  Hon vill inte föra verklig dialog med sina väljare eller motståndare, så uppfattar jag det efter mitt eget och enda kommentar samt det jag hört andra berätta hur hon behandlat dem och deras kommentarer. Hon lägger inte ner någon tid att vare sig lägga ut kommentarer och än mindre bemöta
  kommentarer. Där skiljer du dig verkligen! Jag känner att jag kan skriva i din blogg och du lägger ut det fastän jag kritiserar och vi inte alls är överens. Kommentaren jag skrev i Maria Kristofferssons VK blogg var en kommentar där jag höll med henne i sak och i princip. Jag kommenterade bl a SD:s inställning till vår samiska befolkning och då har ju Centern ändå Marita Stinnerbom i kommunfullmäktige och andra viktiga poster. Maria skrev själv om hur SD ser på den samiska befolkningen. Jag höll ju bara med henne! Ändå tog hon inte in kommentaren och det säger ALLT!

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Tarja!
   Jag brukar inte gilla att få beröm, då jag inte kan skilja på ärligt sådant och bakslughet.
   Just i det här fallet medger jag öppet att du gör mig väldigt glad, då jag vet att jag absolut inte är ofelbar och verkligen behöver vänner som vågar tala fritt ur hjärtat, även om saker som inte är särskilt smickrande för min egen del. Nickedockor är inget jag vill omge mig med, utan mina tillkortakommanden formligen kräver att jag förlitar mig på att de som omger mig inte drar sig för att korrigera och därmed täcka upp för mina brister.

   På samma sätt ser jag det som min egen uppgift att inte låta personliga hänsyn kapsla in sådant som de flesta av oss som inte är fullkomliga behöver få tydliggjort, för att kunna utvecklas som människor och individer.
   Det låter kanske som en floskel, men jag uppskattar verkligen att du uppmärksammat min målmedvetna vilja att aldrig förskjuta seriöst menad kritik, så länge det bara går att suga ut ett uns av substans ur den.

   Beträffande att kommentera Maria Kristofferssons blogg, så har jag ledsnat själv att anstränga mig med att försöka få till stånd en öppen dialog. Då jag inte känner hennes bevekelsegrunder för att ignorera eller refusera, så vill jag inte rikta någon kritik mot henne för detta. Jag har precis samma erfarenhet av att försöka få till stånd en dialog med Lennart Holmlund. Han refuserar varje ansats till meningsutbyte och besvarar inte ens en enkel fråga.

   Du har verkligen gjort mig glad med denna kommentar och jag hoppas att flera kan uppskatta min öppenhet och mottaglighet för anmärkningar och kritik. Däremot måste jag rimligen även själv få ta mig friheten att bemöta och testa hur pass substansiell kritiken är, vilken kanske kan upplevas som tröttande för den som vill sända mig ett speciellt budskap, men det är inte lätt att lära gamla hundar sitta, även om jag försöker vara mottaglig.

 4. Tommy Streling

  Göran Jonzon!
  Helt uppenbart har du vräkt ur dig dynga, partipolitiskt förtal, vilket du slutligen erkänner och ändå påstår du att det mest förekommer i min fantasi. Så skriver du att jag fördunklas så till den grad, att jag tolkar motsatsen, oaktat innehåll. Vet du vad du överhuvudtaget skriver om? Du förnekar och erkänner i nästa andetag. Du sitter på alliansgruppsmöten och talar bakom ryggen när PA kommer in för diskussion/överläggningar. Din falskhet drar undan mattan för förtroendefullt samarbete.

  I kommentaren till B-L Danielsson släpper du ändå inte taget om undertecknad som ”styr till 90%”, med ”att det fungerar inte särskilt bra med fjärrstyrd politik”, tjyvnyp in i det sista. Att upprepa en osanning gör den inte mer sann än innan.

  PA som parti styrs genom ställningstaganden på partigruppsfullmäktige, Ks-gruppen och medlemsmöten. Kan det gå in i huvudet på dig hur PA som parti arbetar och kan du upphöra med att misskreditera och mindervärdera PA och dess förtroendevalda?

  För det andra så skrev jag ”alliansgruppen” två gånger, i båda kommentarerna och fortfarande envisas du att trycka till, med att jag har fel kring ”alliansmappen”. När ska du börja läsa vad jag skriver?

  När det slutligen kommer till en ny fullmäktigeledamot för PA är det intressant hur du sätter villkoren för en framtida oppositionssamverkan. Tänk att läget i dag frestar ditt goda humör och samarbetsvilja mer än alla andra tillsammans. Men läser man protokollen lyser frånvaron av yttranden och yrkanden från det stora flertalet.

  Tänk att det ibland verkar som om det bara finns ett oppositionsparti. Tänk att det finns de som driver en partilinje och emellanåt vill ha alternativa lösningar och fullgoda underlag. Detta är debatterat på tidigare kommentarstrådar men du varken lyssnar eller tar till dig händelseförloppen (som att inte vara pålästa) i kommunstyrelsen, utan framhärdar:
  Att insatserna från PA görs, genom att konsekvent göra sitt yttersta för att enbart förhindra och försena besluten. Förstår du vilken grov anklagelse detta är? Du återvänder åter till stämpeln om politiskt ont uppsåt och sabotage. Men ger aldrig läsaren ett exempel på brister i sak, men spikar ändå fast ett generellt och skadligt förhållningsätt från PA.

  Du verkar inte kunna respektera oliktänkande och alternativ, utan måste nedvärdera och misstänkliggöra. Att människor och politiker tystnar, i politiska fora och offentlig debatt, är en påtaglig risk, när du upprepat hänger ut partier och politiker som skadliga och uppsåtliga, och samtidigt sprider förtal och lögner. Det åsiktsförtryck du en gång bekämpade har du nu blivit en del av.

  Att förespråka alternativ och fördjupad beredning, för goda långsiktiga beslut, handlar inte heller om beslutsångest. Men ordet blir ännu en negativ stämpel för att sänka förtroende för PA:s representanter. För mig liknar det inte politik utan vuxenmobbing. Det handlar inte om att tåla höra sanningen om påstådd ”beslutsångest”.

  Och vet du Göran Jonzon, vilken ”tur” att du inte är ensam om dina reaktioner. För då skulle ju den politiska kulturen förnyats på ett positivt sätt, efter att jag satt där. Om styrelsekulturen är densamma, och enligt ditt beslutseffektiva ideal, då har bara ansiktena byts ut eller rösterna tystnat.

  För ”vårt gemensamma bästa” är inte heller någon absolut sanning utan föremål för ständig debatt. ”Alla har accepterat” – vad är det för en grupptrycksknapp du trycker på? Som om det betyder att ni handlar rätt och det bara finns en rätt lösning. Hela den här samlingsregeringsidén pekar mot att majoriteten vill vaccinera sig från ansvarutkrävande från väljarna för att behålla makten. Samtidigt som enpartikommunen rycker allt närmare.

  Kompromisserna du talar om, det har du fortfarande aldrig gett några exempel på. Vad är det egentligen allianspartierna gjort, när ni verkar skrivit på rakt av

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Jaa du Tommy Streling, du slår dina rallarsvingar i den bristande närvarons mörka skuggor och börjar alltmer attackera väderkvarnarna så som en känd sagofigur sades göra.
   Du hävdar med bestämdhet att jag förtalat PA när jag ger uttryck för min bedömning av din personliga påverkan på partiets uppträdanden. Du hävdar att jag verkat på fora (alliansmappen) där jag överhuvud taget aldrig varit.
   Dina verbala raserier tar sig alltmer bisarra former och jag vet inte hur jag ska kunna föra ett civiliserat samtal under de betingelserna.

   När det gäller ditt förnekande av din egen påverkansgrad, kanske jag har fel i min personliga uppfattning, men jag vidhåller den så länge dina formuleringar skiner igenom i den språkdräkt PA:s representant ikätt sig via inlägg och motioner. Det är ju givetvis möjligt att både du själv och Åsa Össbo synkronoserat era formuleringar till förväxling lika, men dess återverkningar på den beslutsdynamik som krävs i svåra situationer är därmed även desamma.

   Tyvärr lyfter det inte Åsa:s beslutsmässighet utan drar istället bara ned mitt omdöme om din förmåga till handlingskraft, om så verkligen vore fallet, vilket jag starkt betvivlar. Min bedömning om fjärrstyrning kan jag inte överge bara för att du reagerar med förhöjt tonläge. Du borde vid det här laget ha insett att jag inte faller undan för härskartekniker i någon form. Vill du markera genom att dra ned rullgardinen för sakpolitiskt samarbete mellan KD och PA så är det ytterligare ett beslut som stärker min uppfattning att du tar beslut över huvudet på PA:s styrelse, då de knappast har hunnit sammankallas under pågående dialog? För min egen del har jag inga svårigheter att samarbeta med någon annan av PA:s ledamöter än just min irritation på Össbos beslutsoförmåga.

   För övrigt har jag inga svårigheter att samarbeta med någon enda av kommunstyrelsens ledamöter, vilka jag anser på ett föredömligt sätt ger och tar emot argument för att sedan summerat ta belsuten utifrån den viktade argumentationsbasen. Precis så som jag menar att man som förtroendevald bör agera. Men när någon försöker tjäna sig gratis poänger på strider andra är satta att utkämpa, då blir jag en smula lack.

   • Åsa Össbo

    Du har redan tidigare hotat med att inte samarbeta med PA för att vi står vid våra partibeslut, så lägg inte den skulden på någon annan.
    Det du åstadkommer på denna (och andra bloggar) är personförföljelse.
    Du försöker psyka ut mig från politiken.
    Du menar på allvar att jag inte skulle ha skrivit mina motioner eller inlägg?
    Det är förtal.
    Du kommer att polisanmälas.

    • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

     Tack för din kommentar Åsa Össbo!
     Nu börjar det bli mer än lovligt barnsligt och nu tror jag det definitivt är dags för mig att lägga ned den här dialogen.

   • Tommy Streling

    Göran Jonzon!

    Att påstås styra ett parti, till 90%, är en falsk tillskrivning. Personlig påverkan, väljer du nu att skriva, för att mildra dina tidigare omdömen. Men även där är det så, att min möjliga personliga påverkan på medlemsmöten påverkar beslut, men inte förtroendevaldas (partiets) uppträdanden.

    Men ditt sista klavertramp gäller nu att du åter misstänkliggör mig, då du hävdar att mina formuleringar skiner igenom den språkdräkt PA:s representant iklätt sig via inlägg och motioner. Du påstår att helt frankt att jag är spökskrivare eller dikterar eller styr representanters inlägg och motioner och till och med språkdräkt. Om något nu tar sig bisarra former så är det dina anklagelser. Som vore representanter marionetter. Detta är lögnaktigt, rent förtal, och framför allt så nedvärderar det PA och berörda förtroendevalda som debatterar självständigt och arbetar fram motioner.

    Men förtalspunkten ovan, speglar du sedan in på återverkningar på den beslutsdynamik som du hävdar krävs i svåra situationer. Med dessa bisarra antaganden, säger du att detta inte lyfter Össbo beslutsmässighet utan drar ner ditt omdöme om min förmåga till handlingskraft… Ärligt talat är dina resonemang helt obegripliga, men dess verkan ligger i förpassa undertecknad och Össbo till påstådda handlingar och agerande som är olämpliga och negativa. Du lyckas verkligen, men det finns ingen grund för detta. Ytterst beklämmande spekulationer, falsk tillvitelse. Hur ska partier och politiker överhuvudtaget kunna bygga förtroende sinsemellan med sådana anklagelser och förtal?

    Du skriver att mitt verbala raseri tar sig alltmer bisarra former och att under de betingelserna vet du inte hur du ska föra ett civiliserat samtal. Så för då samtalet ociviliserat, vilket du också bevisligen gjort, per exempel ovan och under.

    För sista gången, jag har aldrig skrivit ordet ”alliansmappen” i någon kommentar. Läs om! En mapp Här gör du själv flerfalt en icke-händelse till en väderkvarn du ska ramponera om och om igen.

    När det kommer till sakpolitiskt samarbete och rullgardiner, har du vid flera tillfällen rest frågetecken kring samarbetsförutsättningarna med PA. T.ex. när en diskussion, helt ett utanför Ks-ärende, renderar en bloggkommentar utifrån Svartos synsätt på idén om medborgarlön. Då undrade jag om du talade som gruppledare eller har stöd i partiet eller styrelsen. Precis som i kommentarstrådarna med Össbo, i tidigare bloggar, då du också rest frågetecken om samarbete verkligen var möjligt. Funktionen i ifrågasättandet är enkel, PA:s förtroendevalda ska passa sig för att agera eller förhålla sig fel, för då kan man hamna i kylan. Tydliga exempel på (åsikts)disciplinering. I vilken KD-egenskap talade du då?

    I den här tråden har jag överhuvudtaget inte belyst detta eller samarbetsförutsättningarna sakpolitiskt mellan PA och KD. Har jag markerat att rullgardinen gått ner eller ens ställt frågan? Ändå låter du en fråga passera som blir ett påstående, som stärker din uppfattning att jag tar beslut över huvudet på PA:s styrelse. Din slutkläm insinuerar att jag snarast kan styra PA till 100%. Verbalt raseri är verkligen ditt kännetecken i den harangen. Förtal ånyo.

    PA har alla förutsättningar att samarbeta med KD sakpolitiskt och har så haft sedan 2010, det finns bara goda erfarenheter av detta, men att samarbeta med dig som gruppledare, det kommer nog bli styrelsefråga för PA framgent. För den mängd personomdömen och rent förtal du sprider, vilket når tusentals läsare, är helt oacceptabelt. I sin upprepning något som liknar förföljelse.

    Och så slutklämmen. Du återkommer till Össbos påstådda beslutsoförmåga. Det är väldigt märkligt, att partiers politiska hantverk och praktik, och syn på beslutsprocesser, åter ska summeras i beslutsoförmåga eller beslutsångest. Jag har läst tidigare debattrådar, att t.ex. avstå från deltagande i beslut, kan vara en tydlig po

    • Tommy Streling

     PA har alla förutsättningar att samarbeta med KD sakpolitiskt och har så haft sedan 2010, det finns bara goda erfarenheter av detta, men att samarbeta med dig som gruppledare, det kommer nog bli styrelsefråga för PA framgent. För den mängd personomdömen och rent förtal du sprider, vilket når tusentals läsare, är helt oacceptabelt. I sin upprepning något som liknar förföljelse.

     fortsättning/avslutning…. Jag har läst tidigare debattrådar, att t.ex. avstå från deltagande i beslut, kan vara en tydlig politisk markering, vilket du inte verkar kunna acceptera. Politikens väsen och uttryck är varken entydiga eller givna.

     Till sist, du skriver: ”Men när någon försöker tjäna sig gratis poänger på strider andra är satta att utkämpa, då blir jag en smula lack.”
     Ursäkta Göran, men jag tror både jag och övriga läsare behöver ett förtydligande. Vänligen förklara vad du menar.
     Utöver detta tror jag vi inte kommer längre på den här tråden.

     • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

      Nej du Tommy Steling, jag tycker tonläget har gradvis nått sådana bottennivåer att jag inte ser det fruktbart att fotsätta på den här tråden.
      Du är välkommen att återuppta resonemanget vid ett senare tillfälle när du haft tid att samla dig och framför allt har jag ingen lust till ett öppet samtal under det att jag samtidigt ska polisanmälas.
      Det är så förbannat löjligt att jag inte ids ens bemöta det.
      Du har tillsammans med Åsa Össbo själv gjort kommentarer överflödiga.
      Skyll inte på min om ni tappar i väljarförtroende. Det ordnar ni alldeles utmärkt på egen hand.

  • Tommy Streling

   fortsättning och avslut på kommentaren som klipptes tidigare idag.

   ….Kompromisserna du talar om, det har du fortfarande aldrig gett några exempel på. Vad är det egentligen allianspartierna gjort, när ni verkar skrivit på rakt av, på socialdemokraternas budget? Du talar om öppning till förändring, vad jag ser är en dörr som stängs till den som inte tänker som du. Din intolerans är inte längre ett bekymmer för mig, eller PA, utan för politiken som helhet.

   [Du ska få en slutreplik av mig senare ikväll avseende din sista kommentar.]

   • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

    Kristdemokraterna tog initiativ till den breda samverkan vi ansåg och anser behövs för att klara den mycket svåra uppgiften vi har framför oss.
    Kristdemokraterna hade partiinterna möten under sommaren och till och med under semestern för att gå igenom över 200 konton under KS förvaltning, för att ta fram konkreta förslag, vilka nu lett fram till en överenskommelse om en bred parlamentarisk fullmäktigeberedning som fått till uppgift att utreda konsekvenserna av en kraftig åtstramning inim Kultur och fritidssektorn. En sektor som omspäner nära 23 miljoner per år i omsättning. Syftet är givetvis att söka stötta upp det skenande underskottet inom socialnämnden genom en intern omfördelning av resurserna från KS till Socialnämnden.
    Tillsammans med våra allianskollegor inom Centern och Moderaterna har vi på alla sätt ställt upp för att arbeta fram ett sytem där både vi i opposition och majoritetens partikonstellationer utan partiegennytta arbetar tillsammans kring sakpolitiken. Det innebär givetvis ett visst mått av återhållsamhet beträffande egna partiernas absoluta fördelar i varje enskild fråga, men jag upplever inte att något enda parti hittills behövt känna sig ha förlorat något på det arbetssättet.
    Möjligen med undantag då av PA, vilka du signalerar ständigt ha ranledningar att ikläda sig offerrollen?

    Jag upplever att PA:s strategi är väldit tydlig och utgår från att i det ansträngda ekonomiska läget framhålla sig själva som det enda partiet med reell opposition, ungefär eller precis densamma strategi som SD nuttjat på rikspolitiska planet. Om och hur framgångsrik en sådan strategi visar sig vara långsiktigt tänker jag inte ha några åsikter om, utan överlåter åt väljarna att bedömma. För KD:s del avråder jag dock starkt från att driva sådan politik, då jag anser den destruktiv för kommunen, medan samverkan är absolut nödvändig. Inget enskilt parti kan nu komma att ensamt ta åt sig äran av de framgångar vi hittills uppnåt, vilket återspeglas av det erkännande Åke Nilsson (S) undslapp sig under gårdagens fullmäktige. JAg tycker det är hedersamt att tillstå att vi ala bidragit i mindre eller större utsträckning.

    Vi hade säkert kunna arbetat än hårdare ino KD, men min bedömning är att vi nog tangerade gränserna för vad vår styrelse och våra medlemmar orkade med under den digra genomlysningen av KS kostnadsmassa.
    Va har i vart fall åstadkommit reellt mycket mer än den tvärsförpolitik som PA torgfört, men vilken systematiskt röstats ned av en i stort enig gruppering av samtliga övriga partier. Heder åt alla de som tillsammans med oss valt den smalare vägen som bygger på att anpassa kostnaderna efter vilka intäkter vi har.

 5. Tarja Eliasson

  Hej Göran!

  Du är inte min favorit precis men jag tycker att det är verkligen överdrivet att du ska polisanmälas, helt onödigt. Jag tror inte att anmälaren kommer någonstans då man är offentlig person och förväntas att tåla en hel del kritik och skriverier. Då en privatperson och sossarna i Vilhelmina genomförde ett gigantiskt drev mot mig så sade VK:s redaktör: ”Du är offentlig person och får tåla det här”. Så var helt lugn, har man valt att vara offentligt får man tåla en hel del . Det är min erfarenhet som jag vill delge dig. Olustigt är det och det sker i ren affektion. Ta det bara lugnt, det kommer inte att leda någonstans. Däremot får du räkna med att alla som ogillar dig tycker det här är kul. Det liksom ingår djungelns lag i politiken, för oss medborgare utan inflytande känns sådana här anmälningar bara som obehagliga. I varje fall applåderar inte jag dem. Jag har egna erfarenheter och slutsatser att luta mig tillbaka emot.

  Ha en bra kväll!
  Från en politiskt erfaren kvinna

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Tarja!
   Jag är uppriktigt mycket , mycket mer bekymrad över att inte få vara din favorit än de barnsligheter som Åsa Össbo:s utlovade förtalsanmälan utgör, någonsin kan förorsaka.
   Kram på dig!

 6. Kenneth Andersson

  Sluta tugga internt se till och vakna över storregion som skall göra livet ännu svårare för er alla
  genom att pratmakarna skall bli flera på arbetarnas bekostnad eller är det så att ni alla tillhör
  den förra gruppen Titta på gårdagens artikel om en patolog som lyckats lura till sig ett ständigt
  jour avtal på skattebetalarnas bekostnad!!! Hur många fler sådana tror ni det blir med en storregion??
  Bekämpa dom som skadar vår närmiljö Företagare

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Kenneth!
   Det är en viktig fråga du lyfter och vi har flera sådana tunga frågor som fordrar kraftsamling.
   Men när väljarna föredrar att sprida sina röster på en hel radda oppositionspartier, så måste alla begripa att behovet för de minsta att profilera sig som Tjalle på tvären växer i samma takt och att det blir svårt för att inte säga omöjligt att samla oppositionen till ett stablilt alternativ till rådande socialistiska dominans i länet.

   Så klaga inte på oss i alliansen som åtminstone håller ihop. Vi har den styrka till handlingskraft som ni som väljare ger oss. Ska ni hålla på att dela rösterna på allehanda småpartier, så slår ni krokben för er själva från att vi ska kunna bygga ett handlingskraftigt alternativ.

   Socialisterna har en mer homogen väljarskara och får därigenom helt andra förutsättningar att hitta majoritet för bl.a. länspolitiken, men givetvis även inom kommunalpolitiken. Lägg era röster på något av Allianspartierna, så ska du se att vi får den styrka alla icke-socialistiska väljare efterfrågar.
   Skyll inte på oss politiker hur ni själva röstar som väljare!

   Om du med att vi ska ”sluta tugga internt” menar att vi ska kunna samla 5 spretiga oppositionspartier till ett regeringsdugligt lag, då banne mig är du välkommen att själv försöka ena moderater, sverigedemokrater och politiskt alternativare till unisont röstande i fullmäktige. Får vi däremot egen majoritet genom att addera (C) och (KD), då kommer en eller flera av de andra partierna att ha ett tydligt val mellan värdekonservativa/småföretagarvänliga kontra storskaligt socialistiska handlingsprogram. Då tvingas de att välja huvudstråk i politiken och kan inte längre slita och dra åt olika håll och samtidigt förvänta sig ett tydligt alternativ mot socialismen.

   Ursäkta om jag nu trampat en del på tårna, men tänk efter själv en stund innan den stora kritikkvarnen börjar mala ned mina ord!

  • Åsa Össbo

   Hej Kenneth,

   för några veckor sedan tillskrev jag som KS-ledamot Kommunstyrelsen i ärende att söka mer förankring av regionpolitiken i KS just på grund av regionens presentation (i fullmäktige i december) om vad som framlades som konsensus kring en storregion 2019.

   Svaret jag fick var från KSau och den behandlade min skrivelse som om jag inte var KS-ledamot och beslutsfattare utan en ”vanlig” medborgare och hänvisade mig till protokollen på Regionens hemsida. Givetvis hade jag redan läst dem men vad jag efterfrågade var en demokratiutveckling med sikte på regionpolitiken och möjlighet till initiativ från kommunens partier genom dess styrelse och inte bara genom det största partiet som liksom många andra rikspartier måste vara lojala på läns- och riksnivå. Detta verkar inte KSau vara intresserade av utan ser väl hellre den kommunalråd(S)klubb som det nu är. Jag ser framemot att frågan tas upp på KS så att vi övriga partier kan få möjlighet att påverka i frågan, men jag befarar att det inte blir så.

   • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

    Tack för din kommentar Åsa!
    Jag må vara särdeles trög i min fattningsförmåga, men jag lyckades då inte se något konkret som jag kunde ta ställning till i den skrivelse du inlämnat? Du har ju möjlighet att utveckla hur du tänker dig denna fördjupade förankring, så kanske jag och fler med mig begriper hur du tänker?
    Jag har ingen träning i tankeläsning eller ens uttydande av dunkla formuleringar, så du får ursäkta men jag behöver mer konkretion för att kunna ta ställning i sak.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.