Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Nu är det val igen!

Av , , Bli först att kommentera 9

Den 11 september är det dags ingen!
Då bestämmer svenska folket och vilhelminaborna för den delen vem som ska styra och bestämma. Vilka värden vill vi ska prägla politiken och samhällsengagemanget? Ska egoismen och graderingen av människovärdet få avgöra inriktningen och valet av det parti som vi lägger vår röst på?
Socialdemokraterna i Vilhelmina satsar på trygghet för gamla och en skola där alla barn ska ges de bästa förutsättningar att lyckas i livet. Vi vill att politiken ska uppmärksamma alla de möjligheter som står till buds för att förverkliga att alla vilhelminabor – gammal som ung – ska känna tilltro till och kunna lite på att det som kommunen ska svara för, är till nytta för kommunmedborgarna. Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram sammanfattar partiets ambitioner och målsättningar för den kommande mandatperioden.
Vi vill så klart vinna valet den 11 september, vilket skulle skapa de bästa förutsättningarna att kunna genomföra den politik och det program som vi går till val på lokalt. För att fullt ut lyckas med detta, krävs det också att rikspolitiken efter valet i stora delar måste få präglas av Socialdemokratiska värderingar och program. Utgångspunkten är att Vårt Sverige kan bättre!
Att som enskilt parti vinna val och ensam få bestämma, har under senare mandatperioder blivit ganska ovanligt. Kommunalpolitiken i Vilhelmina har under den senaste mandatperioden präglats av oro och vissa konflikter. Den förändring i den politiska styrningen som genomfördes i halvtid, har trots allt varit till nytta både för viktiga verksamheter och för den kommunala ekonomin. Samarbete är viktigt om man ska lyckas, men inte till priset av att ge avkall på grundläggande värderingar och etiska förhållningssätt.
En fråga som har dykt upp under mandatperioden är de framtida relationerna mellan samerna och samebyarna och medborgarna i kommunen och egentligen för alla som bor i Norrland. Genom ett domstolsutslag i Högsta domstolen, har en sameby i Norrbotten tillförsäkrats ensidig bestämmanderätt över jakt och fiske på samebyns marker. Den utredning som regeringen senare tillsatte med anledning av denna dom, har i uppdrag att utreda hur denna dom ska tillämpas i hela det område där renskötsel bedrivs. De juridiska slutsatser som redan nu kan skönjas, är att den aktuella domen kan komma att generalisera synsättet i hela renskötselområdet, vilket skulle vara förödande.
Socialdemokraterna i Vilhelmina har tydligt markerat att statens mark- och vattenområden i Norrland ska kunna nyttjas av envar svensk medborgare och lokalt då givetvis av varje Vilhelminabo på likartade villkor. Rätten till jakt och fiske på statens marker ska inte ensidigt kunna nyttjas av en yrkesgrupp, i detta fall de renskötande samerna. Vi kommer aldrig att acceptera att forna oförrätter ska ersättas med nya sådana, där en mycket stor del av befolkningen skulle diskrimineras på grund av att inte inneha rätt yrke eller ha rätt härkomst. Stöd oss i den kampen och rösta då på Socialdemokraterna den 11 september!

Bli först att kommentera

Petter Bergners värn av rättsväsendet, eller …?

Av , , 1 kommentar 29

Petter Bergner har i dagens krönika (2021-05-02) tydligt tagit ställning för dem som vill satsa 10 miljoner på att förstöra ett modernt hyreshus i Vilhelmina. Att hyresgästerna i det kommunala bostadsföretaget och Vilhelminaborna i gemen, möjligen skulle föredra en annan, mera hyresgäst- och skattebetalarvänlig användning av pengarna, är inte i närheten av Bergners sätt att tänka. Hans uppsåt är uppenbart, att med försåtliga formuleringar kränka förtroendevalda som är rädd om kommunens pengar och vill att de ska användas på ett förståndigt sätt. Han har redan glömt att Vibo:s beslut om rivning bara samlade en knapp majoritet i fullmäktige. Tio ledamöter röstade emot rivning, fyra ledamöter avstod och tretton ledamöter fällde avgörandet. Av fullmäktiges 27 ledamöter, var inte ens hälften för rivning!? Noterbart är också att inte en enda Socialdemokrat röstade för en rivning.

Den som tar sig tid att lyssna av den debatt som föregick beslutet, kan konstatera att det inte är bostadsbolagets, dess hyresgästers eller skattebetalarnas väl och ve som är föremålet för rivningsivrarnas omtanke. Det som med all tydlighet framgår är att det är viktigare att skydda den obegripligt slarviga handläggningen av ärendet och de som står bakom denna, än att värdera alternativet att få ett bättre och mera sanningsenligt underlag inför fullmäktiges beslut.
Jag tycker att det finns en plikt att rädda vad som räddas kan om det än ska ske genom en medborgerligt tillåten rättsprocess. Så tänker tydligen inte Petter Bergner?

1 kommentar

Rätt eller fel …

Av , , Bli först att kommentera 21

Maria Kristoffersson avslöjar sig rejält i ett blogginlägg med kommentarer om Förvaltningsrättens dom i fråga om det överklagade beslutet som fullmäktige i Vilhelmina tog om att riva ett av de modernaste hyreshusen som finns i Vilhelmina. Hennes beskrivning av resultatet av Förvaltningsrättens dom vittnar om rejält bristfälliga insikter både i kommunal juridik och i bolagsrättens alla regler.
”Även om jag visste att jag inte var jävig och att vi i styrelsen för VIBO hanterat ärendet rätt så är det skönt att ha det på papper att ingen gjort något fel”, skriver Maria Kristoffersson. Det påståendet är rent ut sagt dravel! Förvaltningsrätten har inte prövat Vibo:s agerande eller bristfälliga underlag. Det skulle fullmäktiges majoritet ha bedömt, vilket man över huvud taget inte tog ställning till. Vibo:s undermåliga och bristfälliga redovisning till fullmäktige, har inte prövats. Och det har i efterhand inte gått att få reda på vem som står för underlaget till fullmäktige med de uppenbara bristerna som detta underlag uppvisar. Det finns inga styrelsebeslut, inga identifierade tjänsteskrivelser eller annat som kan bidra till att öka förståelsen för det obegripliga underlaget som Vibo levererade till fullmäktige. Om Vibo:s agerande skulle prövas rättsligt, måste man gå till allmän domstol. Vem kan eller orkar med en sådan process och vågar någon starta en sådan process med de kostnader som är förenade med en sådan åtgärd?
Jävsfrågan var för min del en bisak i sammanhanget, men eftersom hon tidigare ansett sig jävig när frågan behandlades i fullmäktige, så ville jag få det prövat. I och med att hon själv insett att hon inte var jävig, varför deltog hon då inte i debatten och svarade på frågor?
Förvaltningsrättens dom har inte vunnit laga kraft och det återstår nog några turer innan detta är klart. Jag hoppas och utgår från att Maria Kristoffersson i framtiden låter hela styrelsen vara med då ägaren, Vilhelmina kommun, påkallar bolagets bidrag i viktiga beslutsunderlag till kommunfullmäktige
Kvar står att om Vibo fullföljer sina planer, så kommer räkningen till oss kommunmedborgare och till Vibo:s hyresgäster – minst 10 miljoner är kostnaden för denna rivning! Dessa pengar skulle mer än väl kunnat användas på ett mycket mera förståndigt sätt.
Det moraliska och ekonomiska ansvaret faller helt på Vibo:s styrelse och på den knappa majoritet i fullmäktige som nu bidrar med att bränna 10 miljoner ur kommunmedborgarnas tillgångar och hyresgästernas möjligheter att kunna påräkna ansvarsfulla och rimliga hyror de kommande åren. Det räcker inte med styrelseordförandens förvirrade slutsatser av Förvaltningsrättens dom. Hon och en del andra borde betänka vilka signaler vi sänder till våra kommunmedborgare och till de ungdomar som jag och många fler vill ha kvar i Vilhelmina!

Bli först att kommentera

Framtidstro?

Av , , 1 kommentar 28

Maria Kristoffersson tycks ha farit illa av fullmäktigedebatten om rivning av ett av våra fina och moderna hyreshus i Vilhelmina kommun som Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) äger och förvaltar. Jag förstår att det känns jobbigt för henne. På grundval av alla fakta som presenterades vid fullmäktigesammanträdet, kan bara dras en enda begriplig slutsats – majoritetens beslut att godkänna bolagets beslut om rivning bygger på okunskap och stort ointresse för vad Vibo planerar och redan beslutat att göra och med noll koll på de ekonomiska konsekvenserna.

Den kostnad som en rivning innebär, uppgår till i runda tal 10 miljoner kronor. En kostnad som drabbar hyresgäster och i förlängningen kan drabba alla Vilhelmina kommuns skattebetalare. Att skaffa rådrum för alternativ till rivning, skulle i värsta fall kosta bolaget omkring 300 000 på ett år, medan rivningen alltså är mer än 30 gånger så kostsam! En del av den kostnaden, eller rättare sagt minskade intäkter som bolaget redovisade, beror på att man nödgat flera hyresgäster att flytta ut då rivningsbeslutet redan var fattat i strid med gällande bestämmelser, i strid med gällande bolagsordning, i strid med gällande ägardirektiv och även i strid med de interna regler som bolagsstyrelsen själv beslutat om! Trots att bolaget måste ta reserver i anspråk och ta en rejäl peng ur kassan, kommer bolaget att redovisa en prognosticerad förlust på drygt 700 000 kronor för innevarande år.

Problemet med bolagets beslut och fullmäktiges godkännande, är att det inte grundas på fakta och tillräckligt relevant underlag. När bolagets beslut togs om rivning, fick styrelsen – som för övrigt då inte var fulltalig – en presentation bestående av två powerpointbilder och förmodligen också nån form av muntlig information. Fullmäktige fick i första vändan ett beslutsunderlag i form av ett protokoll, och i den andra – efter begäran från fullmäktige – ett sammanställt material som på flera punkter kan ifrågasättas. Detta underlag har styrelsen inte fått ta del av, men skulle regelvidrigt användas som underlag för ett av de viktigaste beslut som fullmäktige skulle fatta i en för hela samhället mycket viktig fråga – att riva en byggnad med moderna lägenheter med hög bostadsstandard till en obegripligt hög kostnad!

”Gillar inte fullmäktige det bolagets styrelse gör så ska de utse en ny styrelse” skriver Maria Kristoffersson i sin blogg. Notera att det beslut bolaget tagit, bryter mot flera av de för bolaget gällande bestämmelserna. I sak kan man kanske säga att hon har rätt, men ingen som företrädde Socialdemokraternas linje, krävde styrelsens avgång. Varför finns det regler om att viktiga beslut ska skickas till fullmäktige för prövning? Det är för att sådana beslut kan påverka andra verksamheter, det vi ofta kallar koncernnyttan, och fullmäktige är också ytterst medborgarnas länk till politik och verksamhet i bl. a de kommunala bolagen och de som måste ta det övergripande och slutliga ansvaret för vissa beslut.
Det mest svårförklarliga är ändå Maria Kristofferssons påstående om att hon som ordförande är ytterst ansvarig för bolagets verksamhet och ekonomi och som närvarande vid det aktuella fullmäktigesammanträdet, inte med ett enda ord, trots anmaning, lämnade nån som helst förklaring till det obegripliga beslut om bolagsstyrelsen tagit eller varför styrelsen i flera avseenden brutit mot gällande bestämmelser eller varför inte hela styrelsen fått delta genom att fatta beslut som gällde den kompletterande information som fullmäktige begärt?

Självklart får människor bo där dom vill och många har, trots den av vissa ledamöters nedlåtande beskrivningen, valt att bosätta sig på Strandvägen. Om vi í framtiden inte har en bostad att erbjuda, var ska man då bo? Var ska alla inflyttare bo som den kommande näringslivsstrategin beskriver? Den framtidstro som Centern kände i sin nyårsannons 2020 räckte tydligen inte längre än till fullmäktigesammanträdet i februari 2021! Dubbelmoralen känner inga gränser i Centern.

1 kommentar

Alla är med och tar ansvar

Av , , Bli först att kommentera 34

 

I en styrelse eller i en nämnd är alla i normala fall med och bär ansvaret för de beslut som fattas. Man kan naturligtvis ha olika meningar i ärenden som ska avgöras. Kan man inte vara med om ett beslut, återstår antingen att man reserverar sig eller att man avstår från att delta. Ytterst kan man givetvis utebli från ett sammanträde med en fråga som man inte klarar av att medverka i. Så fungerar det i praktiken och också legalt.

I Vilhelmina Bostäder AB:s nya styrelse tycks en nyordning ha införts. Vi kan läsa att styrelsens ordförande Maria Kristoffersson, efter att ha deltagit i ett par styrelsesammanträden, tagit flera bra beslut. Smaka på hennes formulering i blogginlägget från den 9 oktober 2019: ”Jag och styrelsen i Vibo har tagit flera bra beslut de få möten vi har haft.” Av formuleringen så kan man tro att hon står över eller vid sidan av övriga styrelsen. Såvitt fullmäktige har bestämt, så är hon en av ledamöterna i Vilhelmna Bostäder AB:s styrelsen och därtill utsedd som ordförande. Hon är alltså en del av styrelsen och bär samma ansvar och ska åtnjuta samma respekt som övriga styrelseledamöter. Därtill har verkställande direktören i en bolagsstyrelse ett mera långtgående ansvar än vad exempelvis en förvaltningschef har i den kommunala verksamheten.

Bakom hennes formuleringar tycks man kunna skymta nån form av genialiskt partipolitiskt (läs Centerpartiet) ställningstagande i ett par frågor. Jag vet inte vilken kompetens hon besitter när det gäller bolagsstyrning och reglerna för hur man får och kan agera i ett aktiebolag, men jag befarar att risken för att blanda in partipolitik i styrelsearbetet är i farans riktning när det gäller Maria Kristoffersson. Man är förvissa tillsatt efter politiska mandat i en bolagsstyrelse, men i samma ögonblick man är vald och registrerad hos Bolagsverket, agerar man för bolagets bästa och inte med partipolitiken i fokus.

Jag väntar med spänning på vad som kommer mera av nyordningen i Vibo, och i Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB kanske. Maria Kristofferssons omsorg om upphandlingsfrågorna lär väl ge avtryck i hennes nya bolagsuppdrag kan jag tänka, eller …?

Bli först att kommentera

Vad vore Vilhelmina kommun utan sitt Folkets Hus?

Av , , 2 kommentarer 31

En för Vilhelminaborna känd centerpartist har i ett blogginlägg från den 5 juli i år ondgjort sig över att Vilhelmina kommun finansierar Folkets Hus. I svepande formuleringar vill bloggaren få läsarna att tro att inte Folkets Hus bedriver en viktig och betydelsefull verksamhet på egna meriter. Vilhelmina förhyr omfattande lokaler för kommunal verksamhet i huset och det var förutsättningar som alla partier var överens om när Folkets Hus skulle byggas ut. Biblioteket, simhallen, restaurangutbildningen och utrymmen för folkbildningsverksamheten finns i huset. Jag skulle kunna tro att dessa verksamheter, i egna av kommunen uppförda lokaler, skulle ha varit väsentligt mycket dyrare. Men det ska ändå i sanningens namn sägas att det enda parti som inte ville ställa upp på Folkets Hus var Centerpartiet vid den tid det begav sig.

Vilhelminaborna i gemen uppskattar nog sitt Folkets Hus. Var skulle kulturen och föreningslivet hålla hus om inte Folkets Hus fanns? Skattepengar ska inte användas till Folkets Hus? Cafeterian och matserveringen i huset är en del av den service som måste kunna erbjudas t ex sammanträdes- och konferensgäster. Påståendet i det aktuella blogginlägget är enögt och synnerligen okunnigt och vittnar om brist på basala kunskaper i kommunal ekonomi och verksamhet.

Fake news eller fejknyheter mera försvenskat är en styggelse och har tyvärr också fått plats i Vilhelminapolitiken eller i vart fall hos nån som idag företräder Centerpartiet. Men minnesgoda har säkert i bevarat minne den tidigare period som Centerpartiet hade stort inflytande på den kommunala verksamheten. Man kanske kan säga att det inte var så lyckat vare sig för ekonomin eller för verksamheten. Jag kan tro att de som idag företräder Centerpartiet mera operativt i politiken har andra ambitioner än att fara fram med osanningar och medveten spridning av desinformation som  våra kommunmedborgare har svårt att kontrollera.

Jag gillar Folkets Hus i Vilhelmina och godtar gärna att Vilhelmina kommun har långtgående samarbeten med huset. Det borde väl också sägas att Vilhelmina kommun är stor delägare i Folkets Hus, har av fullmäktige utsedda ledamöter i Folkets Hus styrelse och har dessutom en utsedd revisor i föreningen.

Det kanske vore bra om den bloggande centerpartisten nån gång kom och deltog i Folkets Hus årsmöten med information om husets verksamhet och då själv kunde framföra den ovederhäftiga kritiken mot hur föreningen sköter sin verksamhet och hur verksamhetens ekonomi hanteras med möjlighet att då få reda på sanningen.

 

2 kommentarer

Äldreboende i Saxnäs och 55+boende i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 20

Vilhelmina kommun tog under våren upp frågan med Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) med uppdrag att se över om äldreboendet vid Saxnäsgården kunde tryggas genom exempelvis förvärv av nuvarande lokaler. Den ”gamla” styrelsen tog sig an frågan med att precisera uppdraget för att i sinom tid kunna leverera ett förslag till Vilhelmina kommun med förslag till kommunfullmäktige om fullföljd av ett förvärv. Fullmäktige har så här långt inte fått ta ställning till ett genomarbetat förslag, vilket ska läggas fram av kommunstyrelsen sedan Vibo redovisat det uppdrag man fått från kommunen.

Den ”gamla” styrelsen i Vibo presenterades ett förslag till 55+boende i Trissen i den byggnad som utbildningsnämnden tidigare använt för att hyra ut till elever som studerar vid gymnasieskolan och som kommer från andra kommuner. Styrelsen tyckte att idén var god och uppdrog till bolagsledningen att närmare utreda frågan och att presentera den för den nya styrelsen för ett formellt beslut. Så har nu skett och idén har sjösatts.

I en annan VK-blogg har nu Vilhelminabor och andra kunnat läsa hur aktiv och framgångsrik den nya styrelsen i Vibo agerat. Efter två sammanträden har ”stortag” uträttats, där styrelseordföranden tillskriver sig förmågan och äran att ha uträttat stora ting för Vilhelminaborna. Jag vill gratulera den nya styrelsen till att väl ha omhändertagit den ”gamla” styrelsens och bolagsledningens initiativ lett till bra resultat och förhoppningsvis också till att frågan om bl. a äldreboende vid Saxnäsgården kan tryggas för framtiden.

 

Bli först att kommentera