Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Framtidstro?

Av , , 1 kommentar 28

Maria Kristoffersson tycks ha farit illa av fullmäktigedebatten om rivning av ett av våra fina och moderna hyreshus i Vilhelmina kommun som Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) äger och förvaltar. Jag förstår att det känns jobbigt för henne. På grundval av alla fakta som presenterades vid fullmäktigesammanträdet, kan bara dras en enda begriplig slutsats – majoritetens beslut att godkänna bolagets beslut om rivning bygger på okunskap och stort ointresse för vad Vibo planerar och redan beslutat att göra och med noll koll på de ekonomiska konsekvenserna.

Den kostnad som en rivning innebär, uppgår till i runda tal 10 miljoner kronor. En kostnad som drabbar hyresgäster och i förlängningen kan drabba alla Vilhelmina kommuns skattebetalare. Att skaffa rådrum för alternativ till rivning, skulle i värsta fall kosta bolaget omkring 300 000 på ett år, medan rivningen alltså är mer än 30 gånger så kostsam! En del av den kostnaden, eller rättare sagt minskade intäkter som bolaget redovisade, beror på att man nödgat flera hyresgäster att flytta ut då rivningsbeslutet redan var fattat i strid med gällande bestämmelser, i strid med gällande bolagsordning, i strid med gällande ägardirektiv och även i strid med de interna regler som bolagsstyrelsen själv beslutat om! Trots att bolaget måste ta reserver i anspråk och ta en rejäl peng ur kassan, kommer bolaget att redovisa en prognosticerad förlust på drygt 700 000 kronor för innevarande år.

Problemet med bolagets beslut och fullmäktiges godkännande, är att det inte grundas på fakta och tillräckligt relevant underlag. När bolagets beslut togs om rivning, fick styrelsen – som för övrigt då inte var fulltalig – en presentation bestående av två powerpointbilder och förmodligen också nån form av muntlig information. Fullmäktige fick i första vändan ett beslutsunderlag i form av ett protokoll, och i den andra – efter begäran från fullmäktige – ett sammanställt material som på flera punkter kan ifrågasättas. Detta underlag har styrelsen inte fått ta del av, men skulle regelvidrigt användas som underlag för ett av de viktigaste beslut som fullmäktige skulle fatta i en för hela samhället mycket viktig fråga – att riva en byggnad med moderna lägenheter med hög bostadsstandard till en obegripligt hög kostnad!

”Gillar inte fullmäktige det bolagets styrelse gör så ska de utse en ny styrelse” skriver Maria Kristoffersson i sin blogg. Notera att det beslut bolaget tagit, bryter mot flera av de för bolaget gällande bestämmelserna. I sak kan man kanske säga att hon har rätt, men ingen som företrädde Socialdemokraternas linje, krävde styrelsens avgång. Varför finns det regler om att viktiga beslut ska skickas till fullmäktige för prövning? Det är för att sådana beslut kan påverka andra verksamheter, det vi ofta kallar koncernnyttan, och fullmäktige är också ytterst medborgarnas länk till politik och verksamhet i bl. a de kommunala bolagen och de som måste ta det övergripande och slutliga ansvaret för vissa beslut.
Det mest svårförklarliga är ändå Maria Kristofferssons påstående om att hon som ordförande är ytterst ansvarig för bolagets verksamhet och ekonomi och som närvarande vid det aktuella fullmäktigesammanträdet, inte med ett enda ord, trots anmaning, lämnade nån som helst förklaring till det obegripliga beslut om bolagsstyrelsen tagit eller varför styrelsen i flera avseenden brutit mot gällande bestämmelser eller varför inte hela styrelsen fått delta genom att fatta beslut som gällde den kompletterande information som fullmäktige begärt?

Självklart får människor bo där dom vill och många har, trots den av vissa ledamöters nedlåtande beskrivningen, valt att bosätta sig på Strandvägen. Om vi í framtiden inte har en bostad att erbjuda, var ska man då bo? Var ska alla inflyttare bo som den kommande näringslivsstrategin beskriver? Den framtidstro som Centern kände i sin nyårsannons 2020 räckte tydligen inte längre än till fullmäktigesammanträdet i februari 2021! Dubbelmoralen känner inga gränser i Centern.

1 kommentar