Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Framtidstro?

Maria Kristoffersson tycks ha farit illa av fullmäktigedebatten om rivning av ett av våra fina och moderna hyreshus i Vilhelmina kommun som Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) äger och förvaltar. Jag förstår att det känns jobbigt för henne. På grundval av alla fakta som presenterades vid fullmäktigesammanträdet, kan bara dras en enda begriplig slutsats – majoritetens beslut att godkänna bolagets beslut om rivning bygger på okunskap och stort ointresse för vad Vibo planerar och redan beslutat att göra och med noll koll på de ekonomiska konsekvenserna.

Den kostnad som en rivning innebär, uppgår till i runda tal 10 miljoner kronor. En kostnad som drabbar hyresgäster och i förlängningen kan drabba alla Vilhelmina kommuns skattebetalare. Att skaffa rådrum för alternativ till rivning, skulle i värsta fall kosta bolaget omkring 300 000 på ett år, medan rivningen alltså är mer än 30 gånger så kostsam! En del av den kostnaden, eller rättare sagt minskade intäkter som bolaget redovisade, beror på att man nödgat flera hyresgäster att flytta ut då rivningsbeslutet redan var fattat i strid med gällande bestämmelser, i strid med gällande bolagsordning, i strid med gällande ägardirektiv och även i strid med de interna regler som bolagsstyrelsen själv beslutat om! Trots att bolaget måste ta reserver i anspråk och ta en rejäl peng ur kassan, kommer bolaget att redovisa en prognosticerad förlust på drygt 700 000 kronor för innevarande år.

Problemet med bolagets beslut och fullmäktiges godkännande, är att det inte grundas på fakta och tillräckligt relevant underlag. När bolagets beslut togs om rivning, fick styrelsen – som för övrigt då inte var fulltalig – en presentation bestående av två powerpointbilder och förmodligen också nån form av muntlig information. Fullmäktige fick i första vändan ett beslutsunderlag i form av ett protokoll, och i den andra – efter begäran från fullmäktige – ett sammanställt material som på flera punkter kan ifrågasättas. Detta underlag har styrelsen inte fått ta del av, men skulle regelvidrigt användas som underlag för ett av de viktigaste beslut som fullmäktige skulle fatta i en för hela samhället mycket viktig fråga – att riva en byggnad med moderna lägenheter med hög bostadsstandard till en obegripligt hög kostnad!

”Gillar inte fullmäktige det bolagets styrelse gör så ska de utse en ny styrelse” skriver Maria Kristoffersson i sin blogg. Notera att det beslut bolaget tagit, bryter mot flera av de för bolaget gällande bestämmelserna. I sak kan man kanske säga att hon har rätt, men ingen som företrädde Socialdemokraternas linje, krävde styrelsens avgång. Varför finns det regler om att viktiga beslut ska skickas till fullmäktige för prövning? Det är för att sådana beslut kan påverka andra verksamheter, det vi ofta kallar koncernnyttan, och fullmäktige är också ytterst medborgarnas länk till politik och verksamhet i bl. a de kommunala bolagen och de som måste ta det övergripande och slutliga ansvaret för vissa beslut.
Det mest svårförklarliga är ändå Maria Kristofferssons påstående om att hon som ordförande är ytterst ansvarig för bolagets verksamhet och ekonomi och som närvarande vid det aktuella fullmäktigesammanträdet, inte med ett enda ord, trots anmaning, lämnade nån som helst förklaring till det obegripliga beslut om bolagsstyrelsen tagit eller varför styrelsen i flera avseenden brutit mot gällande bestämmelser eller varför inte hela styrelsen fått delta genom att fatta beslut som gällde den kompletterande information som fullmäktige begärt?

Självklart får människor bo där dom vill och många har, trots den av vissa ledamöters nedlåtande beskrivningen, valt att bosätta sig på Strandvägen. Om vi í framtiden inte har en bostad att erbjuda, var ska man då bo? Var ska alla inflyttare bo som den kommande näringslivsstrategin beskriver? Den framtidstro som Centern kände i sin nyårsannons 2020 räckte tydligen inte längre än till fullmäktigesammanträdet i februari 2021! Dubbelmoralen känner inga gränser i Centern.

En kommentar

 1. Jörgen K

  VIBO stadgar och ägardirektiv är klar o vad styrelsen är bemyndigad att göra:

  §3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med …………

  Samma sak gäller VIFAB, där framgår endast att styrelsen ska förvalta beståndet.

  Redan på denna paragraf är styrelsen förhindrad att besluta om rivning, de kan naturligtvis genom argumentation och kalkyler föreslå sin ägare, Vilhelmina kommun att fatta nödvändiga beslut om rivning men kan inte på något sätt själva ta ett sådant beslut.

  Paragrafen om Fullmäktiges rätt att ta ställning behöver inte ens refereras till i denna fråga, då den redan är besvarad under paragraf 3.

  I samma ögonblick som frågan är överlämnad till ägaren kommer samtliga i sittande styrelse anses som jäviga om de tillhör fullmäktiges eller kommunstyrelsens församling då ärendet bereds och beslut skall tas.

  Jag ser inget speciellt i detta om man läser igenom styrelsernas stadgar och ägardirektiv. Frågan hamnar under kapitalförstörelse och underlåtenhet att genomföra tidigare tagna beslut där betydligt sämre fastigheter har varit föremål för avyttring genom rivning men inte genomförts.

  Frågan är hur många i bolagens styrelser och ledamöter i fullmäktige har ens läst igenom stadgar och ägardirektiv………….
  För en utomstående är det odiskutabelt att frågor rörande rivning alltid hamnar hos fullmäktige och detta tills stadgarna är ändrade, om de någonsin ska ändras i denna fråga!

  Bolagen agerar fel och ska så också rättas, det är inte bolagens egendom utan huvudägaren, Vilhelmina kommun. Det är hög tid att ordning ska återställas!

  Maria Kristoffersson var i sanning jävig och skulle inte deltagit i debatten eller i beslutet. Om ett bolag bereder ett ärende och äskar för ett specifikt utfall i fullmäktige eller kommunstyrelsen och sedan sitter med i beslutsprocessen, är inte detta bara en jävsituation utan en direkt grund för överklagande.

  Förvaltningsrätten ogiltigförklarar nära nog alla ärenden där jäv kan påvisas. Detta är ett praktexempel på ett sådant. Självklart skall ärendet överklagas, märkligt agerande av (S) att lägga ner sina fyra röster till förmån för rivningsbeslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.