Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Utan rubrik

Av , , Bli först att kommentera 4

NUS, hälsocentraler, affärer, apotek och resecentrum med flera platser ….

Om det nu är så att vi alla tar ansvar för att inte sprida coronaviruset i vår omgivning, varför har jag inte på en veckas tid sett EN ENDA människa, ung eller gammal; som har ansiktsmask, handskar eller skyddar sig på annat sätt.
Varför förstår inte människor att de, förutom sig själva, försätter andra i risk. Inte ens på NUS har jag sett mer än någon enstaka mask (eller halsduk) vare sig i centralhallen eller på ortopeden, reumatologen eller kardiologen under förra veckan. Vare sig läkare, vårdpersonal eller andra .. (Och inte denna vecka heller.)
Är livet i Sverige så hopplöst att det inte spelar någon roll längre om man finns kvar ett tag till, eller vill man med hjälp av andra försvinna för gott.?

 

Bli först att kommentera

Coronakrisens blottläggande ..

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi självutnämnda politiska expertekonomer, dit jag själv räknar mig, har fått ett moralekonomiskt dilemma i coronakrisens tid. Rent av något som kan liknas med förståndssmälta.

I min barndom fanns tidskriften ”Lyckoslanten” med ”Spara och Slösa”.

Slösa investerade sin veckopeng i lokalaffärens godishyllor. Spara lade sin veckopeng i spargrisen. Slösa hade inget kvar av sitt kapital efter en kort stund, men överflöd av tomma påsar och trasiga tänder. Spara hade ackumulerat sitt kapital till att anskaffa något jag aldrig fick veta vad det var.

Men det är klart .. Detta var femtiotal och Sverige var på väg att byggas upp till den ”svenska modellen”. Framtiden var som en ljus tunnel som aldrig skulle förbytas till ”ljuset i tunneln” någonsin.

Sparandet och idogheten låg till grund för det egna hemmet, för den första bilen och sedermera sommar stugan vid sjön. Att äga, men att vara utan skuld, var en absolut självklarhet, en hederssak, en identitet.

Sedan femtiotalet har många ekonomiska kriser kommit och gått. Företag, banker och försäkringsbolag har vuxit upp men sen tragiskt försvunnit med medfinansiärernas och spararnas ”pengar”.

Men ingen enda gång kan jag påminna mig om att det berott på att marknaden stagnerat på grund av ett sparande i folkhemmet.

I dag i Coronans spår så reser innevånarna mycket sparsamt, man handlar mest nödvändiga överlevnadsprodukter, men går ej på krogar, teatrar eller biografer. De allra flesta extravaganta förlustiganden har inte plats i coronans Sverige. Inte ens det nödvändiga är nödvändigt längre.

Vad har hänt ?. Sveriges innevånare tvingas spara. Tvångssparandet har inträtt.

Orsaken till detta är inte femtiotalets känsla av heder och identitet, utan att det är bara svårare att göra av med pengarna. Resultatet blir att pengarna stannar i hemmet. Ett sparande.

Nu så går affärer och verksamheter överstyr. Körer av korpar kraxar att det aldrig har varit värre. Staten fyller i kören, och fyller i kassorna, för att verksamheter som inte borde överleva i alla fall får en liten konstgjord andning i nuet på sparandets bekostnad. Kommunerna och regioner suger i sig statens medelpåfyllnad för att ersätta de pengar som tidigare lika oansvarigt försvunnit.

Sensmoral är att OM det är nittonhundrafemtiotalets sparande som ledde fram till tvåtusentalets huvudlösa slöseri så låt oss aldrig spara mer i historien framöver.
Men OM det är så att vi har haft regeringar som avskaffade sparandet för egen vinnings skull så låt oss aldrig mera rösta fram sådana regeringar igen.

Vi vill och Vi skall börja om .. ta lärdom av historien .. och göra rätt denna gång.

Bli först att kommentera

Att ställa grupper mot varandra .. men ändå inte ..

Av , , Bli först att kommentera 6

För att alla medborgare i en kommun skall inkluderas i kommunen är det också nödvändigt att alla får synas. För att ta Nordmalings kommun som ett exempel:
För att inkludera alla som bor i centralorten så är det viktigt att förstå att det finns en gruppering utanför centralorten..landsbygd och byar.
För att inkludera de som bor i en by så är det viktigt att förstå att det finns en gruppering utanför byn .. centralort och landsbygd samt andra byar. ETC .. ETC .. ETC.

Du som nu kallar detta för att ställa grupper mot varandra har helt rätt. Grupper står särskiljande mot varandra. Det är just detta som utgör grundförutsättningen för en gruppindelning.
Parametrarna för särskiljandet avgör avsikten med indelningen. Det finns dock ingen intuitiv avsikt i materialet som sådant, utan till ett sådant konstaterande bidrar endast betraktarens  känsla. Ettdera ser man gruppindelningen utifrån dess material och tillgodogör sig dess påståenden som sanna eller falska eller så bortser man från materialet som sådant och avgör att gruppindelaren endast har onda/goda avsikter med sitt material. Då är det din känsla som talar. Trots att gruppindelaren sannolikt inte känner just dig, så har denne stor makt över dig eftersom denne i så fall har fått dig att sluta tänka.

Om du kommer att läsa vidare i texten beror på om du bara känner eller också tänker.

Nordmaling står inför ett avgörande beslut. Att inte besluta är också ett beslut. Kommunen skall till nästa år anta en budget som som skall visa överskott med minst 6 miljoner kronor. Detta betyder att varje månad skall visa ett ackumulerat överskott på 0,5 miljoner kr. För att kontrollera budgetars utfall så använder många andra  kommuner det som kallas styrkort.

Att på ett år gå från 14 miljoner i underskott till att året efter skapa ett överskott på 6 miljoner kan  endast ske genom att upprätta en lista* över vad kommunen lagligen är skyldiga att utföra. Sedan skall endast utföras det som listan kräver. Listans innehåll  grupperar.  Gruppers intressen  ställs  mot varandra. Grupper som finns på listan mot grupper  som inte finns med på listan.
Allt som inte kommunen lagligen måste utföra, skall  ”frysas” fram till är 2022. Som mål sätts att uppnå budget och måluppfyllelsen är att ha uppnått målet. Allt annat som bryter fokus för att nå målet skall skjutas till kommande år att  hantera. Den som inte klarar att överleva dagen, behöver ej oroa sig för morgondagen. Om Nordmalings kommun klarar sin dag 2021 så kommer det en dag 2022 att hantera med sina möjligheter. Men låt oss gemensamt först klara av budgeten för år 2021.

 

Bli först att kommentera

Om man inte vill ändra sig .. kan man alltid skylla andra därför …

Av , , 2 kommentarer 5

Detta nedan ”lär vara utkastsvar” från ”kommunens styrelse i Nordmaling” i sitt försvar om den omfattande ekonomiska misskötseln av VÅR kommun. Varför jag betonar ”VÅR” kommer att framgå vid min recension av nedan textstycke.

Anmärkning från revisionen och ..
.. (detta är ett ”svar” till ( ytterst troligen oss kommuninnevånare ).

”I vissa delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser dock att den täta uppföljning av ekonomin som KS har samt både de beslut om besparingar som togs i juni 2019 och de besparingar som utreds nu visar att vi verkligen tar detta på allvar samt styr den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga som diskuteras och arbetas med. Det är sant att vi inte hade någon intern kontrollplan för 2019 men det finns nu en beslutad för 2020. När det gäller ekonomiska processer så tar de tid, de olika förslag som läggs ska utredas, risk – och konsekvensanalyseras och förhandlas med de fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Då det gäller frågor kring att minska personal så tar det tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del fattade beslut är inte heller ännu helt ut genomförda, det är ju också så att det är rätt få tjänstepersoner som ska driva igenom många frågor just nu. Att nå en budget i balans arbetar vi med hela tiden och det är en långsiktig process. Sedan finns det alltid en balansgång mellan lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat till placeringar av barn och unga så jobbas det för fullt med att få ner kostnaderna men vi kan inte heller lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också barnkonventionen in. Nordmalings kommun befinner sig i ett alarmerande läge då det kommer till ekonomin, precis som de flesta andra kommuner runt om i landet och vi gör allt vi kan för att nå en budget i balans.”

Här nedan tar jag mig friheten att skriva om ovan textstycke. Orsaken till ekonomin år i fritt fall tycks inte textförfattarna förstå orsaken till. Men EN sak vet man uppenbart: Det är inte textförfattarnas fel i alla fall. Då är det väl alla kommuninnevånarnas fel då

Hedervärt att skriva hade varit:
”Till alla delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser att den undsatta uppföljning av ekonomin från KS sida, samt både de beslut om besparingar som togs i juni 2019 och de besparingar som ännu inte redovisats, nu visar att vi verkligen inte tagit detta på allvar, samt vi inte kan styra den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga som diskuteras och arbetas med. Det är sant att vi inte brydde oss om en internkontroll för 2019 men det finns nu en beslutad för 2020. Vi förstod inte att när det gäller ekonomiska processer så tar de tid, de olika förslag som läggs skall utredas, risk – och konsekvensanalyseras och förhandlas med de fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Vi visste inte heller att gällande frågor kring minskad personal tar tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del fattade beslut är inte heller förstådda hur vi i sak skall genomföra dem, det är ju också så att vi genom vårt misslyckande ansträngt tjänstepersonalen som skall omarbeta många frågor just nu. Att nå en budget i balans arbetar vi med hela tiden men vi visste inte att det det var en så långsiktig process. Att finna ut en balansgång mellan lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat till placeringar av barn och unga och har det dröjt allt för länge med, och att få ner kostnaderna. Vi skall inte lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också barnkonventionen in. Vi i Nordmalings kommun befinner oss i ett alarmerande läge då det kommer till ekonomin, vi gör allt vi kan för att nå en budget i balans, men vi räcker ännu inte till fullt ut. Att införa ett helt partiöverskridande arbetsutskott med en ledamot från varje parti, skulle vara början till ett fruktsamt samarbete samt fasa ut nuvarande polarisation.”

2 kommentarer