Osanning i Vännäs avloppsfråga

I dag finns ett debattinlägg i VK av Brånsborna Marcel Berkelder och Christer Malm. Inlägget har fått rubriksättaren att skämta till det och konstaterar att bland allt annat som skall avlägsnas via avloppet, ingår även den kommunala demokratin. Den ser hittills ut att spolas iväg även den.

Debattinlägget tar initialt upp den ur demokratisynpunkt så allvarliga frågan att kommunen inte bryr sig om de kommunbor, som dess politiker och tjänstepersoner är är satta att arbeta för. Att skyldigheten att svara på inkommande skrivelser är en lagstadgad sådan, bryr man sig inte om. Jag utgår dock från att man känner till den och då inte bara bland berörda tjänstepersoner utan också bland kommunens politiker.

I VK den 15 juli säger kommunalrådet, att han inte känner till den skrivelse som några kommunbor skickat in till kommunen.

I dagens debattinlägg redovisar de två debattörerna att skrivelsen skickats till ett antal e-postadresser. En av dem är kommunalrådets.

En fråga för VK-läsarna är nu förstås vem/vilka går härmed fram med att osant besked, debattörerna eller kommunalrådet?

Vad hände t.ex. med skrivelsen som inkom på kommunens officiella adress? Har den överhuvudtaget nått kommunen? Blev den inte diarieförd? Det finns många på kommunledningskontoret som kan besvara den frågan.

Och hur förklarar kommunalrådet sitt påstående att han inte känner till skrivelsen? Jag utgår faktiskt från att han fick den.

5 kommentarer

 1. Ulf Eriksson

  Hej K-G,
  Skrivelsen har nått kommunens officiella mejladress och är diarieförd den 13 april 2016. Kopior av mejlet har skickats till fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens presidium, plan- och miljönämnden samt dess ordförande, miljöchefen, samhällsbyggnadsförvaltningens chef, gatuchef, dåvarande kommunchef och miljöpartiets gruppledare med uppgift om att svar ska skickas till marcel@exergi.net.
  Oacceptabelt om inte kommunen har återkommit med ett svar till arbetsgruppen i Brån. Precis som du säger är kommunen skyldig att besvara inkomna skrivelser från medborgarna. Dessutom hävdar kommunen ofta vikten av en bra medborgardialog och då borde ett svar vara en viktig del i det arbetet. Kommer att lyfta frågan om uteblivit svar i en interpellationsdebatt med kommunstyrelsens ordförande vid nästa kommunfullmäktige.

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   Det känns inte alltid fel att som gammsosse uppskatta en ledande centerpartist som du, Ulf.

 2. Ulf Eriksson

  Har nu fått svar på vad som hänt i dialogen med ärendet Va Brån mellan arbetsgruppen och övriga fastighetsägare gällande de frågeställningar som ställts till kommunen. Svar har tydligen lämnats. Nedan kan ni läsa svaren, allt för att döda felaktiga påståenden.

  TJÄNSTESKRIVELSE

  Samhällsbyggnadsförvaltningen​2016-04-25

  Information gällande VA Brån

  Torsdag den 21 april hade undertecknad, Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef och Teresia Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör ett möte med den grupp som utsetts av Bråns byn bestående av Marcel Berkelder, Christer Malm och Veronika Tängdén.

  Mötet enades om att gå ut med information till alla hushåll i Brån som är inom verksamhetsområdet för VA där frågeställningarna som dryftades på mötet redovisas.

  Varför kommunalt VA

  Anledningen till att kommunen vill bygga ut VA i Brån är för att lösa avloppsfrågan i ett större perspektiv. Många avlopp i Brån har idag undermåliga avloppsanläggningar dvs ej godkända, eller godkända men med bristande funktion i och med uppträngning av grundvatten. Det är svårt att få till fungerande avloppslösningar.

  För att få en fullgod avloppsanläggning måste en upphöjd markbädd göras och detta på grund av att grundvattennivån är hög i Brån vilket gör att infiltrations- och markbäddsanläggningar inte fungerar som dessa är tänkt att göra.
  Nästa alternativ är att installera minireningsverk med fosforfälla på varje fastighet. Detta är de 2 alternativen som finns att tillgå för en tillfredsställande anläggning för avlopp.

  Den andra aspekten är att Brånsjön är ett naturreservat och man har konstaterat fosforpåverkan i Brånsjön som man pekar på i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som föranletts av jordbruket och enskilda avloppsanläggningar.

  Överklaga verksamhetsområde

  Om fastighetsägare vill överklaga verksamhetsområdet som kommunen tagit görs detta till förvaltningsrätten. Med detta menas att förvaltningsrätten kommer att bedöma om kommunen har gjort rätt och har rätt att besluta om verksamhetsområde. Detta regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) där det bl a står att det är huvudmannen dvs kommunen som beslutar om verksamhetsområdet. Kommunens bedömning är att beslut om verksamhetsområde har tagits på rätt sätt.

  Överklaga att ingå i verksamhetsområde

  Övriga ärenden inom LAV prövas av Mark- och miljödomstolen som exempelvis att fastigheten inte ska ingå i verksamhetsområdet. Om man vill överklaga att ingå i verksamhetsområdet ska detta överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 Umeå. I överklagan ska man naturligtvis ange grunderna för att inte ingå verksamhetsområdet för VA. Tidigare har ärenden handlagts av Statens VA-nämnd men denna instans upphörde 31 december 2015 och fr o m 1 januari 2016 har ärenden övergått till landets mark- och miljödomstolar. Vidare har överklagningsärenden varit kostnadsfria hos Statens va-nämnd men fr o m årsskiftet då miljödomstolarna tagit över kostar det 2800 kronor innan man behandlar ärendet.

  Övriga frågor

  • Har reningsverket i Vännäsby dispens från biologisk rening?
  Svar: Reningsverket i Vännäsby har ett giltigt miljöprövningstillstånd från 2010-05-28 med kompletterande beslut 2013-03-15 där det inte krävs biologisk rening däremot ställs det krav på att fosforhalten inte får överstiga 0,3 mg/l räknat som medelvärde per kvartal.
  • Hur noggrant är arbetet med kartläggning av befintliga avlopp gjort och är inventeringen enbart kvantitativ?
  Svar: Miljökontoret vid kommunen har gjort inventeringen baserat på Naturvårdsverkets riktlinjer för enskilda avlopp. Miljökontoret har under våren 2015 gjort både kontroll av vilka som har ett godkännande och visuella besiktningar huruvida de godkända fungerar och status på de utan godkännande.
  • Hur stor är kostnaden för ett nytt vattenledningsnät och är det motiverat utifrån

  • Karl-Gustav Sjöström (inläggsförfattare)

   JAG personligen minns inte att jag fått detta, men jag har ju inte skrivit till kommunen i frågan. De som gjort, torde kommentera detta.

  • Ulf Eriksson

   Ser så här i efterhand att inte hela tjänsteskrivelsen kom med i min förra kommentar varför jag skickar den på nytt igen.

   Information gällande VA Brån

   Torsdag den 21 april hade undertecknad, Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef och Teresia Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör ett möte med den grupp som utsetts av Bråns byn bestående av Marcel Berkelder, Christer Malm och Veronika Tängdén.
   Mötet enades om att gå ut med information till alla hushåll i Brån som är inom verksamhetsområdet för VA där frågeställningarna som dryftades på mötet redovisas.
   Varför kommunalt VA
   Anledningen till att kommunen vill bygga ut VA i Brån är för att lösa avloppsfrågan i ett större perspektiv. Många avlopp i Brån har idag undermåliga avloppsanläggningar dvs ej godkända, eller godkända men med bristande funktion i och med uppträngning av grundvatten. Det är svårt att få till fungerande avloppslösningar.
   För att få en fullgod avloppsanläggning måste en upphöjd markbädd göras och detta på grund av att grundvattennivån är hög i Brån vilket gör att infiltrations- och markbäddsanläggningar inte fungerar som dessa är tänkt att göra.
   Nästa alternativ är att installera minireningsverk med fosforfälla på varje fastighet. Detta är de 2 alternativen som finns att tillgå för en tillfredsställande anläggning för avlopp.
   Den andra aspekten är att Brånsjön är ett naturreservat och man har konstaterat fosforpåverkan i Brånsjön som man pekar på i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) som föranletts av jordbruket och enskilda avloppsanläggningar.
   Överklaga verksamhetsområde
   Om fastighetsägare vill överklaga verksamhetsområdet som kommunen tagit görs detta till förvaltningsrätten. Med detta menas att förvaltningsrätten kommer att bedöma om kommunen har gjort rätt och har rätt att besluta om verksamhetsområde. Detta regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) där det bl a står att det är huvudmannen dvs kommunen som beslutar om verksamhetsområdet. Kommunens bedömning är att beslut om verksamhetsområde har tagits på rätt sätt.

   Överklaga att ingå i verksamhetsområde
   Övriga ärenden inom LAV prövas av Mark- och miljödomstolen som exempelvis att fastigheten inte ska ingå i verksamhetsområdet. Om man vill överklaga att ingå i verksamhetsområdet ska detta överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 Umeå. I överklagan ska man naturligtvis ange grunderna för att inte ingå verksamhetsområdet för VA. Tidigare har ärenden handlagts av Statens VA-nämnd men denna instans upphörde 31 december 2015 och fr o m 1 januari 2016 har ärenden övergått till landets mark- och miljödomstolar. Vidare har överklagningsärenden varit kostnadsfria hos Statens va-nämnd men fr o m årsskiftet då miljödomstolarna tagit över kostar det 2800 kronor innan man behandlar ärendet.
   Övriga frågor
   • Har reningsverket i Vännäsby dispens från biologisk rening?
   Svar: Reningsverket i Vännäsby har ett giltigt miljöprövningstillstånd från 2010-05-28 med kompletterande beslut 2013-03-15 där det inte krävs biologisk rening däremot ställs det krav på att fosforhalten inte får överstiga 0,3 mg/l räknat som medelvärde per kvartal.
   • Hur noggrant är arbetet med kartläggning av befintliga avlopp gjort och är inventeringen enbart kvantitativ?
   Svar: Miljökontoret vid kommunen har gjort inventeringen baserat på Naturvårdsverkets riktlinjer för enskilda avlopp. Miljökontoret har under våren 2015 gjort både kontroll av vilka som har ett godkännande och visuella besiktningar huruvida de godkända fungerar och status på de utan godkännande.
   • Hur stor är kostnaden för ett nytt vattenledningsnät och är det motiverat utifrån att det nya ledningsnätet för vatten inte kommer att användas inom överskådlig tid?
   Svar: När ledningar för avlopp läggs ner är det en minimal extra kostnad för att lägg ner vattenledningar. Den extra kostnad som det medför

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.