Etikett: Vår beredskap

Vindkraftverkens driftsäkerhet.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vindkraftverken växer upp som svampar ur jorden. Många är imponerade och tror att vår energiförsörjning är säkrad. Sällan ställs det kritiska frågor om driftsäkerhet, driftstörnings-statistik och underhållskostnader med mera Senaste haveriet i Jörn Västerbotten har förklarats med att ett rotorblad lossnade och medförde vibrationer som sedan gjorde att stommen vek sig. Leverantören har meddelat att rotorbladet skickats till England för undersökning.

Då vindkraftverken finns på många ställen och exponeras för allmänheten bör SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut begära ut företagens konstruktionsritningar för att kontrollera hållfasthetsberäkningarna. Då bör även den el-alstrande delen värderas med hänsyn till drift- och leveranssäkerhet. Om den tekniska lösningen präglas av kostnadsbesparingar som prio ett och om driftsäkerheten därvid är underordnad bör detta tydliggöras.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Elkraftnätets stabilitet.

Av , , 2 kommentarer 2

Kritiken mot att lägga ner kärnkraften bottnar i att det inte finns redovisad fakta som bevisar att dagens elsystem är hållbart. T.ex. är vindkraftverkens driftsäkerhet under hela året inte redovisad ej heller behovet av reglerkraft. Det finns många parametrar som kräver svar av experter inte av politiker. En är stabiliteten i nätet då vi får allt fler vindkraftverk med icke synkrona generatorer. Avvecklingen av kärnkraften som har synkrona generatorer försämrar stabiliteten i kraftsystemet vilket är ett stort problem som måste få en lösning.

 

2 kommentarer
Etiketter:

Elförsörjningen i vårt land.

Av , , Bli först att kommentera 8

Vattenfall är ett bolag som gör egna ekonomiska bedömningar när det gäller kärnkraften. Regeringen har det övergripande ansvaret för landets energiförsörjning.
En kompetent kommission bör tillsättas som utreder energibehovet i landet 10 år framåt och värderar befintliga produktionsenheters leveransförmåga och driftsäkerhet speciellt vid hög belastning och skilda väderleksförhållanden. Självförsörjningsgraden när det gäller el måste utredas och fastställas av Regering och Riksdag.
Idag råder det stor osäkerhet om landets elförsörjning. Det är för mycket antaganden och för lite fakta. Vindkraftverkens leveransförmåga är inte faktabaserad vid olika driftsförhållanden utan tilltron baseras på antaganden och det skapar tvivel särskilt inom näringslivet och det är förståeligt.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Försvaret

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige rustar. Efter år av nedrustning och kapitalförstöring gör sig omvärlden redo för kallt krig igen och då måste Sverige hänga på. Hela karusellen visar på politiska beslut utan konsekvensbeskrivningar. I länder som har upplevt krig verkar politikerna vara mer eftertänksamma och avvaktande. De har i huvudsak behållit sitt försvar

Bli först att kommentera
Etiketter:

Elbrist?

Av , , Bli först att kommentera 1

Sverige har inte elbrist idag men vi har överföringsproblem. Tunga förbrukare har etablerat sig i områden där elleveranserna inte fungerar fullt ut. När kärnkraften fasas ut måste den ersättas med ny baskraft för att klara kalla vintrar. Reglerkraft har vi.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Elförsörjningen

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu föreslår Kristersson M och Sabuni L att det byggs småskalig kärnkraft för att möta ökad efterfråga på el. Nu vet ju båda att intresset för ny kärnkraft är sval och att riskvilligt kapital saknas. Till en början borde debatten handla om framtida elförsörjning med befintliga lösningar och om dessa kan utvecklas och effektiviseras. Dessutom måste överföringar av el från Norrland till södra Sverige byggas ut.
Tänk bara om vi kunde ha solceller på alla tak, effektivisera vattenkraften och minska på slöseriet. Det skulle räcka en bit.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Försvaret

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har försvarsberedningen strandat utan att ha kommit överens. Som vanligt är det Socialdemokraterna som tar ansvar för ekonomin medan borgarna slösar. Blir inte förvånad om det kommer krav på fler jobbskatteavdrag.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Värna välfärden.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blir allt mer uppenbart att kommunerna inte klarar av att vara huvudmän för skolan och omsorgen i nuvarande tillstånd. Det har avslöjats omfattande brister som drabbar brukarna.
Det måste upprättas regler och styrdokument med tydliga krav på ansvariga. Ett omfattande utbildningspaket bör skapas för alla berörda. Gäller alla utövare.
Regeringen satsar på landsbygden medan kommunerna lägger ner byskolor som utarmar landsbygden, konstig ekvation.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Värna sjukvården och försvaret.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har vi endast två fältsjukhus hos Försvaret. Vi hade en gång 35 st men de flesta har överlåtits till andra länder som har haft kriser. Det finns andra exempel på hur Sverige har avrustat. Med facit i hand är både Socialdemokraterna och borgarna lika stora syndare när det gäller avrustning av både försvaret och sjukvården.
Ansvariga politiker som minns de beslut de fattat ser nu i praktiken hur illa det nu drabbar medborgarna. Det borde vara en läxa inför framtiden.

Bli först att kommentera
Etiketter: