Etikett: Vår elförsörjning

Intermittenta energislag.

Av , , 2 kommentarer 2

Äntligen börjar vind- och solkraften värderas på rätt sätt. Forskarna ser dessa energislag som intermittenta och därför måste de kombineras med lagringsmöjligheter för att sluta cirkeln när det gäller energiförsörjningen. Lagring av vatten i gamla gruvor för att skapa pumpkraftverk är en ide som nu prövas. Den ombyggda Juktans pumpkraftverk kan kanske få en renässans. Bra att debatten börjar handla om trovärdiga realiteter. Även andra lagringsmöjligheter är aktuella om man skall lyssna på forskarna. T.ex. är en ny typ av aluminiumbatterier under utveckling enligt Chalmers. De öppnar för storskalig lagring av vindkraft och solkraft. En effektivisering av befintliga vattenkraftstationer bör även studeras.

2 kommentarer
Etiketter:

Driftsäker vindkraft?

Av , , Bli först att kommentera 1

När det gäller vindkraftverken borde en djupare studie göras beträffande, driftsäkerhet, leveranssäkerhet, miljöpåverkan, underhållskostnader, livslängd och driftstörningar. Även hur mycket vindkraftsel det går att ha i ett system utan risk för stabilitetsstörningar bör utredas.
Utbyggnaden verkar fortgå i stor omfattning och samtidigt finns det de som forskar och utvecklar vissa områden. Det vore dock önskvärt att Staten deltog i det arbetet med resurser och kunskaper. Risken finns att vi bygger upp en energiförsörjningsmodell som inte klarar leverera kvalitets- och leveranssäker el till alla kunder. Som bekant är det vindstilla ibland

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vindkraftverk i havet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu föreslår Miljöpartiet ett utökat byggande av havsbaserade vindkraftverk. Även om utvecklingen pågår och många länder har sådana vindkraftverk återstår nog många frågetecken även här att räta ut. Då landbaserade vindkraftverk möter motstånd så är nu havet nästa yta som är aktuell. Tyvärr så finns det många som vill fridlysa områden till havs, även Miljöpartiet har sådana tankar, så det är inte fullt så enkelt att bara bygga.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vindkraftverkens störningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Det talas och skrivs för lite om vindkraftverkens driftsäkerhet. Verkens tekniska lösningar har varit inriktade på låga kostnader vid tillverkning. Driftsäkerheten har kommit i dagen efter en längre drifttid vid olika förutsättningar. Det kan nämnas att vissa tillverkare avråder drift vid kulingvindar för att undvika haveri. En drifterfarenhet.

De vindkraftverks som Vattenfall äger har driftproblem. Det är främst växellådorna som inte håller mekaniskt så nu måste de repareras eller bytas ut i en mängd verk. Dessförinnan har de reparerats med stora kostnader och minskade elleveranser. Även Vattenfalls havsbaserade verk har liknande problem.

Verkens tekniska lösningar bli nu föremål för en uppgradering. Försök kommer att inledas med direktdrivna turbiner för att slippa växellådorna. Även försök med syntetisk svängmassa i vindkraftverken för att kompensera bortfallet av roterande generatorer har inletts. Den lösning de har i Kanada har inte anammats av svenska forskare.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Inte enbart vindkraft el.

Av , , 5 kommentarer 1

Det ökande inslaget av vindkraft el är inte enbart av godo. Vattenkraften med sina generatorer skapar tröghet/svängmassa i systemet som är en viktig egenskap vid lastbortfall då trögheten dämpar/förhindrar pendlingar. Vindkraftverken saknar svängmassa.

Det forskas om möjligheterna att skapa syntetisk svängmassa. Det finns lösningar i vissa länder på problemet men tilltron är inte entydig i forskarvärlden så arbetet går vidare.

5 kommentarer
Etiketter:

Havsbaserade vindkraftverk.

Av , , 2 kommentarer 1

Havsbaserade vindkraftverk är på frammarsch i flera länder. Det finns visserligen tekniska problem som måste få sin lösning men branschfolket är klart optimistiska. Denna utveckling kan i förlängningen innebära att trycket på kommunerna för att få bygga fler vindkraftverk minskar vilket vore positivt.
De landbaserade små vindkraftverkens ägare brottas med ekonomiska problem då elpriset är lågt. Det kan innebära att de avvecklar, river, verken.

2 kommentarer
Etiketter:

Forskning vindkraftverk

Av , , 2 kommentarer 1

På Björkö i den göteborgska skärgården finns nu ett helt nytt vindkraftverk en prototyp som ska användas för forskning och testning för effektiv och hållbar vindkraftsteknik. Tornet är byggt i trä, vilket är unikt.
Ett välkommet besked för vindkraftens förespråkare. Nu påbörjas bl.a. forskning om vindkraftverkens bidrag till nätets frekvensreglering för att därigenom förbättra stabiliteten i systemet vid hastiga belastningsändringar. Ett mycket viktigt bidrag på sikt då det idag saknas den möjligheten och då den har försämrats genom nedläggningen av Ringhals 1 och 2. Vi har ju fortfarande vattenkraften och kärnkraften som har god svängmassa men med ökad vindkraftsel måste tillräcklig stabilitet tillgodoses.
Det är utomordentligt bra att oberoende forskning sker inom vindkraftområdet för att förbättra/utveckla hela det maskinella systemet. Det påverkar även ekonomin, livslängden och driftsäkerheten i positiv riktning.

2 kommentarer
Etiketter:

Vindkraftverkens driftsäkerhet.

Av , , 6 kommentarer 1

Den tekniska lösningen i dagens vindkraftverk präglas av besparingar, komplicerade tekniska lösningar som förkortar livslängden till ca 20 år. Förslitningar med åren på ingående komponenter kan även minska den utgående effekten betydligt p.g.a. tröghet.
Den direktkopplade asynkrona motorn avger ström när varvtalet överstiger det synkrona varvtalet och ökar till nominellt varvtal som är 1500 r/m. Överstiger man det varvtalet kan motorn skadas och i värsta fall inträffar brand i lindningen. Då det krävs så högt varvtal innan asynkronmotorn börjar leverera ström har maskinen försetts med en växellåda mellan rotor och generator. Det är ett krav. Inträffar strömavbrott så måste det finnas en mekanisk broms på ingående axel som stoppar varvtalsökningen.
Den beskrivna tunga tekniska utrustningen måste fraktas upp i tornets manöverhus 200 m upp vilket är en klar nackdel ur flera synpunkter.

Alternativet till ovanstående är en synkrongenerator av samma typ som finns i våra vattenkraftverk. De har betydligt mindre kringutrustning som kan krångla och är betydligt driftsäkrare. Det finns många fördelar som bidrar till längre livslängd.
Dock finns en klar nackdel och det är tillverkningskostnaden som ju är betydligt högre och avskräcker tillverkarna att välja den lösningen. Det borde byggas en provanläggning med en synkrongenerator för att få erfarenheter.

6 kommentarer
Etiketter:

Säkra elleveranser ett måste

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid nästa energiöverenskommelse bör tekniskt sakkunniga finnas med för att få helheten belyst. Dagens debatt präglas av önsketänkande och bristande sakkunskap. Förutsättningarna för säkra elleveranser är ett kvalitetssäkrat elsystem.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Energipolitiken i Sverige

Av , , 2 kommentarer 3

.Elproduktionen i Sverige präglas av en sorts blandekonomi. Staten och privata aktörer bygger vatten- och kärnkraftverk samt vindkraftverk. Staten med dess myndigheter ser till att lagar och förordningar efterlevs. Vi har idag en fungerande elmarknad Nord Pool. Blir det överproduktion av el kan den säljas till utlandet och blir det elbrist kan import ske.
Politisk påverkan sker när det gäller självförsörjningsgrad, etableringar, utebliven investeringsvilja som drabbar samhället (kärnkraften), elavtal mellan länder m.m.

Marknaden är en osynlig kraft som politikerna måste tämja. Vi har upplevt händelser som kan ifrågasätta marknadskrafterna. Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 inträffade i en tid av elbrist i södra Sverige och försämrad stabilitet i systemet men det tog inte marknadskrafterna hänsyn till. Då skulle Ringhals 1 och 2 ha varit i drift idag. Samma gäller ökad överförings-kapaciteten från norr till söder.
Det som mer bör debatteras är om nuvarande organisation besitter förmågan och ansvaret att svara för elförsörjningen i framtiden eller om statens inflytande måste stärkas. För att kvalitetssäkra elproduktionen måste långtidsplaner upprättas för att i tid se behovet av förändringar och som långsiktigt säkrar elleveranserna till brukarna. Dagens situation kan innebära att företag inte investerar.

Oavsett ägarstrukturen måste kravet vid förändringar och investeringar alltid vara en uttalad samhällsnytta. Produktionsanläggningarnas tekniska utförande totalt måste beakta kravet på driftsäkerhet och systemets stabilitet/svängmassa samt reglerförmåga för att kunna säkra driften vid stora laständringar. Vindkraftverken saknar teknik som kan bidra till ökad stabilitet i systemet. Till det krävs tunga generatorer eller importerad vattenkraft. Här har kärnkraft-förespråkarna ett viktigt argument

2 kommentarer
Etiketter: