Livesändningar från Metropolitan i New York ?!

Av , , Bli först att kommentera 36

Vi kommer att få en digitaliserad biograf i Robertsfors. Även om det varit ”klart” sedan tidigare så var det först i går som kommunfullmäktige formellt tog beslut i frågan kring kommunens medfinansiering.

Förutom att se film kommer det som sagt att vara möjligt att se livesändningar från Kulturmetropoler runt om i världen. Robertsfors är en kulturkommun och med detta får våra kommunbor ännu mer möjligheter att berikas inom film, opera, teater, musik, dans m.m.

Jag är väldigt glad över att vår motion,  kring Digital Bio i Robertsfors,  att den har beretts skyndsamt av kommunens tjänstemän samt att Centrumhusföreningen hela tiden varit så engagerad för att få detta till stånd.

Vi har ett Centrumhus som vi har anledning att vara stolta över och med detta så kommer det också att bli ett mer levande kulturhus för alla åldrar.

Bli först att kommentera

Bredband i världsklass

Av , , Bli först att kommentera 43

Det är alltid bra att röra på sig, det som även kallas att motionera. Inom kommunpolitiken motionerar vi på ett annat sätt och ibland lyckas vi faktiskt få gehör för vårt motionerande. Hela kommunfullmäktige ställde sig bakom den bredbandsstrategi som tagits fram och som gäller åren 2015 – 2020. Denna strategi anger att Robertsfors kommun ska ha bredband i världsklass och att kommunen satsar 2 miljoner kr per år under en 5-årsperiod (2014 – 2018).

När vår motion om behovet av en bredbandsstrategi, samt att avsätta pengar under en femårsperiod, behandlades i kommunstyrelsen i aug 2013 så ville den politiska majoriteten endast avsätta pengar för åren 2014 och 2015.

När fullmäktige hösten 2014 beslutade om investeringsbudget och plan för åren 2015 – 2017 så ansåg jag att 2 miljoner kr skulle avsättas även för år 2016. Detta yrkande fick dock inte gehör i fullmäktige.

Nu förefaller det som att den politiska majoriteten insett att satsningar på bredband är viktigt för kommunens utveckling. Den målsättning som anges i strategin är att senast år 2020 ska 95 % av kommunens invånare och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, samt att 20 % ska ha tillgång till mer än 100Mbit/s.

Bli först att kommentera

Valfrihet för äldre – inget för (s) i Robertsfors

Av , , Bli först att kommentera 64

Socialdemokraterna i Robertsfors kommun har nu beslutat att inte förlänga avtalet med hemtjänstföretaget Vårdsolen i Bygdeå. Drömmen de unga entusiastiska kvinnorna, tillika ägarna av Vårdsolen, velat utveckla har raserats med ett klubbslag. Brukare och anhörigas förtvivlan om att behålla de hemtjänstinsatser de varit så nöjda med har inte fått något som helst gehör när de ideologiska skygglapparna satts på.

Med ena handen säger sig (s) vilja stödja projektidéer för att öka andelen tjänsteföretag i kommunen. Med den andra handen så beslutar man att sparka undan fötterna för befintliga tjänsteföretag inom välfärdsområdet.

Det värsta är att S-ledningen över huvud taget inte tagit hänsyn till alla de brukare som är nöjda med Vårdsolen och som nu är ledsna och oroade över sin framtid. Det viktigaste verkar vara ideologin och pappersexercisen och att kvalité på omsorgen saknar betydelse.

Trots alla protester från brukare och anhöriga har S-majoriteten valt att inte lyssna. Det är tydligt att det här handlar om politik när den är som allra sämst. Kommunledningen med S i spetsen har motarbetat Vårdsolen från dag ett och det är tragiskt hur lättvindigt man nu sågar de två unga kvinnornas ambitioner vid fotknölarna.

Bli först att kommentera

Mångfald är bättre än Enfald

Av , , Bli först att kommentera 39

I aug. förra året kunde man i en stor artikel i en länstidning läsa att en person spräckte sociala utskottets budget i Robertsfors kommun. I reportaget framgick dock inte att det fanns särskilda omständigheter kring detta där man från kommunens sida tillsammans med anhöriga gjort bedömningen att det bästa var att den äldre kvarstannade på Hammarhöjd med hemtjänstinsatser från Vårdsolen.

Det framgick inte heller i reportaget att det var kommunens egen hemtjänstpersonal som svarade för larminsatserna nattetid till en kostnad på runt 300 000 kr.

Jag reagerade kraftfullt på detta och skrev en insändare där jag dels påpekade att det journalistiskt var oetiskt att låta en enskild person schavottera, eftersom det i en mindre kommun är lätt att identifiera vem det handlar om. Jag var också väldigt kritisk till dåvarande utskotts ordförandes påstående i  reportaget  att kostnaderna skulle blivit mycket lägre om hemtjänsten utförts i kommunens egen regi. Att som ordförande i utskottet inte inse att kostnaderna skulle varit stora även om hemtjänsten utförts i kommunens regi är uppseendeväckande.  Äldreomsorg och särskilt vård i livets slutskede måste faktiskt få kosta. Min insändare bedömdes möjligen vara för kritisk eftersom den inte fick utrymme i tidningen. 

Den händelse jag relaterat till ovan, ligger mycket till grund för att (s) nu vill avskaffa de äldres rätt att själva få välja utförare av hemtjänstinsatser i Bygdeåområdet. Vårdsolen startade upp sin verksamhet för mindre än 3 år sedan. De har nu många mycket nöjda kunder och bedriver en verksamhet som rönt stor uppmärksamhet vida omkring.  Vårdsolens goda insatser har även bidragit till att Robertsfors kommun ligger väldigt högt i den årliga ranking som presenteras av socialstyrelsen och SKL. Det är märkligt att detta inte har framgått i de tidningsartiklar som rapporterat kring kommunens äldreomsorg, nu senast i Mellanbygdsbladet.

Robertsfors kommun har sedan lång tid tillbaka en äldreomsorg som ligger i framkant , med särskilda boendeplatser i både Robertsfors och Ånäset, en bra hemtjänst i egen regi som dessutom sedan några år tillbaka har berikats med  möjligheten för äldre i Bygdeåområdet att välja en annan utförare.

Förslaget från (s) att inte förlänga avtalet med Vårdsolen har skapat stor upprördhet och oro hos äldre och deras anhöriga. Det är fruktansvärt tragiskt om (s) fortsätter hålla fast vid linjen att det är bättre att stjälpa istället för att hjälpa.

 

Bli först att kommentera

Jämställdhetsarbetet är viktigt på alla nivåer

Av , , Bli först att kommentera 30

Jämställdhet ska nu prioriteras enligt Stefan Löfven. Annat ljud i skällan var det när han tidigare, som ordförande i IF Metall, motarbetade jämställdhetspotter i lönerörelsen.

ATT Sverige är och ska vara ett föregångsland på jämställdhetsområdet är något som vi alla kan skriva under på.

Löfven gör nu stort väsen av att han medvetet verkat för att få ett regeringskansli som är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta uppdragen och tjänsterna. Dessa ambitioner på jämställdhetsområdet har däremot tyvärr inte nått den lokala nivån. I vår kommun Robertsfors går man åt motsatt håll. De fyra tyngsta politiska uppdragen som (s) nu besitter innehas numera av män.

Bli först att kommentera

Digital Bio välkomnas!!

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag har tidigare vid några tillfällen varit kritisk till att beredningen av våra motioner tagit allt för lång tid.  Utifrån en motion som Centerpartiet inlämnade i sept. 2014 så är det nu klart att Centrumhusföreningen beviljats 265 000 kr från Svenska Filminstitutet för att få till ett digitalt upplevelsehus i kommunen.

Robertsfors kommun kommer att gå in med motsvarande summa pengar om nu kommunstyrelsen ställer sig bakom detta. Vidare kommer Centrumhusföreningen vad jag förstår att göra ytterligare investeringar i befintlig utrustning.

Eftersom möjligheterna till bidrag upphörde vid årsskiftet så vill jag ge både Centrumhusföreningen och tjänstemän i kommunen beröm. De har verkligen hanterat detta skyndsamt.

Den nya tekniken gör det möjligt för kommunens invånare att se nyutkomna filmer men även uppleva föreställningar inom musik, teater och opera som sänds från andra delar av världen.

Detta känns som ett viktigt steg mot ett mer levande Centrumhus för alla åldrar.

Bli först att kommentera

Manifestation för Jobben

Av , , Bli först att kommentera 34

Jag deltog i går kväll i den manifestation som anordnades av fackförbunden Unionen och Metall. Jag fick då möjlighet att säga detta:

Nedläggningsbeslutet kom inte som någon blixt från klar himmel. Alltsedan Torsten Lindqvist m.fl. valde att lämna E6 har jag haft fjärilar i magen när det gäller E6.

Koncernledningens beslut att lägga ned E6 här i kommunen förefaller väldigt ogenomtänkt när man hör från personer som arbetar eller arbetat på E6. Delar av den kompetens som finns här i Robertsfors finns inte på annat håll vad jag förstår.

För de människor som direkt berörs av denna nedläggning så är det naturligtvis fruktansvärt jobbigt att nu leva i en ovisshet om hur det kommer att gå både för de själva men även för den egna familjen. Och eftersom E6 är en sån stor arbetsplats och många av dessa dessutom bor i kommunen så ger detta många ringar på vattnet och på ett eller annat sätt så påverkas vi alla som bor i kommunen av det.

Flera av våra departement har uppmärksammats på vår regions stora utmaning med nedläggningen både här och i Umeå. Det har varit skrivelser från Region Västerbotten och Länsstyrelsen samt personliga kontakter.

Det som bl.a. kommit ut ifrån detta är att Landshövdingen initierat att länsstyrelsen kommer att vara med och delfinansiera en samordnare som vi förväntar oss kommer att arbeta med detta under en längre tid.

Vi förväntar oss även att ledningen för E 6 står fast vid löftet att de kommer ta ansvar och vara delaktig i att hitta de bästa lösningarna för den personal som blir uppsagd. Vi förväntar oss även att E6 tar ett stort ansvar för den personal som är visstidsanställd.

Det viktigaste nu är att hitta den här kompetenta samordnaren och det uppdraget ligger på vår kommunchef.

Det är naturligtvis viktigt att de människor som blir uppsagda tidigt får hjälp så att de snabbt kommer in i arbete, vidareutbildar sig och även att de idéer som vissa kanske bär på tas tillvara och utvecklas. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen tidigt avsätter resurser som helt är inriktat på att hjälpa till kring E6. På andra håll har personal från AF dessutom inrättat ett kontor ute på arbetsplatsen.

Politikens uppgift är även i denna dystra stund att signalera att vi tror att kommunen även kommer att klara denna utmaning och tillsammans med de goda krafter som finns i kommunen och regionen så kommer vi att finna lösningar som leder till en fortsatt utveckling i kommunen. Vi har ett strategiskt läge mitt mellan 2 stora städer. Vi har en mängd duktiga små och medelstora företag som både investerar och bär på idéer som kan leda till flera arbetstillfällen. Samordnarens uppgift måste även vara att få andra företagare i kommunen att lyfta blicken och kanske våga ta nya steg i utvecklandet av det egna företaget vilket sedan kan leda till fler jobb.

För kommunen är det angeläget att de uppemot 200 arbetstillfällen som försvinner med E6,  att dessa och även fler arbetstillfällen i olika former kommer tillbaka till kommunen. Det är ingen annan som kommer att fixa detta utan det är upp till oss alla att vara delaktig i det arbetet. När vi har idéerna och tankarna klara om hur vi vill gå vidare så kommer det även att vara möjligt att få resurser och stöd till detta.

Nedläggningen av E6 har berört och engagerat många i kommunen. Tidigare anställda vid E6 har hört av sig och velat hjälpa till. Riksdagsledamöter har engagerat sig och försökt hitta vägar för att förmå koncernledning vid E6 att ändra sig. Från kommunens sida har det gjorts allt som kan tänkas göra men nu inser vi att nedläggningsbeslutet verkar vara skrivet i sten.

Robertsfors kommun kommer fortsättningsvis att tillsammans med samordnaren, arbetsförmedling och andra att vara delaktig i det stora arbete vi nu har framför oss.

Det kan i framtiden vara så att det visar att Element Six var mer beroende av Robertsfors än vad Robertsfors var beroende av E6.

Bli först att kommentera

Ambulans – Var God Vänta

Av , , Bli först att kommentera 26

I söndagskväll visade det sig att vi fortfarande inte har någon ambulans stationerad i Robertsfors under helgerna. Trots fagra löften om att den skulle vara tillbaka för ett halvår sedan så händer inget och enligt personalen som arbetade så blir det ingen ambulans i Robertsfors under helgerna. För de äldre i vår kommun som tidigare uttryckt den otrygghet de känner med frånvaro av ambulans så är det djupt beklagligt.

Det som däremot gjorde mig glad var den vård och det bemötande som min far fick vid Universitetssjukhuset i Umeå. Det djupaste intrycket var den sociala kompetens och skicklighet som både den utlandsfödde läkaren och den utlandsfödda sjuksköterskan uppvisade. Det kändes tryggt för mig att lämna kvar min pappa för natten i deras vård och jag såg även att det kändes tryggt för honom. Går allt enligt planerna så får han dessutom komma tillbaka hem i dag.

För några dagar sedan pratade jag med en av våra enhetschefer i äldreomsorgen. Hon berättade att det var flera med utländsk bakgrund som arbetade på äldreboendet och att de var så fantastiskt duktiga, ambitiösa och spred sådan glädje runt sig.

Låt inte Sverigedemokraternas invandrarfientliga politik få fotfäste utan hjälp till och sprid budskapet att Sverige berikas av människor som kommer från andra länder och tillsammans bygger vi ett ännu bättre samhälle.

Bli först att kommentera

Det är dags att gå från ord till handling

Av , , Bli först att kommentera 33

Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande försöker blanda korten. Det är inte tjänstemännen jag är kritisk mot utan kritiken är främst riktad mot dig och din hantering av detta.

I feb 2011 lämnade Centerpartiet in ett förslag om att utreda möjligheterna till ett trygghetsboende/seniorboende i Ånäset. Först den 25 okt. samma år kom motionen upp i styrelsen och förslaget till beslut blev att det skulle tillsättas en politisk beredning som skulle arbeta med detta.

Sedan tog det väldigt lång tid innan beredningen kom igång och började jobba med dessa uppdrag, vilket naturligtvis du har ansvar för. Den 26 februari 2013 presenterade dock beredningen sin slutrapport för kommunstyrelsen. Det som då var glädjande var att den politiska beredningen var enig om behovet av ett senior/trygghetsboende i Ånäset. Deras förslag var även att föreslå fullmäktige att avsätta ekonomiska medel för detta i 2014 års investeringsbudget.

Sedan i fullmäktige i mars 2013 yrkade dock Patrik Nilsson (s) att återremittera hela slutrapporten till kommunstyrelsen och våra yrkanden om att avsätta pengar i investeringsbudgeten för detta avslogs av ditt parti i fullmäktige.

Först i maj 2014 kom så ärendet upp i allmänna utskottet och förslaget var att det skulle vara alltför kostsamt att bygga ett seniorboende/trygghetsboende.  Eftersom det saknades väsentliga delar i detta beslutsunderlag så återremitterades detta enhälligt.

Jag och Centerpartiet är inte kritisk till tjänstemännens hantering av ärendet. Vi är kritiska till att du inte lyssnade till dina partikamraters beredningsförslag,  att avsätta pengar i investeringsbudgeten för detta, och vi är kritiska till att (s) nu försöker ge sken av att de nu arbetar för någon form av gemensamhetsboende i Ånäset.

Det finns ett stort behov I Ånäset av ett gemensamhetsboende/seniorboende. Det får inte vara så att våra äldre i norra kommundelen ska komma i kläm för att socialdemokraterna alltid måste få ge sken av att förslagen kommer från dem.

Nu är det hög tid att gå från prat till handling.

Bli först att kommentera

Sverigebilden

Av , , Bli först att kommentera 34

Socialdemokraterna går nu till val på att framställa Sverige som ett land med massarbetslöshet och en kraftigt ökande statsskuld. Sanningen är att Sverige har den högsta sysselsättningsgraden inom EU och få länder har haft en så stor ökning av jobben. Det är 300 000 fler människor i arbete nu jämfört med år 2006. Vi har den lägsta långtidsarbetslösheten och Sveriges offentliga finanser står starkare än de flesta i Europa. Statsskulden är lägre nu än vad den var år 2006.

Skatterna har dessutom sänkts för vanliga löntagare så att köpkraften hållits uppe trots den djupa ekonmiska kris som vi haft i Europa.  I och med att hjulen fortsatt snurra och fler kommit i arbete så har statens samlade skatteintäkter ökat, vilket gjort att de offentliga utgifterna för välfärdens verksamheter har ökats. Vi har dessutom under de senaste åren klarat av ett kraftigt ökat mottagande av flyktingar och invandrare samtidigt som arbetslösheten gått ned.

Det är skrämmande den medicin som de rödgröna tänker ordinera till det Sverige de framställer.  Den jobbskapande politik som sedan 2006 bidragit till att vi nu har mer än 300 000 fler människor i arbete vill de ersätta med återgång till att öka människors bidragsberoende. Ungdomsarbetslösheten vill de åtgärda genom att göra det ännu dyrare att anställa ungdomar.

RUT och ROT, som dels bidragit till att många tidigare svarta jobb blivit vita och att vanliga människor nu kan köpa hushållsnära tjänster, vill man avskaffa.

De säger sig vilja satsa på landsbygden genom att höja skatterna på transporter och har tydligen inte förstått att de nya jobben skapas av kreativa människor i små och medelstora företag.

Allt kan dock bli bättre även i det Sverige jag upplever. Jag och Centerpartiet anser bl.a. att taket när det gäller a-kassan borde höjas. Det har varit 680 kronor per dag sedan år 2001 och borde självklart nu vara högre.

Vi tycker också att det är viktigt att småföretagarnas villkor förbättras, att arbetsgivaravgiften i små och medelstora företag sänks ytterligare och att sjuklöneansvaret för anställda minskas i de små företagen.

Det är viktigt att jobbskaparna får de rätta förutsättningarna att skapa ännu mer jobb i hela vårt land

 

Bli först att kommentera