S vill bygga hyresrätter

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Vid gårdagskvällens politiska debatt som anordnats av studiefrämjandet på Levar Hotell betonade alla partier vikten av byggande av hyresrätter kommer igång. Vid en avstämning med Nordmalingshus och andra fastighetsägare bekräftas också att det finns en efterfrågan. Detta tillsammans med denna politiska inställning borgar för att det faktiskt kan bli av. När politikerna säger att vi skall bygga så utgår jag från att tanken är vi i det här fallet omfattar både det kommunala bolaget, privata bolag och fastighetsägare, vi kanske skall se det som ett upprop.

Andra helt avgörande faktorer är att det finns byggbar mark och att finansieringsfrågan kan lösas. I båda fallen har kommen en viktig roll. Byggbar mark finns men den är belagd med planbestämmelser som försvårar ett ekonomiskt effektivt byggande därmed också finansieringen.

Om man tror att Nordmalingshus med nytt bostadsprojekt kan fungera som murbräcka för att det skall komma igång fler projekt så kan ett kommunalt åtagande i någon form kanske bli aktuellt. Här kan kommunens möjligheter och agerande ha en avgörande roll.

Vallöftet från S när det gäller bostadsbyggandet är att genom bidrag till eller annan hjälp med finansieringen underlätta för kommuner som tar ansvar för bostadsbyggandet.  Det måste väl alla tycka är bra men för att det skall komma oss till del krävs ett regeringsskifte.

Med tanke på den tid planprocessen tar måste ett nytt planarbete startas omgående för här kan  vi nu ha en broms.

När vi talar om byggandets betydelse så tror vi också på andra positiva effekter. Direkt och rätt hanterat erbjuder planprocessen en sådan möjlighet i kommunens marknadsföring när positiva och offensiva skeenden lyfts fram och blir belysta i media.

Några mycket viktiga kriterier för planarbetet borde vara förtätning och stationsnära byggande och här finns och kan finnas ännu mer byggbar mark efter genomförd process. Fördelarna är uppenbara med närhet service och kommunikationer för de boende, övrig infrastruktur och inte minst för projektekonomin. Rent arkitektoniskt och estetiskt stärks också bilden av samhället, något som inte får förringas.

Förhoppningsvis lyckas man komma igång med Notholmenprojektet och då kanske vi får ser byggkranar på flera ställen.

Med de signaler byggandet sänder och den effekt det har för kommunutvecklingen kommer vi mycket aktivt att driva en politik som syftar till att komma igång med byggandet så fort det går.   

 

 

 

Bli först att kommentera

De motsägelsefulla

Av , , Bli först att kommentera 13

I VK under rubriken Tyck till om Nordmaling uttalar sig de borgerliga partierna om skolpolitiken efter valet.

Något bra svar på hur politiken som fördes i opposition harmonerar med hur det blir efter valet om man får majoritet ges inte. Däremot om man väger samman svaren är liksom tidigare några byskolor i kommunal regi inte är aktuellta. Tydligheten om detta är det inget fel på men för allmänhetet inklusive mig själv är hur lite argumenten som anfördes i vintras har en bärighet om man själv får ansvaret. Det är väl ganska uppenbart att den avgörande och mycket negativa betydelse som borgerligheten gav frågan nu är i ett läge där något som ter sig mycket motsägelsefullt måste förklaras om det nu går.

Att skolindragningen var tung och även känslomässigt svår råder det ingen som helst tvekan om och att politiker ibland reagerar känslomässigt finns det utrymme för men alla hade nog tjänat på en mer nyanserad debatt och process.

I de svar som ges i VK angående skolpolitiken efter valet kan ändå skönjas någonting mycket viktigt och hoppingivande i vägen mot ett nytt och mer ansvarsfyllt politiskt tonläge.

Ex  Bara positiva svar om hur det är i skolan i Nordmaling. Tråkigt att skolorna står tomma (M).

Två skolor är lämpligt med avseende kostnader och kvalité (Fp)

Vi kämpade osv. Inga byskolor i kommunal regi men vi stödjer friskolor (C).

Här har man svarat på hur det blir efter valet men grundfrågan, det motsägelsefulla i det tidigare agerandet måste också besvaras och förklaras på ett begripligt och trovärdigt sätt. Utöver detta ytterligare några frågor som kräver svar.

Om det inte är försvarbart att driva byskolorna i kommunal regi, hur kan det då vara möjligt med friskolor? Båda alternativen finansieras ur samma börs, dvs kommunens?

”Vi kan inte flytta barnen hur som helst”. Kan detta tolkas på annat sätt än att moderaterna inte ser sig kunna medverka till nya friskolor i kommunen eller gäller det bara skolor i kommunal regi?

Utan att dela Christer Bäckmans (Fp) värderingar och utan att älska allt han gör måste ändå erkännande ges för hans agerande i skolfrågan. Ett avvägt, ansvarsfyllt och pragmatiskt agerande utifrån hans politiska uppdrag och situation förtjänar full respekt.  Det betyder att Fp har mindre eller inget att förklara i trovärdighetsfrågan.

 

 

Bli först att kommentera

Bostadsbyggandets chans stavas S

Av , , Bli först att kommentera 7

Byggandet måste igång här och nu, inte om 10 år eller senare.

Det av flera skäl för kommunen så viktiga bostadsbyggandet måste få komma igång. Många faktorer är av betydelse för att Nordmalings kommun skall kunna utvecklas men avgörande är att fler väljer att leva och bo inom kommunens gränser.  Glädjande men utan att dra för stora slutsatser så kan vi konstatera att den senaste befolkningsrapporten visade på ett litet överskott men vi måste ändå över tid ha en positiv och stabil trend.

Det finns många anledningar till varför byggandet  är viktigt men möjligheten för fler att bo är självklart grundläggande, därför måste vi ha en nyproduktion av bostäder. Med de skilda boendemiljöer som vi har tillgång till och som kan utvecklas och bli tillgängliga för nytt boende sitter vi i guldsits som tyvärr begränsas av ekonomiska realiteter när produktionskostnad och marknadsvärde inte alltid möts på rätta nivåer .

Finanseringsmöjligheterna och bankerna blir avgörande och då händer det alldeles för lite.

Detta har S uppfattat och reagerat på.

För att bostadsbyggandet skall komma igång i verkningsfull omfattning i vår kommun krävs utan tvekan ett regeringsskifte.

Den högerledda alliansens förslag utgår i huvudsak från att komma tillrätta med storstädernas problem i byggprocessen och det är väl lovvärt men det allvarliga är att insatser för själva bostadsbyggandet skjuts på framtiden i 10 år eller mer.

Socialdemokraterna vill komma igång omedelbart och partiets utfästelser är:

* Byggbonus riktat till studentlägenheter och mindre bostäder

* Låta staten genom SBAB tillhandahålla kapital för nybyggnation av hyresrätter samt söka upp projekt och samarbetspartners.

* Högerregeringens tillväxtmiljard omdisponeras och tilldelas kommuner som tar ansvar för bostadsbyggandet.

* 100 miljoner kr avdelas som stimulans till bostads- näringslivsutveckling.

I första hand är det hyresrätter som premieras men även andra boendeformer finns med i utfästelsen.

Högerregeringens tillväxtmiljard som omdisponeras utgörs av medel som på något undantag när bara gynnar moderatstyrda höginkomstkommuner.

Förhoppningsvis får vi nu ett regeringsskifte och då gäller det för såväl Nordmalingshus AB som privata fastighetsbolag att offensivt vara med och bevaka och nyttja möjligheterna när de blir en realitet.

Lite förenklat och skämtsamt ”avsaknad av synliga byggkranar markerar ett samhälles stagnation”  populärt uttryck i byggkretsar men kanske inte helt utan grund.

 

 

Bli först att kommentera