Dags för förändring

När majoriteten i partiets fullmäktigegrupp låter valutslaget få genomslag för arbetarekommunens agerande kallar vissa detta nedsättande för kupp, utbrytning eller falangen mm. Men det gruppen står upp för när man går emot det maktkorrumperade och stadgevidriga repskapssammansättningen är inget annat än civilkurage, en skyldighet mot väljare, majoriteten av arbetarekommunens medlemmar och kommunen. Detta är något den gamla aktoritära maktordningen inte kan acceptera, vana som man är diktera partiets villkor. Maktmedel som ”överkörningar”, mer eller mindre primitiva elimineringsmetoder kommer till slut ändå inte att rå på kraften i vår demokratisträvan.

Ledstjärnan för majoritetsbeslutet i fullmäktigegruppen, det väljarna uttryckte i höstens val, utgår från för oss självklara demokratiska grundprinciper solitt förankrade i grundtexten till partiets stadgar som citeras nedan.

Kap1 Partiets ändamål

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde och lika rätt”.

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållanden. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen”.

När fullmäktigegruppens majoritet lever upp till dessa fundamentala demokratiprinciper får slagorden som anges inledningsvis helt ny innebörd. Tydligt och brutalt avslöjas värderingar och handlingar hos de som väljer dessa uttryck när man framför sin sak.

Men ännu viktigare är frågan om socialdemokratiska partiet verkligen menar allvar och lever upp till sina formuleringar om demokratins ideal eller om det bara är vackra honnörsord. Svaret ger partikansliet själva i sättet man valt att hantera kraven på uteslutningar som rests av våra partivänner.

Om det som sägs i stadgetexten att demokratiska val alltid är överordnade andra maktanspråk samt att det som sägs om människors lika värde är något som verkligen gäller, hur rimmar då hot om uteslutningar eller andra påtryckningar från partikansliets sida med detta??

I vårt valmanifest betonas den stora betydelsen av en ny politisk miljö med breda lösningar och respekt som ledord för en politik stabilt och fast förankrad i den socialdemokratiska värdegrunden. Här markeras ett nytt förhållningssätt som inte bara är skyldighet mot väljare och kommunen på ett övergripande plan utan också vägen att återvinna förtroendet för våra folkvalda.

Inom arbetarekommunen gäller här samma rågång där de som lyfter fram demokrati och respekt för allmänna val, även har tydlig ambition när det gäller tillskapandet av ny politisk miljö inom kommunen. Den gamla ordningens företrädare har däremot mycket svårt att ta sig ur det konfrontatoriska  och konfliktinriktade sätt som under lång tid visat sig vara en stor belastning både parti och kommun. Ett förhållningssätt som gjort att den socialdemokratiska helhetssynen och medborgarperspektivet allt för ofta kommit i skymundan. För dessa är det inte andra partiers politik och agerande som numera diskuteras och kritiseras utan allt fokus riktats hätskt mot partimedlemmar med annan uppfattning än den egna.

Utöver skilda synsätt i dessa frågor kan dessutom konstateras att arbetarekommunens arbetssätt förlorat mycket i anpassning och efterlevnad av partiets stadgar. Skälet till detta är att ”några få personer har suttit vid makten och styrt och ställt för länge vilket lett till ett demokratiskt underskott som är dramatiskt. Det har varit årtionden av omodernt och auktoritärt ledarskap. Det har funnits brutalitet i ledningen som det finns all anledning att kritisera” citat partikansliet.

Den fullständigt förödande och destruktiva maktordning som därmed etablerats ligger bakom den katastrofala situation arbetarekommun nu befinner sig i.

Man frågar sig gång på gång: Hur kan detta vara en mindre synd än den att respektera medborgarnas vilja uttryckt i allmänna val liksom beaktandet av medlemsviljan????

Redan under förra våren och inför valet stod det klart att grupperingarna var så skarpa och definitiva att arbetarekommunen i praktiken består av två skilda partier inklämda i samma uniform.

Rådande tillstånd innebär en total blockering som gör det omöjligt att bedriva politik och komma igång med absolut nödvändigt förändringsarbete.

Radikala förändringar måste till och majoriteten i fullmäktigegruppen, vi som fått väljarnas förtroende, har nu valt att lämna partiet. Ett mycket drastiskt och svårt beslut men helt logiskt om man ser till problembilden och hur partiet hittills valt att agera.

Tidiga planer finns på hur vi nu kommer att gå vidare med det är för tidigt att presentera tänkta upplägg redan nu. Klart är i alla fall att det förtroende som väljarna gett oss och som resulterat i  de kommunala uppdrag vi nu har inte kommer att lämnas

Slutligen, mandaten kommer från väljarna, inte ett maktkorrupt repskap.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.