Fria Demokraterna kommer inte att ångra sig

Av , , Bli först att kommentera 16

När föreningsformalia nu snart är på plats går arbetet vidare med andra delar av föreningsuppbyggnaden. Parallellt med det arbetet kan vi Fria Demokrater nu också på allvar rikta in oss mot viktiga politikområden och kommunens kärnfrågor. Naturligtvis skulle detta som är vår huvuduppgift redan varit igång i full skala men av kända skäl har engagemanget tyvärr till stor del tagits i anspråk av annat.

Nu blickar vi framåt där vardagliga frågor i kommunverksamheten skall hanteras tillsammans med utmaningar och framtidsfrågor för kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg. När man kommer in på områden som rör kommunutvecklingen handlar mycket om kommunens förmåga att attrahera, att nå ut med budskapet att Nordmaling är bra kommun att leva och bo i. Omedelbar hamnar återigen skolan i fokus tillsammans med möjligheten att erbjuda attraktiva boenden och övrig samhällsservice. Skolfrågan ständigt aktuell med många aspekter att beakta och inte alldeles okomplicerade ställningstaganden är nödvändiga när det gäller tillskapandet av nya bostäder, risker, finansiering mm.

Fria Demokraterna har en offensiv syn på dessa områden. Som ny politisk organisation är vi inte på något som helst sätt bundna till tidigare förhållningssätt men det behöver naturligtvis inte helle betyda ett avståndstagande från det som tidigare sagts eller uträttats. Den värdegrund som lagts fast tillsammans med egna bedömningar av fakta och förutsättningar kommer att vara utgångspunkt för vårt agerande.

Inom ramen för den ekonomiska satsning kommunen väljer att göra för skolan väger kvalitetsaspekter och elevernars bästa självklart tyngst. När det gäller den övergripande kommun- och byautvecklingen, lokaliseringsproblematiken, är vår uppfattning att den pedagogiska miljön och kvalité är det avgörande. En central skola med samlade resurser, byskolors vara eller inte samt skolform är underordnat detta.

Vår grundinställning är också att skolan bäst bedrivs i kommunal regi eller ännu hellre med staten som huvudman.

I nuläget har vi och majoriteten klart skilda utgångspunkter men man kan kanske också börja skönja en större öppenhet hos parterna, möjligen en tidig frukt av ett nytt politiskt klimat i kommunen. Inför ett slutligt ställningstagande när det gäller Gräsmyrsskolan måste frågorna som rör utbildningskvalité, lokalkonsekvenser samt skolbyggnader ytterligare belysas. Ett beslutsunderlag där detta tydligt framgår inklusive ekonomiska effekter för skolverksamhet och skolbyggnader särredovisade, krävs för ett välgrundat beslut. Då kanske vi slipper ångra oss och det minsta den här kommunen behöver är fortsatt eller ny öppen strid när det gäller skolan.

Tillgången på bostäder är en annan av nyckelfrågorna för en inflyttning till kommunen och det finns i nuläget en efterfrågan som är större än tillgången. För att komma igång med en nyproduktion krävs sannolikt ett initiativ som det kommunen tagit när det gäller Notholmen. Övergripande strategier och faktorer utanför de strikt affärsmässiga har fått vara avgörande och projektet kan nu komma igång. ”Byggkranars signalvärde skall inte underskattas”.

Genom Nordmalingshus , det kommunägda bostadsbolaget, har kommunen ytterligare en möjlighet som ägare att spela en aktiv roll i skapandet av nya bostäder. Med markförvärvet som gjordes under 2014 har bolaget egentligen alla förutsättningar för byggande av ett 20-tal nya lägenheter. För ett så rationellt och kostnadseffektivt byggande som möjligt krävs dock en planändring, ett arbete som borde startas omgående.

När det gäller småhusbebyggelsen, villor och fritidshus har kommunen varit framsynt och drivande i utvecklingen för ett strandnära boende mm. Från kommunens sida gäller generellt också ett tillmötesgående och stödjande förhållningssätt inom regelverkens ramar. Största problemet för nyproduktionen är ekonomin där produktionskostnad och marknadsvärde inte möts.  Trots en mycket begränsad nyproduktion av villor kan ändå denna boendeform erbjudas genom en flyttningsrockad som möjliggörs med tillkomsten av nya lägenheter.

Vi Fria demokrater stödjer en offensiv i bostadsbyggandet så att den potential kommunen har i ett attraktivt boende kommer till användning.

 

 

Bli först att kommentera

Välkommna till Fria Demokraterna

Av , , Bli först att kommentera 26

Vid ett möte (2015.02.03) som besöktes av ett 30-tal politiskt intresserade kommunmedborgare beslutades att starta den nya föreningen Fria Demokraterna. Det blir den organisatoriska hemvisten för många av oss som valt att lämna S. Föreningen vänder självklart inte bara till f d socialdemokrater utan är öppen för alla politiskt intresserade som delar den värdegrund föreningen lagt fast. En värdegrund som i princip är densamma som socialdemokratins men som översatt i praktisk politik betyder breda lösningar, samförstånd och respekt, ett pragmatiskt förhållningssätt där kommunens bästa alltid går i första hand. Den politiska debatten har självfallet sin plats där våra åsikter och ställningstaganden kommer att föras fram på ett tydligt och konsekvent sätt.  En avgörande skillnad mot tidigare är en stark ambition att detta sker under former som inte leder till okontrollerbar turbulens och politiskt spektakel som drabbat kommunen under lång tid och som vi alla fått mer än nog av. Föreningen vill vara en aktiv part i den nya politiska miljö som är på väg att skapas i kommunen.

Demokratins principer i dess djupaste mening och allas lika värde är en självklarhet. Ett otillräckligt regelverk eller hänvisning till vedertagen praxis, enskilda maktintressen, kommer aldrig att tillåtas sätta detta fundament ur spel.

Även om man från den värdegrund som lagts fast i stora drag kan utläsa vad som är föreningens ändamål och syfte, har föreningen nu att ta fram förslag på vision, mål och aktiviteter för verksamheten. Häri ligger också framtidsfrågor som ännu inte funnit något svar. Arbetet startar omedelbart och redovisning sker vid föreningens första medlemsmöte. Föreningen som ännu är i sin linda har naturligtvis utöver detta många praktiska uppgifter och frågor att ta ställning till och arbetet med detta startas nu upp i full skala. En av dessa, den viktigaste, är medlemsrekryteringen som redan påbörjats men som inte kan ske med full kraft förrän vissa formalia och annat kommit på plats.

Vi har noterat att S-företrädare i media framfört att några av oss som lämnat S skulle vara på väg att ångra sig. Vid föreningens uppstartsmöte kunde absolut inte något av detta skymtas utan tvärtom framkom stor offensivlusta och övertygelse om att den väg vi är inne på är den rätta och enda möjliga. Antalet medlemmar som lämnade S i den första vågen uppgick till 30-35, en uppskattning nu är att antalet uppgår till är ca 50, dessa kommentar enbart föranledda av S-uppgifter i media.

Det finns anledning att påpeka att vi som först lämnade S ”värvade varandra” i en slags solidaritetsmanifestation som i förlängningen felaktigt kan uppfattatas som att Fria Demokraterna bara är en förening för medlemmar som vill lämna S. När det gäller rekryteringen så vänder sig, som tidigare sagts, den nya föreningen till alla som känner att man vill delta i ett nytt politiskt sammanhang och där man känner sig hemmastadda i den värdegrund föreningen står för.

Bli först att kommentera