Kvalité väger tyngst

Av , , Bli först att kommentera 15

Inför de viktiga ställningstaganden som vi står inför när det gäller skolan krävs att olika aspekter belyses utifrån korrekta och relevanta underlag. Som vi Fria Demokrater redan tidigare uttryckt anser vi att skolans möjligheter och begränsningar i olika avseenden måste lyftas fram på tydligt sätt. Det som hittills redovisats i bakgrundsmaterial och olika utredningar har till den absolut övervägande delen handlat om ekonomi, lokaler och lokalisering. Detta är naturligtvis av stor betydelse för en kommun med begränsade resurser men vi får inte tappa bort det viktigaste som är skolans kvalité och den pedagogiska miljöns betydelse, stabila och hållbara lösningar, en jämlik skola, allt med inriktning på vad som är bäst för barnen/eleverna.

Redovisningar där skolverksamhetens långsiktiga ekonomi läggs samman med annan ekonomisk komplexitet hänförbar till skolbyggnader och byggkostnader kan få som konsekvens att kärnfrågan, skolverksamheten, förlorar i uppmärksamhet. Naturligtvis har nuvarande lokalsituation och skolbyggnader stor ekonomisk betydelse för kommunen men bör behandlas och redovisas som en parallell förutsättning och inte som en integrerad del i skolverksamheten. Olika effekter och ekonomiska proportioner blir tydligare och lättare att värdera inför de ställningstaganden som måste göras. Tyngdpunkten i arbetet kan då mer ostört få handla om skolans kvalité och elevernas bästa.

Vi Fria Demokrater vill initiera och medverka i arbetssätt som mer än tidigare bygger på kvalitetskriteriet utan att för den skull göra avkall på andra avgörande delar i frågeställningen. Vi tror att detta är en väg fram mot den skola våra barn förtjänar och den bästa skola vi har förutsättningar för i vår kommun inom den ekonomiska ram vi har att rätta oss efter.

Som vi också tidigare redovisat tror vi att en skola i kommunal regi med samlade resurser är den bästa förutsättningen för att nå kommunens målsättning för skolan. Det är värt att nämna att en skola med samlade resurser är inte svaret på var i kommunen skolverksamhet skall bedrivas utan avgörandet i det avseendet måste ytterst ligga i det vidare och övergripande kvalitetsbegreppet.

Bli först att kommentera