Fullt fokus på Fria Demokraterna

Av , , Bli först att kommentera 20

Frågan om anledningen till varför jag lämnat merparten av mina kommunala uppdrag har kommit upp i olika sammanhang. I min avsägelse till kommunen redovisas detta kort med att jag i fortsättningen vill fokusera på den nya partiet Fria Demokraterna. Mer dramatiskt än så är det inte men jag skall utveckla bakgrunden för de som har intresse av mer och verklig fakta i sammanhanget.

Föreningen Fria Demokrater bildades som de flesta känner till som en organisatorisk hemvist för de socialdemokrater som valde att lämna S-partiet efter förra valet men är också öppen för andra som känt att de velat ansluta. Om det stannat vid att Fria Demokraterna fortsatt som förening skulle ställningstagandet av naturliga skäl blivet ett annat. Tanken på en partibildning som vi initialt höll ifrån oss har efter hand mognat och vuxit sig allt starkare. Med 100-procentig uppslutning från medlemmarna har beslutats om att bilda partiet Fria Demokraterna. Då känner vi att läget är ett helt annat och som parti kommer vi att ha många och fler faktorer att hantera utanför de som gäller föreningen, inte minst framtidsperspektivet som får en helt ny dimension

Därför har jag valt att frigöra mig och fokusera på Fria Demokraterna eftersom det är så jag tror jag nu gör störst nytta för det nya partiet och det jag tror på i politiken. Det är så här jag vill ha det helt enkelt, allt i fullt samförstånd med mina ”partikamrater” och alla spekulationer om annat saknar fullständigt substans.

Min förra blogg som handlade om äldreomsorgen skall inte tolkas som mitt personliga inlägg utan som en partiblogg redovisande föreningens/partiets ståndpunkter. Jag nämner detta som ett förtydligande i det här sammanhanget eftersom det finns beröringspunkter till både den förra och denna nya blogg i Christer Bäckmans inlägg i VK.

Klär man av inlägget den bitska politikerjargongen inklusive den helt felaktiga spekulationen om mina motiv till varför jag lämnat uppdragen kvarstår följande två  mycket viktiga saker att ta fasta på då det gäller äldreomsorgen.

–  Huvudinriktningen i vår idé är hur tydlig som helst och Christer har helt rätt i att våra tankar behöver utvecklas och få mer substans. Det är ju exakt det vi vill.

– Bekräftelsen på att det finns en samsyn i frågan är mycket stort värde.

 

Avslutningsvis, när någon försöker insinuera att det ligger andra skäl än de jag redovisat bakom mitt beslut att lämna mina kommunala uppdrag avslöjas alltid på generande sätt, både syfte och upphov.

 

 

Bli först att kommentera

”Vart är vi på väg”

Av , , Bli först att kommentera 20

Den lättsamma rubriken till trots handlar detta inlägg om något som politiken har att ta på absolut största allvar, nämligen om hur vi tar hand om våra äldre, kommunens äldreomsorg.

Den väg de borgerliga partierna valt för att klara en ansträngd ekonomi har resulterat i nedlagda vårdavdelningar, boende med skilda vårdbehov på samma avdelningar och minskad personaltäthet. Åtgärder som innebär klara försämringar för våra äldre.

Vi Fria Demokrater står bakom att förändringar måste göras och att budgetramar skall hållas däremot anser vi att den borgerliga majoritetens beslutade åtgärder medför försämringar som kunnat undvikas genom annat vägval och sättet att hantera situationen.

Med de förutsättningar som gäller för kommunen i den här frågan är vi övertygade om att en mer samlad lösning och lokalisering är att föredra framför de åtgärder de borgerliga partierna beslutat om. Mycket av försämringarna vi nu tvingas uppleva skulle med vårt sätt att angripa problemen kunna bli kompenserade och kanske helt eliminerade samtidigt som personalorganisationen skulle ges en rimlig chans fullgöra sin uppgift på bästa sätt. Till detta skall också läggas väsentligt gynnsammare möjligheter för utvecklingen av hela verksamheten.

Ytterst handlar allt om att kommunen skall kunna erbjuda så bra vård och det tryggaste äldreboendet det finns förmåga till. Valframgången till trots måste enskilda partiintressen få stå tillbaka för detta.

Fria Demokraternas idé och förslag innebär att inga nedläggningar blir aktuella där verksamheter idag är förlagd utanför tätorten däremot förändrade boenden i form av trygghets- och trivselboenden eller andra former för boende.

Innan jag utvecklar synpunkter och ställningstagande vidare vill vi Fria Demokrater passa på att ärligt och uppriktigt ge kommunstyrelsen ordförande Madelaine Jacobsson och samtliga i utskott och styrelser en stor eloge för den goda politiska atmosfär som vi nu har och som alla förtjänstfullt medverkat till. Det betyder att en mycket betydelsefull grundsten i den nya politiska miljö vi eftersträvar är på plats. Konstruktiva diskussioner och överläggningar förs numera på ett balanserat och respektfullt sätt där det för Nordmaling tidigare så generande och belastande larmet nu lagt sig.

Men tyvärr, här slutar berömmet för med utgångspunkt från majoritetens klara mandatövertag bedrivs en minst lika konsekvent blockpolitik som någonsin tidigare. Att en minoritet inte skall styra är alldeles självklart. Men med det politiska arbetsklimat som vi har nu där allas olika synpunkter och infallsvinklar blir väl belysta på ett relevant sätt borde ändå till någon del återspeglas i de beslut som tas. I stora och viktiga frågor som rör skolan och äldreomsorgen har Fria Demokraternas och den övriga oppositionens synpunkter inte till någon del blivit beaktade. Orsaken är knappast bristande eller för dålig argumentation utan resultatet av en för Nordmalings del tyvärr nu som tidigare fastcementerad primitiv blockpolitik som rakt av lutar sig mot den gällande majoritetens mandatövertag. De gånger beslut av någon dignitet gått oppositionens väg är det andra omständigheter än våra viljeyttringar som fått effekt.

Som tidigare påpekats är detta tillstånd, oberoende av majoritet, lång ifrån optimalt för en kommun som vår, varken för majoritet eller opposition och ytters då inte heller för kommunmedborgarna.

Ser man värdet i breda och hållbara lösningar finns fortfarande alla möjligheter. Med det maktförhållande som nu gäller råder inte Fria Demokraterna över situationen men välkomnar alla steg som leder i en riktning mot stabila, blocköverskridande överenskommelser.

Förvånande trots allt är att majoriteten inte nyttjat eller ser möjligheterna i det politiken vunnit, det borde logiskt sett leda till någonting mer.

 

Fria Demokraternas uppfattning är att det finns en värdegemenskap, goda idéer, mycket av samsyn partierna emellan när det gäller vården och ett tryggt äldreboende, något som borde få komma kommunens äldreomsorg till del.

Kan det finnas något som helst godtagbart skäl att undanhålla kommunmedborgarna denna möjlighet?  

 

Bli först att kommentera