En röst som saknas

Av , , Bli först att kommentera 33

Byarna i kommunen styr mycket av politiken i Nordmalings kommun. Man behöver inte fördjupa sig särskilt mycket i tidigare val och demografiska fakta för inse att det förhåller sig på detta sätt, allt enligt demokratins spelregler.

Det ligger alltså inga missförhållanden eller motsättningar bakom detta inlägg utan är mer en reflexion över hur kommundelarnas representation i beslutssammanhanget ser ut.

Frågan är, om det ligger en brist i det faktum att själva samhället Nordmaling saknar den starka röst som övriga kommundelar har?

Det borgerliga majoriteten företräds av ledande politiker, de som ansätter tonen i den politiska debatten, med en förankring och hemvist i utanför tätorten. Utöver den politiska inriktning man representerar är man ju helt naturligt också en stark röst för del av kommunen man lever i.  Det ligger mycket positiv energi och drivkraft i detta förhållande som är av stort värde både för stället man bor på och kommunen.

Men är det verkligen så att summan av byarnas ambitioner och målsättningar även tillgodoser själva samhället Nordmalings behov och intressen? Ur fördelningssynpunkt blir knappast centralorten missgynnad när verksamheter samordnas och resurser optimeras. Till någon del kan man också sägas vara en ett första led i den urbaniseringsprocess som pågår. Det leder ju till att kommungemensamma satsningar lite slarvigt kan sägas ”gynna” centralorten. Men det utesluter inte behovet av, eller kanske just därför, att någon också har ett särskilt fokus på Nordmalings samhälle. Det gäller att hantera och tillvarata alla kommundelar på bästa sätt. Det är tillsammans vi bäst bygger och utvecklar vår kommun.

Med en fortsatt borgerlig majoritet kommer nuvarande förhållande, där ”Nordmalingsrösten” saknas, inte att förändras. Med fullt ärliga avsikter skulle de borgerliga partierna kunna bedyra att man även har  förmågan att täcka upp för denna ”brist”. Men när det som i det här fallet handlar om den mänskliga naturen och mänskligt beteende finns bara en sanning och det är namnen på partiernas valsedlar.

Vi Fria Demokrater har namnen/personerna och om vi får väljarnas förtroende kommer vi att ta rollen och fylla det tomrum som finns.

I sammanhanget och utanför de största penseldragen i politiken vill vi lyfta fram vår motion angående rondellen Hamngatan- Rödviksvägen samt förlängningen av Rödviksvägens gång och cykelväg fram till vårdcentralen. Den borgerliga majoritetens sätt att hantera denna så viktiga trafik- och samhällsbyggnadsfråga är ett exempel på den beskrivna bristen. Att rutinmässigt avhända sig frågan med hänvisning till att Trafikverket är väghållare räcker inte och avslöjar ett tydligt ointresse för frågan. Här finns många andra ingångar som borde prövas för att finna en lösning. Det har flera andra kommuner gjort med framgång.

En starkare Nordmalingsröst skulle göra skillnad i denna typ av frågor.

 

 

Bli först att kommentera

Rundvik måste få sin skola

Av , , Bli först att kommentera 31

Efter gårdagens (23/8) möte mellan Rundviks intresseförening och kommunens ledande politiker står det fullständigt klart att en Center-ledd majoritet inte kommer att starta en F-3 skola i Rundvik.

PÅ den punkten gav nuvarande kommunalråd ett kristallklart besked. Utan att helt stänga dörren så kunde man dock tänka sig fundera över en 4-6 skola i Rundvik. Lika tydlig var kommunalrådet här, med att man från C-håll inte var beredd göra någon som helst utfästelse sammanhanget. Skälet för detta ställningstagande (eller kanske dimridå?), är alldeles uppenbart och handlar naturligtvis om att man ser en F-3 skola i Rundvik som ett hot. Ett hot mot den ordning de borgerliga partierna lagt fast när det gäller verksamhetsorter för skolan.

Här har vi Fria Demokrater en helt annan syn.

Det finns inget Rundviks samhälle behöver mer än just en F-3 skola. Det är den avgjort viktigaste byggstenen i utvecklingen av samhället och är inte utbytbar mot någon annan skolverksamhet eller annat när man ser till nyttan för Rundvik.

Det kan aldrig vara fel att låta våra yngsta få börja sin skolvandring och väg ut i samhället så nära hemmet som möjligt. En ovärderlig tillgång för barnfamiljer men även samhället i stort. Det stärker självklart Rundvik när man blir attraktivare som bostadsort framför allt för barnfamiljer. Samtidigt utgör starten av en F-3 skola en offensiv markering av den utveckling vi vill ha i vår kommun.

Lägger man till barnperspektivet blir bilden om möjligt ännu klarare.

Rundvik måste få sin rättmätiga F-3 skola, det kommer vi Fria Demokrater att kämpa för.

Bli först att kommentera

Fria Demokraterna ny möjlighet

Av , , Bli först att kommentera 24

I höstens kommunalval kommer Fria Demokraterna att ställa upp som ett nytt politiskt alternativ med direkt fokus på kommunens bästa.

Vilka är då vi Fria Demokrater och vilken politik står vi för!!

Vi är ett nytt parti som bildades efter en uppslitande konflikt inom det socialdemokratiska partiet efter förra valet 2014. En konflikt som handlade om grundläggande demokratiska principer och den destruktiva maktordning som gällde inom arbetarekommunen. Många valde då att lämna socialdemokraterna och den politiska föreningen Fria Demokraterna bildades som organisatorisk hemvist för de fortsatt politiskt aktiva. Sedan starten har medlemsantalet ökat avsevärt och med detta har följt nya influenser och därmed också ett breddat politiskt synsätt. Genom den direkta kopplingen till den aktuella politiken med medlemmar i den beslutande församlingen och  intresserade, aktiva föreningsmedlemmar blev grunden lagd för det nya kommunpolitiska partiet.

Mot denna bakgrund har partiets politik utvecklats och är helt inriktad mot att fånga kommunens fulla utvecklingspotential utan blockpolitikens hindrande begränsningar. Vägvalet för att nå våra målsättningar går inte åt höger eller vänster utan är helt inriktad mot det som är kommunens bästa.

För att kommunens kärnverksamheter vård, skola och omsorg skall få den bästa möjliga utvecklingen krävs breda stabila blocköverskridande politiska lösningar. Lösningar som håller över tid. Fria Demokraterna anser att partipolitiska särintressen med den maktutövning som under lång tid och som fortfarande tillämpas inte når upp till det kommunmedborgarna har rätt att kräva. Det kan väl vara värt en tanke på hur mycket av politiska stridigheter, direkt felaktiga beslut och missad utveckling detta fört med sig.

En sann och uppriktig demokrati är inte begränsad till majoritetsstyre. De bästa politiska lösningarna är långt från alltid inordnade efter maktspelets alltför primitiva villkor. Att bryta upp blockpolitiken är att komma bort från dagens missgynnande taktiserande styrt av skymmande särintressen. Vi vill i stället låta makten helt oinskränkt bli en tjänare för kommunens bästa. Detta är vad Fria Demokrater står för och det som vi anser mest gynnar utvecklingen av kärnverksamheterna och kommunen som helhet.

För att detta skall vara möjligt krävs ett prestigelöst och pragmatiskt förhållningssätt när man tar sig an de utmaningar kommunen står inför och det är ju också den väg vi väljer. Det ställer krav på samarbetsförmåga och en vilja att samverka över nuvarande blockbarriär. Ju tydligare mandat väljarna ger Fria Demokraterna ökar därmed också möjligheterna för att bryta årtionden av föråldrad och belastande  maktutövning i  kommunen. Det betyder också en fortsatt utveckling av det nya politiska klimat vi medverkar till. Ett klimat utan okontrollerbar, ”skämmig”, politisk turbulens som generar medborgare och direkt missgynnar kommunen.

Mer i detalj finns Fria Demokraternas politik och vilja redovisad i valmanifestet inför höstens kommunalval.

Vårt valmanifest kommer i brevlådan inom några dagar.

 

Bli först att kommentera