Äldreomsorgen och oppositionen

Av , , Bli först att kommentera 48

I motioner, interpellationer och debattinlägg (bloggar) har vi, Fria Demokrater under hela förra mandatperioden både påtalat brister och redovisat vad som krävs för att vi skall komma tillrätta med problemen inom äldreomsorgen. Vi har lämnat förslag och haft synpunkter på hur akuta problem skall lösas. Vi har markerat det uppenbara behovet genomgripande strukturella förändringar. Vi har alltså både i det korta och det långa perspektivet redovisat idéer och kommit med förslag på hur vi skall komma bort från brister och svagheter föranledda av den förda politiken. Allt detta som vi lyft fram och påpekat är vad Fria Demokraterna står för, därmed också sagt att vi inte ställer oss bakom den kompasslösa politik som den C-ledda majoriteten bedriver när det gäller äldreomsorgen.

Efter centerns 4 år vid makten kan vi konstatera att det vi ständigt påtalat, i högsta grad fortfarande gäller. För en förändring krävs andra prioriteringar, ett annat synsätt hos de som styr, om vi skall komma tillrätta med problemen inom omsorgen. Det är inte enbart den akuta och alarmerande personalsituationen som signalera detta. Det handlar mycket mer, det handlar om en övergripande struktur som inte är inordnad efter de villkor och förutsättningar som gäller för kommunen. Hela soc-sektorns havererade ekonomi är ett tydligt bevis på detta. Det krävs både kraftfulla direkta åtgärder men också mer långsiktiga och övergripande förändringar.

Som situationen nu är finns inget utrymme för prestige och politiskt taktiserande. Enskilda partiers romantiserande ideologier får aldrig stå i vägen för det som kan bli den bästa vården och omsorgen. Sällan har en pragmatism, hos alla, känts mer motiverad än när det gäller att komma fram till vad som krävs för att nå den målsättningen.

Mycket kortfattat och summariskt är detta Fria Demokraternas ståndpunkt.  Bakom påståenden som hävdar annat skymtar fortfarande bitterheten hos de som bär ansvaret för sitt partis halverade väljarstöd. Det finns inte mycket av konstruktivt tänkande i agerandet som leder bort från grundläggande frågeställningar och det som skulle kunna vara berättigad och konstruktiv kritik riktad mot majoritetens politik.

Snart borde det väl vara dags för oppositionspartierna att börja fundera över hur vi skall kunna få ett större genomslag för våra idéer. Från Fria Demokraternas sida är vi övertygade om att en sansad dialog är vida överlägsen handlingar styrda av aggression och konfrontation.

Elementär politisk medvetenhet och mognad, borde självklart leda till att den Centerledda majoriteten inte får behålla favören av en helt splittrad och en alldeles i onödan försvagad opposition. Insikten om detta finns nog men frågan är om man beredd att låta logiken råda över känslor och rösterna från förr.

Bli först att kommentera