Vi kommer att sätta jobben främst på den politiska dagordningen. Den som förs är en katastrof

Av , , Bli först att kommentera 17

Nu har partiet gått tillbaka och sätter åter upp jobbpolitiken som nummer ett på den politiksa dagordningen. Det går inte att fortsätta som idag. Här nedan har jag lagt in den portalparagraf som nu förslås

Portalparagraf i vårt prioriteringsdokument
I förra veckan presenterade vi den första nyheten inför kongressen i april. Det är ett förslag till unikt beslut som ska bli ramen för vår politik framöver. Det är ett stort steg på vägen i vår ambition att vara framtidspartiet i svensk politik.

Partistyrelsen föreslår kongressen att vårt prioriteringsdokument, för första gången, ska ha en portalparagraf. Det betyder att vi därmed tydligt sätter ned foten om vår politiska linje fram till och över valet 2014 – och den linjen är jobben först. Att vi klarar jobben är en förutsättning för vår framtida välfärd och allas våra möjligheter att själva få forma våra egna liv.

Portalparagrafen slår fast att jobben är vår mest prioriterade fråga
Portalparagrafen som vi föreslår lyder:
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.”

Vi förnyar vår politik med jobben som utgångspunkt, och har det senaste året lagt fram en rad förslag för fler jobb.
I enlighet med portalparagrafen lägger vi idag också fram två ytterligare förslag inför kongressen . Vi föreslår att kongressen antar ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. Det är oacceptabelt att arbetsmiljön för många kvinnor är så slitsam och stressig att de inte klarar av att arbeta fram till pensionen.
 

Vi lägger också ett förslag som innebär att det vid offentlig upphandling ska tas hänsyn till sysselsättningseffekterna. Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande och kan på ett helt annat sätt än idag användas för att ge jobb och bryta arbetslöshet.
Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Verkligheten har kommit ifatt regeringen. Vi tror att fler och fler börja ställa sig frågan: Vad är egentligen bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb eller att var och en får lösa samhällsproblemen själva?
 

Mål om kvinnlig förvärvsfrekvens
Det finns ett sysselsättningsgap mellan kvinnor och män. Att kvinnor inte har samma möjligheter som män att arbeta får en rad negativa följder. För Sverige innebär det lägre tillväxt och sämre förmåga att finansiera välfärden. För många kvinnor betyder sysselsättningsgapet ett sämre arbetsliv, lägre pension och att de riskerar att hamna i en beroendeställning av andra.
 

Nu antar vi ett nytt mål på kongressen: Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män ska slutas. Det är tydligt att kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män. Därför krävs insatser som gör det möjligt för kvinnor att stanna längre i arbetslivet. En viktig förklaring är att det inom många kvinnodominerade yrken är för dålig arbetsmiljö, med tunga lyft, monotoni och stress. Följden blir exempelvis förslitningsskador och utbrändhet. Därför måste mycket göras för att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

 Vi måste komma tillrätta med kvinnors ofrivilliga deltidsarbete.
Undersökningar visar att många kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre. Så kan vi inte ha det. Äldreomsorgen och arrangemangen runt de äldre måste vara sådan att det här förändras.
Det är uppenbart att kvinnor lämnar arbetslivet i betydligt högre utsträckning än män när familjerna får barn. Därför är det prioriterat att genomföra reformer som underlättar för familjer att kombinera föräldraskap och yrkesliv.
 

Jobbkrav i offentliga upphandlingar
För att förbättra situationen på arbetsmarknaden behöver de möjligheter som ligger i den offentliga upphandlingen utnyttjas bättre. Den offentliga upphandlingen omsätter varje år mellan 480 och 580 miljarder kronor och kommuner och landsting svarar för ca 80 procent.
Vi vill se en mer strategisk användning av den offentliga upphandlingen. En mer strategisk användning av den offentliga upphandlingen kan bli ett viktigt verktyg för att skapa fler jobb för arbetslösa och långtidsarbetslösa och fler möjligheter till utbildning och praktik för ungdomar. Ett villkor i upphandlingen blir helt enkelt att en viss procent av de anställda i ett projekt ska vara från en särskild pool hos arbetsförmedlingen. Det kan vara människor som idag är arbetslösa, långtidsarbetslösa eller andra personer med viss problematik eller speciella förutsättningar.
 

Företagen är en del av samhället och det är högst rimligt att våra offentliga medel används för att förbättra möjligheterna för människor att komma tillbaka till arbete.
Den kraftigt stigande långtidsarbetslösheten utgör ett stort och växande problem, för den enskilde och för samhället. Arbetslösheten blir allt svårare att få ner då stora grupper stått utan aktiva och kompetenshöjande insatser under långa tider.
 

För att förbättra situationen för personer med svag ställning på arbetsmarknaden behöver de möjligheter som ligger i den offentliga upphandlingen utnyttjas bättre. Ett aktuellt exempel finns i s-styrda Örebro där man antagit riktlinjer för hållbar upphandling. Utifrån dessa har kommunen sedan i samband med Örebrobostäders (ÖBO) upphandling av renovering av miljonprogramsområdet Vivalla ställt krav på arbete/utbildning för de boende. Detta beräknar leverantören ska leda till 50 – 80 arbetstillfällen, praktik eller utbildningsplatser. Dessa möjligheter har börjat uppmärksammas också på andra ställen, medan man i vissa, ofta borgerligt styrda kommuner, intar attityden att detta är något som inte låter sig göras.

Ramarna för den offentliga upphandlingen regleras av EU-rätten. Inom denna ställs vissa grundläggande krav som exempelvis likabehandling, icke-diskriminering och proportionalitet. EU-rätten omfattar även särskilda regler om offentlig upphandling och statsstöd. Inom EU är det dock vanligt att det ställs sociala krav i samband med upphandlingar. Vanligt förekommande sociala krav inom EU är exempelvis att
långtidsarbetslösa ska utgöra en viss andel av de anställda som utnyttjas för en upphandling. Enligt EU-rätten bör sociala och miljömässiga krav ställas i samband med upphandling. Det är också vanligt att upphandlingar riktas mot företag som anställer funktionshindrade.
 

Kraven som ställs måste dock inte ensidigt riktas mot svaga grupper. Andra krav som ställs inom den offentliga upphandlingen kan gälla tillhandahållande av utbildnings- eller lärlingsplatser eller sommarjobb för ungdomar. Lissabonfördraget och det nya upphandlingsdirektiv som nu diskuteras ger dessutom sociala
krav och miljöskydd ett ännu tydligare fokus.
Staten har ett ansvar för att lagstiftningen utnyttjar de möjligheter som ges till fullo och för att berörda myndigheter stöttar utvecklingen och bidrar med information och vägledning. Staten har också i kraft av en egen betydande upphandling, ca 120 miljarder per år, stora möjligheter att själv bidra till fler arbetstillfällen för arbetslösa och personer med särskilt svag ställning på arbetsmarknaden som långtidsarbetslösa och funktionshindrade, liksom till praktik och utbildning för ungdomar.
 

Konkurrensverket, som idag har uppdraget att informera om upphandlingsreglerna, redogör i en informationsskrift för hur en upphandlande myndighet kan välja att ta hänsyn till arbetsmarknads eller arbetslöshetspolitik, framförallt genom att tillämpa s.k. särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. Som exempel på kontraktsvillkor anges ett tolkningsmeddelande från EU-kommissionen: ”Anbudsgivare ska i samband med kontraktets utförande anställa arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar.”
 

Upphandlande myndighet kan alltså enligt verket främja sociala mål med hjälp av kontrakts- eller utförarvillkor, förutsatt att de stämmer överens med EU-rätten och i synnerhet inte direkt eller indirekt diskriminerar anbudsgivare från andra medlemsstater.
Det finns många områden och verksamheter som berörs av offentlig upphandling som kräver personal . Vi har t.ex. många fler miljonprogramsområden än Vivalla i Örebro som är i behov av snar och grön upprustning och som har offentliga ägare som huvudmän. Ca 650 000 lägenheter totalt har beräknats vara i behov av upprustning, något som uppskattats generera 30 000 arbetstillfällen.

Genom strategisk användning av offentlig upphandling skulle vi förutom attraktivare och klimatanpassade bostadsområden också kunna skapa många nya jobb för arbetslösa i de berörda områdena. Våra ungdomar skulle kunna erbjudas helt nya möjligheter till utbildning, praktik och sommarjobb. Och för personer med funktionshinder skulle fler chanser till arbete kunna öppnas, genom riktade upphandlingar till företag som specialiserar sig på att anställa personer med viss problematik och vissa speciella förutsättningar.
 

Bli först att kommentera

Miljöpartiet är ansvariga för att arbetskraft kan komma hit som i fallet om skogsplanteringarna

Av , , 1 kommentar 21

Det är den överenskommelse som miljöpartiet gjorde med alliansen attbdetbär möjligt med slaveri som i fallet med skogsplanteringarna Det blir så då det blir möjligt att få arbetstillstånd för den typen av arbeten. Inser inte miljöpartiet att det var fel väg att gå

1 kommentar

Ljug inte via facebook på Umåkers styrelse….

Av , , 6 kommentarer 13

Ljug inte via facebook på Umåkers styrelse. En facebook grupp som Jenny Persson startat far fram med osanningar. Hon satt själv en gång i tiden i styrelsen när styrelsen utsåg ordförande och där höst och årsmötet var fikamöten.

När jag och Per Hansson kom in i styrelsen satt Jenny där.Hon är idag inte medlem i sällskapet utan går på hörsägen vid sitt agerande Hur många frågor hon drev i styrelsen både när det gäller Umåkers framtid eller sällskapets utveckling och roll går nog inte att finna i något protokoll

Där sprids nu en ren och skär lögn om att styrelsen är emot öppna travsällskap. I verkligheten är det tvärt om vilket Göran Westman klart och tydligt sa på höstmötet.

Den första öppningen av våra stadgar som till 100 % följer ST,s (Svensk Travsport) normalstadgar och som ska godkännas centralt hade jag och Per Hansson en motion där vi ville att sällskapet ska öppna stadgarna så att sällskapet skulle få välja ordförande och att inte styrelsen skulle göra det internt som man gjort tidigare.

Vi fick gehör för detta även om det då stred mot normalstadgarna men så ändrade man beslutet centralt och efter att det hade behandlats på två årsmöten så godkändes våra stadgar. Tomas Åström har valts enhälligt till ordförande och omvaldes senast och ingen annan kandidat har förts fram. Aldrig sedan sällskapet fått nuvarande stadgar har det funnits fler förslag än valberedningens

Idag är det inte tillåtet att ha öppna sällskap utan det kommer upp på centrala förtroenderådet i April enligt Ulf Hörnberg som är travets generalsekreterare. Som jag säger har styrelsen varit för öppna sällskap men det har inte varit tillåtet.

Jag vill påminna om att det inte varit en enda medlem som föreslagit att man ska ha öppna sällskap. Vi har stadgar där varje medlem har rätt att lägga förslag både till höstmötet och årsmötet men gäller det stadgefrågor så handlar det om att årsmötet beslutar.

Jag tycker det är märkligt att det läggs ut lögner på en facebooksida. Det är inte enbart i detta ärende som det sprids en massa saker och som Göran Westman skrev i en debattartikel så skadas Umåkers varumärke av detta. Sitter man inte i sällskapet har man dessutom inte ansvaret i sällskapet är det märkligt att man tycks veta. Jag har blivit beskylld för saker som jag inte gjort men sånt får bli en senare historia.

Jag tror att travet i hela Sverige måste fråga sig om nuvarande organisation med flera olika sällskap är rätt för att klara av framtiden. Pengarna hamnar ju centralt och fördelas ut enligt vissa system och lokalt har du svårt att få reda på hur ekonomin ser ut år för år

Slutligen så vill jag säga att de förslag som beslutats av en styrelse det gäller och det har man skyldighet att följa.

6 kommentarer

Jakob Wallenberg dömer ut regeringens politik för satsnig på låglönejobb

Av , , 7 kommentarer 29

Wallenberg dömer ut låglönepolitiken. Expressen hade ett reportage från det så kallade ekonomiska toppmötet i Davos. De hade pratat med Jakob Wallenberg.

Reinfeldt vill ha fler låglönejobb och vill ha flera olika stimulanser för detta som Rut. Sverige har idag 2,5 % an den typen av jobb gentemot EU snittet på 17 %. Ni bedömer själva hur det går för länder i Europa där man i flera bara lever på varandra och inte har någon industri som exporterar.

I Sverige har vi valt att ha en industri där de som jobbar har bra utbildning och då har högre löner. Vi har klarat landet och välfärden just för den kunskapsintensiva industrin vi har och trots massarbetslöshet finns det branscher som har brist på folk. Ett sätt att få ner arbetslösheten är att utbilda för de behoven

Löneläget i offentlig sektor också en tjänstesektor har inte speciellt högt löneläge så ett bra alternativ är att ge ökande statsbidrag till kommuner och landsting i stället för avdrag för tjänster som bara de högavlönade har råd att köpa. Det förslag som Riksdagen tagit im bemanning i äldreomsorgen ska även kommunerna ha pengar för enligt finansieringsprincipen och det är 11 miljarder men fler jobb.

Så tillbaka till att Wallenberg dömer ut Reinfeldts politik. Och i Expressen sa han följande angående låglönejobben.

" Vi måste fortsätta på det spår vi är inne på. Vi kan inte satsa på låglönejobb generellt eftersom de kommer att exporteras. Det viktiga är fortsatt utbildning av våra unga medborgare "

" Arbetslöshet generellt och ungdomsarbetslöshet specifikt är väldigt viktiga frågor. Det viktiga är att alla politiker jobbar hårt för frågan "

Man kan inte göra annat att hålla med. Vi ska ha hög kunskap i jobben och den nya gymnasieskolan som regeringen infört för yrkeslinjer med lägre krav är ett hån mot kunskapssamhället och ger inte industrin den kunniga arbetskraft den behöver.

Låglönejobben får även en annan effekt och vart finns de bostäder som låglönearbetarna har råd att hyra.

Den politik regeringen för inte minst utbildningsmässigt innebär att Sverige dras i sär och fler blir pigor och drängar och vi är på väg in i ett fattig Sverige. Det gäller att skapa jobb och de jobben ska vara innehållsrika. Se även över reglerna om arbetskraftsinvandring som regeringen gjorde upp med MP om. Vi har sett två exempel och det är McDonalds och nu skogsplanteringar men det finns säkert fler fall

7 kommentarer

I Lund säger 34 av 45 sjuksköterskor upp…

Av , , 5 kommentarer 15

I Lund säger 34 av 45 sjuksköterskor upp sig.Vi har varit på NCN Ett nätverk bestående av större kommuner i Norden. En bra konferens. Det ska jag däremot berätta en annan gång.

I tidningen läser jag just detta om att så många specialistsjuksköterskor på barnintensiven säger upp sig. Skåne styrs av alliansen och regionrådet Erlingson avvaktar och säger att det pågår förhandlingar.

Facket säger att nu gäller det inte det som man förhandlar om utan det beror på att man har för dålig personalpolitik. En intressant ärende där det inte är arbetstider utan personalpolitiken i stort

5 kommentarer

Slavarbete och slav handel finns ännu. Vi…

Av , , 12 kommentarer 21

Slavarbete och slav handel finns ännu. Vi har sett att arbetare från Kamerun lurats hit för jobba med skogsplantering. De har inte fått de löner de ska ha om medias uppgifter stämmer. Eftersom det finns avtal förutsätter jag att den delen löses.

Vad som är fel är att man måste ge arbetstillstånd för den typen av arbeten när arbetslösheten är så stor. Att öppna för fri invandring som centerns förslag till ideprogram handlar om är fel .

Det är klart att vi behöver ha människor som gör skogsplanteringar men jag är övertygad om att det är gjort alldeles för lite i rekryteringssammanhang både bland arbetslösa och bland unga som behöver ett sommarjobb medan man är ledig från skolan.

Företagen och arbetsförmedlingen och kanske även facket måste göra mera så att det går att rekrytera folk som ska plantera skog. Själv känner jag många som haft just skogsplantering som sitt första intåg på arbetsmarknaden.

12 kommentarer

Grattis Kjell Jonssson på UMU

Av , , 1 kommentar 8

Jag vill bara på detta sätt gratta Kjell för att han blivit invald i vetenskapsakademin. För mig inte förvånande

1 kommentar

Dessa telefonförsäljare som inte lyssnar….

Av , , 12 kommentarer 19

Dessa telefonförsäljare som inte lyssnar. Jag ska berätta om en upplevelse sedan i går och hur de beter sig. Vill du kan du höra av dig så får du reda på företaget då de denna gång inte hade anonymt nummer. Jag hade förra veckan svarat på en undersökning på nätet och så här gick det till.

Först frågade hon om
mitt namn och frågade om jag deltagit i undersökningen. Det svaret var ja. Så kom frågan då om jag ville ha ett par kalsonger och det skulle vara gratis.

Jag sa att jag inte ville ha trots att det var gratis och jag sa även att de inte fick skicka mer reklam vilket jag sagt i undersökningen. Hon tjatade på att jag skulle ta emot när det var gratis men jag sa fortfarande att jag inte ville ha men att om hon skickade det och det är gratis kan jag inte neka henne

Då skickar sa hon. Efter en stund sa hon då skickar jag detta men då får du betala ett porto på jag tror det var 39 kr. Då sa jag att då är det inte gratis och du skickar det inte för jag betalar inte. Hon tjatade på och jag sa att då lyssnar du inte. Jag sa då att bara så du vet sitter jag en taxi och taxichauffören vitnar säkert om du skickar något som jag ska betala och som jag sagt nej. Jag berättade att jag är kommunalråd och att våra konsumetrådgivare har många fall just för den här typen av företag och deras oetiska uppträdande. Då kastade personen i fråga bara på luren.

Jag vet som sagt företagets namn och telefonnummer och skall kolla upp det när jag kommer hem till Umeå till veckan. Jag kan säga att den taxichaufför som jag åkte med ska följa mitt exempel nästa gång det ringer försäljare och försöker lura folk. Jag lägger inte denna gång ut företagsnamn och telefonnummer som jag egentligen borde göra

12 kommentarer

20 000 tjänstemän blir utan jobb i år. Så…

Av , , Bli först att kommentera 10

20 000 tjänstemän blir utan jobb i år. Så ser det ut och det är främst privatanställda enligt deras trygghetsråd.

Det är en ökning med nästan 20 procent och förklaringen är enligt Trygghetsrådet att krisen ny slår mot nya områden. Man tror dessutom att det slår mot storstadsområdena.

Vi får väl se om regeringen gör något då det är stor Stockholm som drabbas om regeringen gör något. Det finns även brancher som saknar folk men där saknas det pengar för de som bör och vill skaffa sig en utbildning. Det behövs en bristyrkesutbilning men något sånt ser man inte röken av

Bli först att kommentera

Norrmejeriet har en alldeles utmärkt mjölk….

Av , , 12 kommentarer 27

Norrmejeriet har en alldeles utmärkt mjölk. Både Coop och Ica lanserar nu egen mjölk trots att de inte har eget mejeri. De köper den av mejerier som ligger söderut.

Som kund vet du inte varifrån den kommer. Företagen säger att det inte blir mer transporter men miljön påverkas inte enbart av transporter utan även av vilken förpackning man använder. Den förpackning som Coop har är ett sämre miljöval det vet vi. Ica har troligen samma förpackning men det vet jag inte idag.

Jag hoppas verkligen inte Coop fortsätter som man hade gjort i sin city butik där den egna mjölken var ställd framför Norrmejeriets mjölk. Det är inte att ta kundansvar. Om både Ica och Coop driver fram den egna mjölken som produkt då dödar man långsiktigt det Norrländska jordbruket och hotar det öppna landskapet.

Både Coop och Ica har lagt ner sina lager här i Umeå och sköter det söderifrån och de räknar och räknar och inbillar oss att det blir billigare. De som räknar sitter i regel på de orter de har sina lager och med säkerhet räknar till dess fördelar.

Självklart försöker de inbilla att det är kunderna själva som avgör men informationen från handeln går bara ut på att tjäna mera pengar och det är därför man bedriver handel. Det är lika självklart att de mejerier de köper av har mera mjölkbönder i närheten och kan leverera större mängder och under en lång tid och med detta stöd kan konkurrera ut andra mejerier.

Arla är ett sånt företag som vill skaffa sig och jobbar för att skaffa sig monopol. Utländsk mjölk strömmar också in i landet i detta system vilket kan vara ett hot om set blir oroliga tider och matbrist. Detta gäller inte enbart mjölk utan även andra livsmedel.

Norrmejeriet har visserligen andra produkter som ingen annan har men som Västerbottensost som de kanske kan utöka produktionen med om de får mjölk över samt även smöret. Det är väl bara att vänta på att de även på dessa områden gör egna varumärken.

Den här monopoliseringen som sker har man aldrig hört Konkurrensverket haft synpunkter på. På sikt bidrar både Ica och Coop med att den Norrländska livsmedels industrin dör ut och då försvinner jobb och folk flyttar söderut så slipper de köra lika mycket mjölk hit.

Jag vet att Norrmejeriets mjölk och hantering är miljövänligare inte minst för förpackningarnas skull och även att de betalar lite mer till bönderna så att de Norrländska mjölkbönderna kan överleva och att vi har lokalt producerad mjölk.

Jag hoppas att kunderna låter den så kallade företagsmjölken som handelskedjorna har surna i butikerna och att man handlar Norrmejeriets mjölk. Hoppas även att de så kallade närbutikerna som står utanför dessa kedjor kan få ett uppsving och bli en närbutik där närproducerat är ledtråden

12 kommentarer