Valfrihet och kvalitet ska prägla framtidens hemtjänst i Umeå

Under dagen kommer Individ- och familjenämnden att ta ställning till Socialdemokraternas förslag att hemtjänsten ska upphandlas enligt LOU istället för LOV.

Här nedan kan du läsa en debattartikel av mig och Äldrenämndens ordförande Janet Ågren(s) där vi redogör för våra skäl att se över valfrihetssystemet i hemtjänsten.

Debattartikel publicerad i VK och Folkbladet 2018-11-21:

Socialdemokraterna har föreslagit att nuvarande valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska ersättas med ett nytt valfrihetssystem med upphandling enligt LOU.

Det är en ståndpunkt som utgår att vi i framtiden vill att det ska finnas en stark och med kvalitativ omsorg såväl privata alternativ som en stark kommunal hemtjänst. Tre punkter hoppas vi åstadkomma:

En valfrihet i stad som på landsbygd

En stor brist med dagens LOV-system är att det inte går att välja utförare i hela kommunen. De privata utförarna har valt att fokusera på vissa områden vilket innebär att det för den enskilde finns många aktörer att välja på i centrala områden medan det är få eller enbart kommunen på landsbygden.

Frågan i den här debatten måste ställas om det är företagens fria etableringsrätt eller den enskildes möjlighet att välja mellan olika aktörer som vi menar med valfrihet? För socialdemokraterna innebär valfrihet att de enskilde ska kunna göra ett aktivt val och kunna välja mellan olika aktörer, privata utförare och den kommunala hemtjänsten och att det ska gälla hela kommunen.

Valfrihet för oss innebär också möjligheten till omval, att ångra sig och välja om. I ett nytt valfrihetssystem ska det även fortsättningsvis vara möjligt att välja och välja om, samt att det därför ska säkerställas i det nya systemet.

Fokus på kvalitet och samarbete

En förändring till LOU tror vi gynnar kommunen och de privata utförarna ur planeringssynpunkt och gör det enklare sett till både uppföljning och verksamhetsutveckling. Det kommer ge bättre kvalitet för den enskilde då förvaltningen kan ge ett bättre stöd till utförarna, till exempel när det gäller utbildningar. Här finns mycket att vinna på med ett tätare samarbete.

Det finns också andra samordningsvinster sett till vårdkedjan i sin helhet, där ett exempel gäller hälso- och sjukvård i hemmet och möjligheterna till delegering. Även frågan angående larm har aktualiserats.

Vår förhoppning med en annan reglering är att få till en bättre långsiktighet i planeringsförutsättningarna såväl som i relationen mellan kommunen och de privata utförarna. Reglering med LOU innebär att utförarna får ett mer stabilt kundunderlag och därmed bättre möjlighet att planera sin verksamhet långsiktigt, vilket vi tror ger bättre kvalitet. I dag innebär en förändring i antalet brukare att verksamheten för en liten utförare kan omkullkastas helt, vilket kan leda till att utföraren tvingas till uppsägning av sin personal.

Det medför att personalvillkoren är mer osäkra hos de privata utförarna än för den kommunala hemtjänsten. Förändringen gör även att utförarna inte behöver jaga kunder på samma sätt utan kan ha full fokus på kvalitet.

En fortsatt stark kommunal hemtjänst.

Den översyn som gjorts visar att nuvarande system inte är konkurrensneutralt. Den kommunala hemtjänsten är till skillnad mot de privata utförarna skyldiga att verka i hela kommunen där restiderna är långa. Samtidigt erbjuder man exempelvis inte RUT-tjänster då kommunen inte får konkurrera med privata alternativ.

Bristerna i LOV-systemet slår också åt andra hållet. Privata aktörerna upplever brister i information och har svårt att ställa om vid förändringar. Kritik har även funnits på att kraven gällande utbildning är för högt ställda.

Socialdemokraterna vill med upphandling adressera dessa problem, samt att säkerställa att den kommunala hemtjänsten även i framtiden utgör ett alternativ som erbjuder hög kvalitet för den enskilde och att kommunen kan behålla sin kompetens. Det kräver att dagens system för valfrihet ses över.

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden ska behandla förslaget. Det finns flera delar framöver att ta ställning till och som kan bygga vidare på hur det ser ut i dag. I dag är andelen mellan de privata utförarna och den kommunala hemtjänsten inom äldreomsorgen ungefär 54-46 om natten undantas. Inklusive natten är fördelningen mellan de privata utförare och den kommunala hemtjänsten i princip jämt, ungefär 50-50. Framgent ser vi helst att fördelningen mellan de privata utförarna påminner om dagens fördelning där ungefär hälften av hemtjänsten upphandlas och utförs av privata utförare.

Umeå har också haft fördelen av att det har varit lokala och mindre aktörer som utfört hemtjänst, vilket vi gärna ser fortsätter. I dagsläget finns 17 utförare av privat hemtjänst. I en upphandling kan det reduceras något för att vi ska kunna nå samordningsfördelar, samtidigt som det behövs alternativ att välja på.

Även fortsättningsvis bör det finnas både större och mindre aktörer och en mångfald utifrån inriktning och nisch. Vi förordar dessutom att en upphandling görs så att det är möjligt att konkurrera med kvalitet.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande Individ- och familjenämnden

Janet Ågren(s)
Ordförande Äldrenämnden

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se