Svar på frågor om ungdomskriminalitet och socialtjänstens arbete

Västerbottens kuriren intervjuar mig idag 20/10 om mycket unga personer som begår brott. Mina svar är generella då jag inte kan eller får uttala mig i det enskilda ärende som artikeln refererar till. Det kan dock finnas anledning att utveckla resonemanget en del då VK:s artikel inte får med allt.

Varför tar det sån tid innan socialtjänsten sätter in insatser?

I lagen finns krav på att en utredning ska vara klar inom 4 månader, men Socialtjänsten arbetar dock alltid utifrån utgångspunkten att utreda så skyndsamt som möjligt och inte utreda mer än vad behövs. Det är dock viktigt att socialtjänsten gör grundliga utredningar så att vi kan sätta in rätt insatser för den unge och dennes föräldrar från start. Gör man inte det så får man annars snart börja om från början igen och tappat tid men även förtroende för socialtjänstens förmåga att hjälpa.

Här är det också viktigt att betona vikten av socionomyrket och att vi har välutbildade socialsekreterare inom Umeå kommun som har erfarenhet och kan göra de här utredningarna och de analyser som krävs.

Håller socialtjänstens behandling god kvalitet?

Ja. Umeås socialtjänst har en familjebehandling av mycket hög kvalitet där vår personal har lång erfarenhet. Socialtjänsten arbetar med familjen som en helhet utifrån metoder som forskningen visat ger resultat. Vi har en hög måluppfyllelse inom familjebehandlingen och nästan alla familjer upplever att det skett förändringar till det bättre efter behandlingsperiodens slut.

Varför tar inte föräldrar ansvar för sina barn?

En vanlig föreställning är att ett barn som begår kriminella handlingar har föräldrar som inte tagit sitt föräldraansvar. Så behöver det inte vara utan det kan handla om mycket engagerade föräldrar som är förtvivlade och gjort allt det man kan. Man ska inte vara rädd för att söka hjälp hos socialtjänsten eller tänka att man är en dålig förälder. Vi är här för att hjälpa er och se till att barn och unga har det bra.

Vad kan man göra om man som vuxen oroar sig för våld och droger bland unga?

Ett bra sätt är att ta ansvar är att se till att börja nattvandra med sina grannar på fredag- och lördagkvällar. Umeå drog- och brottsförebyggande råd har under många år stöttat föräldrar och föreningar som vill nattvandra och säkerställer att man får utbildning, försäkring och jackor finns att låna. Det är inte alltid så att ungdomar samlas i centrum så att nattvandra med grannarna i sitt bostadsområde är nog så viktigt och underlättar arbetet för våra fältarbetare.

Varför får man inga straff?

VK:s artikel och frågor till mig handlade generellt vad som gäller runt barn under 15 år som begår brottsliga handlingar. I Sverige är straffmyndigålder 15 år vilket innebär att polisen överlämnar ärenden rörande barn till socialtjänsten. Uppdraget enligt lag för socialtjänsten är inte att vara en bestraffande instans utan att se till att barnen växer upp och kan bryta med kriminalitet och annat nedbrytande beteende. Det innebär bland annat att normalt vittnesförfarande i domstol inte förekommer(som VK:s sista fråga handlar om) vilket det däremot gör när du blir 15 år.

Är du mellan 15-18 år och begår brott så räknas du som ung lagöverträdare och kan då dömas till ungdomstjänst, ungdomsvård eller sluten ungdomsvård.

Vad gör du som politiker åt kriminaliteten i Umeå?

Det jag försöker göra just nu är två saker. För det första arbetar jag för att vi ska kunna utveckla nya arbetssätt att tidigt kan fånga upp unga på väg in i kriminalitet men även se till att man snabbt kan ta sig ur kriminalitet. I Socialdemokraternas budgetförslag avsätter vi en del av kommunens utvecklingsanslag till sociala investeringar, för att skola, socialtjänst, polis, fritid ska kunna utveckla nya metoder för tidiga insatser.

För det andra är jag och kommunledningen engagerade i att på systemnivå motverka narkotika och utsatta områden i Umeå. Från kommunledningens sida har vi föreslagit att kommunen ska ha som övergripande mål att stoppa framkomst av utsatta områden. Där handlar mycket om att utjämna ojämlikhet och segregation för att ge alla barn rätt till en bra uppväxt samt göra samhället mindre sårbart för etablering av kriminalitet och narkotika.

6 kommentarer

 1. E.S

  De här är är viktigt ämne och jag tycker att det är bra att du lyfter att de kan handla om mycket engagerade föräldrar som är förtvivlade och gjort allt det man kan. Självklart ska man inte vara rädd för att söka hjälp hos er på socialtjänsten eller tänka att man är en dålig förälder. Ni är till för att hjälpa familjer och se till att barn och unga har det bra.
  Att Socialtjänsten arbetar med familjen som en helhet utifrån metoder som forskningen visat ger resultat låter lovande och stämmer till en viss del. Och de jag syftar på är när inte era insattser ”fungerar” på hemma plan och ”hjälpen” blir placering utan för hemmet.
  Och de är här som jag tycker inte att man jobbar med familjen som hel het! Utan att ni överlåter problemet till sen till den
  ungdomsvård (HVB-hem) eller sluten ungdomsvård (SiS-hem ) den vård kan lika väll skapa mera problem! Det är här ni som Socialtjänsten måste ta ett större ansvar och se till att ungdomarna får rätt hjälp och inte bara som en förvaring och tillfällig lösning.
  Det är en skrämmande bild av hur värkligheten ser ut. Du måste väll själv läst de som har rapporterats den senaste tiden i media kring denna vård och Socialtjänstens brister?
  Även Umeå kommun har brister vilket fram kommer tydligt i Julia Sidner granskning i Vk.
  Ung kriminalitet i Umeå
  https://www.vk.se/2020-05-29/reaktionerna-efter-granskningen-sa-var-motet-med-ungdomarna

  Sen tyvärr för många är granskningens artiklar plus artiklar (för 29 kr kan man få tillgång att läsa plusartiklarna i 1 dygn) vilket jag skulle rekommendera alla att läsa!
  Jag precis som vilken annan förälder skulle inte villja att vårt barn eller något bar växte upp som ”Nora”
  https://www.vk.se/2020-05-28/nora-har-flyttats-16-ganger-pa-4-ar

  Nora är 14 år gammal när hon placeras på för första gången på ett SiS hem. Nu fyller hon snart 18 år och har sammanlagt varit placerad på fem olika SiS-institutioner. SiS, alltså statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård.”
  Total har flickan varit placerad 16 gånger under dessa 4 år och den senaste året har Placeringen varit på just på ett SiS hem.
  Jag har tagit ut några citat från vad hon själv sagt och hennes berättelse. Även om du inte kan komentera enskilda ärenden, så kan du nog hålla med om att så här ska det inte behöva vara för något placerat barn

  ”– Alltså grejen med att vara inlåst på ett SiS är att allt du säger kommer ingen att lita på och allt du är med om kommer ingen att lyssna på. Din röst betyder ingenting, alla tror att du är en lögnare som hittar på saker.”

  ”– Jag har blivit misshandlad av personal flera gånger, men ingen tror på att det har hänt. Om man blir misshandlad i hemmet så är det det värsta som hänt, men de gör sedan samma sak på låsta hem. De får göra så. De får brotta ner dig, sätta ett knä i ryggen och dra bak dina armar. Hade din pappa gjort det hemma hade det inte varit okej. Jag tycker att det är sjukt.”

  ”Syftet med en placering är att ungdomarna ska få vård och behandlas för sitt socialt nedbrytande beteende. Enligt Nora har dock inte det skett. Hon har sig själv att tacka för sina framsteg, menar hon.”

  ”– Deras behandlingsgrupper hjälper ingenting, hälften av gångerna så tittar vi på filmer om andra saker, vilket inte har något att göra med vad jag behöver. De har inte ens någon professionell som har behandlingsgrupperna med oss, utan de har outbildad personal. Jag hade behövt en riktig psykolog och få en riktig behandling som riktar sig mot hur jag ska stå emot suget efter droger, samt hur jag ska klara mig i det riktiga livet.”

  ”– Jag bara flyttar och flyttar. Jag vet bara att jag har en väska och att jag måste flytta igen. Nu har jag blivit så van att jag inte bryr mig längre. Jag har inget direkt hem, förutom hos mina föräldrar då, säger Nora.”

  Hur ska ni i fortsätningen jobba för att fö

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej E.S! Inriktning under min tid som ordförande har varit att försöka göra mer på hemmaplan när det gäller stöd till familjer. Sen är det så att i vissa fall behöver ungdomen placeras utanför hemmet, men när så sker försöker vi alltid titta i nätverket runt den unge om vi kan stadga upp familjen eller placera barn där i första hand. Så det du efterlyser är den inriktning vi har. Sen för att minska institutionsplaceringar så handlar det om tidigt förebyggande insatser.

 2. E.S

  Hur ska ni I fortsättningen jobba för att förhindra att dessa ungdomar flyttas runt och inte får den hjälp dom är värkligen är i behov av?

  Att familjen och ”Nora” hade sedan tidigare en oro för att Nora förutom sin adhd-diagnos, även var bipolär. Att tanken var att en utredning skulle starta men så blev det inte av utan att de tar flera år innan hon får hon diagnostiserad med bipolaritet UNS. Vilket förklarar varför hon hör röster. Detta är för mig en skandal och ett stort misslyckande av er!

  För ni kan sätta vilka insattser och hur många som helst ,men är man Bipolär så måste man få rätt vård, behandling och medicinering.
  Att leva med bipolär sjukdom är något som påverkar både en själv och ens anhöriga i stor omfattning. Det är en sjukdom som griper dag om en för resten av livet och som drabbar hela familjen. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar bipolär sjukdom till en av de tio mest handikappande sjukdomarna. Förutom den vetskapen och de svårigheter sjukdomen medför så får en bipolär person konstant kämpa mot samhällets fördomar. En obehandlad bipolär sjukdom kan vara farligt både för en själv och för andra.

  Tidigare i VK granskning har socionomen Elisabeth Sundström Graversen från riksorganisationen Attention berättat att: ”diagnosen adhd är vanlig bland ungdomar som begått brott och som har omhändertagits. Ändå uppskattas vårdkedjan generellt ha en låg kunskap om diagnosen. Det saknas också vetenskapligt stöd till att placering utanför hemmet hjälper barnet.

  – Däremot finns det starka indikationer på att placeringen i sig har en negativ effekt på barnets liv, säger Elisabeth Sundström Graversen, från Riksförbundet Attention.”
  Mer om detta kan ni läsa här.
  https://www.vk.se/2020-05-25/socionomen-starka-indikationer-pa-att-placeringar-har-en-negativ-effekt
  I en annan artikel från granskningen fram kommer det viktiga och oroväckande uppgifter.

  ”I berättelserna om Nora och Jakob framkommer mer än bara ungdomsbrottslighet och varför den har uppstått. Ungdomarna har, till exempel på grund av många flyttar, knappt gått i skolan, vilket bryter mot skolplikten. Vården kring ungdomarna har också brustit, till exempel har Nora bara besökt tandläkaren en gång under alla år som placerad. De vittnar om våldsam personal på boendena, att drogerna flödar och att ingen lyssnar när de försöker att berätta om det.”

  ”Elisabeth Dahlin är Sveriges barnombudsman. 2019 släppte de en rapport som heter ”Vem bryr sig när samhället blir förälder?”. Via intervjuer med barn som blivit tvångsomhändertagna och placerade i samhällsvård tecknades en bild som liknar den som VK tagit del av.”

  – Varje gång som samhället kliver in och skiljer ett barn från sina föräldrar, så innebär det ett väldigt stort ansvar. Alla barn i Sverige har samma rättigheter och ett barn som har omhändertagits och placerats i samhällets vård är inget undantag.

  :Dahlin bekräftar att det är på flera sätt som samhällsvårdade barn har fått sina rättigheter kränkta. Till exempel kan det handla om rätten att gå i skolan, rätten att skyddas mot våld samt rätten till god hälsa och vård.”

  ”Det är inte första gången som systemet brister och inte heller att det är de mest utsatta barnen som får sina rättigheter kränkta.”

  Även finns en interjuv med Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare vid juridiska fakulteten på Lunds universitet, hon är också docent i bland annat socialrätt.
  ”Hon menar att placerade barn aldrig har varit en första prioritet för lagstiftaren.”

  – Den statistiken som vi har visar att det nödvändigtvis inte blir så mycket bättre när barn placeras, det är problemet. För många barn kan det gå riktigt bra, men om vi kollar kvantitativt så är det problematiskt att kompensera för en trygg hemmiljö. Det verkar vara svårt för samhället att ta rollen som föräldrar, för vi lyckas inte så bra me

 3. E.S

  Det är jätte synd att inte hela äns inlägg kommer med då det inte finns något som antyder att man inte har mer utrymme att skriva på!
  Dessutom så försvinner allt man skrivit när man skickar in det så då får man skriva om de. Detta bör ni se över och förbättra.

 4. E.S

  Det verkar vara svårt för samhället att ta rollen som föräldrar, för vi lyckas inte så bra med det.”

  ”Bristerna kring ungdomarna som VK pratat med, är flera. Till exempel har ingen av ungdomarna som VK pratat med haft en fullskalig skolgång när de har varit placerade. När de fortfarande bodde hemma behövde de omfattande resurshjälp för att ta sig igenom skolarbetet, men på institution eller HVB-hem har det inte uppfyllts.”

  ”Socialnämnden har samma eller motsvarande skyldigheter som en förälder. Precis som att en förälder inte får hålla sina barn från skolan, får inte heller socialnämnden det, säger Titti Mattsson.”

  ”Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin berättar att forskning visar på att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för placerade barn är en fullgången skola. Hon är tydlig – skolplikten gäller alla barn i Sverige, oavsett om de är placerade eller inte.”

  Om ni vill att man ska våga /villja be er om hjälp och om ni värkligen vill hjälpa ungdomarna så krävs det att de sker en förbättring som birdrar till en bättre och säkrare vård som hjälper både ungdomen och familjen.

  För att låsa in fler på SiS och placera på hvb är en tillfälig lösning som kommer sluta i katastrof utifrån hur vårdens bedrivs idag och den kvaliten som finns!

  Detta bör du läsa och få en bättre insyn i hur de faktiskt ser ut på de platser ni anser är vad som är bäst för barnet!!
  https://omtanke.today/ny-rapport-personal-begar-overgrepp-pa-unga-i-samhalletstvangsvard-172551/nyhet.html

  Även här kan du gå in och titta!
  https://sverigesradio.se/gruppsida.aspx?grupp=7706

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se