Etikett: Vilhelmina kommun

Regionledningsmöte och Mötesplats Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 10

Under onsdagen träffades ”ledningarna” i de 15 Västerbottenskommunerna i Lycksele för att diskutera de olika frågor som finns uppe på den Västerbottniska agendan.

Ett mycket intressant föredragande var från Gmc, Glesbygdsmedicinskt centrum om HUR vi kan jobba för att stärka attraktionskraften för att locka till oss kompetens inom vård och omsorg. Sjukvårdspersonal, läkare/tandläkare, sjuksköterskor etc, etc.

Det är INTE bara lön det är frågan om utan det är mer komplext än så där arbetsmarknad, fritid, boende och livet i övrigt påverkar vid rekrytering.

Möjligheten till forskning har tidigare varit främst utifrån universitetssjukhuset i Umeå och det gentemot läkare. Nu diskuteras forskningsmöjligheter även för sjuksköterskor och detta via tex Storuman och Vilhelmina. En chans att jobba, forska och göra karriär håller på att öppna sig. Mycket bra och tror jag något som kan bidra till att rekryteringen av sjukvårdspersonal blir lättare/mindre svår.

Länets ”framtidsplan”, RUS (Resultat och UtvecklingsStrategi) diskuterades utifrån de mål som tagits fram utifrån Agenda 2030 och jag satt tillsammans med två representanter från Skellefteå och plockade fram formuleringar som vi ville trycka lite extra på. Kompetensförsörjning, företagande och kultur såg vi som våra bidrag bland alla andra.

Dag två bjöd på seminarier där jag återigen satt med i en grupp som pratade RUS (jag gillar att jobba framtid) tillsammans med bl.a regionens tjänstepersoner som ska ta fram det slutliga dokumentet som ska staka ut riktningen in i framtiden.

En uppgift var att gruppvis skåda in i framtiden (år 2035) och beskriva utifrån vissa förutsättningar hur vi trodde det såg ut. Detta på 15 minuter så det gäller att hålla fokus.

Nästa pass handlade om AI, artificiell intelligens och hur vi tar vara på den teknik som kommer och använder den inom region och kommun till allas vårt bästa.

Två hektiska dagar går mot sitt slut. Sitter och väntar på att klockan ska bli 18 för ett styrelsemöte i AK (ArbetarKommunen). Sedan upp till fjället.

Ha det gott allihop!

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

South Lapland airport, SLAAB. Vad gäller?

Av , , 4 kommentarer 18

Senaste tiden har vår flygplats, South Lapland airport (SLAAB) diskuterats i olika sammanhang. Dels den utbyggnad som nu pågår och dels ur ett ekonomiskt perspektiv och kommunens ansträngda ekonomi.

Både jag som avgående styrelseordförande i SLAAB och bolagets VD Johan Hagelberg har sett detta som bekymmersamt att löst tyckande florerar och därför ville vi gå ut med information om vad som VERKLIGEN gäller för vårt gemensamma kommunalägda flygplatsbolag. Till vår hjälp hade vi Vilhelmina kommuns kommunikatör och du kan läsa resultatet HÄR.

Har du sedan frågor är du välkommen att ställa dem till mig. Jag ska svara så gott jag kan.

Med det vill jag önska alla en trevlig helg. Ser ut att bli värme och det kan vi nu behöva!

 

4 kommentarer
Etiketter:

Fullmäktigemöte, skog och Nästansjö skola

Av , , Bli först att kommentera 17

Igår hade vi fullmäktige och här kommer ett axplock. Håll till godo.

* Motion från SD om att terrorister inte är välkomna till Vilhelmina

På initiativ av Fullmäktiges ordf. togs denna motion inte upp till vidare behandling då den inte är förenlig med lagstiftningen.

* Interpellation om Koalitionens syn på försäljning av Vilhelmina kommuns skogsinnehav

Jag själv skrev denna interpellation utifrån ett tidigare kommunstyrelsebeslut om att sälja ett skogsskifte på 38 hektar till priset av 300 000 kr. I mitt tycke en principiell fråga som gick stick i stäv med med hur vi resonerat och beslutat tidigare. Nu även till ett underpris. Jag kommer att utveckla detta mer i kommande inlägg.

* Nästansjö skola

Detta var uppe dels som en interpellation, men även som ett eget ärende.

En lång debatt där ärendet bollats i den styrande majoriteten. Koalitionen i utbildningsnämnd föreslog ett fullmäktigebeslut om avveckling medan dess ledamöter i kommunstyrelsen föreslog att skolan skulle vara kvar.

VI, S+V har hävdat från dag ett att Nästansjö skolas vara eller inte vara hör till den lokalberedning för skolans lokaler som vi håller på med. Med andra ord har vi ingen åsikt i frågan för tillfället.

Mycket och lång debatt, men om Koalitionen varit mer samspelt hade inte frågan kommit upp på dagordningen överhuvudtaget. Att sedan div. ledamöter från Koalitionen uttalat sig och föregått de politiska processerna är olyckligt. Starka känslor bland föräldrar, personal och elever har rörts upp helt i onödan.

Beslutet blev en minoritetsåterremiss, men även att skolan är kvar så länge inget annat beslutas.

* Reglemente och arvode för kommunstyrelsen

Frågan har stötts och blötts sedan valfullmäktige efter att Centern lanserade sitt delade ledarskap. Vårt reglemente har inte medgivit detta och tid och energi har gjorts för att få till detta. Normalt sett brukar vi göra detta i en förtroendemannaberedning, men då denna fråga inte lyftes i den förra beredningen under den förra mandatperioden blev det nu.

Nu blev de sista ändringarna antagna, men av det delade ledarskapet blev det inget. Dock ligger nu detta reglemente som en grund kvar och det är bra.

* En ny kommunikationsstrategi blev antagen.

* Ägardirektiv för de kommunala bolagen

Åter en långkörare, men där vi trots allt börjar skönja slutet.

Bolagsordningar och ägardirektiv är de handlingar där Vilhelmina kommun som ägare skriver in sin viljeinriktning till bolagen och hur de ska jobba. Viktiga dokument som ska ge bolagsledningen stöd, styrelse och VD stöd i sina arbeten.

Förutom en del juridiska spörsmål finns en oenighet i hur vi ser på vårt bolag South Lapland HoldCo och sammansättningen av dess styrelse.

Beslutet blev trots långa diskussioner att godkänna bolagshandlingarna för VIBO/VIFAB. Våra bolag inom fastigheter. För flygplatsbolaget SLAAB och SLHAB blev det en ny remiss med jobb med dessa bolagshandlingar och syn på bolagen fram till nästa fullmäktige 17/6.

* Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten(framtida) antogs

* Div. valärende

Ivan Larsson (C) har nu formellt avsagt sig sina uppdrag. Joakim Risberg (C) tar över hans platser i kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Fullmäktigeplats väljs man till via valet och är en personlig plats. Där hoppar en ersättare från Centern in.

VIBO/VIFAB har nu en kompletta styrelser som ska väljas in på dess bolagsstämmor. Då det gäller SLAAB och SLAHB remitterades frågorna fram till junifullmäktige.

* Investeringsbudget

En punkt där synen skiljer sig och blev en minoritetsåterremiss. Här hade dagen gått mot kväll och jag undrar om inte denna punkt skulle ha legat högre upp på dagordningen. Hade nog kunnat korta debatten något.

Naturligtvis var det fler frågor, men dessa var de stora. För den som vill plöja så finns det en videolänk här.

Verksamhetsdag inom Kommunsstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag har vi fullmäktige, som jag TROR du kan följa via web här, men först en rapport från en mycket intressant dag  från förra veckan.

Samarbetet mellan politik och tjänstepersoner är mycket viktigt då tjänstemännen jobbar utifrån uppdrag de får från politiken och politiken tar många/de flesta beslut utifrån tjänstepersonernas beredningar. Tillit till varandra är mycket viktigt.

I onsdags hade vi verksamhetsdag där ”våra” verksamheter inom Kommunstyrelsen berättade om sina respektive områden. Hur det ser ut och vilka utmaningar och möjligheter man har.

Jag vill tacka alla ni tjänstepersoner för era dragningar i respektive verksamhet. Bra och proffsiga redogörelser och för mig stärker det min (och säkert fler) bild av kommunens tjänstemän som kompetenta och seriösa.

Både ordinarie ledamöter och ersättare var inbjudna och jag är glad över att så många av våra ersättare dök upp.

Ett återkommande ämne under dagen är digitalisering och tanken bakom denna (där vi i Vilhelmina ligger i frontlinjen) är kundnyttan och effektiviseringar. Det ska bli bättre/lättare för dig som kommunmedborgare i dina kontakter med kommunen, som i sin tur ska kunna hålla ned sina kostnader. Som kommunmedborgare vill vi ha mycket ”pang för pengarna”.

Ett annat område är kompetensbrist inom nästan alla olika områden.

Samverkan och samarbete, inom kommunen, men även inom vårt regionala samverkansorgan R10.

Många av våra verksamheter innehar personal genom de extratjänster, en sorts moderna beredskapsjobb som den rödgröna regeringen införde och där staten bekostat dessa, men M/Kd+Sd-budgeten satte stopp för dessa och därför försvinner dessa tjänster from dec 2019. Något som kommer att märkas i vår kommunala förvaltning, men även utifrån det spektrat  att det i mångt och mycket drabbar våra mest utsatta medborgare.

Sist är det så att som alla vet är ekonomin att hålla den i balans i fokus och även under denna dag.

En fullspäckad dag, vilket bevisas nedan (tror det är personbästa i blogglängd) med ett axplock för dagen. Håll till godo….

Räddningstjänsten

Skydd, säkerhet, krisberedskap och civilt försvar är huvudområdena för räddningstjänsten och där man främst jobbar med:

– Förebyggande skydd mot olyckor

– Utryckande verksamhet

– Krisberedskap

– Totalförsvarplanering

Samarbete via DOVIÅS (Dorotea/Vilhelmina/Åsele)

Samverkan och samordning med fjällräddning

Jämförelsevis med våra grannkommuner har vi en effektiv och kostnadseffektiv räddningstjänst.

Bemanning inom räddningstjänsten blev en huvudfråga där vi alla får fundera på hur vi bättre ska kunna rekrytera personal till verksamheten? Inom kommunen har vi tagit ett beslut att det är meriterande att vara inom räddningstjänsten, men då vi måste bli bättre på att underlätta för vår personal att kunna jobba inom räddningstjänsten. Genom schemaläggning vid jourveckor tex.

Ekonomienheten

ALLT som överhuvudtaget hör till kommunens ekonomi, internt och externt. Underlag, remisser, bokslut, fakturering till kunder och från leverantörer….

Kuriosa: Visste du att sopbilen som kör runt i vår kommun läser utav din vattenmätare och som sedan hamnar i kommunens system för debitering och fakturering?

* Ny bokföringslag på gång. Mer att sätta sig in i och mer jobb iaf till en början.

* Digitalisering av de ekonomiska processerna. Även här mer till en början, men tanken är att då systemen är igång ska de underlätta för både dig som medborgare, men även för de som jobbar inom systemen.  Att ANVÄNDA den digitalisering som vi ser komma för att minska resursutnyttjandet.

* Samverkan och samarbete inom den egna organisationen och ytterligare samarbete inom Region 10. Kan vi samverka inom olika områden där ngn kommun blir ”expert” inom ett område och kan bistå de andra kommunerna?

Varför har nämnderna den budget dom har? En fråga som ingen har ngt svar på. Sist blev det en del diskussioner med SKL och deras resursfördelningsmodell och den ”grundbudget som den ger. Här finns mycket att lära in inför framtidens resursfördelning inom vår kommun.

Tekniska enheten

Ansvarar för: Fastigheter, markan/skogsansvar, VA (vatten och avlopp), G/V (gator och vägar), renhållning/sophantering, trafikfrågor, bostadsanpassningar, försäkringsansvar för hela kommunens område och sist kartförsörjning.

Kuriosa: Än i dag har inte den tilldelade budgeten för fastighetsförvaltning kommit upp i de summor som betalades ut när kommunen lade ut ansvaret på entreprenad till bl.a Riksbyggen. Nu görs det av vårt kommunala bolag VIFAB. Ett bevis på goda politiska beslut och effektiv förvaltning.

Utmaningarna är underhållet på fastigheter, VA-nätet och gator och vägar.

Brist på konkurrens vid upphandlingar

Insamling av matavfall (2021. Här samverkar man med R10) och avloppsslam (2022). Bra i grunden, men med system byggda för större samhällen än vårt blir det byråkratiskt med långa transporter och dyrt i längden. Men INGET är klart och här är det upp till oss i politiken att trycka på makthavarna för att visa upp våra förutsättningar.

Brist på råvattentillgång

På möjlighetssidan finner vi återigen digitaliseringen och ökad samverkan.

Kommunkansli

Servar oss politiker med div. tjänster (förberedelser och efterarbeten i samband med sammanträden)

Borgerliga vigselförrättare handhar de

Tillstånd: Alkohol, servering och lotteri

Diarieföring av all kommunal inkommande post. Även mailbox har man ansvar för.

Valarbete

Aktförvaring

Torgplats

Växel/reception

Kopiering och arkiv

Överförmyndarverksamhet

Utmaningar och möjligheter:

E-arkiv på gång och där måste det tänkas till och förberedas. Ses som en stor utmaning, men även en möjlighet.

Samarbete/samverka om kommunväxel

Samverkan genom att ingå i överförmyndarnämnd

IT-enheten

Internverksamheten, nätförvaltning och projektverksamhet

Administrerar och förvaltar allt inom data och IT inom den kommunala verksamheten, men servar även ni kommunmedborgare och våra företag.

Administrerar våra verksamhetssystem (150 st) och servrar,

1000-tals PC, Ipads och skrivare inom verksamheterna (personal och skolelever)

Är dom som lägger ned fiber i backen och fixar kring det (projektverksamhet med externa projektmedel)

Övervakning av nätet

Utmaningar och möjligheter:

Lagstiftning som inte tar hänsyn till den lilla kommunen (befolkningsmässigt liten, men den 7:e största till ytan)

Vårt väl utbyggda fibernät en tillgång

God kompetens med chans till försäljning till andra kommuner

Utvecklingsenheten

Fritid, Anläggningar, Fritidsgård, Museum, Bibliotek, Kultur, Näringsliv och Turistbyrå

Mycket inom denna enhet ryms mycket av det frivilliga engagemanget/ föreningslivet som finns runt i vår kommun. Hur behåller vi det ideella engagemanget?

Öka antalet besök på vår fritidsgård och även få till en jämnare könsfördelning då det är mycket killar som besöker gården. Hur jobbar vi här och vad kan göras?

Mycket av de kultursatsningar görs inom denna enhet, bl.a biblioteket och här ser man en utmaning i att kulturen ofta är det första som får stryka på foten vid neddragningar.

Näringslivskontoret jobbar mot fortsatt förbättrande av företagsklimatet. Kommunen och dess företag duktiga på att räkna hem stöd/projekt vilket bidrar till ökat företagande, arbetstillfällen och skattepengar till kommunen.

Kuriosa: 150 registrerade föreningar och 940 företag i vår kommun.

Arbetsmarknadsenheten

Samordnar kommunens arbete och åtaganden inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder och verkar för att minska arbetslösheten och bidragsberoendet.

Jobbar mycket med våra medborgare som är längst från arbetsmarknaden och de som inte kan ”ta vanliga jobb” och är hänvisade till olika ekonomiska bistånd.

Immigrationsservice, Handtaget, Cornelia, Fotoarkivet är verksamheter som bedrivs inom AME.

AME påverkas stort av Arbetsförmedlingens neddragningar (även av Försäkringskassan) då de har anknytningar/kopplingar till varandra.

Att ge människor möjligheten att ska sig en egen försörjning och ett självständigt liv. Detta genom att skapa ”enklare” arbeten till sina klienter inom tex. omvårdnad och äldreomsorgen.

Kostenheten 

Planerar, lagar och serverar måltider på vår skolor och boenden.

Sköter om livsmedelsupphandlingar genom samverkan med några andra av våra grannkommuner vilket behövs för att få upp volymerna och därmed lägre kostnader.

Påverkades en hel del av fjolårets torka med höjda livsmedelspriser, främst spannmål

Planerar matsedel till skola/förskola och äldreomsorg utifrån de rekommendationer som finns. Förskola och äldreomsorg har relativt ”lika” mat då de kräver ”täta” måltider på näringsvärde då det är barn och äldre som äter små portioner.

Specialkoster från allergier till religiösa/etiska skäl och kan bli väldigt komplicerade utifrån att det finns de som kan bli väldigt sjuka om det inte görs rätt.

Kuriosa: Det finns 14 kommunala produktionskök inom den kommunala verksamheten. På tätorten och ute i byarna.

Åsbacka kök lagade 155 923 måltider 2018

Hembergsskolan lagade 149 086 måltider 2018

Personalenheten

Är en stödfunktion till kommunens verksamheter och medarbetare som innefattar personalenheten, kommunikationsenheten, rekrytering, facklig verksamhet, företagshälsovård och E-tjänster.

Målet är att kommunens personal ska trivas och fungera väl. Vara goda ambassadörer för kommunen som arbetsgivare.

Ser till att hålla medborgarna med öppen och tillgänglig information via bl.a kommunikatören, hemsida, POD och annan social media.

Är den verksamhet som håller i en del utbildningar inom kommunen, tex inom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering…

Alla medarbetare kommunen ska ha en introduktion i sitt nya arbete och är ett arbete som startat upp.

Sköter om kommunens rekrytering

Lönebearbetning, arvoden och övriga ersättningar

Ett av de främsta utmaningarna är att rekrytera kompetent personal i en allt hårdare konkurrens från andra kommuner. Att behålla den befintliga personalen allt viktigare. Att finna nya tillvägagångssätt på utmaningarna allt viktigare.

Öka automatiseringen och robotiseringen

Heltidsresan” för att få deltidare att jobba heltid. Ett samarbete med SKL. Arbetsmiljö viktigt.

Kuriosa: 839 anställda inom Vilhelmina kommun

Previa är det företag som kommunen anlitar för företagshälsovård. Tidiga insatser viktiga i förebyggande syfte då undviks sjukskrivningar i större grad.

Sjuktalen inte högre än omkringliggande kommuner

En mycket bra dag med många bra dragningar av våra duktiga och kompetenta tjänstepersoner.

Allt detta till priset av 96 miljoner kronor….

Bli först att kommentera
Etiketter:

Årets budgetremisser och skattehöjning

Av , , Bli först att kommentera 11

Vi fortsätter temat på ämnet kommunal ekonomi och budget.

Som jag skrev i tidigare inlägg var årets remisstid ut till partierna rekordkort.

Något Koalitionsförslag finns inte utan det är PA+F!+C+KD som kommit med ett förslag.

M har kommit in med ett eget förslag.

SD har inte kommit in med något förslag.

Framtid Vilhelmina (S+V) har kommit in med ett remissförslag.

Knäckfrågan är hur vi ska få en budget i balans? I mitt förra inlägg skrev jag om att vi måste ”minska den kommunala kostymen” och det radikalt.

Då man ögnar igenom det hela hittar man iaf en stor skillnad i hur man ser på en skattehöjning. Vi i Framtid Vilhelmina ser inga sådana möjligheter i nuläget, det är det absolut sista redskapet vi tar till för att rädda ekonomin och tror inte att det kommer att hjälpa oss ur denna situation. Snarare tvärtom. Den kommer att spä på utflyttning och ge oss ett sämre företagsklimat vilket  i slutändan kommer att ge oss ett ännu sämre ekonomiskt läge. Den kommunala utgiftssidan är det vi måste koncentrera oss på, men det kommer att ta tid och vi får nog räkna med att denna mandatperiod kommer att gå åt till detta jobb.

Även Moderaterna motsätter sig denna skattehöjning.

Här återstår en hel del jobb och jag förmodar att ledarskapet tar kontakt med oss i Framtid Vilhelmina för vi finns till förfogande och kommer att ta vår del av ansvaret för att ro detta i land.

Full rulle!

Av , , Bli först att kommentera 20

Vi har hamnat i ett litet ”maktvakuum” här i Vilhelmina då det är ett osäkert läge och det förhandlas på alla håll och kanter.

Dock fortsätter den kommunala verksamheten att rulla på som vanligt och det finns ingen anledning att vila på hanen. Iaf inte för mig. Jag kör på så länge det inte kommer andra besked och blir det maktskifte är det skiftbyte den 1/11.

Det har varit en del kringflängande där jag i helgen i mitten på förra veckan var nere i Umeå på en hållbarhetskonferens, Agenda 2030 där Vilhelmina kommun var speciellt inbjudna att berätta om vårt arbete med vår Gröna Översiktsplan, Grön ÖP. Senare på lördagen hade jag den äran att få bevista utnämningen av 15 stycken vardagshjältar och där Vilhelmina representerades av Ulla-Britt Granberg. En berömvärd person som jobbat mycket med utsatta människor i Vilhelmina. En symbolisk handling med ett diplom från Landshövdingens hand och applåder av en diger församling. Grattis Ulla-Britt!

Div. möten både inom kommunstyrelsen, men även med vårt flygplatsbolag, South Lapland Airport AB, SLAAB och där vi i flygplatsbolaget går vidare med arbetet i banförlängning och nu även börjat jobba med en strategi hur vi ska gå vidare när banan väl är klar. Mycket viktiga frågor för vår kommun och näringsliv.

Tisdagen var särskilt hektisk där möten skulle trängas med en invigning av vårt nya Trygghetsboende som fick namnet Solskensgården. Politik, byggherre, personal och boende träffades och drack kaffe och åt tårta. Ett bra och passande namn och främst ett bevis på bra saker och beslut som vi kan åstadkomma tillsammans.

Idag drar jag till Sorsele där Akademi Norr har styrelsemöte där vi bl.a kommer att diskutera utbildningsfrågor. Då med betoning på olika vuxenutbildningar och där vi har samarbeten med många inlandskommuner.

Imorgon drar jag till en mötesdag i Lycksele för att sedan ta helgvila.

På måndag är det valfullmäktige och vad den dagen har i sitt sköte återstår att se 😉

Ha det gott allihop!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Men vi Sossar prioriterar på ett annat sätt…

Av , , Bli först att kommentera 18

Förra veckan fick jag en inbjudan till telefonkonferens med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) inför släppandet av en nyhet…

Spänd förväntan och det visade sig att ”nyheten” var ett löfte om en framtida satsning på landsbygden med 2 miljarder, sk landsbygsmiljarder.

De 179 minsta kommunerna i Sverige (max 30 000 innevånare) får dela på 2 miljarder att fritt förfoga över, dvs. kommunen avgör när, var och hur vi vill använda pengarna. En stor fördel då det många gånger brukar vara öronmärkta för ett visst ändamål. Stödet innehåller två delar. En fast del och en del som beräknas utifrån antalet innevånare i kommunen.

För Vilhelminas del är det beräknat till ca 9 miljoner.

Tillsammans med de välfärdsmiljarderna som vi haft under denna mandatperiod och som också beräknas till 9 miljoner för Vilhelminas del blir det totalt ca 18 miljoner extra till Vilhelminas kommunala kassa. En viss skillnad i fördelningspolitik gentemot andra borgerliga partier för att inte nämna SDs neddragningar till glesbygdskommunerna.

Politik är i mångt och mycket att prioritera och fördela de resurser som finns.

Jag är både stolt och glad över dessa pengar där det är vi små kommuner som får ta del av de överskott vi nu under ett antal år har fått in i landet Sverige. Vi i Vilhelmina bidrar till det och då ska även vi få en del av kakan. Dessa pengar är EN del i det hela.

Ha det gott!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Middag med näringslivet

Av , , 1 kommentar 10

Igår fick jag nöjet att äta middag på Restaurang Prima i Skansholm och detta gjorde jag tillsammans med kommunens tjänstepersoner från näringslivsenheten och ett 15-tal företagare från vår kommun.

Faktum är att min inbjudan hade jag fått utifrån mitt företag, Murarns Fjällturer så att man kan säga att jag var där i två roller. Framförallt företagare, men även som kommunalråd.

Denna middag, som var en av flera liknade träffar runt i vår stora kommun (dagen innan var man i Saxnäs och Kultsjödalen) var en del i de projekt och arbeten som gjorts via Möjligheternas region:

”Möjligheternas region är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag”

Det startade med en del presentationer där jag och mina bordsgrannar presenterade oss och berättade om våra företag. Tankar och ideer. Framtida möjligheter och utmaningar för respektive företag och hur man ser på kommunens roll som en del i ett gott näringslivsklimat och för ett gott företagande.

Intressanta samtal och det jag hör är snarlika med mina egna erfarenheter.

Det pratas mycket om välfärd och som Socialdemokrat månar jag väldigt mycket om denna.

God vård, skola och omsorg är en av hörnstenarna i ett gott och tryggt samhälle och denna välfärd skapas via våra skattepengar. Ett gott företagsklimat en annan viktig hörnsten.

Företagande skapar jobb. Jobb skapar skattemedel, Skattemedel skapar välfärd. En god välfärd skapar ett gott och tryggt samhälle.

Och detta gör vi tillsammans då vi alla är mer eller mindre beroende av varandra.

En trevlig och givande kväll avslutades vid niotiden och jag tackade för mig och tar med mig alla berättelser och inspel som kom under kvällen.

Mycket god mat och service och jag rekommenderar er som inte svängt in i Skansholm att besöka denna pärla på södra sidan av Malgomaj.

Sist vill jag slå ett slag för kommunens näringslivsenhet och på vad man faktiskt åstadkommer i sitt arbete med vårt fantastiska näringsliv i Vilhelmina.

 

 

FramsidaBaksida

1 kommentar
Etiketter: ,

AXG, Akutsjukvård i extrem glesbygd

Av , , 5 kommentarer 17

Strax innan jag gick på semester träffade jag några bekanta som var och fikade nere på Plassn. Jag satte mig ned och språkades vid och efter tag berättade de om hur det numera funkade, eller rättare sagt INTE funkade med den sk. AXG. Akutsjukvård i extrem glesbygd.

De bad mig ta upp denna fråga med landstinget vilket jag gjorde med Peter Olofsson (S) dagen efter.

Men det visade sig vara så att det var inte hos landstinget skon klämde utan det var hos Transportstyrelsen och nu har det resulterat i en debattartikel om det hela och vi får se vad för slags reaktioner vi får.

Vi kommer även att följa upp detta med Transportstyrelsen då det är en fråga som kan betyda skillnaden mellan liv och död för alla som vistas ute i våra fjäll.

Iom att artikeln kan vara låst lägger jag även ut den här:

Vi kräver akutsjukvård i extrem glesbygd

Någon bryter benet. Någon blir sjuk. Någon hamnar fastklämd under en skoter. Det tredje scenariot är ett väldigt färskt exempel på olyckor som kan hända ute i terrängen, skriver företrädare för Västerbottens läns landsting och Vilhelmina kommun.

Därför har bland annat Västerbottens läns landsting de senaste åren utvecklat AXG, Akutsjukvård i Extrem Glesbygd. En väl fungerande organisation som Transportstyrelsen nu stoppat på grund av formaliatolkning.

AXG har de senaste åren utvecklats som ett komplement när ambulanshelikoptrar inte är tillgängliga på grund av andra uppdrag. Helikopterföretag som flyger kommersiellt har fått utbildning och medicinsk utrustning som de kan använda i kombination med lång erfarenhet för att lokalisera skadade ute i terrängen. Projektet påbörjades efter ett regeringsbeslut redan 8/9 2011 tillsammans med samebyar och helikopterföretag i Västerbotten, Norrbotten samt Jämtland-Härjedalen och har varit i drift sedan 2015.

Organisationens syfte är att täppa till hål i den akutsjukvård som finns idag. Transportstyrelsens tolkning kan innebära att dessa hål luckras upp igen, då man anser att de kommersiella helikoptrarna inte upphandlas på rätt sätt.

I samband med att ett nytt avropsavtal för privata kommersiella helikoptrar skulle upphandlas hösten 2017 uppmärksammade Transportstyrelsen AXG-verksamheten och gjorde bedömningen att detta skulle betraktas som upphandling av ambulanshelikoptrar.

Det gjorde att upphandlingen fick avbrytas och vi har sedan dess inte kunnat avropa privata helikoptrar. Vi har fört samtal med Transportstyrelsen om tolkningen av regelverket där AXG betraktar det som taxiflyg medan Transportstyrelsen betraktar det som ambulanshelikopterverksamhet. Under tiden är AXG utan flygmöjligheter, något som redan visat sig ha konsekvenser.

Det var under vintern 2017 kort efter att AXG stoppats av Transportstyrelsen som renskötaren Pär Björn Blind från Klimpfjäll, Vilhelmina kommun, hamnade under sin skoter och kunde trots kraftsamlingar inte ta sig lös. I första samtalet till SOS bad han uttryckligen att larmcentralen skulle kontakta helikopterföretaget i Klimpfjäll som är utbildade i AXG. Efter att ha legat fastklämd en lång stund fick Pär Björn Blind återgigen kontakta SOS för att fråga var helikoptern tagit vägen. Till svar fick han att endast fjällräddningen kopplats in och höll på att lokalisera honom till fots. Snö och femton sekundmeter gjorde att spåren drevade igen. Mer tid rann iväg, men till slut tog polisen ett beslut att ringa Norrhelikopter och fick hjälp med att hitta Pär Björn Blind.

Ett beslut som räddade hans liv. Hade AXG kopplats in hade detta kunna göras betydligt snabbare och Pär Björn Blind hade sluppit vänta i över två timmar på hjälp.

Viktigt att poängtera är att polisen beviljas möjlighet att avropa helikoptrar i sina insatser utan upphandling och utan särskilda krav på utbildning eller utrustning, men lutar sig mot lagen om skydd mot olyckor. Trots att detta görs i betydligt större utsträckning än AXG-verksamheten har inga anmärkningar gjorts av Transportstyrelsen. Hade inte polisen haft denna möjlighet hade det blivit stora bekymmer.

Helge Brändström, ansvarig läkare för AXG, intygar att organisationen flertalet gånger varit av stor betydelse för sjukvårdsinsatser. Fortsätter AXG att vara utan upphandlade helikoptrar kan nästa olycka som inträffar i extrem glesbygd inte sluta lika lyckligt. Något vi är övertygade om att Transportstyrelsen, lika mycket som vi själva, vill undvika.

 

Peter Olofsson (S)
landstingsråd, Västerbotten

Magnus Johansson (S)

kommunalråd Vilhelmina kommun
Vilhelmina Södra Sameby

 

5 kommentarer
Etiketter:

Tallbacka, nysvenskar och ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag har jag varit på ett studiebesök på äldreboendet Tallbacka.

En imponerande anläggning som jag bara gått förbi tidigare utan att riktigt reagera på den. Betydligt större än vad jag trodde med plats för 55 vårdplatser.

En fika med personalen för att sedan gå runt och titta på huset och träffa en del vårdtagare. Vi pratade en del framtid och det finns tankar och önskemål från personalen om den framtida verksamheten och det är sådant som är intressant att höra.

Boule stod på programmet, men då det blåste så höll man till inomhus.

Jag slogs även av att bland den personal som jag mötte var det en hel del nysvenskar och ungdomar och den som följer med i de debatter som råder i vårt samhälle så är fram för allt nysvenskarna ifrågasatta och ses som en stor ekonomisk belastning och inte tillför vårt samhälle någonting. I sammanhanget ska man ha klart för sig att för några år sedan tog det i snitt 10 år innan dessa nysvenskar kom in på arbetsmarknaden, men nu har den tiden kapats ned till hälften, 5 år och jobbet fortsätter för att få ned det ytterligare.

Vad dessa kritiker inte tänker på är att många av dessa nysvenskar hamnar via olika program och åtgärder inom vården (bl.a extratjänsterna) och här gör de, likt alla andra inom vården en heroisk insats för bl.a våra gamla, och de vittnesmål jag fick ta del av var idel positiva.

Utan dessa ungdomar och nysvenskar skulle det vara svårt/omöjligt att få runt verksamheten på tex Tallbacka, speciellt nu på sommaren då behovet av extrapersonal är särskilt stort.

Bli först att kommentera
Etiketter: