Kvinnors nätverk en maktfaktor att räkna med!

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Igår var jag med på en träff hos Landshövdingen som inbjuder kvinnor på ledande positioner i länet. Ett fantastiskt tillfälle att prata ihop sig med andra för att vara med i utveckingsarbetet i länet. Malin Lindbergvr en av dem, hon är  forskare vid Luleå tekniska Universitet och hon  berättar om sin forskning om kluster, innovationssystem och nätverk. Varför samlas kvinnor i nätverk? Vilka normer och vilka villkor finns som tillåts för att driva utvecklingsarbeten i vårt län?
 
Branscher och näringar som gagnas av de statliga och nationella satsningarna är ofta informella och manligt dominerade. Kan de nätverk som byggs upp av kvinnor som en maktfaktor?
 
De nya nätverken är alternativa plattformar för de som vill förverklig sina idéer. Kvinnor och män driver företag i olika branscher och i olika omfattning. De satsningar som finns i samhället är anpassade utifrån den manliga normen för vilka branscher som anses skapa tillväxt. Inom kluster oh innovationssystem så är det så att de manliga nätverken räknas in men de kvinnliga nätverken ”BARA” ses som nätverk och inte som kluster eller innovationssystem.
 
Även rådgivningen är manligt könad då dess erfarenheter kommer från näringar som är manligt dominerade. Få rådgivare har erfarenhet av nya tjänstenäringar upplevelse och organisatoriska tjänsteföretag. Därför är de kvinnliga nätverken de som ger stöd och råd för de som vill igång med företag och har företagsidéer som inte passar in i de gängse sammanhangen.
 
Affärsrådgivning måste vara möjlighetsinriktad och inte söka efter brister då dessa brister handlar om rådgivarens norm och den enskilde företagarens drivkrafter. Kvinnor dominerar i hälsa och wellness branschen där många små företag ligger bakom tillväxten men ändå ligger makten för stöd och för tillväxtpolitiken hos mest män.
 
I Västerbotten så är kluster och innovationssystem gruv, skog och gis. Dvs inga näringar där kvinnor dominerar. Vilka tillåts dominera i vad som ses som tillväxtsektorer?
 
Slutsats: De ekonomiska resurser som delas ut via tillväxtpolitiken går till män! Skulle kvinnors nätverk kunna ses som en remissinstans för tillväxtpolitiska satsningar?
 
Vem gynnas? Vem missgynnas? Är två frågor man kan ställa i alla sammanhang.
 
Upphandlingssystemet är ett hinder för små företag där ett anbudsförfarande av ett fast pris där man konkurrerar med kvalitet istället med pris är ett sätt att hantera upphandling. Man kan ackreditera företag och certifiera dem för att leverera till kommunen där medborgarnas själva väljer vilka de vill ha som utförare.
 
Det är ett sätt att öka möjligheterna för små företag att klara av en liten marknad. Som små företag på landsbygd som då ges möjlighet att öka i omsättning och skapa tillväxt. Det handlar om de som gör upphandlingar som måste vara strategiska oich fundera på hur man upphandlar från kommuner. Spelreglerna ska sättas upp för att avgöra om små företag ska kunna finnas på landsbygd. Detta gäller även för kvinnodominerade branscher där kommuner måste öppna upp och handla upp tjänster där medborgaren får välja utförare.
 
Exempelvisar att detta ökar kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Flera kommuner har även visat att man ökar kvalitén. Inom hemtjänst så handlar inte kommunerna utan varje enskild handlar av de företag man väljer. Det har gett stora effekter för många kvinnor att kunna starta företag där de bor och i de områden de vill utveckla. Det har skapat både jobb och ökat kvaliten och utbudet av tjänster.
Bli först att kommentera

Jantejägare

Av , , 1 kommentar 23

 

Vilhelmina kan lära sig en del av det arbete man gjort i Nordmalings kommun. När man i Nordmaling inte unnade vrandra varken glädje eller lycka eller att lyckas och sa ”inte handlar jag av handlarn här inte, varför ska jag vara med och finansiera hans husbil? Nä jag handlar i Ume”.
 
 I Nordmaling så jagar man där för Jante. Missunnsamhet, att andra inte ska få lyckas är en del i jante. Men det är större och mer komplicerat än så. Julia Persson jobbar med att jaga JANTE berättar om vad det är.
 
Syftet är att skapa ett mer tillåtande klimat genom att påverka djuplodat sätt förändra attityder som är tillväxthämmande. Forskning visar att det finns ett samband mellan tolerans och tillväxt. Där man har ett tillåtande klimat så ökar tillväxten då man tillåter nya idéer, nya möjligheter skapar tillväxt. Attityder spelar roll för ett samhället välmående.
 
Undsamhet: är att unna andra det de har och det de kan. Våga vara ! Våga vara den du är och låt andra få vara det de är.
 
Öppenhet: är att jämföra oss med andra är ett sätt att värdera sig själv, därför är det så många som skriver ner andra, då blir man ju bättre själv. Att nedvärdera andra och döma ut andra är förödande för ett samhälle, det blir en sådan uppförsbacke. Det finns ju ändå så ånga tysta regler för hur man ska vara vad man ska gör och inte göra. Människor har en tendens att slå vakt om de spelregler vi har. Vi människor har även en tendens att se negativt på de som gör på ett annat sätt än det som är norm.
Möjlighet: är att låta andra göra saker utifrån vad de ser som möjligt utan att se det som ett hot. Balansen mellan att vara sig själv och att sticka ut. Vad är normalt? Är det att vara en vit medelålders man?
 
Könsnormen är den starkaste normen att bryta. Där skulle vi vinna så mycket om vi lyckades rucka på den och skapa ett mer tillåtande samhälle där även kvinnor hade samma möjligheter som män och inte behövde möta så stora hinder som de gör idag.
 
Man jobbar med kulturarrangemang och evenemang av olika slag som tar upp frågor om normer och värderingar. Man dricker kaffe, diskuterar och röstar med mentometer. 
 
Otroligt spännande att lyssna till detta goda exempel av att bryta attityder som är negativa för ett lokal samhälle. Vilhelmina har en del att jobba med.
 
 
 
 
1 kommentar

Regionalt partnerskap

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Träff omkring det Regionala Serviceprogrammet på Olofsfors bruk
har diag varit på en träff med ett regional partnerskap omkring det regionala serviceprogrammet. Där finns Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Ica, företagarna, Posten, kommuner, HSO, Eco-Oil och Coompanion med .
 
Per-Ove Bergkvist Tillväxtverkets  berättar om hur de jobbar med regional utveckling och då främst tillgänglighet på landsbygd till kommersiell och offentlig service. För ett par år sedan var fokus medborgarnas rätt till ivsmedel och drivmedel, idag är det ett annat fokus där fokus ligger på företag och inte bara på medborgare. Detta utifrån ett tillväxtfokus och inte bara ett försörjningsfokus.
 
Tanken är att Länsstyrelser och regionala organ hanterar stödformer för att få butiker, företag, aktörer att förmera sina uppdrag och göra mer för att få en bredare service. Allt från omsorg till snöskottning i butikens försorg liksom offentliga myndigheters servicepunkter. TVV ansvara frö vad Länsstyrelsen kan besluta om i stödformer för kommersiell service, stöd för de regionala serviceprogrammen, samordning nationellt och för programmet för lokala servicelösningar.
 
I dagens stödordning så kan inte stöd ges till livsmedel som inte säljs av en livsmedelsföretagare, det måste till en ändring för att även andra aktörer och företag ska kunna sälja mat och söka stöd.
 
Butiken som utvecklings nod genom att öka attraktiviteten att bedriva näringsverksamhet, stödja en levande landsbygd ökad turism och få ett attraktivt boende. Det handlar om två saker:
·         Köptrohet, från kommuner, besökare, befolkning
·         Samverkanslösningar, samordna flera serviceslag
 
Om inte skapas utflyttning, minskad attraktivitet, minskad turism, svårigheter att driva företag. Skapande av arbetstillfällen och möjligheter att bo och verka ger förutsättningar för service.
 
Varubussarna försvann eftersom det fanns små butiken i byarna, nu är förutsättningarna annorlunda.
 
TVV söker projekt som testar nya eller vidareutvecklar befintliga servicelösningar. De beviljar projekt som utmynnar i hållbara lösningar över tid, tillgodoser näringslivets behov, har en kommunal medverkan, koppling måste finnas till de regionala serviceprogrammen och övrigt tillväxtarbete, hållbarhet ska vara vägledande och kunskapen ska vara generaliserbar.
 
Upphandling är ett område som måste hanteras på ett sätt som ger möjligheter till lokala livsmedelsleverantörer att vara med på banan. Många kommuner går enbart på billigaste pris vilket är förödande för den lokala ekonomin.
 
Att dela upp transporter och varor, att göra mindre upphandlingar och att ställa lokala kriterier är sätt att hantera dessa frågor. Ett projekt pågår omkring detta i Säffle. Man kommer även att utbilda i upphandling i länet under hösten 2011 under 6 olika moment för kommuner och företag. I Malå pågår ett projekt för att få butiker att även erbjuda äldreomsorg för att klara av både överlevnad i butiken men främst e åldrande befolknings behov.
 
 
Gunilla Hedman Länsstyrelsen berättar om det arbete som pågår i länet och vilka stöd som beviljats för enskilda företag.  Hon visar på vilka måls om finns för projektet samt vilka ansökningar och projekt som pågår. Det finns flera exempel på projekt i länet som handlar om servicelösningar. Skellefteå tex som har 200 byar och 5 byabutiker, där tittar man på andra lösningar på landsbygden för framtida service.
 
Adisak Namuang Länsstyrelsen berättar om grundläggande betaltjänster som är att ta ut kontanter, betala räkningar och sätta in handkassor för företag. Lantbrevbärarna hanterade dessa tjänster tidigare. Post o Telestyrelsen har upphandlat tre tjänster där ICA och kuponginlösen fick uppdraget där brevgiro är en del och utsträckt service till familjer där alla är över 80 år eller har funktionsnedsättning, då får man posten fram till dörren. Man upphandlade inte kontanthanteringen. Äldre idag betalar via bankgiro men de tar ofta ut kontanter och förvarar hemma vilket ökar rånrisken. Brevgiro är för dyrt och för svårt. Äldre känner inte till vilka servicelösningar som finns.
 
Företag behåller dagskassor hemma, sätter in mer sällan och pratar inte om problemet för att hemlighålla pga rånrisk. De flesta medborgare kan sköta kontanthanteringen på ett bra sätt men flera har problem. Äldre, funktionshindrade, glesbygdsbor, företag på små orter. Den upphandling som gjordes täcker inte alla människors behov.
 
Servicepunkter med datorer för fjärrtjänster är ett sätt att öka tillgängligheten till service och banktjänster. Dalarna ligger långt fram med servicefrågorna med tydliga ansvarsområden.
 
Gunilla Hedman berättar vidare att Länsstyrelsen ska ta fram GIS för landsbygdsbutiker och drivmedel och vi för fram att de bygger upp systemet så att man även kan lägga in transporter och andra servicenät.
Vi diskuterar hur kommuner måste ta ansvar för att lägga ut tjänster och service till lokala bya företag som lanthandlare för att få bättre underlag för dessa
 att klara av att behålla servicen till medborgarna.
 
Anders Kling Nordmaling berättar om deras arbete för att skapa lokala servicepunkter.  Lokala handlare erbjuds att vara servicepunkt mot en kommunal ersättning utifrån verksamhet. Man ska ha café, dator och internet uppkoppling, information från kommunen, myndigheter och företag, hemsändning och lokala aktiviteter för byn varje år. Man får för detta 50 000 kr per år från kommunen för att man gör detta. Man gör detta för att behålla servicen på landsbygden, få en social träffpunkt, attraktivitet, turisminformation, öka sammanhållningen och få en levande landsbygd.
 
Man diskuterar inköpsresor samordnade till servicepunkten, Servicebuss, besök vid servicepunkterna från offentlig service som läkare, Arbetsförmedling etc. Kommunen som drivit arbetet som projekt bör finna former för att behålla drivkraften, motorn och för att hålla samman servicepunkterna och utveckla dem vidare.
Vem tar ansvar för att peka ut de butikerna som är långsiktigt hållbara.
 
En mycket inspirerande dag där flera inspel gavs för kommande serviceprogram.
Bli först att kommentera

Öppenhet, transparangs och demokrati…

Av , , 12 kommentarer 38

 

Än en gång visar Åke Nilsson vilken typ av öppenhet han föredrar. I VK sin blogg skriver han om ”klavertramp i kvadrat” där han menar att man inte ska vara öppen utan helst vara tyst om hur val går till om jag förstår hans andemening i bloggen. Han menar även att man inte ska läsa upp hälsningar som kommer till Vilhelminas företag.
 
Nilsson menar att jag trampat i klaveret när jag berättade för de företagare som var på företagargalan vilka kriterier som finns för varje utnämning vid årets företagargala. Det är skillnader i kriterierna för att bli vald till Årets marknadsförare på nätet, Årets still going strong, Årets kvinnliga och Årets manliga företagare och Årets Företagare. Jag förklarade även vilka som valt ut vinnarna för varje kategori .
 
Dvs att alla kategorier utom en bestäms av Visit Vilhelminas styrelse. Den sista och tyngsta kategorin Årets Företagare bestäms av kommunen i form av dess arbetsutskott. Årets vinnare valdes alltså ut av Åke Nilsson, Gunilla Prång, Micael Österberg, Lars Eliasson och Rickard Norberg.
 
Varför vill inte Åke Nilsson att människor ska få veta vilka som valt ut Peder Abramsson som Årets Företagare? Det är ju ingen hemlighet i hur valet går till, det är så det alltid går till.
 
Det andra han anser vara ett klavertramp var att Maud Olofsson som var inbjuden till galan men inte hade möjlighet att komma hade skickat ett SMS som hälsning till Vilhelmina företagen. Denna läste jag upp. Som en mycket fin gest från näringsministern till alla kämpande företag som jobbar för att driva kommunen och landet framåt. Det blev starka applåder när jag läste upp detta, så företagen verkade vara glada över hälsningen som var riktad till dem och inte till de politiker som fanns i salen.
 
Än en gång visar Åke Nilsson att han föredrar slutenhet istället för öppenhet, ett synsätt som inte hör hemma i den öppen demokrati. Han verkar inte heller gilla att det finns goda kontakter mellan Vilhelminabor och regeringen och dess ministrar.
 
Jag tyckte det var en fantastisk tillställning som vanligt med många glada och positiva Vilhelminabor som jobbar för framtiden, det var jag så glad över.Jag ska göra allt jag kan för att stötta och hjälpa dem vidare in i en ljus framtid. Med hjälp av mina vänner på olika nivåer.

12 kommentarer

Maria berättar om sin vecka 45

Av , , Bli först att kommentera 15

 

Vecka 45
Här berättar jag lite kort om vad jag gjort i veckan.
 
Måndag: Har en träff med Bert-Owe Sjöström Vilhelmina kommun och utsedd kontaktperson för arbetet jag håller i.  Han ger en mängds tips och idéer samt en sammanställning som Länsstyrelsen gjort som jag kommer att få bra input ifrån. Blir intervjuad av tidningen Norran som vill veta mer om arbetet i projektet. 
 
Tisdag: Bokar in en dag med Länsstyrelsen som bjuder in de som jobbar med den regionala serviceprogrammet som har en dag i Nordmaling nästa vecka där jag inbjudits. Sänder brev till alla kommuner om projektet samt vill få info om kontaktpersoner och träffar. Intervjuas av VK om projektet och sänder all info jag kan för att de ska få till ett bra reportage.
Träffar Harriet Andersson som jobbar för LRF Riks som jobbar med olika projekt runt om i Sverige på landsbygden. Får en hel del input omkring Lokal ekonomi, vad är drivkraften för att kommuner ska engagera sig. Utvecklingen har i decennier gått mot stordrift, att vi i Sverige handlar allt på samma ställe. Ute i Europa handlar man kött för sig, bröd för sig, vin för sig och ost för sig. Vi har gått i en helt annan rikting.  
Intervjuas av VK om projektet och sänder info om projektet till Gränsbrytnings webb brev. Går igenom det REGIONALA Serviceprogrammet och den regionala utvecklings strategin och kommenterar detta.
LOU är det nyckeln? Är energi och klimat är moroten för att få kommuner att engagera sig och ta sitt ansvar. Är det där kärnan ligger?? Att få någon att vilja vara motor för utvecklingen, driva på, ta risker och få folk att vilja jobba tillsamman och ta ansvar?
 
Onsdag:  Pratar med Lanthandlarnas mentor om våra respektive arbetsområden. Blir intervjuad av Gränsbrytning som kommer att skriva något om vårt arbete. Läser dokument som jag sökt på webben och börjar sno till en kommunikationsplan. Pratar med Arena för Tillväxt och vi försöker få till en dag för att jobba med metod och ideutveckling. 
 
Torsdag: Är med på en föreläsning på Lärcentrum via videokonferens från högskolan i Växjö om hur organisationers mål förändras. Fortsätter med kommunikationsplanen och kontaktar Coompanion för att få inspel från deras nätverk. Träffar Inez Abramsson Hela Sverige ska leva och vi har ett ide och metodsamtal där flera synpunkter kommer fram.
 
Fredag: Skriver om i kommunikationsplanen om sociala medier, för dialogen med medborgarn Sänder ut brev till kontakter i byarörelsen och pratar med anställda i andra kommuner som jobbar med lokal service.
En dag med fart och fläkt och telefonsamtal gällande Lars Eliassons avhopp. Frågan är hur medborgarna i Vilhelmina ska kunna få förtroende för politikerna i majoriteten igen. Ett stort sår har skapats som kommer att kräva en hel del läkningsarbete. Jag hoppas att det pågår resonemang i flera partier om etik, moral och hur man skapar ett positivt och gott lokalt klimat som gagnar utveckling, medborgaranda och medskaparanda. Där människor som engagerar sig för lokalsamhället känner en lust och en glädje att ta tag i de svåra utmanande frågorna som ligger framför oss som medborgare i en landsbygdskommun.

Nästa vecka är det Umeå som gäller, ska passa på att kolla in planerna på julbordet på restaurang Sozialice, det ska vara nåt alldelens särskilt…och lokalt producerat med mycke råvaror från Vilhelmina. Bla Martins fantastiska sillar. MMMMums!!!

Bli först att kommentera

Varför förändras organisationers mål?

Av , , Bli först att kommentera 14

Anteckningar från föreläsning vid Lärcentrum Vilhelmina 2010-11-11 om hur organisationer förändras med Per Dannefjord Sociolog vid Växsjö Universitet.

 
Han har studerat Socialdemokraterna som organisation. S startade för att driva igenom en socialistisk revolution, ett 100 tal människor startade för att nå målet revolution. För att nå målet så måste man mobilisera resurser. Då hade man ett mål och resurser men man behövde få medlemmar för att genomföra målet. Den allmänna rösträtten var aldrig ett mål utan man såg det som ett sätt att få medlemmar i partiet, utbilda dem och få dem att genomföra revolutionen. Fackföreningarna skapades för att driva frågor som fångade upp arbetarklassen som då kunde utbildas för att driva igenom revolutionen. Men under resan så försvann våldet, revolutionen som mål bleknade. När man agiterade så förbjöds de att prata om socialismen då man inte trodde att det skulle locka arbetarklassen, man skulle prata om vardagliga problem som folk förstod. Den socialistiska revolutionen var abstrakt och svår att begripa men högre lön förstod arbetarna och därför pratade man om det för att få medlemmar.
 
Det var framgångsrikt och partiet växte enormt. Partiets strategi att prata om enkla frågor som folk förstod istället för att prata om vad man egentligen ville uppnå var ett sätt som sedan följt Socialdemokraternas politik. Organisationen byggs upp för att nå de mål som folk begrep och inte för de mål som partiet hade, målet om makt.
En organisation som strävar efter en viss resurs måste formar delmål som blir det som formar organisationen. Delmålen är det som formar en organisation och de arenor som formas ställer krav på organisationens prioriteringar. Om man ger en person en uppgift så kommer den personen att uppfatta uppgiften som viktig. Om man säger i en organisation att de här delmålen är viktiga så kommer man att se dem som viktiga. Skulle man då säga att det egentligen inte är viktigt utan att det är ett annat mål som ligger bakom, att uppgiften bara är till för att få folk med sig då skulle folk protestera.
 
Det var svårt att hamna i en situation där demokratin var överordnad, som rösträtt och respekt för medborgarnas röster och lika behandling i en organisation som hade ett annat mål i grunden. De delmål som ställs upp måste accepteras av organisationen och medlemmarna och resurserna knytas till delmålen. Då förändrades det grundläggande målet och delmålen blev det primära målet. Man vill göra det man gör!
Det man gör kommer man att vilja göra snarare än det man vill kommer att vara det man gör!
 
Punkarna i Sverige som var aktiva runt 1980 är idag väldigt framgångsrika, de har bättre utbildning och bättre jobb än andra i samma åldersgrupp. Varför? Det verkar som om att det som var punken att man gjorde saker själv. Det var en inställning till världen att man gör saker själv utan hjälp från samhället. Men var driftiga och gjorde saker. De handlade inte om musik eller kläder. Man behövde inte kunna spela utan man spelade ändå. Det fanns en publik för även de band som inte kunde ta ett enda ackord. Då man skulle göra allt själv så gjorde man sina egna tidningar även om man inte var journalist, man ordnade egna festivaler och spelningar, man gjorde skivorna själv, man gav ut skivor, man gjorde affischer själv etc. Det gjorde att punkareinsåg att man kanske inte var bra på musik men man var bra på annat. Man fick självförtroende att göra saker man gillade och blev därmed framgångsrika. Idag är det nästan ingen av punkarna som håller på med musik men man är bra på det som man lärde sig under tiden med punken. Det man ville i början var inte målet utan det man gjorde blev det som blev målet.
 
Resonemang: Hur ska vi få människor att vara med och skapa utveckling och inte sitta och vänta på att andra ska driva på utveckling? Hur skapar vi motiverade människor och vilka delmål kan vi sätta upp som gör att människor känner sig delaktiga?
 
Hur skapar vi en skola som ger förutsättningar för att utveckla det man upptäcker att man är bra på och intresserad av. Är de mål vi sätter upp i skolan de mål som kommer att ge goda förutsättningar i framtiden?
 
För att få väljare att vara med på banan så måste det vara små delmål och små förändringar. Delmål som berör den enskilde i vardagen. De stora penseldragen blir svåra att förstå och väljarna förstår inte helheten och blir skrämda av förändringen. De flesta tar bara beslut utifrån det som rör dem själva och kan inte se de stora förändringarna som behövs.
 
Sverigedemokraternas delmål är de mål de för fram trots att deras övergripande mål är ett annat, det främlingsfientliga.
Bli först att kommentera

När det snöar vågrätt….

Av , , 1 kommentar 11

När det snöar vägrätt så är det skönt att sitta inomhus i värmen. Idag var en sån dag. Läste precis det senaste numret av Neo, som är en fantastisk tidning för övrigt. Där analyserar man Socialdemokratins valresultat. I morse i morgontv så var det två av de som jobbar med Socialdemokraternas analys med och pratade om partiets stora utmaning, att gå från det gamla mot det nya. Jag tycker det ska bli spännande att följa den utvecklingen och se hur de ska hitta en värdegrund, en målbild och en människosyn som är modern och som ändå hart en tydlig ideologisk grund.

Neo och tidningen Fokus är två tidningar som skriver om vår tid här och nu. Det är  intressant att följa med i hur de analyserar  hur världen förändras. Jag tror att det är vi som deltar här och nu som påverkar hur framtiden kommer att se ut. Vi är ju med och skapar den i varje dags handling. Det vi gör varje dag påverkar den framtid vi har framför oss, så det gäller att tänka till….

1 kommentar

Tvillingfordon att låna??

Av , , Bli först att kommentera 10

Har satt tänderna i arbetet och skulle kunna jobba både dag och natt, det är så kul. Men ska även planera in familjens december så nu undrar jag om det är någon i närheten av Vilhelmina som kan låna ut en tvillingsparklåda eller vagn i december??

 

Bli först att kommentera

Maria berättar om vecka 44

Av , , 5 kommentarer 59

Måndag. Åker till Folkets Hus och ställer i ordning inför morgonens gruppmöte och fullmäktige. Pratar ihop mig med KG och Åke om dagen. En trevlig stämning där de är så trevliga.  Har sedan gruppmöt med alla Allianspartierna, även där en trevlig stämning där vi är överens om de nomineringar vi missat till några suppleantposter. Vi bestämmer hur vi ska jobba vidare och lägger upp en plan för oss som ska väljas som vice ordföranden. En god stämning om än vi är lite nedslagna. Jag går igenom hur dagen läggs upp för att de nya fullmäktigeledamöterna ska få ett grepp om vad som händer vid ett valfullmäktige. Mötet börjar och jag börjar ana att det finns outtalade planer som bara få vet om. När vi kommer till valen så förstår jag vad som håller på att ske. Socialdemokraternas starke man har ringt upp några på vår sida och övertalat dem att gå socialdemokraternas ärenden. När jag förstår vad som händer så blir jag alldeles stilla och kall inom mig. Jag kan inte tro att man kan vara så respektlös mot demokratin. Att Lars Eliasson kan svika oss så efter allt arbete och alla överenskommelser vi gjort är en oerhörd besvikelse. Inte ens hans partikamrater visste något vilket visar på den mannens ryggradslösa feghet. Att KG är en räv visste vi alla om men jag undrar om inte guldkorset han bär runt halsen brände under detta fullmäktige. Så uselt som den mannen beter sig. Jag undrar om inte hans prestigeförlust i ”remma upp dig” debatten gav eld på hans bränsle att få bort mig.

Jag undrar hur de andra socialdemokraterna ska kunna se mig i ögonen med någon sorts värdighet efter detta usla, skamliga i en demokrati ovärdiga tilltag. Att rösta bort mig från den post som oppositionen tillsammans fördelat och förhandlat fram.
Få se nu, 1938! Nordkorea! Eller var det Vilhelmina 2010!!
Jag kan inte sitta kvar och medverka i denna fars utan säger till sekreteraren och kommunchefen i presidiet att jag går hem. Åker hem till familjen och begraver mig i familjefamnen med barnbarn, barn, man och familj i övrigt. Sofi och hennes små barn och Lottakarin är hemma med sin Kristofer och det är skönt att ha hela familjen omkring sig. Telefonen går varm under kvällen och jag stänger av den för att försöka släppa tanken. Under natten har rader av sms och mail ramlat in med både förvånade och förbannade människor som tycker det är för jävligt att socialdemokraterna tar sig en sådan makt att de helt kör över demokratin. Många peppar och tröstar, här är ett exempel på mail jag fått:
”Oj vad ledsamt jag läste just VK och jag tror gubbarna i inlandet håller på att bli helt galna. Jag har varit så glad att det åtminstone fanns en politiker inom Södra Lappland som hade visioner och kunnande och som det gick att diskutera framtid med och som var duktig på att marknadsföra norrlands inland. Du är bäst av de politiker vi har i Södra Lappland! Det är så vansinnigt handlat i Vilhelmina på fullmäktige så jag hoppas det blir en folkstorm emot det dåliga beteendet och att det går att göra en förändring igen så att du får upprättelse!”
 
Tisdag: Första dagen på nya jobbet där jag sorterar dokument och handlingar som jag lagt på hög. Skriver förfrågningar om kommunbesök och träffar. Pratar med människor från fjällorter som Tärnaby till kustorter som Vindeln som har samma problemställning, servicen till de som bor på landsbygden faller samman. Det är stora förväntningar på mitt jobb och jag kör igång direkt. Bokar träffar och kontaktar personer som har input i arbetet. Känns skönt att gräva ner sig i något annat och försöka släppa tankarna på det som hände igår. ( Får den här dagen ett samtal som erbjuder mig ett toppjobb i en annan kommun, kul!)
 
Onsdag: Förbereder morgondagens möte och har lunchmöte med hela gänget av sköna Centerpartiste som alla fortfarande är i chock över måndagens fullmäktigemöte och Socialdemokraterna och Lars Eliassons agerande. Åker sen mot Umeå och har ett möte med till Åsele kommun, byarådet, näringslivstjänstemän, politikerna och kommunchefen. Där presenterar jag projektet jag ska jobba med det kommande året och vi drar upp planer för hur arbetet ska ske i just deras kommun. De har gjort en hel del och det finns framtagna planer för hur lokala servicepunkter ska kunna stärkas och utvecklas. Kör vidare till Umeå då jag ska vara där tidigt imorgon torsdag. Äter middag med Johan Kling som är ombudsman för centerpartiet på Socialize, svamppasta och oxfile…mums!
 
Torsdag: Träffar EvaMay Karlsson och Thomas Westerberg vid Region Västerbotten för att diskutera hur vi ska jobba för att hålla samman länet. Vi pratar omkring Akademi Norr och Forskningsenheten. Vi kommer överens som att jobba vidare med tankarna vi luftat idag.
 Efter det så är jag med på det för min del sista utvecklingsrådet för länet där vi pratar om den kommande planen för hur länet ska utvecklas i den Regionala Utvecklingsstrategin. Den ska ut på remiss till kommuner och andra aktörer och vi jobbar igenom det underlag som ska sändas ut. Jag hr jobbat intensivt med detta och satt mig in i skrivningarna. I de grupper som arbetar så leder jag en och det är alltid bra då man har stora möjligheter att påverka utfallet och innehållet. Lyfter fram frågor som är viktiga för inlandet, för jämställdhet och för samabyarnas deltagande i den regionala utvecklingen.
Det är en bra analys med bra förslag på lösningar men det finns mycket som krävs för att få alla delar till stånd. Många vill vara med och prata tillväxt. Alla aktörer vill äga tillväxtfrågan! Entreprenörskap måste breddas för att inbegripa även nya näringar. Sen behöver man fundera på vad vi lägger in för värden i ord som attraktivitet och ekoeffektivitet. Jag tycker även att det är viktigt att vi tar med de punkter som jobbats från i NSPA Northern sparsely populated areas, för att ha en framförhållning inför nästa strukturfondsperiod. Det är även väldigt viktigt att vi jobbar aktivt för att även komma ifråga för strukturfonderna efter 2013. Därför är det så viktigt att vi redan nu riggar för hur vi ska prioritera 2014 och framåt.
Ökad inflyttning, stärkt näringsliv med att öppna upp den offentliga sektorn för att skapa tillväxt och nyttja universiteten som tillväxtmotorer diskuteras där inlandsperspektivet och kopplingen mot Norge fanns med.  
Sedan är det jobb med mitt första styrgruppsmöte med min styrelse för projektet med Länsstyrelsen, Tillväxtverket och region Västerbotten samt Länsbygderådet, politiker från några kommuner samt representanter från Ica. Vi lägger upp planer för arbetet och prioriterade områden att jobba med. Ett skönt möte med engagerade, vänliga och intresserade människor som vill något tillsamman vilket ger en enorm styrka och arbetsiver.
På kvällen träffas jag, Maud Olofsson och några andra starka kvinnor. Vi umgås, badar, äter gott och pratar både strunt och allvar samt lägger upp planer för olika områden där vi är involverade som ledare och politiker. I diskuterar inlandsinnovation och kommersiell service och bokar upp ett möte på näringsdepartementet. Pratar även om de satsningar som ska ske i Dorotea och jag försöker informera så gott jag kan om dessa satsningar. En skön kväll tillsammans med vänner. Sover över hos dottern i Umeå.
 
Fredag: Skriver minnesanteckningar från igår och sänder ut, har en träff med en av intressenterna i projektet. Åker hemåt och har ett antal telefonsamtal med involverade i serviceprojekt och i organisationer som jobbar för regional utveckling efter vägen och bokar träffar.
 
Lördag och söndag är det sista helgen med barnbarnen på länge så det gäller att njuta av dem. Natali åker iväg på ett lajv med moster Eva.
Nästa vecka ska jag jobba med en kommunikationsplan, boka träffar med de av kommunerna utsedda kontaktpersonerna i hela länet, söka kontakt med olika aktörer som jobbat med att utveckla service på landsbygd på olika sätt. Ska även träffa förhoppningsvis både Hela Sverige ska leva och Arena för tillväxt.
5 kommentarer

Arkebusering!

Av , , 14 kommentarer 45

I måndagsnatt när jag inte kunde sova efter kommunfullmäktigemötet så fick jag en vision framför mig som symboliserade dagens händelser.

Jag stod där bakbunden mot en gammal nött och flagnad tegelmur med silvertejp igenklistrad mun. Framf ör mig stod alla socialdemokraterna och vänsterpartierna och laddade sina gevär med röstlappar. KG stod framför dem med läder remmen i högsta hugg och gav order om ELD!! 🙂

 

14 kommentarer