Korrupta kommuner

Av , , 2 kommentarer 22

I morse så berättade SVT Nyheterna om en undersökning som visar att svenskarna uppfattar korruption i kommunpolitiken mer än i andra länder. De som svarat på undersökningen anser att personliga kontakter påverkar tjänstemän och politikers beslut i hög grad. Undersökningen lägger förslag på öppenhet och transparangs då det gäller ekonomiska redovisningar och att man som medborgare ska kunna begära externa granskingar av den egna kommunen.

Det här är ett hot mot tilltron till demokratin och ett dåligt betyg för kommunpolitiken. Sveriges kommuner och landsting har ett verktyg som heter medborgarbudget som gör det öppet för kommunmedborgare att både förstå och kunna få insikt i hur skattepengarna används i den egna kommunen. Det togs ett kommunfullmäktigebeslut på att Vilhelmina kommun skulle införa det verktyget. Men när S och V tillträdde raderades alla gamla fullmäktigebeslut. Så frågan är hur ledningen i kommunen ser på problemet och vad de tänker göra åt det.

Att värna demokratin och tilltron till att vi alla har lika möjligheter och villkor i samhället är ett av de viktigaste frågorna i politiken, utan demokrati är vi förlorade..

2 kommentarer

Vi ser hela landets mobilnät

Av , , 10 kommentarer 12

I dagarna så släpper Centerpartiet sin kampanj för vi ser hela landet. Det känns gött och få vara med och driva på frågorna som berör oss som bor och verkar på landsbygden. Att få lyfta frågorna tydligt är så viktigt då vi dagligen ser problem på landsbygden. Som mobiltäckningen i Klimpfjäll tex. Hörde även att det finns de som tycker att täckningen har blivit försämrad inne i Vilhelmina tätort. Hela landet ska ha tillgång till bra telefoni, bra bredband och bra mobiltelefoni. Operatörerna har ett stort ansvar att fixa det. De måste bygga ut sina nät, och se till så att kapaciteten i dem räcker till när allt fler vill använda dem allt mer. Det är det de har betalt för!

Men allt är inte enkelt, Centerpartiet och regeringen har öronmärkt mest eterutrymme i hela Europa för att bygga ut mobiltelefonin. Vi har tagit utrymmet från de gamla analoga tv-sändningarna för att bygga ut mobil telefoni och ge alla som saknar bredband rätt att få det. Har man lovat att det ska finnas täckning, så måste man också ordna det. En täckningskarta som inte stämmer med verkligheten, är falsk marknadsföring. Vi måste fortsätta att driva på och det är viktigt att man kontaktar post och telestyrelsen när det inte fungerar. Så fungerar det inte ring PTS!
10 kommentarer

Röding eller puderåkning?

Av , , 3 kommentarer 13

Vi har firat en familjepåsk där alla varit samlade i mina svärföräldrars stuga i Västansjö. Fantastiskt fint väder och många skidmil i benen.

I mitten av veckan tog vi städ och tvättdag hemma men nu är vi på plats i fjällen igen. Har tagit en lång tur med Skidoo idag där vi kört runt fjällen från stugan till Dikanäs och pitstop Hamrebys sen via Klitva,len till Kittelfjäll och vilka leder! Helt fantastiskt fina. De ideella krafter som jobbar med lederna ska ha all heder.
Så fina leder som det är nu har det nog aldrig varit, man kan ligga och pressa både i skogen, på fjället och på sjöar. Helt underbart!

Vi intog en räksallad vid Hotell Kittelfjäll sittandes ute och mös av alla skidåkare, skoterförare och hästryttare som passerade förbi.

Flera nya hus är byggda sedan påsken ifjol och Kittelfjäll växer så det knakar.
Pb och Janne har gjort ett stort jobb och har stor del i skapandet av denna destination som nu går för full maskin in mot framtiden.

Efter en apelsinpaus på Vattjom vilar vi nu ut i stugan och planerar om det ska bli rödingfiske eller boondocking imorgon..

3 kommentarer

Snackis när S annonserar

Av , , 1 kommentar 29

Ser att Socialdemokraterna annonserar i Vilhelmina Aktuellt att de lånar pengar och investerar! Och att de inte lånar till driften. Det var ju bra att S lånar och investerar, då är det ju inte kommunmedborgarnas pengar de bränner!! Eller kommunen de sätter i skuld, då är det ju den egna partiföreningen som lånar! Bra! 🙂

Nog för att vi alla vet att socialdemokraterna innehar majoriteten i Vilhelmina kommuns kommunfullmäktige och att Socisldemokraterna anser att deras lokala partiförening och Vilhelmina kommun är ett har vi nog alla förstått. Men att de nu annonserar så man kan tro att det politiska partiet lånar pengar och investerar var väl ändå att ta i.

Men kul var det! Och det lär nog bli en snackis på byn!

1 kommentar

En hållbar framtid – landsbygden i fokus

Av , , 1 kommentar 12

Här kommer en lång blogg så ni kan läsa vad som ska lägga grunden för politiken för att skapa ett hållbart land. Landsbygden är grunden försatt landet ska leva. Läs och fundera och kommentera sen vad du tycker. .

Ett rättvisare, friare och grönare samhälle.

Centerpartiet är ett värderingsstyrt parti som svara på de utmaningar som finns i hela landet, såväl i städer som på landsbygd. Vår idédebatt hämtar kraft från människors livsvillkor i hela landet.
Särskilt utsatta är människor på platser som hamnat i en negativ spiral av utflyttning, alltmer frånvarande samhällsservice och försvagade nätverk mellan människor.
Landsbygdens betydelse för byggandet av det hållbara samhället måste därför stärkas. För att öka landsbygdens attraktionskraft, krävs offensiva och strategiska beslut.
Det borde i vår tid vara möjligt att leva väl och växa överallt i vårt land och att göra det i harmoni med kretsloppet.
Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo, leva och driva företag i hela vårt land.
Att bruka och värna åkermark och skog är en betydande del i att motverka klimatförändringar.
Vi är ett grönt miljöorienterat parti som tror på att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft.
Då måste vi också på alla sätt uppmuntra och understödja skapandet av jobb i hela landet.
Alla delar av landet ska ges likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det krävs styrmedel som möjliggör en aktiv regionalpolitik.
En levande landsbygd, livskraft i hela landet, konkurrenskraftiga gröna näringar och miljösmarta
städer är nyckeln till hållbar utveckling. Sveriges förmåga att sluta kretsloppen och värna
biologisk mångfald är beroende av hållbar produktion i våra skogs-, åker- och betesmarker.

I en värld där behovet av sunda och säkra livsmedel och biomassa ständigt ökar vill vi att Sverige ges
förutsättningar att bidra fullt ut. Det svenska lantbrukets konkurrenskraft, både inom EU och
gentemot övriga världen, ska förstärkas.

Åkermarken är en begränsad tillgång som måste skyddas bättre. Med olika medel ska självförsörjningsgraden av livsmedel ökas, vilket även möjliggör ökad export av livsmedel av hög kvalitet. Centerpartiets livsmedelspolitik skapar tillgång till trygga livsmedel – närproducerade och i enlighet med djurskyddsdirektiven samt med miljöhänsyn.

Värnandet av den biologiska mångfalden måste harmoniseras med landsbygdsbefolkningens möjligheter att leva och bedriva verksamheter utan att riskera förlust av djur och annan egendom.

Skogen är en avgörande svensk exportnäring, nödvändig för grönt och hållbart jobbskapande på landsbygden, som ska ges förutsättningar att vara världsledande. Även vattenbruket är en grön näring med stor potential som måste tas till vara. Det kan såväl producera mat och biomassa av hög kvalitet som skapa sysselsättning på landsbygden.

Lantbruket och skogsbruket kan tillsammans med andra landsbygdsföretag bygga vidare på en
turistnäring som är avgörande för arbetstillfällen i många delar av landet. Genom forskning, nya
kunskaper och ny teknik kan de gröna näringarna i ännu högre grad bidra till Sveriges
ekonomisk utveckling.

Landsbygden bidrar genom sin tillväxt, tillsammans med basindustrin, till Sveriges välfärd och utveckling. För att jobb och företagande ska utvecklas måste vi ha bra vägar och järnvägar och en god digital infrastruktur i hela landet.

Politiken ska fokusera att skapa förutsättningar så att alla människor kan delta i kulturlivet. Alla medborgare ska vara en del av den digitala marknaden på lika villkor.
Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Centerpartiets uppgift är att utgå ifrån olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av landet. Det gäller såväl städer, små samhällen som landsbygd.
Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Centerpartiets uppgift är att utgå från olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av landet. Det gäller såväl städer, små samhällen som landsbygd.

Alla människor ska garanteras tillgång till sjukvård, utbildning och omsorg samt fysisk och digital infrastruktur. samt väl utbyggd utbildning. Järnvägen till samhället, vägen till huset, bredbandet till skärmen och vägen till världens kunskap – alla dessa ska vara öppna och tillgängliga för alla.

För att ett samhälle ska fungera och vara attraktivt för både boende, företag och besökare krävs en fungerande samhällsservice. Det offentliga ska garantera att en sådan grundläggande samhällsservice finns, i hela landet, nära människan. Samtidigt behöver vi stimulera och pröva nya lösningar.

Människors rättigheter ska vara tydliga, men kan tillgodoses på olika sätt beroende på var man bor och vilka förutsättningar och möjligheter som finns lokalt.

Med decentralisering som verktyg vill Centerpartiet ge varje människa och varje del av landet makt att ta itu med de egna utmaningarna.

De grundläggande krav vi ställer på välfärd och trygghet måste kunna upprätthållas, för oss är likvärdigt i hela landet avgörande. Men kraven kan nås på olika sätt och olika delar av landet kan finna de olika lösningar som bäst tar vara på de egna förutsättningarna.

Det är också viktigt att kunna utnyttja attraktiva sjönära lägen för bostadsbyggande i hela landet.

God vård i hela landet är viktig för den enskilda människan. Det är viktigt att sjukvården tar hänsyn till att människor är olika och förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet, men alla ska vara trygga med att få en likvärdig vård.

Det ska finnas bra skolor och fritidshem i hela landet.

För att öka möjligheterna till, och säkra kvaliteten, i högre utbildning behövs det en mångfald av lärosäten i hela landet, med frihet att själva utforma utbildningen, som en del av ett samhälleligt ansvar. Lokala, regionala och privata initiativ bidrar till att stärka dessa möjligheter.
De mindre högskolorna och nyare universiteten är en viktig motor för regional tillväxt genom sin nära koppling till det omkringliggande näringslivet.

1 kommentar