Järnvägar, psykisk hälsa, god och när vård och sånt

Av , , Bli först att kommentera 5

Ska vi ha nån järnväg i norr och ska personalen som jobbar med barn och ungs psykiska hälsa bli fler?

Den här veckan har vi i regiongruppen fått veta mer om arbete som pågår i länet på olika områden. Det är viktigt att vi som politiker som är de som ska strategiska beslut för framtiden håller koll på vad som händer i länet.

Vi fick träffa två sköterskor som berättade om hur de upplevs coronapandemin och hur de fått ställa om i sina jobb. De har ett tufft jobb som kräver mycket av en som människa och de har jobbat hårt. Deras bild av verkligheten borde alla som tycker att de ska ut på fest fått lyssna till.
Chefen för barn och ungdomspsykiatrin berättade om hur de jobbar för att se till att det ska vara lättare att få hjälp för de som behöver hjälp. Vi fick också höra om arbetet med god och nära vård främst ur ett Skellefteåperspektiv.

Det går att skapa utveckling även när det gäller infrastruktur. Nu jobbar regionen hårt med Botniska korridoren där Norrbotniabanan är en viktig del. Färjan över till Finland är också det en del i trafiksystemet i regionen. Förhoppningsvis kommer den igång i juni. Så det är ett viktigt arbete framåt inte minst då det gäller att säkra bärighet och underhåll av våra små vägar? Där vi har en bild och trafikverket en annan.

Dessa vägar borde bli synligare i de nationella transportplanerna.

En eftermiddag proppad med information och undrar du över något så hör av dig.

Bli först att kommentera

Män som hatar kvinnor

Av , , 5 kommentarer 5

Har läst en bok som heter ”Kvinnor och makt- ett manifest” som jag tycker att ni ska ta er an. Den beskriver på ett enkelt sätt det kvinnor idag utstår, och fått utstå genom historien, då de på något sätt utmanat makten eller tagit sig makt. Allt från att tilldelas epitet, utsättas för sexualiserande handlingar och för härskartekniker till att bli ifrågasatta på oklara grunder, från män som känner sin makt hotad..

Författaren Mary Beard beskriver på vilket sätt kraftfulla kvinnor har behandlats genom historien. Med exempel som spänner från den antika världen till dagens samhälle utforskar hon kvinnohatets kulturella bakgrund, reflekterar över kvinnors möjligheter att göra sin röst hörd i offentligheten, belyser vår kulturs tankar om relationen mellan kvinnor och makt, och visar hur ett fåtal starka kvinnor motsätter sig att pressas in i ett maskulint mönster.

Det kan handla om lokala politiker, om kvinnor som har fått jobb med höga löner eller andra sätt fått position i samhället. Det utmanar de män som inte tål att kvinnor tar plats att ge sig på dem på det sätt de kan. Kvinnor som tjänar bra eller på andra sätt får en position i samhället är en nagel i ögat. Kvinnor som inte böjer sig för trycket eller vägrar att inrätta sig i en partialkal maktordning, är de som fått utstå mest hat.

Det är ett fåtal män som tillhör den här gruppen. Men de är ändå allt för många, inte minst inom politiken.

Läs boken!

Vilka exempel ser du i din vardag? Vilka exempel sker i politiken där du bor?
Vilka är det som ger sig på kvinnor hos dig? Vad kan vi göra för att dessa män ska sluta bete sig illa?

5 kommentarer

Mer resurser för samers hälsa

Av , , Bli först att kommentera 4

För några år sedan skrev jag ett förslag till region Västerbottens fullmäktige att de skulle jobba mer med samers hälsa. Detta då samer som grupp har en sämre folkhälsa än andra i länet. Den blev besvarad och arbetet körde igång så det har pågått ett arbete tillsammans med de andra nordliga länen i detta. Idag kom ett välkommet besked att detta arbete får fortsatt finansiering.

Så här skriver Socialdepartementet på sin webb:

Den samiska befolkningen har sämre hälsa än motsvarande grupper i samhället och vården är inte jämlik. Nu beviljar regeringen Region Västerbotten 1,5 miljoner kronor under 2021 för att genom ett kunskapsnätverk utveckla en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för urfolket samerna. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett kunskapsnätverk bestående av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de samiska organisationerna är sedan tidigare etablerat för att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket. Medlen som beviljats för 2021 ska användas för att fortsätta utveckla en hälso- och sjukvård som bidrar till syftet med en god hälsa och en vård på lika villkor. Särskilt fokus i arbetet ska ligga på psykiatriska och psykologiska insatser samt åtgärder för att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet och arbetet med psykisk hälsa bland det samiska folket.

Resultatet av arbetet ska delredovisas årligen under perioden 2022–2023, senast den 1 mars, och slutredovisas senast den 1 mars 2024.”

När man engagerat sig i en fråga och ser att det händer något i den frågan som kommer att göra skillnad, då känns det verkligen som att man gjort nån nytta här i världen. Idag är en sån dag.

Bli först att kommentera

Det går att både vara medmänniska och samtidigt ha en ordningsam migrationspolitik!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är en rätt hård debatt kring vad som ska gälla då det gäller de som kommer till vårt land och som vill stanna här och bli en del av vårt samhälle. Vi i Centerpartiet kommer att fortsätta driva på för det vi tror på även då det gäller migration. Det betyder att vi i riksdagen kommer att ställa oss bakom stora delar av migrationskommitténs förslag om en ny lagstiftning som kommer att läggas fram av riksdagen samtidigt som vi lägger egna förslag i det vi tycker kan bli bättre.

De principer som är viktiga när vi ska prata om migration handlar om både ordning, reda, trygghet och medmänsklighet. Människor som flyr undan krig och förtryck måste alltid kunna få sin asylrätt prövad i Sverige. Det är därför självklart att försvara asylrätten, men också att Sverige inte ska ha ett volymmål. Vi i Centerpartiet vill också att föräldrar och barn ska kunna återförenas och få leva tillsammans som familj.

Den som kommer till Sverige måste kunna lita på att få en rättssäker asylprocess, där man bedöms utifrån den man är. Vi tycker också att Sverige behöver en migrationslagstiftning som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda. Vi tycker det är självklart att barn ska kunna återse sina föräldrar, att man får ett tillfälligt uppehållstillstånd som sen prövas och att de som vill ta hit sina anhöriga måste kunna försörja dem. Så det vi gillar i förslaget kommer vi att ställa oss bakom, i det vi inte gillar kommer vi att lägga egna förslag.

När det handlar om alla de som kom som ensamkommande så sa Centerpartiet tidigt att alla inte kommer kunna stanna. Men vi tycker att det är rätt att de ungdomar som tog chansen, har studerat hårt, levt laglydigt, lärt sig språket och som har stark anknytning till Sverige ska få en möjlighet att pröva sin sak rättsligt. Det är rimligt att man ska få en individuell bedömning som utgår från den enskildes behov, inte tillfälliga lagändringar som varken ser till individ eller håller över tid.

Så nu kommer den här frågan att fortsätta debatteras och olika partier lägger fram sina förslag så får vi se vad riksdagen till slut kommer fram till. Vad är viktigt för dig när det gäller medmänsklighet och migration?

Bli först att kommentera

Samverkan behöver stärkas mellan region Västerbotten och kommunerna.

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag skrev en motion till regionfullmäktige förra året som var uppe i debatten nu i veckan som gick. Jag menar där att Region Västerbotten bör vara den aktör som ska ha en bred överblick och kunskap om näringslivet situation och förutsättningar i länet.

Jag tycker att det finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan regionen och kommunernas näringslivskontor. Jag upplever att regionen jobbar i ett eget stuprör och att en strukturerad samverkan med kommunerna saknas. Då vi i Centerpartiet besökte Skellefteå när det drog igång med etableringen av Northvolt så kände sig Skellefteå rätt så ensamma. Jag och Carina Sundbom skrev då en insändare med titeln

Först när Skellefteå kört om Umeå kommer Region Västerbotten att vakna! (vk.se) Läs den här

Jag menar att regionen bör ta ett större ansvar för att den regionala utvecklingsstrategin och se till att den verkligen verkställs i hela länet från kust till fjäll. Det har blivit bättre sen jag skrev motionen och inte minst sen Aurora Pelli började jobba som ny chef. Det fungerar väldigt bra för de som jobbar med företagsstöd och det finns en samverkan mellan kommunchefer och politiker.

Det jag menar är att det är näringskontoren och den nivån där samverkan och strukturerat samarbete saknas. Under Coronakrisen blivit tydligt att det finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan berörda aktörer och föreslår därför att regionala utvecklingsnämnden ska få i uppdrag att utveckla samverkan med näringslivskontoren/näringslivsansvariga.

De regioner som hade en strukturerad samverkan innan Coronakrisen kom snabbt igång med ett bra arbete, de regioner likt Västerbotten har fått jobba hårt för att komma ikapp.

Majoriteten tycker att det räcker med det som görs då uppdraget redan finns uttalat i den regionala utvecklingsstrategin. Jag och Centerpartiet håller inte med!

Bli först att kommentera

Mäns våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 3

Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och nu måste Region Västerbotten se över hur man arbetar med att öka kunskaperna hos vårdpersonalen kring detta. Vi Centerpartister i Region Västerbotten har lämnat in en interpellation för att få svar på hur regionen jobbar för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer.

Vi tycker att det går för långsamt och när vi ser att samtalen till kvinnofridslinjen ökar så behöver vi gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet. Fler ska våga lämna en våldsam relation, och de som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till utsatta personer under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker. Statistiken över hur många våldsutövare som döms är oacceptabel. Fler måste kunna gripas och lagföras. SÅ har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet och därför är det nödvändigt att se över hur vårdpersonal utbildas kring detta.

Många av oss kvinnor har tyvärr egna erfarenheter av våld mot oss som kvinnor, av kvinnohat och av utsatthet utifrån kön. Många, allt för många kunde berätta om våld, utsatthet och förtryck under #Metoo.

Hur tänker du kring dessa frågor?

Bli först att kommentera

Styr eller avgå!

Av , , Bli först att kommentera 4

När jag debatterade årsredovisningen i senaste regionfullmäktige så lyfte jag att vi måste lyssna till revisorerna och våga tänka framåt. Revisorernas viktiga budskap till oss politiker är att styra och leda.

Västerbotten, Sverige och världen går igenom en svår tid. I princip alla känner någon som varit sjuk eller som drabbats av dödsfall i sin närhet. Det är ett hårt tryck på våra medarbetare i vården och högt tryck på alla våra sjukhus.

Vi hör om företagare som fått se sina livsverk gå upp i rök, på grund av något de själva inte kan rå på. Människor som förlorat sina jobb eller unga som inte får ett sommarjobb nu i sommar.

Vi i Centerpartiet är naturligtvis tacksamma att staten gått in med stöd till kommuner och regioner för de extraordinära kostnaderna som är en följd av Covid-19. Vi har också tillsammans med regeringen förhandlat fram flera krispaket under året och tänker att det behövs en ekonomisk rivstart för Sverige för att komma framåt genom krisen. Den svåra tid vi har gått igenom är på inget sätt över.

Däremot är tiden inne för att se framåt efter coronakrisen. Det är dags att se framåt och jobba för en region med både bra välfärd i hela länet och en budget i balans. Så det är viktigt att vi lyssnar till de råd revisorerna ger oss för att styra regionen åt rätt håll med viktiga politiska prioriteringar.

Utmaningarna är många liksom viljorna. Så det gäller att vi vet vart vi vill.

Bli först att kommentera

På mitt plakat: Region Västerbotten behöver ledarskap!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag kan tänka mig att, idag den första maj, så kunde det ha stått -Bättre vård! och -EN ekonomi i balans! och andra slagord om vården i demonstrationstågen, även om det är Socialdemokraterna och vänstern som styr. De brukar ju demonstrera mot sig själva. För ekonomin håller inte ihop och den politiska styrningen brister. Vården jobbar på och sliter för att hålla näsan ovanför vattnet så pass.

Revisorerna berättade vid regionfullmäktige i veckan som gick att regionen har ett verkligt bra revisionskontor. Det gör att vi har bra koll på läget då det gäller ekonomi och verksamhet även om det inte ser så bra ut rent ekonomiskt.

Ekonomin är som vanligt i uselt skick även om vi fått statliga pengar som gör att näsan hålls över vattnet. Politikens styrning och ledning är svag, de styr inte utan det är mer av tjänstemän som styr. Politiken brister i den politiska styrningen främst i hälso och sjukvårdsnämnden. Det revisorerna säger är att politiken måste ta tag i styrningen på en mer strategisk nivå. Även om tjänstepersonerna är duktiga så måste politiken ta det yttersta ansvaret att styra och leda arbetet. Revisorerna rekommenderar oss politiker att läsa missiven till de granskningar som gjorts. Där kan vi läsa oss till vad som behöver lyftas.

Du kan också läsa detta om du går in här:

Det revisorerna lyfter är att revisorernas uppdrag är att hjälpa till att göra förbättringar och visa vägen framåt. Sen är det upp till oss politiker att styra åt rätt håll.

I den efterföljande debatten lyfter Ewa-May Karlsson (hon som är gruppledare för oss i Centerpartiet i regionfullmäktige.) Hon lyfter personalen på alla nivåer, både administratörer, lokalvårdare, de som tillverkar skyddsutrustning och alla andra som jobbar i vården. Även de som jobbar i kommunerna med de äldre lyfter hon fram.

Ekonomin går plus men detta år är inte ett vanligt år. Med så stora förstärkningar från staten är det svårt att följa upp hur det kommer att se ut framöver. Hur ska vården se ut efter pandemin? Sliten personal, långa köer och ansträngd t läge. Vi behöver bli bättre arbetsgivare, att politiken ska vara med delaktiga i personalpolitiken, att omställningsplanerna inte slår fullt ut oavsett hur planerna sett ut.

Centerpartiet efterlyser ett tydligt ledarskap då det gäller produktion, administration och ekonomin.

Har du frågor så hör av dig.

Bli först att kommentera