Hur var det nu? Skulle du odla mer potatis denna sommar?

Av , , Bli först att kommentera 1

Hur var det nu? Skulle du odla mer potatis denna sommar? Ja det är fler än en gång jag hamnat i den diskussionen de senaste veckorna. Vi är nog alla ense om att vi behöver bli mindre beroende av importerad mat. Ska vi ha svensk mat i affären så måste vi också se till att det går att vara bonde, jordbrukare, odlare eller renägare.

Den svenska landsbygden och alla jordbruksmark vi har måste också användas det handlar både om att vi ska se till att vi producerar mer av det vi själva äter det är även en säkerhetspolitisk åtgärd.
Vi ser redan att matpriserna ökat utifrån Putins krig mot Ukraina.

Idag är Sverige självförsörjande på några få basvaror, så egentligen är vi helt beroende av import av mat. Vi har fått höra att hyllorna i våra butiker skulle gapa tomma efter bara några dagar vid en större handelsblockad eller störda importvägar och det måste vi göra något åt.

Vi i Centerpartiet har tagit fram en rapport på sånt som måste tas tag i nu utifrån de många utredningar som gjorts genom åren. Hela kedjan från produktion till konsument måste ses över, det behövs bättre logistikflöden, långsiktig finansiering, stärkt konkurrenskraft så att produktionen av mat kan öka och mer satsningar på personal och teknik. Det stora bekymret är att vi inte har någon myndighet som har det övergripande ansvaret för helheten när det gäller just livsmedelsberedskap.

Nedan ser du några av förslagen:
Beroendet av rysk olja och gas måste minska
• Gas- och oljeimporten från Ryssland måste klippas, samtidigt som vi behöver behålla den viktiga reduktionsplikten och sänka skatten på biodrivmedel.
• Svenska biodrivmedelsproducenter måste ges bättre villkor för att kunna öka sin produktion. För detta krävs en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor per år under 2023–2026.
• Vi vill samtidigt snabbutreda ett system där staten kan ersätta en svensk biodrivmedelsproducent skillnaden mellan det pris som krävs och marknadspriset, för att öka konkurrenskraften.
Återvinning av fosfor och kväve måste öka för att minska användandet av ryskt gödsel
• Jordbruket i Europa är idag beroende av gödsel från Ryssland och gödsel som är producerat på rysk naturgas. Vi måste göra oss av med det beroendet. Bland annat bör Sverige öka användningen av fosfor och kväve, som idag finns i det svenska avloppssystemet och kan återvinnas i stor skala för att tillverka gödsel.
• Sveriges reningsverk kan i mycket högre utsträckning utnyttjas för återvinning av ämnena. Då krävs kraftfulla etappmål till år 2030 om att återföringen av fosfor och kväve från avloppssystemen till livsmedelsproduktionen ska ligga på 70 procent för fosfor och 20 procent för kväve.
Stärk gårdars elförsörjning och öka den lokala elproduktionen
• Beredskapen för Sveriges gårdar måste öka, bland annat genom bättre kunskap om säkerhet och vad som kan göras på den egna gården vid ett större elavbrott.
• Allt fler jordbruk har investerat i gårdsnära vind- och solkraft, för att gården ska kunna få el även under strömavbrott. Nu måste möjligheterna för energilagring öka, så att vind- och solkraft kan bidra till framtida reservkraftaggregat.
• Vi måste helt slopa skatten på el från solceller, samt underlätta för samhällsviktiga producenter av livsmedel att köpa in och installera komponenter som krävs för lokal elproduktion.
Säkra tillgången till arbetskraft och kritiska insatsvaror under höjd beredskap och krig
• Vi måste utveckla arbetet med frivilliga försvarsorganisationer, som till exempel Blå stjärnan, för att kunna bemanna svenskt jordbruk i händelse av höjd beredskap.
• Vi måste också ta hänsyn till jordbrukets behov av arbetskraft under höjd beredskap om civilplikten återaktiveras.
• Det behövs ordentliga lager av viktiga insatsvaror till jordbruket, både på den enskilda gården och nationellt där näringslivet har en viktig roll.

Satsa resurser på starten i livet

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag träffade Centerpartiets regiongrupp region Västerbottens Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård. Flera områden från förlossingsskador, barn och mödrahälsovård till samordning barn och ungas psykiska hälsa. Den vård som möter barn är så viktig för hela den människans liv. Det ska vara likvärdigt och rättvist för alla i både hela länet och hela landet. Hur gör vi då det? De jobbar med många olika områden både med den vuxna och barnet.

Bemanningen på barnavårdscentralerna ser olika ut i länet. På varje 55 födda barn ska det finnas en heltids sköterska. Där ligger många barnavårdscentraler med långt fler barn per personal än den nationella normen. Det här kommer att påverkas av flyktingvågen från Ukraina där många små barn kommer att komma till oss oh till barnavårdscentralerna.
I Umeå finns något som heter Essence som jobbar med småbarnsföräldrar och deras barn för att kunna möta upp problem i tid. Det började som en liten arbetsgrupp som nu växt till en verksamhet kring barn som behöver habilitering och hjälp inom flera olika områden. Ett arbetssätt som kortar både köer och tid för utredning.

Tidiga insatser med både stöd till barn och föräldrar vore värdefullt för alla i länet. De inlandsbarn som behöver vård och stöd kan få besöka Lycksele eller bo på Barnens hus i Umeå medan man är på utredning samt att mycket av vården sker digitalt. Digitaliseringen är en möjlighet att kunna erbjuda mer jämlik vård.

Det är många som jobbat inom de här områdena som nu går i pension och det finns få som är utbildade och klara att gå in och jobba. Så det är en stor brist på kompetenser i både mödravård och barnavård liksom fasta distriktsläkare.

Västerbotten har tre besök vid barnavårdscentralerna för varje litet barn. Det skulle behövas fler såna besök under ett barns första år. Idag har alla regioner utom Västerbotten och Stockholm fyra tillfällen. Det behövs även mer vård för personer med pfykisk ohälsa under graviditet. Det skulle vara bra om alla gravida screenades för att upptäcka psykisk ohälsa tidigt för att kunna få hjälp så tidigt som möjligt.

Kvinnor signalerar att de inte vet vart man ska vända sig om man fått förlossningsskador eller mår dåligt eller har problem med amning efter en förlossning. Det är ju mödravården som ska finnas först men den kan behöva mer resurser för att kunna göra ett bra jobb.
Barnsäkert är en metod som handlar om att se vart risker finns i barnets uppväxtmiljö, som spelande, våld, ohälsa etc. Där alla som jobbar kring en person hjälps åt för att se om det finns risker runt ett barn.

Skillnaderna både mellan och inom regionerna i vilken vård som erbjuds kvinnor i samband med förlossning är stora. Vissa sjukhus följer alltid upp kvinnans hälsa efteråt, medan andra aldrig gör det. I en del regioner sker hemgång efter sex timmar, medan det i andra regioner är 2-3 dygn som gäller för en förstföderska. Förlossningsvården måste därför bli mer jämlik. Det är oacceptabelt att vissa nyblivna mammor inte får tillgång till den vård de behöver bara för att de bor i en viss del av landet.

Centerpartiet har föreslagit att ge Socialstyrelsen uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Då kan alla kvinnor, oavsett var i landet de bor, känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.

I Västerbotten så behövs det så många fler barnmorskor. Det fattas människor och det är inte jämlik vård i länet. Arbetet för en mer likvärdig förlossningsvård måste prioriteras, bättre arbetsförhållanden och även få ökade resurser, det är ändå när en människa kommer till världen som grunden för en människa läggs. Centerpartiet vill även att det ska finnas Familjecentraler i alla kommuner. vad tänker du kring detta?

Ett ärende tog närapå 6 timmar…

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens fullmäktige hölls en utbildning från Sveriges kommuner och regioner med oss ledamöter om hot, hat och trakasserier i politiken. Det är ett hot mot demokratin om människor inte vågar eller vill engagera sig i politiken, det blir en allt hårdare ton, att hot och sexistiska uttryck blir allt vanligare riktat mot kvinnor och att arméer av nättroll agerar för att skapa misstroenden, vi mot dem och skapa oro och otrygghet. Det är viktigt att politiker står upp och protesterar och inte viker ner sig för hatet eller hoten. Vi måste visa att vi värnar demokratin och dess spelregler.

Sen debatterade vi ett ärende, en motion om att stoppa rivningen av Strandvägen 8 i 6 timmar. Det var en motion som alltid hanteras så att den sänds till kommunstyrelsen för att beredas då det är så man gör enligt kommunallagen. Så blev även beslutet efter en mängd voteringar. Debatten var inte kul, såna debatter lockar inte många till att engagera sig i politiken.

Vilhelmina kommun ska verkligen göra allt vi kan för att se till att barn får gå i förskola och skola, att de som kommer kan komma ut i jobb och att de får stöd och hjälp utifrån att de har upplevt olika traumatiserande händelser. Många vet inte vart eller om deras anhöriga lever eller hur det ser ut i deras hemland. Vi kommer att ha möjlighet att ta emot 900 personer i ett första akut skeende. Det vi vet är att det kan bli aktuellt med ca 150 personer som kommunchefen redogjorde för. Det gör att vi har väldigt god beredskap då det finns nästan 70 lediga lägenheter. Det vi måste förbereda oss på är förskolor och skolor samt personer som kan språket.

Kommunen gick så mycket bättre ekonomiskt än den gjort på länge. Det är oerhört skönt för både de som jobbar i kommunens verksamheter och vi som kämpat oss igenom hårda politiska beslut. Det har tagit på men nu ser vi att vi äntligen är i balans. Mer än 21 miljoner plus 2021 där fonderna vi haft har gått verkligt bra.

Det kommer att kosta upp mot en halv miljon i ökade drivmedelskostnader utifrån de höjningar som kommit under de senaste månaderna. Vilhelmina kommun och dess bostadsbolag är räntekänsliga då de förväntade räntehöjningarna som väntas i krigets spår kan slå oerhört hårt. 1% ränteökning snabbt ökar kostnaderna. Vi måste lösa in vissa lån., binda vissa och verkligen se över lånesituationen. Så det gäller att hålla hårt i ekonomin och se till att vi klarar oss igenom krigets effekter så smärtfritt som möjligt. Vi ska samtidigt ta stort ansvar för de som flyr kriget i Ukraina för att ge dem ett bra mottagande och en bra tid här hos oss.

Vilhelmina ska införa ett näringslivsråd där vi ska kunna bolla alla möjliga frågor med företagen i kommunen. Där tycker C att det ska finnas ett eget led medan S anser att det ska skötas av kommunstyrelsen utan några avsatta medel. Vi tyckte att det var viktigt att lyfta till fullmäktige då det är en sån viktig fråga för kommunen.

Dagens roligaste beslut att ta var att avsätta pengar för att skolbarnen i Saxnäs ska få den återvinningsbod de föreslagit fullmäktige att inrätta. Mer sånt!
Vill du se fullmäktige på nätet så gå in på vilhelmina.se

Ska du odla mer potatis i sommar?

Av , , Bli först att kommentera 5

Livsmedelsförsörjningen är en viktig del av totalförsvaret och avgörande för att vi ska vara uthålliga i krig- eller krissituation. Många av oss funderar nog på hur vi själva ska kunna bli mer självförsörjande. Odla mer, tänka mer lokalt och se över hur vi prioriterar våra inköp.

Jag är glad för att vi i Centerpartiet har varit drivande region Västerbotten. för att öka andelen lokalproducerad mat, att jobba för de gröna näringarna och därmed öka självförsörjningsgraden då det ger trygghet i orostid och skatteintäkter, men jag är inte nöjd.

Vi måste jobba ännu hårdare för att öka landets och länets självförsörjningsgrad ytterligare, medan det ännu finns någon producent kvar.

Jag är djupt oroad över om vi kommer att ha mjölk- och köttproducenter kvar i Södra Lappland då lönsamheten kraftigt försämras dagligen med rusande priser på viktiga insatsvaror som diesel, handelsgödsel och djurfoder.

Det är inte hållbart att vara smågrisuppfödare och förlora 350 kr på varje levererad gris till slakteriet. Det är inte hållbart att leverera mjölk som producerats med förlust och som tvingar bönderna att lägga ned då ingen vet hur långvarigt detta blir och att inte tillräckligt snabba insatser sätts in. Hur ska någon ung våga börja med lantbruk under dessa förutsättningar?

Centerpartiet lade redan i höstas en miljard för att stötta lantbruket, då ensamma om att inse den begynnande problematiken. Nu fortsätter vi att lägga förslag som ska göra att vi även framåt ska få se in i de kloka kornas ögon även framgent och för att vi ska kunna försörja fler när livsmedelsimporten kommer att ha problem

Även om regeringen har beslutat om ett krisstöd och Centern nationellt jobbat grammet stöd så räcker inte detta. Därför vill Centerpartiet att Region Västerbotten snarast stöttar våra lantbrukare och renskötare som producerar mat med ett temporärt verksamhetsbidrag för för att minska den ekonomiska pressen för dessa så att de får bättre förutsättningar att fortsätta sin produktion.

Hur tänker du om detta?

Vad det är som gäller med massflyktsdirektivet?

Av , , Bli först att kommentera 2

Många av oss kommun och regionpolitiker undrar och försöker förstå vad det är som gäller med massflyktsdirektivet. Det är ju något helt annat än vad som gällde för 7 år sen när vi hade en stor flyktingvåg. Lagar som reglerar t.ex. hur skolgång ska se ut, vilka lokaler som är lämpade för boende, rätten till SFI och annat är inte likadant och kan dessutom komma att ändras med kort varsel.

Jag har försökt sammanfatta vem som har ansvar för olika saker:
Boende: Migrationsverkets ansvar, som de kan be kommuner om hjälp. Nu använder Migrationsverket de kommuner där de har avtal. De söker även boenden i anslutning till dessa kommuner i första hand. Man diskuterar dock att föra över det till ett kommunalt ansvar i högre grad.
Skola och förskola: Kommunalt ansvar
Vård som ej kan anstå: Regionalt ansvar, det betyder att vaccinering måste ske snarast då bara 32% av Ukrainas befolkning är vaccinerade
SFI: Ingens ansvar, här behöver vi lita till studieförbund och föreningar som kan hjälpa till med språk
Fritidsverksamhet: Kommunalt ansvar
Jobbsökande: Individuell rättighet, ligger ganska delat mellan kommuner och arbetsförmedlingen

Fores har en hel förmiddag om flyktingmottagande från Ukraina som gav många svar på de frågor jag hade. Du kan lyssna till det här;

Programmet såg ut såhär och missa inte första kvarten där kom mycket fakta.

Block 1
08.45 Anna Lindblad, biträdande rättschef, Migrationsverket.
09.00 Minna Ljunggren, stabschef, Svenska Röda Korset.
09.15 Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate, UNHCR.
09.30 Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska Institutet, tidigare kulturattaché i Moskva.
09.45 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).

Block 2
10.00 Fredrik Lundvall och Per Lundgren, Invandrarindex, presentation av nyligen genomförd studie med ukrainare i Sverige.
10.15 Aljona Sandgren, Ukrainska Alliansen.
10.30 Jasenko Omanovic, riksdagsman (s), ledamot OSSE, ordförande i 5i12-rörelsen.
10.45 Sofia Rasmussen, policyrådgivare inom migration, Rädda Barnen.
11.00 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).
11.15 Paus

Block 3
11.30 Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia, tf kanslichef för Delmi (Delegationen för Migrationsstudier).
11.45 Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola).
12.00 Solvig Ekblad, Leg, psykolog, adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet.
12.15 Jonas Andersson Schwartz, docent och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.
12.30 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).
12.45 Avslutning

Medmänsklighet och ansvarstagande är viktigt för människor i världen just nu

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är högtryck i politiken och i riksdagshuset och många möten dygnet om för att diskutera fram de bästa lösningarna. Det är en dramatisk och oförutsägbar situation som ingen av oss riktigt kan ta in eller förstå. Det är väldigt mycket som sker på nationell nivå då det handlar om att hantera en mängd olika frågor och akutlägen som dyker upp. Kriget i Ukraina har ställt mycket på kant.
Vi behöver stärka vår egen försvarsförmåga, se till att det finns livsmedel, bränslen och energi. Ingen av oss vet vad som kommer att ske men Sverige ska stå väl rustade. Försvaret måste stärkas och det måste ske nu, pengar till försvaret måste in redan detta år. Centerpartiet driver på för att stärka vår försvarsförmåga och de priser som skenar i krigets spår ska även de hanteras.

Det andra är att hantera antalet flyktingar som är på flykt. Ett barn per sekund blir flykting i världen just nu. Det är en utmaning även för kommuner som förskolor, skolor och boendeplatser men också för regioner att se till att vaccinationer kan göras då det inte vaccinerats på samma sätt i Ukraina som hör hos oss. Igår var det ett möte med Ukrainas ambassadör som säger att de som flyr nu inte ser sig som flyktingar utan de är på tillfälligt besök och ska hem så fort det är säkert. De ska tillbaka och bygga upp sitt land. Det betyder att det både kan bli långvariga boenden men även kortsiktiga.

Kriget slår hårt även hos oss främst mot prisökningar som slår hårt mot landsbygden, jordbruk, skogsbruk och transportnäring. Flera företag kastar in handskarna och ger upp. Det lönar sig inte att fortsätta. Centerpartiet är konstruktiva och tar ansvar i kristider och har varit med att få fram stöd till Ukraina, försvaret, stöd till bönder och i Natofrågan. Vi är ett parti som agerar ansvarsfullt och inte drivs för att ta billig politiska poäng. De förslag vi lägger fram ska fungera.

Innan kriget sa C att vi ska slopa skatten på biodrivmedel, kraftigt höja resebidragen, nödmiljard till bönder, öka biodrivmedelsproduktionen och sänk skatten på förnybara drivmedel. Vi ser att oljepriset är nu tillbaka på samma pris som före kriget dock på extremt höga nivåer. Många påverkas hårt av detta. Blir det nån vårsådd, ska jag likt Vanja i Malgovik slakta ut besättningen? Hur kommer priset på mat att se ut framöver?

Det som behövs nu är genomförbara förslag som går att få igenom i riksdagen. Partierna måste samlas sig och komma ut med pengar till de branscher som behöver det nu.
Regeringen är alldeles för saktfärdiga. Det måste till beslut NU! Bönder, och åkerinäringen som funderar på vårsådden slakt eller att ställa sina fordon måste få besked.

Kvinnor står rakryggade

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag den 8 mars det den internationella kvinnodagen. Jämställdheten i Sverige har kommit långt liksom i många andra länder men jämställdhet har inget land ännu nått. Därför måste kvinnor stå upp för andra kvinnor och kämpa för att alla kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män.

Min mamma är en stark förebild för mig ständigt kämpande för det som är rätt. Hon visar vägen för mig, mina barn och barnbarn.

Jag hoppas kunna vara en förebild för mina efterkommande. Att jag aldrig gav upp, aldrig lade mig platt, aldrig krökte rygg även när män gjorde allt för att knäcka mig så stod jag där med rak rygg för det som var rätt.

Sen den dagen som elevrådsordförande då mannen tryckte upp mig mot en korridorvägg i kommunhuset, tills när mannen tog fram en fallos under kommunstyrelsemötet, till att hotas att bli uppremmad i fullmäktigedebstten, till att beslut jag ansvarat över överklagas in absurdum, till påhopp i media och i bloggar så lovar jag att stå pall, stå kvar och aldrig ge efter för män med makt som vill knäcka, kuva och bryta ner.

Fler satsningar på infrastruktur i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tillväxt, inflyttning och framtidstro präglar Västerbotten med en stor tillväxt både inom grön energi och i fjälldalar där besöksnäringen växer stort. Det är hög tid att även Trafikverket inser det och slutar med sin styvmoderliga behandling av norra Sverige och Västerbotten.

Centerpartiet i regionen har lämnat in ett remissvar på ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur som hanterar järnväg och europavägar. Den nationella transportinfrastrukturplanen är den som pekar ut var Trafikverket ska satsa som nu har varit ute på remiss till kommuner, regioner, företag och andra.

I det förslaget så finns inte ett enda projekt i Västerbotten med i planen! Ja, jag blir provocerad!

Tre europavägar passerar Västerbottens län, E45, E4 och E12. Alla är i undermåligt skick och det finns bara några korta sträckor med mittseparering. ett krav för att kunna hålla högre fartbegränsningar. Det är ett rimligt krav att en europaväg håller god standard och att man ska kunna få köra 100 km i timmen på de långa sträckor som det handlar om. (inte genom byar och tätorter förstås)

Centerpartiet i Västerbotten anser att Bottniska korridoren och Norrbotniabana är av oerhörd stor vikt för norra Europa och borde lyftas av Trafikverket. Inte minst utifrån det säkerhetspolitiska läget i framtiden. Vi tycker också att en upprustning av Inlandsbanan skulle kraftigt stärka det svenska transportsystemet och lösa mycket av den trängsel som idag finns på stambanan.

Västerbotten är ett norrlandslän som har en verkligt hög tillväxt. Både inom besöksnäring och industri görs stora investeringar som borde speglas i Trafikverkets prioriteringar. Även om det finns med satsningar för Skellefteå så borde det funnits med mer då det är mer än så som behövs utifrån allt som händer där är märkligt.

Vi i Centerpartiet vill även uttrycka vår besvikelse över att Trafikverket inte presenterar en plan för underhållsskulden, på speciellt det finmaskiga vägnätet, trots regeringens löfte om satsningar på vägar hos oss i inlandet. Standarden på det finmaskiga vägnätet är av stor betydelse för att kunna leva, bo och verka i hela landet. Det finmaskiga vägnätet har också stor betydelse som matarvägar till huvudstråken när det gäller inlandets och den kustnära industrins råvaruförsörjning.

Centerpartiet vill se en ökning av de anslag som tilldelas de regionala länsplanerna för transportinfrastruktur. Under de senaste planeringsomgångarna har anslagen till länsplanerna varit mer eller mindre oförändrade (preliminär ökning för perioden 2022-2033 är ca 10 procent för Västerbotten) samtidigt som behovet av och kostnaderna för infrastrukturåtgärder ökat kraftigt.
Tänk om och tänk rätt. Norra Sverige och Västerbotten är ett globalt fönster för grön tillväxt och det behöver även Trafikverket prioritera.

Hur tänker du kring Trafikverkets prioriteringar?