Marianne Johansson, Mosekälla

Ersättningsskillnader mellan skidspår och skoterleder!!

Av , , 7 kommentarer 23

Jag har haft en debatt i Storumans kommunfullmäktige med vårat kommunalråd Tomas Mörtsell, efter en interpellation som min partikamrat och kamrat Bengt-Göran Burman ställt, om varför kommunen, i sina försök att tillskapa lagliga allmänna skoterleder, vägrar ersätta markägarna för intrånget, och därför på grund härav också alltid misslyckats?!  Vi avslutade debatten på KF i april med att jag ställde en enkel fråga, där jag ville veta varför man ersätter markägare för skidspår och inte för skoterleder?

Svaret från Tomas Mörtsell lyder ” Skillnaden är bl.a att skidspår har en bredare målgrupp, en annan teknisk standard, ligger tätortsnära och används förutom av det rörliga friluftslivet också i bl.a skolans verksamhet” Vidare så kan han inte heller se att det är kommunens sak att ansvara för skoterleder!

När lagliga allmänna skoterleder väl är tillskapade, så kan kommunen överlåta skötsel och underhåll till ex den lokala skoterklubben, men kommunen eller Länsstyrelsen är de enda myndigheter som kan stå som huvudmän! Dessutom  nu har vi inga lagliga allmänna skoterleder här i Storumans kommun ovan odlingsgränsen, och dessa ska tillskapas i ledning av kommunen, ingen annan har mandat till detta! Det är högst oroväckande att vårat kommunalråd så skoningslöst vänder ryggen åt turismbranschen i Hemavan Tärnaby, vars verksamhet i mångt och mycket baserar sig på just skoterturism! Riksdagens tänkande om hållbar utveckling av skoterleder i vår fjällvärld, går ut på att kommunerna som huvudmän, tillsammans med bofasta, näringarna och skoterklubbarna, ska skapa skoterleder, detta debatterades och beslutades redan 1996-97, och vad har hänt i Storumans kommun? Ingenting!! Och en stor orsak till detta är att Storumans kommun tror att man kan använda andras mark gratis för turismen, eller vad syften än må vara! För att vi ska kunna fortsätta med och utveckla skoterturismen, måste vi skapa lagliga allmänna skoterleder, eftersom besökare inte har någon laglig rätt att köra skoter här annars! Det finns ingenting som heter fri skoterkörning generellt i Svensk lagstiftning! Skoterleder är heller ingen ”Service som markägarna ställer upp med till turisterna” som en kvinna på polisen uttryckte det till mig!

Vi måste ha allmänna skoterleder och det får vi bara genom samråd mellan berörda parter och kommunen, och erbjudande om rimlig ersättning till berörda markägare!

Jag ska fortsätta slåss för det till hösten, men nu tänker jag ta sommarlov!

7 kommentarer

Skoterkörning igen!

Av , , 1 kommentar 24

Jag sitter här med en dom som avkunnades i Östersunds tingsrätt i maj 1994, den gäller skoterförbud på en privat fastighet i Jämtlands län. Förhandlingarna bordlades i ett år i väntan på regeringens enmansutredning om skoterkörningens konsekvenser på jord och skogsbruk, därefter dömdes svarandena till vite om 5000 kr om man utan markägarens tillstånd körde skoter på dennes mark. Man fick också stå för rättegångskostnaderna.

I enmansutredningen som domen grundas på, fastställs faktum att ”rätten att färdas i skog och mark har aldrig sträckt sig till trafik med motordrivna fordon” och att snöskoterkörning på privat mark strider mot bl a brottsbalken, ”tagande av olovlig väg”

Ja har också läst igenom betänkandet ”Hålbar utveckling i landets fjällområden” När man läser detta betänkande, inser man att det finns många viljor att reglera skotertrafiken ännu hårdare, än vad den faktiskt är i dag. Flera motionärer vill att skotertrafiken endast ska få vara målinriktade. Enligt några motionärer tas problemen kring markägande och Allemansrätt upp som ett motiv för en mera långtgående reglering, men här konstaterar man att det redan finns ett stort antal bestämmelser som reglerar rätten att färdas med terrängmotorfordon och att någon ”allmän färdselrätt för körning i terräng med sådana fordon inte kan anses föreligga”

Man tycker också att skotertrafiken ska regleras med skoterleder i de olika kommunerna, genom samråd med markägare, olika näringar och intresseorganisationer och kommunen. Om man kan sköta det så behövs ingen inblandning av Länsstyrelserna, och det tackar man ju för. Man berör också kraftigare restriktioner mot bullrande maskiner, efektpipor, och störande trafik. Det föreslås också att Länsstyrelserna ska anställa naturvakter, som hjälper Polisen att bevaka skotertrafiken.Jag vet då inte av att det anställts några sådana? Man säger också att detta betänkande och förslag bör följas upp, och om man inte lyckats skapa ordning med de små ändringar som här föreslås som ex förarbevis, förbud mot körning på jordbruksmark, man får alltså inte anlägga skoterled där, och förbud för körning på enskilda vägar… så finns det anledning att se över en restrektivare lagstiftning, ex målinriktad körning. Detta skulle förståss vara riktigt illa för Tärnafjällen, där skoterturismen i dag utgör en stor och viktig inkomstkälla! Skoterturismen är viktig för kommunens ekonomi, hur skulle Storumans kommun överleva utan skoterturismen? Det är lite vågat att bara förlita sig på att gruvan i Rönnbäck ska rädda oss! Och vi har väl skyldigheter mot kommande generationer också. Men vad har kommunen hittills gjort i denna fråga? Ja till att börja med säger man åt markägarna att någon ersättning för markintrånget får ni inte! Vilket kan strida mot regeringsformen 2:18, som säger följande: ”Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna, eller till någon enskild genom expropiation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”  Kommunen säger då att ingen markägare tvingas att ha en skoterled på sin mark, sant så, men hur många markägare skulle acceptera att gratis upplåta mark till en skoterled , om man förstod fullt ut att man istället kan stänga sina marker för turistskotertrafiken, och att polisen har en skyldighet att bevaka att skoterförbudet efterföljs? Jag tror att det finns markägare som helt klart känner sig tvungna att gå med på kommunens villkor. Med Kommunens förfarings sätt riskerar vi också att få ett väldigt begränsat skoterleds system, som kanske inte lockar turister?

Jag önskar att vi istället haft de samråd som dessa utredningar och betänkanden förespråkar, att vi erbjuder markägarna ersättningar och på så vis erkänner dem som sakägare, att vi har ett brett stort och välpreparerat ledsystem som lockar skoterturismen hit, och som gör det värt att betala en slant!

Regeringen har också, redan i slutet på 1990-talet, betalat ut pengar till kommunerna för igångsättande av skoterledsystem, vad användes de pengar till i Storumans kommun?

Storumans kommun måste börja se betydelsen av skoterturismen, och verka för att behålla och förstärka den!

1 kommentar

Skoterleder i Tärnafjällen?

Av , , 21 kommentarer 39

Visst ska vi ha skoterleder!

Det finns ett generellt förbud mot motorfordon i terrängen i Sverige, för annat ändamål än jord och skogsbruk. Det finns ingenstans i någon lagtext skrivet någonting om frikörning! Detta är det första och det viktigaste som Länsstyrelsen, kommunen, Naturvårdsverket….. bör ta fasta i när man ska anlägga lagliga allmänna skoterleder. Det finns ingen anledning att som markägare tro att man ska få bort okynneskörningen på sin mark, genom att upplåta någon del för skoterled, om besökarna ändå tror att de har rätt till ”frikörning” Det är dags nu att styra upp all körning med motorfordon i terrängen, efter den lag som vi faktiskt redan har! Vi ser också hur körning med fyrhjulingar i terrängen ökar sommartid. Det måste gå att få det att fungera med turismen och naturen och den bofasta befolkningen, och andra näringar.

Jag vill här understryka att jag är positiv till skoterleder, jag har aldrig påstått något annat, även om jag anklagas för det. Turismskotertrafiken är viktig för vårat område, MEN den ska följa lagen! Och det är här jag menar att myndigheterna och skoterorganisationerna ska se till att gällande lagstiftning följs, och att folk fattar vad som verkligen gäller! För nu kör folk som besöker detta område på skoter OLAGLIGT!

Det är i detta vi måste börja, gå ut från roten. Sedan ska förhandlingar ske mellan kommun/ Länsstyrelsen med markägarna där man ska diskutera ersättning till markägaren och andra villkor som ska gälla. Sedan måste myndigheterna styra upp bevakningen av att besökarna håller sig på dessa skoterleder. Det måste bli ordning och reda på skotertrafiken, vi har ju lagar, dessa ska vi följa! Det måste gå att leva och bo här, och samtidigt satsa på skoterturism! Vi måste kunna ta hänsyn till bofasta, besökare, djur och natur!

Alternativet är att vi slopar skoterturismen! Ett dåligt alternativ om du frågar mig.

Vi hade ett bra möte med markägare och kommunen i Tärnaby här före Jul. Vi markägare var, som jag uppfattade det, överens om att vi ska ha skoterleder, och att markägarna ska ersättas… Jag vill sluta här med att tacka Östen Carlsson för initiativet till detta möte, låt oss ha fler sådana….

Gott slut och ett riktigt Gott Nytt År på er allihopa!

21 kommentarer

Storumans kommun och likställighetsprincipen!

Av , , 7 kommentarer 22

I Storumans kommun tillämpas likställighetsprincipen! Eller…….

Likställighetsprincipen innebär att kommuner och Landsting inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.

Vad är då sakliga grunder? Ja, beslut som omfattas av lagar förståss, ex får kommunen betala ut försörjningsstöd till enskilda hushåll som är i behov av det. Direkta gåvor eller andra transaktioner från kommunen, som medför att enstaka individer, eller företag får en ekonomisk vinning som inte övriga kommunmedlemmar eller konkurrenter får ta del av. Exempel på sådana möjliga brott mot likställighetsprincipen är om kommunen avstår att kräva in en fodran, eller att en kommun riktar en upphandling mot en viss aktör genom snäva formuleringar i upphandlingsvillkoren, eller att man tar ut priser som understiger marknadsvärdet vid ex privatiseringar eller försäljning av kommunal egendom. Effekten blir ju att vissa gynnas ekonomiskt framför andra, och att kommunens gemensamma tillgångar överförs till enskilda.

Inte så svårt att förstå, vad jag undrar över är om likställighetsprincipen övergriper andra lagar som ex äganderätten? Kan Storumans kommun begära att jag som markägare ska upplåta mark för  bredband och/ eller skoterleder utan skälig ersättning?

Storumans kommun kräver i alla fall detta, med hänvisning till likställighetsprincipen, ingen annan markägare ersätts! Har man pratat ersättning med någon? Hur ska vi kunna leva av turismen, om vi inte ens kan få ersättning för att vi upplåter våra marker till skoterleder? Att jag som markägare självmant upplåter min mark gratis för olika användningsområden är väl helt okej, men blir det då en likställighetsprincip? Visst måste den första frågan i förhandlingen om ett markavtal gälla en skälig ersättning? När det gäller bredband, är det dessutom så att markägaren själv inte kommer att kunna nyttja det! För då gäller likställighetsprincipen enligt följande, kommunen drar bredband i ”vissa” dalgångar och ”vissa” kvarter, medan andra får stå för kalaset själva!

Tycker någonstans att det känns som att Storumans kommun inte riktigt förstår sina egna principer?

I övrigt, ha en trevlig Advent på er alla!

 

7 kommentarer

Laglig rovjakt??!

Av , , 9 kommentarer 48

Det kom lite snö natten till fredag, men inte så farligt här hos oss, det var nog värre i inlandet, det kom liksom från det hållet.

Älgjägarna drog till skogs i går morse i spårsnön, men dom säger att älgen står stilla på första snön. Tycker väl att det är onaskelit?

I natt var det – 6 grader, kallt för jägarna i morse

Frågan är ju om det finns kvar nån älg att jaga?

Samebyarna har ju nämligen utövat sin rovjakt under tiden som kronlagen inte fått jaga, med undantag för några dagar i brunstuppehållet.

Ortsbo jägarna, som BETALAR AVGIFTER för att få jaga på ”statens” mark, får sitta och se på medan samebyarna tömmer markerna på älg!! Ortsbojaktlagen har 16 dagar som de får jaga älg på marken som Staten påstår sig äga, och man betalar b l a en intrångsavgift till samebyn för det! Under dessa dagar, plus ända till, om det är sista januari, med undantag för brunst uppehållet, jagar samebyarna. Och de får skjuta ett 40- tal älgar plus kalvar, medan ortsbojaktlagen får skjuta allt mellan 1- 6 älgar plus kalvar. Med rekogniserings hjälp, drar samebymedlemmarna iväg, och förstör jakten totalt för många betalande ortsbojaktlag!

I ortsbojaktlagen ingår samer som inte ingår i samebyarna, och övrig ortsbefolkning.

Ortsbojägarna måste göra godkända skjutprov innan jakt, inget fel med det, om det inte vore för att ingen frågar efter det när det gäller samebymedlemmarna, eller deras ”gästjägare”!! Appropå gästjägare, så måste ortsbojaktlagen meddela dessa till Länsstyrelsen, något som inte sker med samebyarnas Gästjägare!

Våra barn, som tvingas flytta från kommunen för arbetets skull, får inte jaga kvar på sina förfäders marker! Samebymedlemmarnas barn riskerar inte det. Nä, samebymedlemmars släktingar från andra trakter kan komma hit och jaga, trots att de inte har någon giltig anledning!

För samebyarna handlar denna rovjakt om att tjäna så mycket pengar som möjligt! Långt ifrån urspurngsfolksmässigt!

Och allt detta sker med Länsstyrelsens och riksdagens goda minne

 

 

9 kommentarer

Rättigheter eller inte!

Av , , 6 kommentarer 47

Hovrätten för övre Norrland, har friat den renägare som tidigare i tingsrätten dömdes för jaktbrott och vapenbrott, i jaktbrottsfrågan.

Hans advokat Lisa Länta är mycket nöjd och säger att ”det är viktigt att de här viktiga principerna för samebymedlemmars jakträtt fastslås och verkligen uttrycks i en Hovrättsdom.”

Renägaren har jagat på den såkallade ”dubbelregistrerade marken” det vill säga mark som både samebymedlemmar och markägaren får jaga på. Dubbelregistreringen av den privata marken har handhafts av Länsstyrelsen i västerbottens län, som också villkorat jakten med att samebymedlemmar måste komma överens med den private markägaren för att få jaga på denna mark. något som nu Hovrätten menar inskränker på samebymedlemmens jakträtt på ett otillbördigt sätt.

” Det här visar på två fullgoda jakträtter” menar Lisa Länta och att samebymedlemmar ”inte behöver vara beroende av markägarens goda vilja för att få jaga på den dubbelregistrerade marken”

”Hovrättens dom betyder att samebymedlemmars jakträtt omfattas av grundlagen för egendomsskydd” menar Lisa länta.

Jag har inte läst domen, utan utgår från vad som sägs och skrivs i sameradion, och på deras hemsida. Kanske får jag en annan infallsvinkel när jag läst domen, då återkommer jag.

 

9§ rennäringslagen  Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Älgjakten är annan ekonomisk verksamhet! Man skjuter älg och säljer, och har nyligen försökt roffa åt sig mer av ortsbojaklagens marker för att öka sin älgtilldelning, ”eftersom inkomsterna av jakt är av stor betydelse för de enskilda renskötselföretagen” enligt deras egna ord.

25§ Medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna när renskötsel är tillåten där. första stycket äger motsvarande tillämpning på medlem i sameby som tillfälligt uppehåller sig inom annan samebys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel.Han får dock jaga och fiska endast för sitt uppehälle.

31§ sameby eller medlem i sameby får ej upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten.

2 Kap Jordabalken om urminneshävd. det är urminnes hävd där man någon gång fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och obehindrad besuttit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komna äro.

Det finns inskränkningar i äganderätten enligt jordabalken. Ibland beroende på ägarens medgivande, eller genom nödrätt, expropriation, rekvisitation, kreatursjuka, betryggande av skogens återväxt, jordägarens jakt och fiskerätt är inskränkt till tiden och sättet för jakten och fisket, Till skydd för skada av hemdjuren kan ägare bli skyldig att sätta upp stängsel vid ägogränsen och inskränkningar i ägorätten kan också göras av byggnadslagen, hälsovårdsstadgan, brandstadgan. Ingenting om att rennäringslagen ska inskränka på äganderätten?!

Jag är ingen jurist, men ändå läskunnig! Det enda ”hål” jag finner för att förklara den här domen är just att jakten bedrivits på den ”dubbelregistrerade marken” Men jaktlagen säger ändå att ”jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara” Och visst utsätts man för fara när man som jägare eller av annan anledning vistas i sin skog, utan att veta om andra jägare på marken!? Säkerhetsfrågan verkar helt förbigången, och det känns som att man är förhindrad att vistas i sin skog på grund av säkerhetsrisker, hela september, och det måste helt klart vara ett brott mot egendomsskyddet, men även den så viktiga allemansrätten?!

Dubbelregistreringen beslutades av länsstyrelsen i västerbottens län, och har genom åren fått mycke kritik för såväl skade riskerna, som för kränkandet av den privata egendomen! Och på något sätt har den här dubbelregistreringen, som jag anser egentligen funnits på privat utmark, ända sedan Avvittringen, där markägarna och renägarna angetts rätt till både jakt, fiske och bete gemensamt, också helt felaktigt kommit att innefatta privata inägomarken?! Det blir väldigt fel när man även hävdar denna rätt på inägorna! Och som jag ser det så är dubbelregistreringens syfte endast att ”stjäla” mer mark från markägarna! För varför finns dubbelregistreringen annars? Den behövs ju inte, jakträtten är ju redan reglerad i avvittringen, jaktlagen, jordabalken, rennäringslagen? För mig är det självklart att samebymedlemmarna jagar och fiskar för sitt uppehälle, när de vistas i ett område där de har rätt att bedriva renskötsel. Men de har ingen rätt att som nu, genom massjakt skövla älgbeståndet för egen ekonomisk vinning på samebyns rättigheter!! Jag har svårt att se att äljakten faktiskt ingår överhuvudtaget i samebyns jakträtt? Se hur älgjakten hanteras i Norge! Och vi ska komma ihåg att Norge och Sverige har varit i union, med samma grundlagar! För att jaga älg bör samebymedlemmar ingå i ortsbojaktlagen, det finns ingenting som stödjer någonting annat. Dessutom drar man med sig ”utvalda vänner” som får exklusiva rättigheter som andra bofasta nekas! Och rätten till denna hanteringen går inte att finna i någon lagtext, tvärtom, här sägs raka motsatsen! Allt sammantaget skapar konflikter och ilska bland den bofasta befolkningen, och redan i dag ”bojkottas” samebyvännernas verksamheter av alltfler bofasta. Vi kanske ska vara glada så länge det stannar härvid?

Jag anser att Avvittringen för Lapplandsfjällen i Västerbottens län är unik, där våra förfäder verkligen tänkt till, och givit varandra möjligheten att leva här, vad man än hade för näring! Och det kanske inte var så märkligt när grunden i alla näringar utgjordes av en samisk befolkning?! Naturligtvis ville man låta sin släkt leva vidare här, oavsett vad de gjorde för att överleva!

Det är dags att vi upprättar denna överenskommelse och tar våra rättigheter och skyldigheter i bruk!

Det är också på tiden att vi får ett kontrollorgan för våra domstolar, så att domarna följer de skrivna lagarna istället för politiken! Det har man i andra länder, och det behövs verkligen i Sverige, för detta skapar bara förvirring, kaos och ilska, och kan leda till anarki och rena farligheter, och det vill ingen!

Jag har nu läst domen och gör därför en uppdatering. Jag konstaterar än en gång att jag inte är jurist, men den enda frågan som jag kan se berörs i domen är ju frågan huruvida Länsstyrelsen kan sätta vilkor på att samebymedlemen ska komma överens med markägaren innan han jagar på den dubbelregistrerade privata marken! Jag kan inte se att samebymedlemens jakträtt har behandlats överhuvudtaget?? Vad är det jag missar…….Brottet mot vapenlagen har han dömts för, men kom väldigt billigt undan.

6 kommentarer

Ett ödesval!

Av , , 1 kommentar 11

På söndag går vi till val i Sverige, och just nu pågår flera politiska debatter runtom i vårat land. Den ene politikern och förståsigpåaren klokare än den andra! Det dribblas med siffror hit och dit, siffror som ofta är svåra att hålla koll på…….Alla politiker säger sig vilja göra allt för vården, skolan, omsorgen, jobben, för den som faktiskt inte är så intresserad, kan de låta väldigt lika, och vara svåra att skilja på. Jag har varit politiskt intresserad sedan grundskolans högstadium, och det var min SO- lärare, som själv var Folkpartist, som fick mig att bli det! Han är faktiskt en av de bästa lärarna jag någonsin haft, och ska ha stort tack för att han väckte mitt politiska engagemang! Och jag blev tillslut Vänsterpartist!

Jag växte upp i ett starkt Socialdemokratiskt hem. Både min pappa och farfar var övertygade Socialdemokrater, så om de levat i dag hade de röstat Vänsterpartiet! För det är så det är, en riktig Socialdemokrat, som varit med och byggt landet, och tror på de värderingar som en gång styrde Socialdemokratin att bygga den välfärd som Alliansregeringen i dag monterar ner, bit för bit, ja, den Socialdemokraten röstar i dag på Vänsterpartiet, det enda parti som vågar, vill och kan bevara och bygga vidare på vår välfärd!

Jag kan se min fars och farfars bekymrade och ledsna miner när Stefan Löfven, och andra i den Socialdemokratiska partitoppen, stäcker ut händerna mot Centerpartiet och Folkpartiet i ett försök att få till ett samarbete efter valet! Det kan vara det som stjälper vår möjlighet att byta regering på söndag, besvikna Socialdemokrater, som inte vill och vågar se Vänsterpartiet som ett det självklara valet, utan i stället väljer att inte rösta?!

Jag hoppas att det blir ett regeringsskifte på söndag, och jag hoppas vi får en regering där Vänsterpartiet ingår! Vänsterpartiet behövs i en rödgrön regering.

Om Alliansregeringen får fortsätta fyra år till, var är då vården, skolan, arbetslösheten efter dessa fyra år? Och vad har det gjort med människorna och miljön?

Sverige är nu ett land på väg bort från trygghet, medmänsklighet och värme, till kyla, missunnsamhet, misstro, rasism och girighet!

Pengarna styr allt ifrån synen på medmänniskor, viljan att betala skatt och hjälpa andra, till att bevara miljön. Det är pengar som gör att skogen skövlas, att gruvor tillåts öppnas och förstöra miljöer för andra och framtida näringar. Ingenting ska bevaras, inget långsiktighetstänk och inte en tanke på vilken värd barn och barnbarn ska leva i! Det är här och nu, roffa åt dig så mycket du kan………

I stället för att via skatter hjälpa varandra, ska vi sparka på varandra och klara oss själva! Vi ska arbeta ihop än större förmöghenheter till de som redan har allt, och själva ska vi leva i otrygghet på jobbet och i välfärden. Det är detta Alliansens politik har lett till, och om dom får fortsätta, kommer att leda till. Ännu har inte alla fått känna på det, men var så säker, med en fortsatt Alliansregering, kommer fler och fler att bli tvungna att se att på en vanlig lön, har man inte råd att leva i ett samhälle, där skatteintäkterna krymper, och delas ut som bidrag till de som inte behöver det! Under de här 8 åren har Sveriges 8 rikaste familjer blivit ännu rikare, det är de som styr Sverige, ska vi låta dem fortsätta med det? På söndag får vi svaret.

 

1 kommentar

Politiken i Storuman!

Av , , 1 kommentar 17

Jag måste faktiskt le lite för mig själv. Såg just Västerbottens Nytt, och där var kommunalrådet Mörtsell intervjuat om den positiva framtiden i kommunen, sedan intervjuade man ”oppositionen” Karin Malmfjord, och hon var lika positiv! Ja, vi har faktiskt anledning att vara optimistisk, men inte med den ledningen och den oppositionen! Vi måste ta tillvara möjligheterna och utveckla, det görs inte nu…

Nu ska ju kommunen ”driva” all verksamhet, utom den man enligt lag är ålagd att driva, och både ledning och opposition är löjligt överens! Så överens att medborgarna tror att kommunen styrs av Centern och Socialdemokraterna!

Vi har haft en period nu där vänsterpartiet inte suttit med i en enda nämnd, det märks! Vänsterpartiet behövs i kommunpolitiken, Vänsterpartiet är det enda ”oppositionspartiet” i kommunen! Vänsterpartiet gör skillnad!

1 kommentar

Supervalåret, Lennart, Elisabeth, Sossar å Allians!

Av , , 1 kommentar 8

Lennart Holmlund var häromdagen jätte nöjd över att feministiska Vänsterpartiet var så dåliga med kvinnlig representation i KS i lamdets kommuner! Ja, visst är det trist! Jag ser gärna fler Vänsterkvinnor i kommunstyrelser över hela landet! Men jag är ändå inte särskilt orolig, eftersom feminism inte sitter i könet, och Vänsterpartistiska män ÄR sanna feminister! Jag skrev det i en kommentar till Lennart,men han tog inte in det!

Elisabeth Björnsdotter Rahm har skrivit ett blogginlägg som jag också komenterat,men som hon inte tagit in. Hon frågar ”Vems verklighet?”

Hon undrar vem som har tolkningsföreträde över vilken verklighet som är den rätt?

Jag tror nog att vi relaterar till den verklighet vi själva lever i, först och främst.

Det är därför hon nöjt säger att 68% av RUT användarna tjänar under 32 000 kr/ månaden! Eftersom jag då lever i en annan verklighet ifrågasätter jag den uppgiften med att undra över om det är under 32 000 kr/ mån i familjens gemensamma inkomst, eller om det är den enda inkomsten i familjen? Jag har nämligen svårt att tro att en familj med en månadsinkomst under 32 000 kr har råd att prioriterar hushållsnära tjänster framför hyra, mat, försäkringar, sjukvårdsavgifter, jobbresor, telefon, dagisavgifter mm? För hushållsnära tjänster kostar några tusenlappar per månad, trots subventionerna!

Jag lyssnade också på ekonomidebatten i svt 1 i kväll, och jag kan bara sucka tungt över Sossarnas flathet och pinsamma frierier med borgarna! Sossarna är hotet mot ett maktövertagande i höst! Förstår inte Socialdemokraterna att de sviker en stor del av sina väljare genom att ”fria” till Folkpartiet!

Alliansen då, ja, de är ju det de är, och det har vi väl sett efter 8 år vad dom går för? En sönderfallande välfärd, mass arbetslöshet och ökade klassklyftor Jag förstår bara inte varför de förnekar detta? De Har ju verkligen lyckats med sin politik!

1 kommentar

Rennäring, Gruvnäring och älgjakt!

Av , , 7 kommentarer 61

Fredag den 11 juli hade VF reportage om de som kämpar mot gruvan i Rönnbäck. Ett riktigt ´”okej” reportage, där faktiskt andra än renägarna fick komma till tals. För det är ju så, att de som verkligen drabbas av en gruvetablering på Rönnbäcksnäset, är de som i dag bor i närheten och ska se och leva i gruvområdet, eller kanske inte ens kan leva kvar!

På Rönnbäcksnäset insynades Tärnaområdets första nybygge/ hemman, och före det ingick säkert Rönnbäcksnäset i någon ursames lappskatteland? Men det var ju århundranden före förfäderna till dagens renskötare i Vapstens sameby kom hit!

På Rönnbäcksnäset levde ursamiska markägare, som bedrev samiska fjälljordbruk. Rönnbäcksnäset var/är så kallad ”inägomark” där det inte finns någon rätt till renbete. Kanske ägde man någon ren också, men de hade man ju i så fall  på fjället.

När så  Vattenfall kom till bygden,  i slutet av 1950- talet början av 1960- talet, fick dessa ursamiska fjälljordbrukare helt sonika flytta på sig, här skulle produceras elström till Sverige. De flesta ursamiska fjälljordbrukare fick sälja sina marker till Vattenfall, till priser som Vattenfall själv bestämde, och som knappt gav dem ett nytt hem! Medan Vapstens sameby väl än i denna dag ersätts för det intrång som Vattenfall gjorde på ursamiska markägares marker, där inget renbete eller flyttvägar ingår!

Gruvbolaget vet att samebyn redan ersätts för den förstörda marken, och det vet Regeringen också.

Men jag undrar hur rennäringen, och djurlivet överhuvudtaget påverkas av damning av giftigt gruvavfall från en eventuell gruva?

För vem tror på alvar att sådant inte kommer att ske? Alla gruvor i Sverige i dag som prövats av våra miljölagar, och fått grönt ljus för start, läcker ut gifter i naturen! Varför i all världen skulle Rönnbäcksgruvan bli ett undantag? Vi ska inte vara naiva! När det gäller arbetstillfällen, så visst ger gruvor arbetstillfällen, jag tror dock inte att det skulle bli så fantastiskt som det beskrivs. Jag tror nog de flesta skulle vara här och jobba för att bo någon annanstans. Och hur länge gruvan skulle vara i gång går inte att sia om, det styrs av så mycket annat, framförallt priset på det man tar upp ur gruvan. Personligen ser jag ett senario likt Blaikengruvan, och kvar står vi med skiten! Men det är bara min tro.

I vart fall så är Svensk gruvpolitik förkastlig! Den måste förändras i grunden för att vi ska kunna öppna nya gruvor, anser jag.

Hur skulle gruvan påverka jakt och fiske? Skulle viltkött och fisk var tjänlig föda?

Jakt och fiske är viktiga näringar för boenden i området, så viktig att man rustar till strid, när Vapsens sameby och Länsstyrelsen har planer på att minska älgjakten. Det senaste i det kriget är att inga förändringar görs i höst, men om man läser mellan raderna så ser man att om/ när förändringen sker, så är det på samebyns villkor! Dessutom säger Länsstyrelsen att om ortsbojaktlagen inte skjuter sin tilldelning på sina fjuttiga 16 dagar, ska återstående tilldelning tillfalla samebyn. Det sägs vara i linje med den nya adaptiva älgförvaltningen, men det måste det ju också vara om man förlänger jakt tiden för ortsbojaktlagen! Dessutom säger Länsstyrelsen att man upplåter älgjakt till ortsbefolkningen ovan odlingsgränsen med stöd av §32 i rennäringslagen, om man läser vidare i samma rennäringslag så står det i §34 att upplåtelse enligt §32 skall ske mot avgift, OM EJ SÄRSKILDA SKÄL FÖRELIGGER FÖR AVGIFTSFRIHET! Här kommer Tärna-Stensele  övre avvittringslags protokoll in, där man kan läsa att eftersom jakt och fiske är för orten så viktiga näringar, ska folket här ha jakt och fiske avgiftsfritt allt framgent, såväl på privat som statlig mark! Så nej, ortbojaktlagen ska varken betala intrångsavgift, fällavgift eller någonting i den stilen för att få jaga älg.

Och om det nu är några som ska jaga och fiska till försäljning, så är det INTE samebymedlemmar, då de inte, enligt rennäringslagen, får bedriva någon annan ekonomisk verksamhet än renskötsel! Medan det i avvittringsprotokoll står att jakt och fiske för oss är viktiga näringar! Så som jag ser det är det bara vi samer utanför samebyarna, och andra bofasta här som kan jaga och fiska till försäljning! Så samebyarna behöver inte alls den enorma tilldelning på älg som de nu får!

Vi måste TA oss våra rättigheter, det får vara slut tramsat nu.

Hörde nu att ”kriget” här nu ska upptrappas med att UVF, Umeälvens vattenregleringsföretag ska stänga bommen upp till Björkvattsbornas skaferi i Abelvattnet. Naturligtvis kan inte de bofasta i Björkvattsdalen stängas ute från sina marker och fiskevatten på det viset!

Som sagt, nu får det vara slut på tramset och förtrycket!

 

 

 

7 kommentarer