Skall de som bor i vattenskyddsområdet betala för att du och jag skall ha rent vatten?

Vid dagens kommunfullmäktige så hade jag ställt en interpellation till Miljönämndens ordförande Andreas Sjögren om merkostnader för de som bedriver verksamhet inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde.

Vill du se interpellationsdebatten finns den med i webbsändningen på nätet, ungefär 1,5 timme in i sändningen. Där kan du se hela debatten. Jag tycker det är synd att de som befinner sig inom området inte bara har begränsningar i vad de får göra då detta är ett vattenskyddsområde utan också tvingas betala för att ansöka om de tillstånd som behövs för exempelvis skogsavverkning.

Det tycker jag man skall ändra på, givetvis skall vi skydda vattnet, men är det rätt att de som bor i Hissjö skall betala för att vi som bor i stan skall ha vatten i kranen.

Här nedan kommer interpellationer och svaret, vill du se hela debatten så klicka på länken ovan.

Interpellation: Kostnader för tillstånd inom vattenskyddsområdet; Mattias Larsson (C)

Kostnader för tillstånd inom vattenskyddsområdet

När kommunfullmäktige i januari 2016 beslutade om inrättande av Vindelälvsåsens vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter yrkade jag på att kommunen skulle:

– Undersöka om det är möjligt att reducera kostnaden för de tillstånds och/eller dispensansökningar som kan bli nödvändiga för de boende inom vattenskyddsområdet. 

– Samt i övrigt uppdra till UMEVA och den kommunala förvaltningen att initiera en dialog med de boende inom området för att hitta förslag på praktiska lösningar för att inte skapa onödigt krångel i vardagen.

Yrkanden som bifölls av kommunfullmäktige. Skälet till dessa yrkanden var att vi (Umeå kommun) inte skulle i onödan göra det dyrare och krångligare för de som bor inom området.

Nu har det visat sig att om man bedriver viss verksamhet inom vattenskyddsområdet exempelvis skogsbruk så måste man ansöka om tillstånd för detta, och då debiteras man en tillsynsavgift. Givetvis måste all tillsyn och alla tillstånd finansieras, och det är i de allra flesta fall så att det är helt rätt och riktigt att det är den som vill göra en åtgärd som ansöker om den och också får betala för detta.

Och givetvis så är ansökningar och tillstånd en naturlig del i skyddsföreskrifterna.

Men i fallet med vattenskyddsområdet så är läget lite speciellt.

De som bor inom området får ju begränsningar i sina möjligheter beroende på att vi som har kommunalt vatten skall skyddas. Dessutom är det många i området som inte har kommunalt vatten själva.

Utifrån det resonemang som fördes i kommunfullmäktige när vattenskyddsområdet antogs och de beslut som blev fallet så frågar jag därför Andreas Sjögren:

  1. Hur blev utfallet av de undersökningar som kommunen gjorde för att reducera kostnaderna?
  1. Anser du att det är korrekt att dessa ansökningar skall bekostas av de som bor i området då det som föranleder ansökningen är att beslut som tagits för att skydda en vattenförekomst som till absolut största del inte befinner sig inom skyddsområdet.

 

Andreas Sjögren (S), miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande lämnar följande skriftliga svar

Svar på fråga 1

Utfallet av dessa undersökningar kom fram till att det inte är möjligt att ytterligare reducera kostnader eller underlätta rådgivningen mer än  vad som numera görs och har gjorts.

Hittills har vi vad vi vet inte hört något konkret exempel på att någon fått det krångligare inom vattenskyddsområdet, förutom att det för själva macken pågår ett dispensärende för oljecisternerna (som saknar sekundärskydd och som avses få sekundärskydd men behöver tid för att genomföra den åtgärden – åtgärder är här mycket tydligt motiverade utifrån skyddssynpunkt för vattenresursen och det har heller inte ifrågasatts). I övriga fall finns inte något avslag på tillståndsansökan och de villkor som ställts upp har inte ifrågasatts i något fall vad vi vet. Vi som tillsynsmyndighet kommer alltid att debitera avgift för att täcka våra kostnader. Att reducera kostnaden för de 12 som ansökt om tillstånd 2016-2017 samt övriga tillstånd som inkommit därefter (ca12) anser vi inte vara möjligt med gällande föreskrifter. Tillstånd som ansöks har en taxa på 1004 kr/Tim gånger 3 timmar.

 

Svar på fråga 2

Jag anser att det är korrekt att ansökan betalas av den som ansöker helt i enlighet med fullmäktigebeslut från 2018 där vi enades om vad detta skäligen skall kosta. Detta gör jag utifrån följande resonemang.

Det som skyddas är vattenförekomsten och det område från vilket tillrinning sker till åsen. Ingen del av tillrinningsområdet ligger utanför skyddsområdet. Vad som betraktas som vattenförekomst kan kanske variera, det är möjligt att bara betrakta åsen som vattenförekomst eller både åsen och hela tillrinningsområdet, men i båda fallen finns de inom skyddsområdet.

Om människor som inte nyttjar vattenförekomsten skulle undantas från de begränsningar som finns i skyddsföreskrifterna blir det mycket konstiga konsekvenser. T ex skulle inte förbipasserande transporter med farligt gods behöva bry sig om att de passerade ett vattenskyddsområde och kunna åka på vilka vägar de ville istället för att ta de vägar som sådana transporter nu ska ta enligt de regler som finns. Entreprenörer som gör jobb inom området skulle heller inte behöva ta några hänsyn. Det är inte bara det vatten som kommer i kommunens vattennät som skyddas. Det är hela vattenresursen, som ju även nyttjas av boende i området för sina privata vattentäkter, som skyddas. Hela vattenförekomsten är en helhet och behöver skyddas som en helhet. Det är för allas som berörs av vattenförekomsten intresse som skyddet finns även om det så klart är mycket viktigt att ha ett skydd för vattenförsörjningen för de som finns på Vakins nät. Det finns i dagsläget ingen ersättning för denna vattenförekomst och därför är det mycket viktigt att det finns skyddsföreskrifter med vissa förbud, restriktioner och prövningsförfaranden.

 

2 kommentarer

    • Mattias Larsson (inläggsförfattare)

      Nej men vi vill kunna göra fler undantag i LAS hos mindre företag för att kunna skapa fler jobb.
      Trygga jobb finns bara i företag som går bra. LAS är till liten nytta om företaget går med underskott.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.