Finlands sak är vår, eller använd Färjan!!


I samband med dagens kommunfullmäktige ställde jag en interpellation till Hans Lindberg om vad han har för planer och visioner kring hur vi kan utveckla arbetet och samverkan mellan Umeå och Vasa än mer nu när vi fått den nya färjan Aurora Botnia på plats.

för jag tycker vi varit lite för passiva sista tiden med att stärka samverkan, färjan är på plats ja, men syftet med färjan är ju att använda den inte bara köpa den!

Här är min interpellation:

VILKA ÅTGÄRDER PLANERAS FÖR ATT MAXIMERA NYTTAN AV NYA KVARKENFÄRJAN?

Vi är många som gläds i dagarna när nya kvarkenfärjan Aurora Botnia nu har tagits i drift. Hon kommer på många sätt förbättra möjligheterna till utveckling i vår region. Inte minst nu under en tid när möjligheterna till utbyte över gränsen varit minst sagt begränsade på grund av pandemin, en pandemi som nu förhoppningsvis börjar på att lätta. Jag har noterat att Wasaline är aktiva med marknadsföring, bland annat med reklam på ULTRA-bussarna, men jag tycker ändå det känns lite tunt med satsningar för att utveckla samverkan Öst-Väst.

Aurora Botnia är för mig inte bara en färja och den viktigaste nyttan med henne är inte endast att få fler Österbottningar att komma hit för att bidra till besöksnäringens återhämtning efter pandemin.

I min värld så är vår nya färja en möjlighet för att skapa nya relationer på många sätt:
Mellan människor, organisationer, företag mm. Ett sätt att tänka Öst – Väst och bryta den klassiska Nord – Syd axeln som alltid dominerat allt politiskt tänk.

Jag saknar tyvärr ett större tänk från kommunens sida just i denna fråga. Vi har varit så fokuserade på att få färjan på plats att jag saknar tänket kring: Vad gör vi nu??  

För färjan i sig är ju ett medel inte ett mål!

Nu måste vi igång med en bred offensiv som inkluderar alla kommunens verksamheter för att få igång samverkan och samarbete över vattnet. Vad har Visit Umeå fått för uppdrag för att utveckla turismen?

Vad kommer kultur och fritidsnämnderna göra för att stimulera föreningsutbyte?
Vilken skolklass blir den första som skaffar sig en kompisklass i Vasa? Jag känner att vi behöver en bred offensiv för att skapa förnyad kraft i en utveckling som skadat svårt at pandemin och förutsättningarna innan den!

Mina frågor till Hans Lindberg är därför:

1.       Delar du min uppfattning om att kommunens arbete vad gäller att initiera samverkan behöver växlas upp?

2.       Vilka konkreta planer finns inom kommunen för att snabbt utveckla samverkan med Vasa ytterliga och få en verklig rivstart nu?

Mattias Larsson, Centerpartiet

Den som önskar se debatten i efterhand kan göra det på kommunens Youtubekanal

Jag blev dock positivt överraskad över Hans svar som visade mig att det händer mer än vad jag faktiskt trodde:

”Jag vill inleda med att säga att vi i Umeå kommun bör känna stolthet över vad vi åstadkommit i nära samarbete med Vasa stad. Få kommuner har lyckats med det vi åstadkommit. Vi väntade varken på landhöjningen eller att någon annan skulle göra jobbet åt oss, utan vi la ner åratal av hårt arbete på båda sidor av havet för att bygga en bättre framtid med en närmre social, ekonomisk och kulturell samverkan.

Nu kommer vi att kunna knyta samman Sverige och Finland än mer och fördjupa våra samarbeten vad gäller utbildning, näringsliv, industri, arbete och sjukvård. Farleden över Kvarken är avgörande för de öst-västliga godstransporterna och färjan är därför en nyckelkomponent i den infrastruktur som bygger framtidens Umeå starkt. Genom färjeinvesteringen säkerställer vi arbetstillfällen, industriutveckling och förbättrade samverkansmöjligheter med våra bröder och systrar i Vasa.

Färjan är i min vision en milstolpe för ett mycket större samarbete som handlar om att i förlängningen skapa en gemensam arbetsmarknadsregion där människor och varor rör sig och gränser för vad som är möjligt att bygga tillsammans suddas ut. Jag ser framför mig att man som Umebo i framtiden i ännu högre grad än tidigare kommer att känna att Vasa är vår grannkommun och att det mentala avståndet till våra finska grannar inte upplevs som större än till grannkommuner som Skellefteå och Örnsköldsvik. I takt med vår region växer bör den givna utgångspunkten vara att det ska kännas lika naturligt att jobba, studera, handla och driva företag i Umeå-Vasa som det är i regionen Köpenhamn-Malmö. Vi har allt att vinna på samarbete och att knyta oss närmre varandra i en region där vi har gemensamma intressen, oavsett landsgränser.

Därför är det givetvis av högsta prioritet att växla upp det redan omfattande samarbetet. I bilagan till detta interpellationssvar ger jag exempel på några av de viktigaste pågående och kommande samarbetsprojekten över Kvarken. Dessa samarbeten spänner över i stort sett alla områden; kultur, näringsliv, föreningar, sjukvård, högre utbildning med mera. Vi kommer att framöver arbeta intensivt med att utveckla dessa samarbeten och inventera möjligheterna att fördjupa och lägga till nya.

Utöver detta kommer jag att ta initiativ till en översyn av hur vi kan tillskapa ett effektivt samarbetsorgan för frågor som rör just utbytet mellan Umeå och Vasa, eftersom Kvarkenrådets verksamhet spänner över fler orter och därför inte alltid är rätt forum för att snabbfotat utveckla samverkan mellan just våra två städer.

Bilaga 1 

Exempel på pågående och kommande projekt/samarbetsformer över Kvarken

Visit Umeå

Jobbar just nu med Kvarkenrådet, Höga Kusten, Vasaregionen och Wasaline och tar fram koncept för gemensamma marknadsbearbetningsinsatser för att öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Fokuserar även på att väcka medialt intresse för destinationen för att ge större synlighet, både hos researrangörer och hos slutkund på prioriterade marknader. I och med den nya färjan ser Visit Umeå en mycket stor ökning i intresset för två-länder-upplevelsen. Just nu pågår samtal om nästa steg för samarbetet.

I övrigt sker kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbete med Visit Vasa. Vi tittar bland annat på gemensamma mötes- och evenemangsvärvningar. Under pandemin har dock fokus legat allra mest på kunskapsutbyte, inte minst gällande hållbarhetsfrågan. 

Mellanfolkligt utbyte

Många uppbyggda relationer, nätverk och ett stort engagemang för fortsatt utbyte över Kvarken inom studieförbunden, pensionärsförbunden, lantbruksorganisationer och aktörer som Littfest, Umeå fotbollsfestival m. m.
Umeå kommun uppmuntrar mellanfolkliga samarbeten och utveckling över Kvarken på flera olika sätt och har ex. avsatta medel i Vänortsfonden som medborgare, skolklasser och föreningar kan söka. 
Umeå kommun medfinansierar även Föreningen Norden Västerbotten som tillsammans med Kvarkenrådet EGTS just nu anställer en person med bas i Umeå som ska jobba för att stimulera aktiviteter över Kvarken.

Umeå kommuns förvaltningar

Stadsledningskontoret i Umeå kommun jobbar under 2021 på att ta fram en gemensam utvecklingsstrategi för Vasa och Umeå inom de kommunala områdena, inkl. kultur och fritid
 

Näringsliv

Stor potential finns för samarbeten inom ex. cirkulär ekonomi, hållbara drivmedel, ökad intermodalitet, pendlingsmöjligheter och kompetensförsörjning.
Dialog om fortsatt samverkan utifrån arbetet inom Cleantech Kvarken sker under hösten 2021 med näringslivscheferna och större företag i Kvarkenregionen (Vasa, Karleby, Örnsköldsvik, Skellefteå, Umeå).
 

Högre utbildning

Alla universitet och högskolor i Vasa har samarbetsavtal med Umeå universitet. Samarbetet varierar i intensitet och tema mellan de olika högskolorna. Vid UmU sker samarbetet på fakultetsnivå där tex ett mångårigt forskningssamarbete existerar mellan Handelshögskolan i Umeå och Svenska handelshögskolan Hanken i Vasa. Hanken och Handels i Umeå har dessutom gemensamma kurser som bl a handlar om att lyfta Kvarkenregionen som en intressant arbetsmarknadsregion. Vasa universitet är även aktivt och andra av Vasas högskolor samarbetar även med SLU.
 

Sjukvård

Sjukvårdsdistriktet i Vasa har samarbete med NUS där strokepatienter kan köras med helikopter till Umeå. Umeås medicinstuderande erbjuds praktikmöjligheter i bla Vasa, mao AT tjänstgöring i Österbotten från och med januari 2021.

Finansiering via Interreg Aurora-programmet 2021-2027

Interreg Aurora är det stora EU-samarbetsprogrammet för finsk och norsk sida och 92,8 MEURO finns avsatt för 2021-2027.  Innebär goda möjligheter att finansiera samarbeten inom besöksnäring, forskning, transporter, SME-utveckling”

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg svarar 

Nu gäller det bara att vi också får verkstad av alla dessa visioner, ideerna finns både här i Umeå och i Vasa så nu kör vi!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.