Etikett: Kommunfullmäktige

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag skall vi i Kommunfullmäktige göra det vi borde ha gjort i juni, anta kommunens budget inför kommande år!
anledning av detta skriver jag idag tillsammans med de övriga tre gruppledarna för Alliansen i Umeå nedanstående artikel i Vk.
http://www.vk.se/1013069/valfarden-maste-prioriteras

Välfärden måste prioriteras

I dag tar fullmäktige beslut om budgeten för år 2014. För åttonde året i rad presenterar alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Det är en återhållsam budget där vi värnar välfärdens kärna.

Umeå står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet och mindre intäkter från vattenkraften är några andra av de faktorer som påverkar ekonomin.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Vi påtalade redan då att det var ett tveksamt upplägg.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten. Med den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför måste politiken prioritera. Det är viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten.

När det ekonomiska läget ljusnar, så är vi beredda att ta en förnyad diskussion kring skattenivån. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av ”projektmedel” för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper. Ett antal skolrenoveringar tidigareläggs jämfört med S/V-budgeten.

Tack vare regeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till Umeåborna. Därför bör LOV införas även inom särskilt boende och handikappomsorg.

Umeå kommun har höga sjuktal. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka i stället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av så kallade intraprenader.

De styrande väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk.

Partierna i alliansen anser inte att detta är lyckat och väljer att inte minska i motsvarande grad.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen i Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet.

Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan i stället om en attityd i beslutsfattandet. S/V har sedan två år tillbaka strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har återkommit i bland annat socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå.

I vårt budgetförslag föreslås införande av så kallade utmaningsrätt för att nämna ett förslag. Målsättningen är att innan utgången av 2016 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD)

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,