Vad gör du för att minska hemlösheten i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Enkel till fråga kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund
Vad gör du för att minska hemlösheten i Umeå?
 
Ett samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina svagaste. Till denna grupp måste Umeås cirka 370 hemlösa räknas. Hemlöshet innebär ett stort utanförskap och försätter den drabbade i en mycket utsatt situation. Utan en trygg, stadig punkt att utgå från och komma hem till är det svårt att bygga upp ett fungerande liv i övrigt. Att ta emot stöd och vård och att hitta jobb eller utbilda sig blir mycket svårt utan bostad. Under 2012 vräktes dessutom tre barn från sina hem i Umeå. Detta är en tragedi och ett svek mot de individer som är allra mest behöver samhällets stöd för att få en bra start i livet.
Bostad bör ses som en mänsklig rättighet och ligga till grund för kommunens sociala arbete, samtidigt som hela ansvaret för att hitta bostäder inte kan ligga på socialtjänsten. Hemlöshet är framför allt en bostadsfråga, och därför behövs samverkan mellan kommunens verksamheter för att lösa problemet. Utan en bostad riskerar andra hjälpinsatser att bli verkningslösa.
Min fråga till dig blir därför:
Vad anser du att kommunledningen har för ansvar i denna fråga?
Har Umeå någon aktuell plan för att förebygga hemlöshet?
Vad avser du göra för att minska hemlösheten i Umeå kommun?
Vad avser du göra för att förhindra att fler barn vräks från sina hem?
 
Nasser Mosleh, gruppledare MP Umeå
Bli först att kommentera

Skolan kan bli den mest jämställda arbetsplatsen

Av , , Bli först att kommentera 5

För att uppnå jämställdhet i skolan krävs det mycket hårt arbete. Det vi bör bl.a. börja med är att värdera läraryrket som ett av de viktigaste yrken. Vi höjer lärarstatusen genom att höja intagspoängen på högskolan och även genom att höja lönen. De skall även få möjligheten att utvecklas genom sin lärarinstats. Skolpersonalen skall också fortbildas i jämställdhetsarbete och det finns även tillräckligt med resurser för genus- och jämställdhetsutbildning på lärarprogrammet

För mig är en lärare i skolan som en läkare i sjukhuset, så vi måste ge lärare möjligheten att sköta sitt uppdrag genom att eliminera onödiga administrativa arbetsuppgifter.

Bli först att kommentera

Två utmärkta medborgarförslag

Av , , Bli först att kommentera 7

Kommunstyrelsen har besvarat två medborgarförslag; ett om att kommunen skall använda mer öppen programvara och ett annat förslag om en policy för öppna och fria nätverksplattformar.

I besluten hänvisas till att Umeå kommun sedan 2009 arbetar utifrån en antagen strategi för öppen programvara. Öppen källkod har använts inom ett antal utvecklingsprojekt inom bland annat turistområdet och biblioteksverksamheten. Kommunen har även utrett möjligheterna att använda Open Office i skolverksamheten, men detta är ännu inte möjligt.

Miljöpartiet yrkade i kommunstyrelsen på att bifalla båda medborgarförslagen, men övriga partier bildade majoritet för att anse förslagen besvarade med respektive yttrande.

Bli först att kommentera

Jämställdhet är en hållbarhetsfråga

Av , , 2 kommentarer 9

För att uppnå ett samhälle där människor trivs, är trygga och respekterar varandra krävs att alla människor har samma möjligheter till inflytande oavsett kön ursprung, hudfärg och eventuella funktionsnedsättningar. Umeå har mycket kvar att göra i jämställdhetsarbetet.

I bolagsstyrelserna för Umeås största kommunföretag är endast var tredje person kvinna. Trots detta avslogs i våras ett förslag som skulle gjort att fler kvinnor nominerades till de kommunala bolagsstyrelserna. Motiveringen var att utbildning skulle lösa problemet istället. Det förvånar oss att det endast var två partier som inte köpte denna gamla kliché. Har vänsterblocket övergett teorin om könsmaktsordning? Det är knappast kvinnors utbildning som är problemet, utan de strukturer som återkommande gynnar män.
För ett mer hållbart samhälle måste vi både öka jämställdheten inom olika sektorer, och kommunen har en viktig roll här både som arbetsgivare och som föregångare. Vi måste och se till att det arbete som främst utförs av kvinnor värderas högre genom både höjda löner och förbättrade arbetsförhållanden.
MP Umeå vill också att politiska reformer ska föregås av jämställdhetskonsekvensbeskrivningar, på samma sätt som det görs miljökonsekvensbeskrivningar idag. Vid offentlig upphandling ska miljöhänsyn och social hänsyn beaktas, till exempel genom att ställa krav på att leverantören arbetar aktivt med jämställdhet. Jämställdhetstanken måste genomsyra hela kommunens verksamhet. Det är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.
2 kommentarer

Gör drömmen om Gymnastikens hus till verkligenhet

Av , , Bli först att kommentera 10

I Umeå kommun är gymnastik den femte vanligaste idrotten bland tjejer, trots detta finns det ingen hall i Västerbotten som är anpassad särskilt för gymnastiken. I idrottstaden Umeå borde det förstås finnas, och det är olyckligt att en kvinnodominerad idrott som gymnastiken fått stå tillbaks i en stad som så ofta lyfter fram sitt jämställdhetsarbete på andra områden.

 

Vi vill öronmärka pengar i nästa års budget för att säkerställa att ett Gymnastiken hus skall komma till stånd. Anläggningen bör utformas i samråd med berörda gymnastikutövare för att möjliggöra för ett användande med både bredd och spets.

 

Gymnastik är ett bra sätt för barn och unga ätt träna upp sin motorik på ett allsidigt sätt och motionens betydelse för hälsa och välmående är enorm. Självkänsla, koncentrationsförmåga och studieresultat påverkas ofta positivt av fysisk aktivitet. Gymnastikens allsidighet och fokus på rörlighet och motorik lägger även en bra grund för utövandet av andra idrotter senare i livet, och därför är ett gymnastikens hus inte bara en satsning på gymnastik, utan på Umeås idrottsliv i stort.

Bli först att kommentera

Träff med lärarförbundet

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag var jag på ett frukostmöte med lärarförbundet där vi diskuterade många frågor, bl.a förskola, fritidshem, skola och lärarens status i samhället.

Vi talade om att det inte bara handlade om att höja lönerna utan också höja den akademiska statusen för lärare genom att höja antagningspoängen som krävs. Vi diskuterade också många lokala frågor bland annat arbetskläder för fritidsledare.

Det var en mycket intressant träff och vi har kommit överens om att det ska bli fler möten för att hålla kontakt och fortsätta dela åsikter med varandra.

Bli först att kommentera

När ska det ta slut?

Av , , Bli först att kommentera 12

Man har alltså upptäckt att det finns hästkött i färdiga matprodukter. Det har dessutom upptäckts att det finns läkemedel i hästköttet som kan vara farligt för konsumenterna.

Men inte nog med det! Tydligen så finns det spår av bajsbakterier i IKEAs choklad?

Nu är det upp till oss i Umeå kommun att kontrollera och regelbundet ta prover av alla produkter som vi leverar in till våra skolor och äldreomsorg. Det gäller inte bara kött utan all mat som levereras. Så mitt förslag är att för och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden jobbar tillsammans för att öka kontrollen över leveransen till måltidsservicen. På detta vis bör umeåbor kunna känna sig trygga med maten som kommunen serverar inom olika verksamheter.

 

Bli först att kommentera

Sopsortering i Kommunala skolor

Av , , Bli först att kommentera 11

Många unga är idag väldigt miljömedvetna, och upplever det frustrerande att inte kunna dra sitt strå till stacken genom att källsortera. Det blir också motsägelsefullt när det kommer signaler från övriga samhället om hur viktigt det är att ta hand om planeten, bland annat genom att källsortera, men eleverna inte ges den möjligheten. Därför bör kommunen visa i praktiken att miljöhänsyn är viktigt genom att möjliggöra för källsortering.

Sopsortering är en viktig fråga som miljöpartiet driver just nu. Från de förslag som har kommit så har man efterfrågat tre kärl: plast, papper och övrigt. De flesta papperskorgar för återvinning har fyra olika kärl, vilket öppnar upp för ytterligare ett material att källsortera. Vilket detta i så fall avgörs nog bäst i samråd med skolornas ledning och lokalvårdare.

Bli först att kommentera