Förenklade regler för flyttbara bostäder

Det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det föreslås i en promemoria från Näringsdepartementet som remitteras idag. Syftet är att lösa akut bostadsbrist på kort sikt.

Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tagit fram en promemoria med förslag gällande tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.  Regeringen remitterar promemorian idag till 85 remissinstanser med svarstid den 31 december 2016.

Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse.

I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tids­begränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostads­ändamål. För­slaget innebär en förenkling i förhållande till de möj­ligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen inne­bär att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Syftet med förslaget är att ­göra det möjligt att använda flytt­bara bostäder som ett komplement till per­manent byggna­tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till­godoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bland annat. under pågående plan- och byggprocesser.

Det föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostads­ändamål föreslås gälla för en begränsad tid. Bestämmelserna föreslås således upphöra att gälla den 1 juli 2023.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.