”Vi rustar Norrland starkt”

Av , , Bli först att kommentera 3
Här kommer en replik på debattartikel från Edward riedl  ”Fäll den Norrlandsfientliga regeringen” som var på VK.
Desperationen hos Moderaterna blir mer och mer tydlig, man välkomnar samarbete med SD, man vill begränsa människors rörelsefrihet och yttrandefrihet. Man vill begränsa medias fri utrymme. Hand i hand med dessa utspel som visar på en tydlig desperation så flyr samtidigt väljarna. Desperationen har lett till att man tänker kortsiktigt och tyvärr har Moderaternas politik blivit kortsiktig, kortsiktig och ej ansvarstagande. Moderaterna tar ej ansvar för framtiden, för människan för klimatet eller för samhället.
Lokala Moderaterna slår sig om bröstet om hur man värnar om inlandet, man vill satsa på skola och omsorg, man kallar den röd-gröna regeringen för Norrlands fientlig, men samtidigt vill man sänka skatter och samtidigt försämrar villkoren för dem mest utsatta i samhället, man blundar för hur samhällsstrukturer påverkar folkhälsan. Moderaterna blundar för hur deras politik ökar klyftorna i samhället och utanförskapet. Sedan Alliansen tog makten 2006 har klyftorna mellan landsbygden och storstäderna ökat, nerrustningen av landsbygden har inte varit så tydlig som under Moderaternas styre. Stora delar av moderaternas skattesänkning kom på bekostnad av landsbygden. Moderaterna har haft ansvaret för landsbygden i åtta år och resultatet är en utveckling åt fel håll, man har negligerat bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet samt att vidare utveckla infrastrukturen för ett levande inland. Under Moderaternas styre har över 14000 statliga jobb försvunnit från landsbygden.
Moderaterna kallar den röd-gröna regeringen för Norrlands fientlig. Vi menar på att moderaternas kortsiktiga politik där man vägrar ta ansvar för framtiden är Norrlands fientlig.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att det ska vara möjligt att transportera sig på landsbygden även i framtiden. Bensin priset idag ger utrymme för att kunna höja skatten, trotts höjd bensin skatt kostar en liter bensin mindre än under Moderaternas styre. Detta ger oss utrymme att investera, vi måste utveckla en hållbar infrastruktur för tåg och buss där det ska vara enkelt och snabbt att resa, vi vill bygga ut de förnybara bränslena och underlätta för ett fossilfritt resande. Vi måste satsa på att främja utvecklingen av förnybara drivmedel.
Det ska vara enkelt och tillgängligt att bo kvar på landsbygden. Priset på olja kommer bara att stiga samtidigt som klimatpåverkan kommer bli allt mer tydlig. Men med sin kortsiktiga poltik har inte moderaterna en plan för att ta landsbygden ur oljeberoendet, vad har moderaterna för plan när råvarupriset ligger på det tre dubbla? Jo ingen och moderaterna lämnar klimatet och landsbygden i sticket.
Lastbilstrafiken måste utvecklas och betala för sina miljökostnader. Vi i Miljöpartiet Umeå vill att långväga godstransporter ska flytta från lastbil till tåg och båt. Det ger mindre utsläpp, färre olyckor och minskad trängsel och slitage på vägarna. Vi måste även utveckla förutsättningarna för att få lastbils transporter fossilfria, vi måste utveckla de förnybara drivmedlen och göra omställningen enkel och smärtfri för lastbils industrin.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att lastbilsskatten är utformad så att den inte ska drabba företag i exempelvis Norrlands inland, där det inte finns några alternativ till lastbilstransporter. Skatten ska vara högre i tätorter där det finns tillgång till alternativa transportsätt som tåg eller sjöfart, men lägre utanför tätorter och glesbygd utan alternativa transportmöjligheter.
Lastbilsskatten kommer kunna finansiera satsningar på tåg och sjöfart, så att svenska företag kan transportera sitt gods på ett snabbare, billigare och miljövänligare sätt.
För oss i Norrland kommer detta ge oss möjlighet att kunna utveckla en infrastruktur som kan bla samman länkas med Norrbotnia banan där vi klimatsmart och enkelt kan transportera gods.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att flygtrafiken ska betala för sina klimatutsläpp. I dag är flyget befriat från koldioxidskatt. Enligt oss i Miljöpartiet bör alla sektorer i samhället bidra till att minska klimatbeslastningen. Men för oss i Norra Sverige är vi beroende av flyget, flyget bidrar till tillväxten och jobben för oss. Flyget sammankopplar oss med resten av Sverige. För oss i Miljöpartiet Umeå måste en eventuell flygskatt differentieras, vi kan inte dra en rak linje över alla regioner i landet utan vi måste ta hänsyn till varje regions förutsättningar. En flygskatt ska ej belasta oss i Norrland. Vi i Miljöpartiet Umeå ser även hur man ska primera skattelättnader för flyg som använder förnybara drivmedel som ex biobränsle. Flygskatten bör användas för att få fler miljövänliga flygplatser och driva fram forskningen och satsningar inom förnybara drivmedel inom flygindustrin.
Det är moderaternas kortsiktiga politik som är Norrlands fientlig, inte bara för oss i Norrland utan hela Sverige. Vi röd-gröna tar ansvar för framtiden och människan.

Nasser Mosleh
Gruppledare för MP i Umeå

 

 

Bli först att kommentera

Miljö- och energiskattepaketet

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen har remitterat förslag om att höja skatterna för utsläpp från vissa värmeanläggningar, som sänktes kraftigt av den borgerliga regeringen. Koldioxidskatten för kraftvärmeanläggningar höjs från 0 till 11 procent av generella koldioxidskattenivån och koldioxidskatten för fjärrvärmeanläggningar höjs från 80 till 91 procent. Tillsammans med de energiskatter som införts innebär detta att den totala skattenivån per liter eldningsolja är på samma nivå, med uppräkning för inflationen, som den var innan den borgerliga regeringen sänkte den.

Regeringen remitterar också förslag om att indexera en rad miljöskatter, vilket innebär att skattesatserna kommer räknas upp årligen för att kompensera för inflationen. Miljöskatterna som föreslås höjas är på naturgrusavfall, kemikalier och även det liggande utredningsförslaget om en skatt på flygresor. Alla skatterna räknas upp med konsumentprisindex (KPI) som mäter prisutvecklingen för den privata konsumtionen. Skatten på naturgrus och avfall kommer dessutom att räknas upp med BNP-ökningen.

Den skattenedsättning som finns för el till större datacenter, föreslås utvidgas till att även gälla el till datacenter med en effekt över på 0,1 megawatt. Det gör att villkoren mellan större och mindre datacenter jämnas ut och att större datacenter som minskar sin elförbrukning inte riskerar att gå miste om skattefördelar. Det förväntas också förbättra konkurrenskraften för svenska datacenter, som ofta konkurrerar internationellt och stärka förutsättningarna för nyetableringar i Sverige.

Bli först att kommentera

Sänk skatten på den första medarbetaren

Av , , Bli först att kommentera 2

Att anställa sin första medarbetare är ett stort steg. Miljöpartiet vill att fler företagare ska våga ta det steget för att ha möjlighet att växa, bidra till samhällsutvecklingen och skapa ytterligare jobb.

Därför föreslår vi en skatterabatt på den första medarbetaren för företag som vill börja anställa. Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i Västerbotten och i andra delar av landet. Det är ofta småföretagen som driver på för att skapa kreativa, resurssmarta tekniska lösningar som gör att utsläpp och miljöpåverkan minskar och som är ledande i klimatdriven affärsutveckling.

Miljöpartiet lanserar därför nu ett förslag om sänkt skatt på första medarbetaren, som omfattar uppskattningsvis 300 000 företag i hela landet. Förslaget innebär att arbetsgivare som anställer sin första person inte betalar full arbetsgivaravgift på lönen under de första tolv månaderna – upp till en månadslön på 25 000 kronor. I stället betalas endast ålderspensionsavgiften, vilket innebär en sänkning av företagets kostnader med drygt

5 300 kronor per månad. Detta kan finansieras via skatteintäkter som staten får in från ökad beskattning av miljöutsläpp. Det brukar kallas grön skatteväxling.

Sedan den rödgröna regeringens tillträde har 150 000 fler människor i Sverige ett jobb att gå till och vi har i dag högre sysselsättningsnivåer än något annat EU-land. Miljöpartiet har i regeringsställning drivit fram reformer som ger företag bättre villkor och gör det lättare att anställa. Regeringen har bland annat skapat en grön investeringsfond och ett nytt statligt riskkapitalbolag, tagit ett viktigt första steg när det gäller begränsad beskattning av personaloptioner samt infört möjligheten för företag att få medfinansiering till klimatinvesteringar genom Klimatklivet.

Miljöpartiet har också fortsatt att prioritera villkoren för tjänstesektorn, då vi vet att tjänstekonsumtion är skonsamt för miljön. Därför har vi prioriterat bibehållen låg restaurangmoms, sänkt moms för reparationer, utvidgat Rut-avdrag och Rep-avdrag för vitvaror. För att företag ska växa måste de också hitta rätt arbetskraft. Vi har därför investerat i 70 000 nya utbildningsplatser och att Arbetsförmedlingen reformeras med fokus på matchning. Men fortfarande kan mer göras – framför allt behöver de små företagen bättre möjligheter att anställa.

I Västerbottens län finns i dag uppskattningsvis 9 500 företag som omfattas av vårt nya förslag. Om bara tio procent av dem tar steget och anställer sin första medarbetare, innebär det nästan 1 000 nya jobb. På så vis förbättrar vi företagsklimatet, stärker samhällsbygget och fortsätter att sänka arbetslösheten.

 

Per Bolund, partistyrelseledamot (MP) Janine Alm Ericsson, ekonomisk-politisk talesperson (MP) Nasser Mosleh, gruppledare, (MP)
Bli först att kommentera

Lättare att göra rätt med bränslebytet

Av , , 1 kommentar 3

Idag presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag på ändringar som både minskar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt.I arbetet med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet och stabilitet. Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är hållbara över tid.

Förslaget innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige.

Den innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel.

De föreslagna kvoterna utgår från dagens inblandningsnivåer och kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030

 

1 kommentar

Sveriges klimatmål inom räckhåll

Av , , 1 kommentar 4

Sveriges nationella klimatmål är att utsläppen ska minska med 40 % till 2020 jämfört med utsläppen 1990. För bara några år sedan såg det ut som Sedan dag ett har den rödgröna regeringen varit tydlig med att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Efter åtta år med en borgerlig regering som ville nå klimatmålen den enkla vägen: genom att räkna in åtgärder från andra länder, har vi nu höjt ambitionerna för Sveriges klimatpolitik. Och det ger resultat! Naturvårdsverkets nya prognos visar att vi kan nå målen även om vi bara räknar de klimatåtgärder vi gör inom Sverige.att vi inte skulle klara det. Men nu visar Naturvårdsverkets nya prognos att det vi kommer nå målet. Och det med endast nationella klimatåtgärder!

Ska vi klara målen i Parisavtalet behöver omställningen gå ännu snabbare. Därför levererar regeringen en klimatoffensiv för att minska utsläppen från transporter. Bland annat genom mer förnybara bränslen, fler miljöbilar, fler laddstolpar och mer pengar till cykelvägar och kollektivtrafik.

Klimatpolitiken ska inte bara vara ambitiös tills vi når målet 2020. Den ska hålla även på lång sikt. Därför har regeringen tagit fram en historisk klimatlag, som ger ordning och reda i klimatpolitken, och tvingar även kommande regeringar att ta hänsyn till planetens ramar.

 

1 kommentar

Vill Liberalerna sätta munkavel på sig själva?

Av , , Bli först att kommentera 3
Ser i Liberalernas blogg att dem ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande hemvändande extremister. Det förvånar mig att denna interpellation ställs från Liberalernas sida, vilket värde tillför interpellationens mening och innehåll fullmäktige?? Alice Bah Kuhnke har tagit fullt ansvar att det blev en misslyckad intervju och att uppgifterna blev fel. Alice har korrigerat sig i frågan och tagit ansvar för sina felsteg. Man har även från kommunens sida dementerat de uppgifter som felaktigt angavs under intervjun. Statsministern har även förtydligat ansvaret i frågan.
Det andra som förvånar mig är att för någon vecka sedan skrev Liberalerna i sin blogg att man håller med moderaterna om att arbetsformerna i fullmäktige inte fungerar, att man inte just nu hinner med enkla frågor och interpellationer och när dessa äntligen kommer upp så är ämnen inte längre aktuella och att så ska det inte få gå till, skriver liberalerna. Man skriver också att alla partier har ett ansvar att man håller sig till ämnet och man behöver inte heller skicka upp alla ledamöter i debatten. Borde detta inte också innebära att man bör ta ansvar för vilka frågor och interpellationer man ställer i fullmäktige, eller ska inte Liberalerna följa samma arbetsformer som de predikar att andra ska följa, eller kan det vara så att man agerar efter den moderata piskan utan att tänka på de konsekvenser det medför en själv. Denna interpellation är inte den första enkla fråga eller interpellation från Liberalerna som man kan ifrågasätta dess mening och innehåll, så med hänvisat till Liberalernas utspel i ordningsfrågan för fullmäktige kan jag inget annat än att undra om Liberalerna vill sätta munkavel på sig själva??
Jag själv har påpekat om att vi behöver se över arbetsformerna i fullmäktige och att vi behöver hitta en balans och att alla ska få möjlighet att utrycka sin åsikt i fullmäktige. Dock måste Liberalerna inse att man kan inte äta kakan och ha den kvar.
Bli först att kommentera

Ibland kan det bli fel.

Av , , Bli först att kommentera 5

I söndags deltog demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Agenda där intervjun blev lite fel där påståenden om ansvar och hanteringen av extremister. Alice har själv i efterhand tagit fullt ansvar att detta blev en misslyckad intervju och att uppgifterna blev fel. Hen har varken försökt att bort förklara sig eller gömma sig för att ta ansvar för sitt misslyckande, hen har istället korrigerat sig i frågan och tagit full ansvar att det blev  inte rätt. Vi får inte glömma att även ministar är människor och kan göra fel och jag ser det som ett gott tecken att hur Alice tagit ansvar och åtgärdat sitt uttalande.  

För mig är det dock lite märkligt hur alliansen med Jan Björklund är framme på engång och hugger efter Alice, dock kan jag väll tänka mig att detta kan vara ett skönt avbrott för moderaterna att kunna lägga lite fokus på något annat än att se sin kortsiktiga politik driva bort sina väljare, eller att M-topp missbrukat sitt regeringskort.  Jag antar väll att detta gav en annars avdankad Jan Björklund en möjlighet att få sina 15sekunder framför kameran istället för att lägga energi på Liberalernas misslyckanden, allt tjafs och desperata utspel. Det är också lite lustigt att se Björklund kritisera organisatoriska upplägg hen själv varit med och beslutat fram. Nä ibland kan det bli fel, det kan hända alla Alice Bah Kuhnke har fortsatt stöd och förtroende av statsministern och likväl från mig.

Bli först att kommentera

Ny försvarsöverenskommelse

Av , , Bli först att kommentera 2

Fem partier kom 2015 överens om en riktning för Sveriges försvarspolitik- Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Att vi fick till en sådan uppgörelse var positivt eftersom försvarspolitik mår bra av att tas i bred enighet. Sen 2015 har det skett omvärldsförändringar på säkerhetsområdet, som ett allt mer instabilt EU, Rysslands inblandning i USA valkampanj, och den nya amerikanska administrationen. Försvaret har också signalerat att en del av deras inköp blivit dyrare än beräknat, bland annat på grund av förändrade valutakurser. Det förändrade omvärldsläget och de ökade kostnaderna för försvaret ledde till att partierna i försvarsgruppen enades om att komplettera den tidigare uppgörelsen.

Uppgörelsen innehåller satsningar på flera olika områden. För miljöpartiets del finns exempelvis satsningar på höjd krisberedskap ute i kommuner och landsting. MP har länge lyft fram att dessa civila delar av försvaret kan behöva resurser. Överenskommelsen har även satsningar mot påverkansoperationer och flera åtgärder för att förbättra den svenska cybersäkerheten, också detta är något som MP brukar lyfta fram som viktigt. Men överenskommelsen har också delar som MP inte prioriterar lika högt, exempelvis luftvärn på Gotland. På så vis är överenskommelsen en typisk kompromiss. Totalt handlar det om satsningar på 500 miljoner under 2017.

Bli först att kommentera

Gäller att hitta balans

Av , , Bli först att kommentera 4

Att alla ska få möjlighet att utrycka sin åsikt i fullmäktige är självklart, det är viktigt att alla partier får utrymme att driva sina frågor och sin politik, för många av de mindre partierna är KF det enda politiska forum de har ledamöter i. Men tyvärr har de arbetsformer som finns i KF idag istället lett till att det politiska arbetet försämrats och vissa har systematiskt valt att missbruka detta. Det är viktigt att enkla frågor och interpellationer hinns med i tid, annars blir frågan ofta inaktuell när den tas upp i KF. Jag anser att man även borde se över rutiner för inlämning av enkla frågor, idag är det för enkelt att strax innan KF fylla dagordningen med enklafrågor och man kan enkelt kapa dagordningen. Jag tycker dock det är bra att interpellationer och enklafrågor ökat, det visar på ett brett driv i politiken, dock måste det blir lite mer struktur på det hela. Vi behöver se över arbetsordningen i KF och hitta en balans, en balans där alla partier får en plattform att yttra sig men också där vi hinner behandla aktuella politiska frågor och kan ta viktiga beslut för Umeå.

Bli först att kommentera

Väljare flykten från M fortsätter.

Av , , Bli först att kommentera 4
Moderaternas flört med SD får fler och fler negativa konsekvenser och väljarna fortsätter fly. Som jag skrivit tidigare blir moderaternas politik mer och mer kortsiktig och ansvarslös. Trots tydliga tecken av missnöje från väljarna och i de interna leden så fortsätter AKB att bjuda Åkesson upp till dans, att sedan moderata representanter försöker att släta över kritiken genom att påstå att de ej kan styra om SD röstar som dem köper jag inte. Moderaternas senaste utspel om att vilja begränsa mediers utrymme eller att begränsa människors rörelse och yttrandefrihet visar mer och mer på en desperation och brist på fokus. Så med facit i hand kan man konstatera att moderaternas politik inte bara varit negativ för Sverige utan även negativ för dem själva.
Vi röd-gröna har visat att vi tar ansvar för Umeå, för människan och samhället, för klimatet, för Sverige.
Bli först att kommentera