Delat försörjningsstöd för att minska kvinnoförtryck.

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi i Umeå kommun måste se över de riktlinjer som finns idag gällande utbetalningen av försörjningsstöd, där bidragen bör delas ut till hälften lika till båda partners i hushållet.

Studier visar att i de hushåll som får någon form av ekonomiskt bistånd så betalas det i regel ut till män, jag anser att detta skapar en plattform för en ojämnlik situation att dela bidragen lika ger en möjlighet till ökat ansvar och deltagande, man får ett ökat ansvar men även en ökad överblick och självständighet. Att dela ansvaret för ekonomin ökar jämnlikheten mellan parterna i hushållet.

Att låta mannen få hela bidraget kan sätta många kvinnor i en undergiven position mot mannen i hushålet där man måste hela tiden be om pengar till mat och annat, detta lägger en grund för ekonomisk förtryck mot kvinnor och kan leda till ekonomiskt våld.

Att dela på bidraget kan också ge en känsla av självständighet och kontroll som kan ge kvinnorna en möjlighet att lämna en relation som är dålig, för ofta är ekonomin en av huvudfaktorerna att man stannar kvar trots att man inte mår bra. Man ger ett ytterligare verktyg för att motverka våld i nära relationer, vi måste sudda ut mannens ekonomiska kontroll över kvinnan.

För mig känns det som en självklarhet att vi i Umeå ska se till att vi har delad utdelning av alla ekonomiska bidrag, vi måste nu se till att detta också blir genomfört i verksamheterna.

Bli först att kommentera

Liberalerna försätter att lämna skolan i sticket.

Av , , Bli först att kommentera 4

Ser att Liberalerna sågar skolkommissionens förslag. Man väljer att göra utspel om att det är ett oseriöst förslag. Efter att ha kört Sveriges skolpolitik i botten, där man drivit igen den ena misslyckade reformen efter den andra, reformer som oftast drivits mot lärarkåren och dem som jobbar i skolan. Kommissionen läger fokus på bla. Obligatoriska skolval och extra resurser till elever och skolor med särskilda behov. Jag finner det lustigt att Liberalerna i sitt utspel väljer att bortse att skolforskningen och de som arbetar i skolan välkomnar kommissionen utredning, detta visar bara mer på den negativa effekt Liberalerna haft på den Svenskaskolan. Jag tycker det är bra att Lärarfacken tar ställning emot Liberalernas agerande: ”Det är inte seriöst” säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Den Svenska skolan står inför stora utmaningar, några har alltid funnits där men mycket är tyvärr efterspelet av Liberalernas botten körning av den Svenskaskolan. Jag tycker det är bra och nödvändigt att vi nu har samlat professionen och vetenskapen där inriktningen är mot eleven och dem som jobbar inom skolan. Liberalerna har dragit isär skolan och sänkt kunskapsnivåerna, vi måste få bygga upp en stark och jämlik skola med likvärdighet och genom detta höja kunskaps nivåerna. Elever ska kunna få en bra utbildning på en skola med breda och rätt resurser oavsett vilken kommun man bor i eller vilken skola man går i. En skola som delar upp elever efter bakgrund har ej samma förutsättningar för goda resultat som en skola där olika bakgrunder möts. Jag välkomnar kommissionens rapport där vi nu tillsammans med forskningen och skolvärlden kan ta fram  långsiktigt hållbar reform som både ger arbetsro och framtidstro för elev och lärare.

Det jag tycker är oseriöst är hur Liberalerna väljer att vinkla den del i kommissionens rapport om ”lottning” till skolor, först och främst så har inte regeringen tagit ställning till denna del, man kan också höra från vår skolminister Gustav Fridolin om att iden är inget som man är riktigt såld på. ”Lottningen” är en av flera förslag i rapporten om hur man ska kunna hantera och bryta de problem som finns i skolan idag. Nu ska förslagen genom olika remiss instanser och vi måste se vad utslagen blir från dessa.

Det enda som är oseriöst är Liberalerna själva och de borde ta sig en titt i spegeln och  inse hur dem drivit skolan till botten. Liberalernas utspel visar bara att man fortfarande lämnar skolor och elever med särskilda behov i sticket.

Bli först att kommentera

Felaktiga rapporteringar om livslängden för kärnkraften

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår presenterades två delar i genomförandet av energiöverenskommelsen; förlängningen av elcertifikatsystemet och kärnavfallsfinansiering.

Fem partier (MP, S, M, C och KD) har enats om att tidigarelägga utbyggnaden av förnybar energi jämfört med det förslag Energimyndigheten lagt. Det är ytterligare 18 TWh som tillförs stödsystemet för förnybar energi. 18 TWh mellan 2020-2030 ska jämföras med det tidigare målet 30 TWh 2003-2020.

Per år är detta alltså en rejäl höjning av utbyggnaden. 18 TWh kan också jämföras med hela 3 kärnkraftsreaktorer. Förslagen om kärnavfallsfinansiering handlar om hur pengarna i Kärnavfallsfonden ska förvaltas. De fem partierna har ställt sig bakom förslaget från Strålsäkerhetsmyndigheten om placeringsreglemente, att räkna avgiften utifrån 50 års driftstid och höjda ekonomiska säkerheter hos kärnkraftsägarna om pengarna inte skulle räcka. Notera att Ekots rapportering imorse att överenskommelsen skulle handla om politiskt beslut om driftstid är fel. Det handlar om hur många år avgiften räknas utifrån. Det finns inget nytt beslut om driftstid för kärnkraftsreaktorerna. Driftstiden avgörs av marknaden utifrån förutsättningarna, det är marknaden som stänger kärnkraften.

Olönsam kärnkraft konkurreras idag ut av förnybar energi. Storsatsningen på förnybart som också nu tidigareläggs är det mest avgörande för kärnkraftens framtid och hur snabbt vi når 100 % förnybar energi. 4 av 10 reaktorer har redan beslutats att stängas före 2020. MP gick till val på att minst två reaktorer skulle stängas., så det har gått fortare än till och med vi hoppades. De fem partierna har enats om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Regeringen har uttalat att omställningen sannolikt går fortare.

Bli först att kommentera

Vi måste behålla byggtempot i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2
Har fått denna  insändare publicerat i VK idag.
Vi i Umeå kommun står inför en utmanande uppgift med att hantera bostadsbristen som råder i vår kommun. Vi är dock rätt ute och med det stöd från regeringen som vi får har vi nu kunnat att sakta men säkert börja bygga oss närmare en lösning gällande boende situationen i Umeå. Det som är viktigt här att vi ej stannar upp i byggandet och att vi under kommande år ska kunna leverera fler och fler bostäder.  Vi måste bygga uppåt 5000 nya lägenheter för att ens få en balans i ekvationen.

Det som bekymrar mig är dock att det finns viss lobby  verksamheter i Sverige som vill bromsa upp tempot, jag tolkar det som att man vill skapa en bättre ekonomisk utgångspunkt där man kan hålla priserna uppe på material och befintliga fastighets bestånd, ju mer vi bygger desto mindre blir det ju säljarens marknad.

Jag hoppas att vi i Umeå kommun ska kunna låta oss ej påverkas av dem som vill dra ner på tempot. Vi jobbar och måste jobba effektivare med att ha byggklar mark tillgänglig från kommunens sida samt att vi redan nu förstärkt upp på bygglov och plan sidan så att vi ska kunna hantera ärenden snabbare och bättre.  Mitt intryck från att sitta i AB Bostaden är även att det börjar bli billigare per/kvm att bygga idag än tidigare.

Umeå ska vara en attraktiv plats att leva och verka. Vi har med den bostadspolitik som förs av vår röd-gröna regering alla förutsättningar att kunna bygga ikapp mer och mer, vi måste skapa rätt förutsättningar får dem som vill bygga i Umeå.

Nasser Mosleh /MP Umeå

Bli först att kommentera

Liberalerna är naiva och ansvarslösa.

Av , , Bli först att kommentera 4

Liberalerna visar mer på hur kortsiktig och ansvarslös allianspolitiken är. I bloggen idag kan man återigen läsa om hur Liberalerna gnäller över olika skatte förslag som vår röd-gröna regering lagt fram, man gnäller och gnäller men tyvärr som vanligt så gnäller man utan att ge något annat förslag. Liberalerna börjar tyvärr bli mer och mer som Västerpartiet där man naivt sitter i ett hörn gnäller bara för gnällandets skull utan att försöka komma med någon lösning eller finna en lösning framåt.

Det som är mest oroande är att Liberalerna verkar ha identifierat de utmaningar vi i norra Sverige står inför, men ändå….gnäll, gnäll, gnäll och inga förslag till lösningar. I bloggen skriver Liberalerna att – Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät.

För det första så blir dubbelmoralen lite för genomskinlig, Liberalerna satt med i den allians regering som själva höjde bensin skatten under sin regerings tid. För oss röd-gröna är det just de som inte har några andra alternativ än fossil bilar som ligger i fokus, anser inte Liberalerna att dem som bor på landsbygden är värdiga en fungerande infrastruktur? Eller att bara för att man bor på landsbygden ska man inte kunna resa och röra sig lika enkelt som dem som bor längst kusten? För oss röd-gröna ska det  vara enkelt och tillgängligt att bo kvar på landsbygden. Priset på olja kommer bara att stiga samtidigt som klimatpåverkan kommer bli allt mer tydlig. Vad har Liberalerna för lösning när dem som bor på landsbygden inte kan rör sig fritt då oljepriset är skyhögt och det saknas infrastruktur?  Men med sin kortsiktiga politik och när man sitter i ett hörn och gnäller blir svaret… Jo ingen och Liberalerna lämnar klimatet och landsbygden i sticket.                                                                 Vi vill att det ska vara möjligt att transportera sig på landsbygden även i framtiden. Bensin priset idag ger utrymme för att kunna höja skatten. Trotts höjd bensin skatt är en liter billigare nu än tidigare. Detta ger oss utrymme att investera, vi måste utveckla en hållbar infrastruktur för tåg och buss där det ska vara enkelt och snabbt att resa, vi vill bygga ut de förnybara bränslena och underlätta för ett fossilfritt resande. Vi måste satsa på att främja utvecklingen av förnybara drivmedel.

Vidare skriver Liberalerna att – Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige.                                                                                                                                                                   Det måste vara svår för Liberalerna att erkänna vår röd-gröna politiks framgång, redan nu har vi förbättrat förutsättningarna för Norrbotniabanan, satsningar på Norrtåg, genom klimatklivet inversterar vi mer än någonsin i framtiden. Vi får mer och mer bevis också på hur vår politik genomsyras i näringslivet och hur större aktörer börjar ställa om sina transporter till fossilfritt, ett bra exempel på detta är Martinssons som är ledande inom träindustrin.

Liberalerna med alliansen hade ansvaret för landsbygden i åtta år och utvecklingen gick åt fel håll, man har rustat ner landsbygden.  Över 14000 statliga jobb försvunnit från landsbygden, man har negligerat bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet samt att vidare utveckla infrastrukturen för ett levande inland. Liberalerna har lämnat landsbygden i sticket och man blundar för de utmaningar som väntar. Naivt och ansvarslöst!!

Bli först att kommentera

Mer resurser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 1

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Det finns en tydlig tendens att fler ungdomar och unga vuxna är nedstämda, oroliga och har svårt att sova. Unga får också mer psykiatrisk vård än tidigare, både i öppenvården och på sjukhusen. För att möta de utmaningar vi ser satsar regeringen nu ytterligare 100 mnkr på barn och ungas psykiska hälsa. I vårändringsbudgeten utökas den befintliga satsningen på psykisk hälsa genom att 100 mnkr tillförs landstingen.

Bli först att kommentera

Röd-Gröna satsningen fortsätter.

Av , , Bli först att kommentera 3

Man blir väl inte förvånad när man läser allianspartiernas utspel med moderaterna i spetsen om hur dålig vårändringsbudgeten är. Man visar bara på hur kortsiktig och ansvarslös allianspolitiken är. Jag är stolt över de röd-gröna framgångar vi har kunnat presentera i regeringen och här i Umeå kommun.

Regeringen föreslår nu ytterligare 750 miljoner till kommuner och landsting i vårändringsbudgeten. Vi röd-gröna visar ännu en gång att vi tar ansvar för individen och samhället. Den röd-gröna regeringen presenterar idag ytterligare satsningar på barn och unga, där man satsar på ungas psykiska ohälsa samt den sociala barn och ungdomsvården. Med detta kommer kommuner kunna ansöka om mer stöd medel för att stärka upp för fler sommar jobb för ungdomar, vilket jag tidigare skrivit om är en jätte viktig satsning.

Då tillskott till den sociala barn och ungdomsvården till kommunerna sker i enlighet med kriterier som tar hänsyn till kommunernas belastning hoppas jag att Individ och familjenämnden kommer kunna få ta en stor del av denna kaka så att de kan stärka upp verksamheterna och få en skjuts fram i det otroliga arbete de utför och få mer medel och resurser att kunna tackla de utmaningar de står inför.

I vårändringsbudgeten stärker regeringen utsatta skolorna och inför en jämlikhetspeng. Jämlikhetspengen kommer  fördelas  till grundskolor där behovet att kunna stärka upp eleverna så de ska kunna ha behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. För år 2017 uppgår jämlikhetspengen till en halv miljard. Vi röd-gröna kommer inte svika skolan och ytterligare åtgärder som behövs inom detta område kommer återkomma i budgetpropositionen för 2018.

Med vår röd-gröna politik fortsätter vi styra bort från klimatutsläpp och miljöförstöring, kommuner kan göra ytterligare klimatinvesteringar inom Klimatklivet och vi kan ta oss närmare ett fossilfritt samhälle.  Vi skapar nya jobb, stärker skola, vård och omsorg. Vi investerar i barn och unga, vi investerar i samhället och klimatet, i framtiden.

Bli först att kommentera

Klimatklivet förstärkt med en halv miljard

Av , , Bli först att kommentera 2

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att ytterligare 500 miljoner kronor avsätts till Klimatklivet. Förslaget uppskattas leda till minskade växthusgasutsläpp med 150 000 till 200 000 ton per år. Den förväntade effekten av hela den föreslagna satsningen 2015–2020 är årliga utsläppsminskningar på ca 1,5 miljon ton. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige. Hittills har 628 inkomna ansökningar beviljats stöd från Klimatklivet vilket motsvarar ungefär en tredjedel av det totala antalet ansökningar. De flesta åtgärderna handlar om att installera laddpunkter för el fordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

Bli först att kommentera

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag presenterar regeringen vårens budget. I den fortsätter vi styra bort från klimatutsläpp och miljöförstöring, samtidigt som vi skapar nya jobb, satsar på en stark skola och investerar i barn och ungas psykiska hälsa. I sådant som bygger Sverige starkt.

Regeringens samhällsbygge visar resultat: Svensk ekonomi utvecklas starkt. Skolan anställer tusentals fler, Sverige leder klimatomställningen och arbetslösheten pressas ner.

 1-Den borgerliga regeringen efterlämnade sig stora underskott i de offentliga finanserna och hög arbetslöshet.

2-Vi har ägnat de första åren åt att skapa ordning och reda i de offentliga finanserna. Det har gett resultat. De offentliga finanserna är nu i balans – vi har överskott. Och 150 000 fler går till jobbet varje dag.

3-Detta ger oss utrymme till reformer. Vi har ett helt nytt läge.

4-Därför kan vi nu göra stora investeringar i samhällsbygget med resurser till polisen/skolan/välfärden/klimatet och tar i tu med samhällsutmaningarna.

5-Med Miljöpartiet i regering har vi en historisk stor miljöbudget! Nu fortsätter klimatoffensiven med flera gröna skatter och åtgärder som minskar utsläppen.

  • I vårbudgeten fortsätter vi samhällsbygget med investeringar i både skola och omsorg. Det ökar den sociala hållbarheten.

Bli först att kommentera

Moderniserade sekretessbestämmelserna!

Av , , Bli först att kommentera 3

Polisen har efterfrågat en modernisering av regelverket för sekretessbestämmelser mellan Migrationsverket, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.  Det är viktigt att rättsvårdande myndigheter så snabbt som möjligt kan få koll på personer som kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk, och har möjligheter att dela dessa uppgifter för att bättre kunna samordna insatser. Detta ska dock inte kunna ske slentrianmässigt utan måste omfattas av en rättssäker hantering, vilket vi från politiken måste vara med och säkerställa. Därför är vi öppna för att se över hur sekretessbestämmelserna kan moderniseras för att förenkla informationsutbytet mellan myndigheter.

Bli först att kommentera