Gröna framsteg i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4
I måndags så antog Umeå kommunfullmäktige Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget i sin helhet. Detta var mycket glädjande, trotts en lång budget debatt så visar vi röd-gröna att vi tar ett ansvar för Umeå och presenterar en budget i balans. I en tillväxt stad som Umeå finns det många utmaningar och vi ställs inför utökade behov inom våra verksamheter, tyvärr så är inte kommunens pengapåse obegränsad och det känns riktigt bra att vi med vår budget lyckats hantera de mest utmanade behoven, vi stärker verksamheterna inom välfärden och skolan, det känns riktigt bra.

Vår gemensamma budet är även ett bevis på den gröna politikens framgångar, klimatoffensiven får genomslag i Umeå kommun. Vi kan nu med vår gemensamma budget stärka miljöarbetet och utveckla vår stad i en hållbar och klimatsmart riktning, vår budget satsar även på miljön.

I vår gemensamma budget lyfter vi att vi måste effektivisera hur vi använder och förbrukar våra resurser, detta blir också påtagligt inom miljöarbetet, vi satsar på en energiomställning, det är viktigt att vi fortsätter att kunna leverera fossilfri energi och el till Umeå och att vi gör de nödvändiga satsningar som behövs för att minska på energi användningen inom våra egna lokaler och fastigheter. Vi satsar också med att stärka våra upphandlingsprocesser där vi ska kunna ställa mer och mer krav på hållbara och klimatsmata lösningar och företagnaden men även ställa krav så att företag även tar ett socialt och ekonomiskt ansvar. Vår budget innehåller flera avgörande miljösatsningar som kommer att stärka Umeå som stad, våra medborgare och kunna före oss alla med en hållbar infrastruktur.

Det är nu som den gröna rörelsen äntligen fått genomslag i Umeå kommun och det känns riktigt bra att vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna kan leverera grön politik till Umeåborna.

Bli först att kommentera

Tankar från gårdagens kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid gårdagens kommunfullmäktige var frågan om en utförsäljning av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd uppe på ärendelistan. Tyvärr som jag befarat under den gångna veckan så fanns det inte tillräckligt med stöd för varken ett NEJ eller en återremittering av ärendet. Vi i Miljöpartiet har varit och är i sakfrågan emot en utförsäljning och vår linje var till att börja med ett avslag rakt av. Vi har också varit mycket kritiska på hur detta ärende hanterats och den avsaknad av en gedigen och transperent demokratisk process. Men efter att ha set de framgångar som ”Folkinitiativet” visat under veckan och hur man lyckats så snabbt mobilisera en kampanj för att få till en folkomröstning i frågan så valde vi att jämka oss med Arbetarpartiets förslag om en återremiss, så vår linje blev vid gårdagens fullmäktige att i första hand yrka på en återremiss och i andrahand på ett avslag. Trotts gårdagens bifall så tror jag inte att detta är helt i hamn än och det ska bli spännande att följa folkinitiativet, jag tror dem kommer att lyckas få till 9500 underskrifter för en folkomröstning.

Debatten var stundtals under kritik kan jag tycka såhär i efterhand, det blev stundtals en pajkastning som inte hade med ärendet att göra vilket tog bort fokus från sakfrågan vilket jag tycker är olyckligt. Det är viktigt att man har koll på de skillnader som råder mellan kommunal politik och att sitta i bolagsstyrelser och hur arbetsordningen för ett bolag fungerar. Jag kan tycka att det blev tydligt hos vissa ledamöten igår att insikten om detta saknades, vilket blir lite oturligt då detta skadar debatten och sakfrågan.

Här vidare delar jag med mig av mitt anförande i ärendet från gårdagens kommunfullmäktige:

-AB Bostaden är ett avgörande verktyg för att Umeå kommun ska kunna driva bostadspolitik. Det är genom AB Bostaden som vi tar ett ansvar för allmännyttan och tillgodoser våra medborgare med boende till en rimlig kostnad. I en marknad där vi ser mer och mer hur den privata bostadsmarknaden tyr sig mer och mer mot vinst maximering och ägande formen blivit den nya normen, är det utav yttersta vikt att vi skapar balans och ger alla samhällets invånare möjlighet att ett bra boende genom att bevara och stärka allmännyttan.

AB Bostadens övergripande syfte bör vara främja bostadsförsörjningen i Umeå kommun, det är vår uppgift att se till allmännyttans bästa och skapa boende som är tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. AB Bostaden ska ha en integrerande funktion och jobba aktivt för att skapa en plattform där vi motverkar en bostads segregation. Emot allmännyttan har vi ett samhällsansvar och ska främja såväl utbudet av hyresrätter som en väl fungerande konkurrens.

Det råder ingen tvekan om att det är brist på hyresrätter i Umeå. Vi är en kommun i tillväxt och bostadsförsörjningen är en av våra stora utmaningar. Men det finns alternativ, andra möjligheter till finansiering av nya bostäder och förvalta och utveckla det befintliga fastighets beståndet, det behöver inte ske genom att kommunen urholkar allmännyttan.

Det hävdas att vi måste sälja för att bygga nytt, att vi får inte låna mer, det finns inga andra alternativ. Jag påstår med emfas att det finns andra möjligheter. Det finns konstellationer som ger oss utrymme att låna mer, det finns strategiska åtgärder som ger oss utrymme för att skapa bostäder.

Med den heta byggkonjunkturen är det visserligen dyrt att bygga men kostnaden för att lånefinansiera bostadsproduktion har aldrig varit fördelaktigare. Man måste även ställa sig frågan

om är det rätt affärsmässigt och uppfyller vi som kommun de intentioner och ansvar vi har mot allmännyttan om vi säljer ut ett stort antal lägenheter som har rimliga hyror och ersätter dem med ett mindre antal nyproducerade hyresrätter med höga hyror? Det tycker inte jag. Om vi inte kan bygga idag utan att sälja kommunens egendomar då vet jag inte hur vi i framtiden skall kunna utveckla och stärka allmännyttan.

Ett fortsatt kommunalt ägande av hela AB Bostadens fastighetsbestånd innebär en trygghet för de boende. Dessutom är en stark allmännytta också en tillgång för hela Umeå genom att kommunen kan äga, långsiktigt förvalta och bygga för det bostadsbehov som finns. Om delar av AB Bostaden säljs så är det inte nybyggda och nyligen renoverade lägenheter med relativt höga hyror utan istället lägenheter ur det äldre beståndet med hyror som många har råd att betala som skulle bli aktuella för försäljning. Det betyder att det på sikt blir svårare för kommunen att ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

Vi i Miljöpartiet de gröna hade velat sett en omfattande konsekvensanalyser av hur en utförsäljning påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just de områden man valt att avyttra. Allmännyttan fyller en viktig funktion i att möjliggöra och vara flexibel inför de bostadsbehov som medborgarna har. Inte heller har konsekvenserna utretts för de hyresgäster som valt det allmännyttiga boendet och tryggheten i det långsiktiga fastighetsförvaltandet, och hur de påverkas då hela kvarter allmännytta säljs till privata intressenter.

Utförsäljningen av AB Bostadens fastighetsbestånd har gått i ett rasande tempo. Är Umeå kommun på väg att sälja ut vår social bostadspolitik, är Umeå kommun på väg att sälja ut allmännyttan utan allmännyttans röst får bli hörd, där det värsta av allt är att det sker utan offentlig debatt. Inom loppet av några dagar har delar av politiken i Umeå kommun sålt ut viktiga kommunala tillgångar utan insyn eller transparens, med hänvisning till affärssekretessen.

Om beslutet i fullmäktige blir en försäljning så måste denna process först åtminstone föregås av en ordentlig debatt. Att säga att det redan är för sent håller inte. Då har vi ett stort demokratiskt problem i den här kommunen.

 

Med bakgrund av detta yrkar vi från Miljöpartiet de gröna Umeå:

I fösta hand återremiss av ärendet

I andra hand avslag

Bli först att kommentera

Mitt tal på kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 11
1/3
Herr/Fru ordförande, ledamöter och åhörare.
Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget förslag i sin helhet. Vår röd-gröna budget skapar balans i samhället, vår budget tar ansvar, den tar ansvar för Umeå, för individen, för framtiden och för klimatet.
Umeå och Sverige växer, vår röd-gröna regering har fått igång en hållbar ekonomi och fler än på länge har ett arbete att gå till. Vår röd-gröna regering har skapat fler nya möjligheter för oss att bygga ett grönt, klimatsmart, jämställt och integrerat samhälle.
Vår röd-gröna regering tar ansvar för individen och ser ett samhällsbygge som bygger på hållbarthet än nedskärningar och sänkta skatter. Vår röd-gröna regering stärker välfärden, den ger oss verktyg för att kunna stärka vårt Umeå, ett Umeå som sätter människor och samhällets behov i första hand. Under mandat perioden har vår röd-gröna regering levererar viktiga tillskott för att vi ska kunna fortsätta jobba med att säkra kvalitén i kommunens verksamheterna och bygga och utforma den hållbara kommunen för framtiden.
Det man kan konstatera är att miljöbudgeten har ökat med 73 procent under mandatperioden. Allmän miljö- och naturvård, ökade satsningarna på järnvägen, sänkningen av kostnader för reparationstjänster och småskalig solenergi, höjning av miljöskatterna som stärker arbetet med att ställa om till en hållabar vardag. Idag kan jag som miljöpartist sträcka på mig – vi gör skillnad, vi gör Sverige grönare!
Regeringen både utökar och förlänger satsningarna inom klimatklivet och stadsmiljöavtalen. Det tillförs mer pengar till klimatanpassning, giftfri miljö och marina reservat. Och det har anslagits mer pengar till skogsskydd. Alla dessa verktyg ligger nu framför oss för att skapa de förutsättningar som behövs för att Umeå kommun enkelt ska kunna ställa om till en hållbar och klimatsmart stad. Umeå ska vara en innovatör och förebild i omställningen.
Herr/Fru Ordförande.
Med en budget i balans så stärker vi Umeå, en budget i balans genom syras av ansvar, ansvar för människan, för välfärden och för klimatet. Solidaritet och allas lika värde. För jämställdhet, för ökad trygghet. En budget i balans stärker samhället och medborgarna. Umeå är en kommun i tillväxt, en tillväxt som måste ske långsiktigt hållbart.
Umeå är en stad som växer, detta skapar nya utmaningar och nya behov. Samtidigt som staden växer ökar även vårt ansvar gentemot samhället och medborgarna. När vår stad växer måste vi växa smart, vi får inte riskera att göra staden gråare och förstöra de mänskliga skalorna. Har har även ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för ett förändrat resmönster, görs inte detta idag kommer vi i framtiden orsaka större klimatpåverkan och skapa en stad med sämre livsmiljöer. En växande stad innebär samtidigt ett ökat behov av bostäder, utbyggd service, fler förskoleplatser och arbetsplatser. Umeå ska vara en plats där man vill bo och där man vill verka.
Vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna presenterar en budget med stora satsningar på välfärd, miljö och jämställdhet. Vi lägger fram en gemensam budget som stärker målet med att vi måste bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Jag vill tacka Hans Lindberg och den Socialdemokratiska kommungruppen för ett välfungerande, konstruktivt, etablerat och givande samarbete. Vi röd-gröna i Umeå delar en gemensam bild av Umeå där vi stärker välfärden och ser till de behov som vår kommun står inför. Vi i (S) och (MP) tar tillsammans ansvar för Umeå idag och för framtiden. Den

2/3
gröna politiken har aldrig fått ett sådant genomslag som nu och det vill jag tacka även tacka min egen kommungrupp för och Miljöpartiets medlemmar för.
Som Hans Lindberg tidigare nämnde så lägger vi extra resurser för att stärka för och grundskolan, tillföra resurser så vi som kommun ska kunna tillgodose behoven av LSS-boende. Att stärka dem som befinner sig i utsatta livssituationer. Att planera utifrån verksamheternas framtida behov redan idag. Stärka ungas möjligheter. Skapa trygghet och stabilitet för dem äldre. Vi måste blicka framåt och planera morgondagen redan nu, för en hållbar utveckling och tillväxt så anser vi i Miljöpartiet att vi bör identifiera och börjar jobba med behoven så tidigt som möjligt vilket vi gör med vår gemensamma budget. Med vår gemensamma budget vill vi stärka arbetet mot våld mot kvinnor. Vi vill också rikta resurser mot att bekämpa barnfattigdomen. En grundpelare inom vår röd-gröna politik är jämställdhet, jämställdhet är en rättvise- och kvalitetsfråga. Vi är som kommun skyldiga att erbjuda alla våra medborgare en likvärdig service. Jämställdhet är att se och stärka alla utsatta i samhället. I vår gemensamma budget stärker vi arbetet med detta.
Med vår gemensamma budget tar vi också ett stärkt ansvar för framtiden, för miljön.
Det är med stor glädje som vi i vår gemensamma budget kan presentera flera avgörande satsningar för ett hållbart och klimatsmart Umeå. Och det är glädjande att se att vi röd-gröna även i år stärker Umeå ur ett miljö och hållbarhets perspektiv.
Herr/Fru Ordförande:
Låt mig få presentera några av de miljö och hållbarhets satsningar som vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna lyfter i vår gemensamma budget.
– Att ta fram strategi för en ökad självförsörjning av livsmedel och energi i samverkan med andra aktörer.
– Att ta initiativ till uppbyggandet av ett regionalt kunskapscentrum för gröna näringar och livsmedelsproduktion
 
Men det finns några uppdrag/mål som jag vill särskilt lyfta idag. De är:
  • – Att vi ska effektivisera kommunens energianvändning samt.
  • – Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att utveckla nätet av laddningsfunktioner.
För att begränsa vår klimatpåverkan måste energiomställningen påskyndas och med ett omfattande energieffektiviseringsarbete. Långtgående och kraftfulla insatser krävs för att klara uppsatta mål. En stor utmaning för vår stad är ta oss ur ett fossilberoende inom transporter. Om Sverige skall nå målet att ställa om till fossilfri fordonsflotta till 2030 måste takten ökas och vi i Umeå får inte halka efter Fler fordon med fossilfri drivmedel behöver tas i bruk och cykling än mer främjas till detta krävs också en fungerande infrastruktur.
 Fortsatt satsning skall göras på el-bussar. Vi ska även säkra vår fossilfria energiproduktion i takt med att vår stad växer.
Många viktiga steg har tagits i Umeå kommun för att minska miljöpåverkan, en av dem viktigaste är antagandet av motionen ”Ett fossilfritt Umeå”, vilket är något vi nu måste jobba intensivare med. Men för att göra en omställning till en verkligt hållbar kommun krävs ännu fler åtgärder som genomsyrar hela den kommunala organisationen. I denna budget vill vi prioritera och stärka omställningen inom våra egna fastigheter.

3/3
Samt även presentera:
– Att prioritera det strategiska miljöarbetet och stärka miljökompetensen. – Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av inventarier
 samt minska användandet av plaster i syfte att minska kostnader såväl som klimat och  miljöpåverkan.
Energianvändningen står för en stor del av den globala klimatpåverkan och kräver åtgärder på flera plan. En övergång till förnybart energi är viktig men inte tillräcklig. Med en växande befolkning så måste vi också effektivisera vår energianvändning för att den ska vara långsiktigt hållbar.
Att plaster i olika former har blivit en av vår tids största miljöbovar är nu ett faktum. Det har blivit mer uppenbart att nya hot sommikroplaster och nanopartiklar har en förödande påverkan på vår miljö och vattendrag samt leder till en försämrad folkhälsa. Det råder stor okunskap om vad den så kallade cocktaileffekten plaster har mot oss människor och vår omgivning.
För att uppnå en långsiktig hållbarhet måste vi som kommun ställa krav och arbeta aktivt för att utveckla förutsättningarna för näringslivet i en hållbar riktning. Vi måste ställa krav vid kommunens upphandling. Umeå kommun ska vara en föregångare avseende miljö-, jämställdhets- och sociala krav vid upphandling och låta dessa krav väga tungt vid leverantörs utvärdering. Vi måste bli bättre på att följa upp både före, under och efter en upphandling eller avtals period. Miljöpartiet vill stärka kommunens upphandlings rutiner för att utöka miljö- och sociala krav vid upphandling samt uppföljningen av befintliga avtal.
Just nu pågår det största samhällsbygget Sverige har gjort på flera decennier, och redan nu syns flera ljuspunkter i samhället: arbetslösheten pressas ner, skolorna anställer tusentals fler och Sverige leder klimatomställningen. Svensk ekonomi utvecklas starkt tack vare vår röd-gröna regering och tack vare oss röd-gröna i Umeå så är Umeå en del av denna utveckling. Umeå är en bidragande del av denna utveckling och det ska vi röd-gröna se till att vi fortsätter med.
Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare:
Jag vill avsluta med att ännu en gång yrka bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget förslag i sin helhet.
Bli först att kommentera

Miljardsatsning för en jämlik skola

Av , , Bli först att kommentera 3

Ojämlikheten i den svenska skolan måste brytas. I höstens budgetproposition avser regeringen göra fortsatta investeringar i skolan och aviserar nu ett ytterligare tillskott på 1,5 miljarder kronor under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Regeringen har redan investerat mer än 11 miljarder kronor för en mer jämlik kunskapsskola 2017. För att kunskaperna ska fortsätta att öka och ojämlikheten i skolsystemet brytas krävs dock fler reformer.

Den 20 april 2017 överlämnade Skolkommissionen sitt delbetänkande till regeringen. Ett bärande förslag från Skolkommissionen rör att resursfördelningen i skolan inte är tillräckligt behovsstyrd. Skolkommissionen föreslår att ett statsbidrag inrättas som ger en långsiktig nivåhöjning av resurser till undervisning och elevhälsa och som kompenserar för huvudmännens skilda förutsättningar vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund.

Regeringen instämmer i att resursfördelningen till skolan behöver bli mer behovsstyrd. Medel måste i större utsträckning riktas mot de skolor som behöver det mest. I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 0,5 miljarder till skolan i en jämlikhetspeng. Nu fortsätter regeringen investeringarna för en mer jämlik skola. 2018 kommer utöver tidigare investerade medel ytterligare 1,5 miljarder att avsättas ill skolan med fokus på att i större utsträckning fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i alla grupper.

Många huvudmän får därmed betydande resursförstärkningar t.ex. att fördela lärar- och skolledarresurser, minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.

Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2018 om fortsatta investeringar i skolan för efterföljande år i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

Bli först att kommentera

FN:s havskonferens – där världen enades om haven

Av , , Bli först att kommentera 3

Havskonferensen blev en vändpunkt för haven.  Den enade världen i kampen för levande hav.  För första gången diskuterades havsfrågan i sin helhet i FN. Den erkändes för vad den är – en fråga om allas vår överlevnad.

Nu börjar det hårda arbetet med att bocka av de att-göra-listor som konferensen resulterade i. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in från länder, näringsliv, organisationer och andra aktörer om allt från att minska plasten i havet, bekämpa olagligt fiske till att stärka havens ekosystem.

Äntligen synliggjordes att klimatagendan och havsagendan går hand i hand. Havskonferensen bygger vidare på det politiska momentum som byggts upp med de 17 globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet.

Bli först att kommentera

Obligatorisk prao i högstadiet för alla elever

Av , , Bli först att kommentera 1

Alla elever ska ges jämlika möjligheter att få en första kontakt med arbetslivet, konkreta erfarenheter av att prova på ett yrke och stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning. Regeringen vill därför införa obligatorisk prao i grundskolan,alla skolor ska erbjuda sina elever minst tio dagar prao.

Prao är viktigt för ungdomarnas möjlighet att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden. Genom prao kan eleverna få egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och få inblick i hur arbetslivet fungerar. Ökad kännedom om arbetslivet kan även höja elevens motivation och vara positivt för skolresultaten.

Praon kan förläggas när som helst under åttan eller nian, respektive under nian och tian för elever i specialskolan. Minst tio dagar prao ska erbjudas eleverna.

De nya bestämmelserna om obligatorisk prao avser föreslås i en kommande lagrådsremiss och avses träda i kraft den 1 juli 2018.

Bli först att kommentera

Viktig grön seger!

Av , , Bli först att kommentera 4

Återigen kan vi se att det är Miljöpartiet som flyttar fram positionerna för klimatpolitiken och får med andra på tåget. Miljöpartiet har länge drivit frågan om ett klimatpolitiskt ramverk som nu blir verklighet med stöd av sju av åtta riksdagspartier.

En grön historia

2012: Redan för fem år sedan presenterade Åsa Romson idén om ett klimatpolitiskt ramverk på DN-debatt. På hösten motionerar MP om frågan i riksdagen.

2013: Vi får med oss Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på vår motion om ett klimatpolitiskt ramverk.

2014: I Miljöpartiets valmanifest är ramverket det allra främsta gröna vallöftet.

Resultatet blir att det klimatpolitiska ramverket lyfts som en prioriterad fråga för den nya S-MP-regeringen i regeringsöverenskommelsen.

2015: I januari ger Åsa Romson den sittande parlamentariska miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk. Stina Bergström är Miljöpartiets ledamot i beredningen.

2016: I mars kommer beredningen med ett delbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive en klimatlag. Slutbetänkandet kommer i juni 2016 med ett mål om minus 70 % utsläpp i transportsektorn.

2017: I februari 2017 lägger klimatminister Isabella Lövin fram propositionen och sprider den välkända bilden där hon skriver under lagrådsremissen.

Idag klubbas det klimatpolitiska ramverket av 7 av 8 riksdagspartier!

2018: 1 januari träder klimatlagen i kraft. Regeringens mål är att det då också ska finnas en ny myndighet, i form av ett klimatpolitiskt råd, på plats.

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet ska lägga sin energi på att kämpa för allmännyttans bästa!

Av , , Bli först att kommentera 9

Det blir mer och mer tydligt om den brist på ledarskap och den brist på kunskap som finns inom hur det kommunala samt bolags arbetet funkar. När jag läser Vänsterns blogg så blir jag förvånad att man sedan allt detta förklarades för dem redan 2014 så har man ännu inte förstått hur saker och ting fungerar.

Jag tycker detta bara är ytterligare ett bevis på Vänsterpartiets brist på relevant politik, man vill genom miss sanningar och vriden fakta ställa sig själv i bättre dagar, jag blir också lite förvånad att Vänsterpartiet lägger så mycket energi på oss i MP, när vi är emot en utförsäljning än att lägga energi på själva sakfrågan med dem som vill sälja och även kämpa för allmännyttans bästa som vi i MP väljer att göra. Men man blir väll inte förvånad, antigen så är det Vänsterpartiets väg som gäller eller inget alls…SKRÄMANDE!!!

I sin blogg vill Daniel Nyström hänvisa till beslut i AB Bostadens styrelse 2014, redan här visar Vänsterpartiet brist på kunskap och att man måste sära på politik och bolag. Hen skriver:  Ni hävdar att ni är emot utförsäljning av lägenheter ur Bostaden, men i Bostadens styrelse har era partier röstat för en politik som vill sälja lägenheter. Är ni med på att riva upp utredningen om utförsäljning ur Bostaden?

Då jag måste upprepa mig själv från gårdagens blogg så skrev jag igår att jag som ledamot i AB Bostaden samtycker till en utredning av en eventuell försäljning av 600 – 1000 lägenheter, betyder INTE på något sätt att jag är för en utförsäljning. Utan det Vänsterpartiet måste komma ihåg att dem som är valda till styrelse uppdrag i ett bolag ska agera utifrån bolagets bästa, hur detta bästa må se ut kan man ha olika visioner om inom styrelsen, det är med detta det är en självklarhet att jag som ledamot ska och är öppen för en redovisning av alla olika scenarion som bolaget kan ställas in för och de olika utmaningar som bolaget står inför och vilka lösningar det finns till att hantera dessa, men det betyder ju inte att bara för att det ska utredas om en utförsäljning att jag finner detta som rätt väg för bolaget att gå.

Det Vänsterpartiet vägra inse är att inom bolagens styrelser så driver vi ingen politik, vi representerar inte våra partier, vi är enligt regelverket där som enskilda individer och har ett personligt ansvar inför bolaget. Men när det sedan ska beslutas av ägarna dvs kommunfullmäktige, ja då kan politiken komma in och som vi väljer att göra är att driva samma politiska linje vi har haft hela tiden…NEJ till en utförsäljning.

Jag tycker att kanske Vänsterpartiet ska lägga sin energi på att kämpa för allmännyttans bästa eller är detta en ytterligare bevisning på den oro jag skrev om igår, att om nu den majoritet som vill sälja kommer med ett kompromiss förslag där man erbjuder det ens eller andra för att få Vänsterpartiets stöd vid en försäljning i framtiden, ska vi tolka att Vänsterpartiet är beredda att sälja ut allmännyttan och delar av AB Bostadens fastighetsbestånd om vinningen för dem själv är rätt?? Jag tycker det är fegt och mycket oroande hur Vänsterpartiet väljer att lägga en skugga över själva sakfrågan, eller kan det vara så att man inte vill stöta sig med vissa partier om det kommer till en kompromiss där Vänsterpartiet väljer att sälja ut allmännyttan?!? Lika skrämmande idag som igår!!

Jag tycker också att det kan vara dags för Vänsterpartiet att gå igenom de arbetsordningar och regelverk som finns för bolagen istället för att driva på osanningar och missvissningar.

Ännu en gång, från oss i MP är det ett NEJ!!! Till att sälja ut delar av AB Bostadensfastighetsbestånd.

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet måste komma ner till verkligheten och sluta med vilseledande och populistisk politik.

Av , , Bli först att kommentera 12

Ser på bloggen idag hur vänsterpartiet i sina ytterligare försök med att driva en kidnappande politik där man vänder sakfrågor till sin egna populistiska icke verklighetsförankrade politik.

Jag blir inte förvånad att vänsterpartiet med ett udda tillvägagångsätt försöker smutskasta oss i MP, i sin brist på argument eller ledarskap och med vänsterns brist på verklighetsförankrad politik börjat driva en populistisk linje eller att man väljer att snedvrida information och påståenden för att se bättre ut själva.

Jag tror faktiskt att Vänsterpartiet inte kunde hantera att någon annan än dem är emot en utförsäljning av AB Bostadens och detta begränsade deras plan om att driva ytterligare en populistisk linje utan verklighetsförankring.

Det finns också några saker Vänsterpartiet måste förstå och inse om hur saker funkar inom politiken och bolagen, att jag som ledamot i AB Bostaden samtycker till en utredning av en eventuell försäljning av 600 – 1000 lägenheter, betyder INTE på något sätt att jag är för en utförsäljning. Utan det Vänsterpartiet måste komma ihåg att dem som är valda till styrelse uppdrag i ett bolag ska agera utifrån bolagets bästa, hur detta bästa må se ut kan man ha olika visioner om inom styrelsen, det är med detta det är en självklarhet att jag som ledamot ska och är öppen för en redovisning av alla olika scenarion som bolaget kan ställas in för och de olika utmaningar som bolaget står inför och vilka lösningar det finns till att hantera dessa, men det betyder ju inte att bara för att det ska utredas om en utförsäljning att jag finner detta som rätt väg för bolaget att gå.

Jag tycker även att det är lite olyckligt hur Vänsterpartiet för att se bättre ut i sitt eget ljus väljer att förvirra medborgarna med vilseledande information. För oss i MP har en utförsäljning av AB Bostaden inte varit aktuell, varken innan eller nu. Våra medlemmar var tydliga på det extra insatta möte vi hade inför ”besluts måndagen” om att vi håller samma linje som innan, vi ska se till allmännyttans bästa och säger NEJ till en utförsäljning av AB Bostadens fastighetsbestånd.

Det Vänsterpartiet också missar är att beredningsprocessen och sakfrågan i sig är två skilda saker, som jag skrivit innan så anser jag att hur detta ärende hanterats och beretts är under all kritik, jag hade velat haft en mer gedigen utredning med olika konsekvens analyser, värderings process och en dialog inom politiken men också med medborgarna m.m,  men detta  ändrar fortfarande inte på sakfrågan – att sälja eller inte sälja!! Och vi i MP vill inte sälja!! Att sedan som Vänsterpartiet skriver om att man tex under en återremiss kan utreda andra möjliga finansieringslösningar för AB Bostadens långsiktiga finansiering – är något som AB Bostaden och Umeå kommun redan ska och försättningsvis jobba med.

Det Vänstern också kanske glömt är hur majoritets regler funkar då vi som totalt var 4st som på något sätt var emot en försäljning, det innebär att vi har noll chans till att påverka det beslut som togs om att sälja, vid detta läge tycker jag att det är av högsta moral mot mig själv, mitt parti och medborgarna att hålla en tydlig linje – NEJ MOT EN FÖRSÄLJNING!! Jag har ingen ambition att som Vänsterpartiet driva någon populistisk front, jag ser ingen mening i att hitta kompromisser eller förhandla i frågan som Vänsterpartiet vill med en återremiss, utan vi ser till allmännyttans bästa och säger kort och rakt NEJ.

Att sedan belasta oss i MP för att vilja driva att frågan ska avgöras på plats, får mig att undra om Vänsterpartiet hänger med på hur politiken funkar? Jag vet inte om Vänsterpartiet satt och sov eller om dem är så insnöade i sin egen populistiska retorik att de missade att det var en solklar majoritet som var för att ärendet skulle avgöras på plats och att hela upplägget av ärendet och beredningen för konstruerat så att beslut ska ske på plats. Vi i MP till skillnad från Vänsterpartiet är inte öppna för några – nja eller kanske.

Att Vänsterpartiet yrkar på återremiss skapar även en oro hos mig, om nu den majoritet som vill sälja kommer med ett kompromiss förslag där man erbjuder det ens eller andra för att få Vänsterpartiets stöd vid en försäljning, så tolkar jag det som att Vänsterpartiet är beredda att sälja ut allmännyttan och delar av AB Bostadens fastighetsbestånd om vinningen för dem själv är rätt?? Skrämmande tycker jag!!

För oss i MP är det ett solklart NEJ, till att sälja ut delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. Vi tänker inte kompromissa när allmännyttans bästa står på spel.

Bli först att kommentera

MP yrkar avslag på en utförsäljning av AB Bostaden

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft tre sammanträden efter varandra först styrelsemöte med AB Bostaden följt av styrelsemöte med Umeå kommunföretag och sist kommunstyrelsen, där alla tre har behandlat en enda fråga – att sälja ut delar av AB Bostadens bostadsbestånd främst på Carlshem och Mariehem. Vi har under alla tre möten yrkat avslag för en försäljning och vid alla tre möten lämnat in en reservation.

I ett läge då det råder bostadsbrist i Umeå borde allmännyttans högsta prioritet vara att bygga nya bostäder. Bostadsbristen är en av Umeå kommuns största utmaningar, både idag och i den tillväxt prognos vi jobbar efter. Kommunens bostadsbolag borde ägna all kraft åt att lösa den. Särskilt svår är bostadsbristen för unga och studenter och vi ser mer och mer tendenser från den privata marknaden att man väljer att vinst maximera under rådande marknadsläge där man bygger bostadsrätter, detta medför en segregerad bostadsmarknad och bara en del av medborgarna har möjligheter och de ekonomiska förutsättningar att ta sig in eller förflytta sig på bostadsmarknaden. Det är viktigt att vi i Umeå kommun skapar förutsättningar för människor med låga, normala och höga inkomster att få en hyreslägenhet i Umeå kommun.

Ett av motiven till försäljningen av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd anges vara att finansiera nya bostadsprojekt. Att bolaget i dagsläget inte bygger fler bostäder beror dock inte på bristen på eget kapital/soliditet eller möjligheten till att kunna öka det egna kapitalet. Det man väljer att göra är tyvärr att lägga in AB Bostadens låne skuld tillsammans med Umeå kommuns låneskuld, detta upplag begränsar möjligheten för AB Bostaden att öka sin belåning trotts att man har ytterligare 17% marginal kvar till det reglerade lånetaket, detta upplag finner jag oturligt då man medvetet valt att begränsa AB Bostadens möjlighet till kapital anskaffning då bolagets ekonomiska ställning är god och grunden till försäljningen känns för oss omotiverat då möjligheten att lösa detta själv finns där. Med den bostadspolitik som råder från vår röd-gröna regering så ser vi som ytterligare verktyg för hur AB Bostaden skulle kunna på egenhand behålla och utveckla hela sitt nuvarande bostads bestånd samt fortsätta producera nya hyresrätter i Umeå kommun.

Det som oroar mig är också att detta blir ett första steg till ytterligare utförsäljning av AB Bostadens fastighetsbestånd. Denna första försäljning löser inte de utmaningar som vi står inför gällande det renoveringsbehov som finns, det finns heller inga garantier att dessa pengar kommer att gå till de behov som finns inom AB Bostaden eller Umeå kommun.

Vi i Miljöpartiet de gröna hade velat sett en omfattande konsekvensanalyser av hur detta påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just de områden man valt att avyttra. Allmännyttan fyller en viktig funktion i att möjliggöra och vara flexibel inför de bostadsbehov som medborgarna har. Inte heller har konsekvenserna utretts för de hyresgäster som valt det allmännyttiga boendet och tryggheten i det långsiktiga fastighetsförvaltandet, och hur de påverkas då hela kvarter allmännytta säljs till privata intressenter.

 

 

Bli först att kommentera