Vi måste kraftsamla för skogen.

Idag har jag fått en debattartikel publicerad på VF:

Skogen är en av de absolut viktigaste resurser vi har, inte minst för oss i norra Sverige. Skogen en källa till glädje såväl som en ovärderlig naturresurs. Den ger oss virke, energi, svamp, bär och fantastiska naturupplevelser, en plats där alla åldrar kommer i kontakt med djur och natur. Skogen är en av grundpelarna i den biologiska och ekologiska livscykeln och mångfalden, därför är det av ytterst vikt att skogen brukas hållbart. Vi måste tillsammans kraftsamla för att bevara skogen och hålla den levande, vi måste utnyttja skogens resurser på ett hållbart sätt så kommande generationer ska kunna njuta av skogen som vi får idag.  Idag avverkas skyddsvärda skogar och kalhyggesbruket är den dominerande skogsbruksmetoden. Skogen ska vara en rik och tillgänglig oavsett var du bor, med träd av många slag och åldrar. Vår röd-gröna regering har ökat anslagen till skydd av värdefulla skogar  med 80 procent. Utrotningen av växter och djur är, vid sidan av klimathotet, jordens mest akuta miljöutmaning. Vi behöver både skydda mer skog och ställa om skogsbruket mer hållbart där man värnar och säkrar den biologiska mångfalden och livscyklar som finns i naturen.

Vi behöver genomföra en rikstäckande biotopinventering. Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden och har en viktig roll för att bevara skogens hotade växter och djur. De är också viktiga att bevara för att klara miljömålet om levande skogar. Nyckelbiotoper har för oss i Miljöpartiet varit en prioriterad fråga. Därför vill vi se en rikstäckande nyckelbiotops inventering.

Vi måste även satsa på ett hyggesfritt skogsbruk. Med hyggesfria skogsbruksmetoder kan vi bruka skogen samtidigt som den finns kvar för både för djur, växter och friluftsliv. Vi i Miljöpartiet vill att den lilla andel av skogen som sköts med hyggesfria skogsbruksmetoder ska öka. Vi vill sätta upp mål för hyggesfritt skogsbruk för den statligt ägda skogen. Det är också viktigt att stödja det växande intresse som finns hos många skogsägare. Vi vill därför se ökade insatser för kompetens- och metodutveckling inom detta område.

Vi måste mer börja prioritera skogsråvaran där den ger störst klimatnytta. Efterfrågan på skogsråvaran växer. Skogen är en viktig tillgång i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, men skogen är också en begränsad resurs som måste förvaltas hållbart. Skogen måste brukas inom naturens gränser. Störst klimatnytta gör träden om de kan användas i byggnader och andra konstruktioner för att ersätta material som stål och betong med stor klimatpåverkan. Vi måste värna om skogen så den ska kunna fortsätta ge oss byggmaterial och andra resurser men inom naturens gränser.

Nasser Mosleh, Gruppledare MP Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.