Alliansen vill fokusera på förbättrad ekonomisk styrning, kortare vårdköer och valfrihet i sitt förslag till budget i regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 200601: Alliansen vill fokusera på förbättrad ekonomisk styrning, kortare vårdköer och valfrihet i sitt förslag till budget i regionen

 

Alliansen lägger en gemensam budget för region Västerbotten som alternativ till den rödgröna majoritetens. Coronakrisen innebär många osäkra faktorer för regionens ekonomi och Alliansen lägger en alternativ budget för ansvar i en svår tid.

Alliansen menar att de ekonomiska förutsättningarna för regionens sjukvård fortsätter att försämras och att ekonomin är i fortsatt fritt fall. Det är en tämligen svag effekt av 2019 års beslutade åtgärdsprogram. Sjukvården har alltjämt för höga kostnader sett till de ekonomiska förutsättningar som finns. Region Västerbotten lämnade förra året med ett rekordstort underskott på nära en halv miljard för andra året i rad. Coronapandemin innebär såklart utöver den svåra ekonomiska situationen ansträngningar för sjukvården.

– Alliansen lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning såsom en ny ekonomisk modell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval. Verksamheterna behöver också få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska behov och förutsättningar

 

– Bland satsningarna finns fler karriärvägar för personalen genom fler vidareutbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare, stärkt ambulansvård i länet, primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård, minskad psykisk ohälsa, särskild satsning på att korta vårdköer efter coronapandemin och stärkt kollektivtrafik.

 

Alliansen lägger även besparingar och förslag för ökade intäkter för att finansiera sina satsningar.

– Bland förslagen till besparing lägger Alliansen vikt på att minska de kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra genom att minska den centrala administrationen såväl personal som regler och riktlinjer, bättre samordning av sjukresor, centrala anslag, minskning av köp av konsulttjänster, bättre avtalsuppföljning och minskning av förhyrda lokaler

Alliansen vill öppna upp för fler vårdval.
– Vi är sedan länge övertygade om att vi måste minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. För att möjliggöra detta stärks budget med 5 mkr för att stärka ungdomshälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). En viktig reform är att tillskapa ett vårdval för BUP som gör att föräldrarna själv får välja vilken vårdgivare de vill gå till för att få hjälp. Ett annat vårdval som Alliansen föreslår är för utprovning av hörapparater. På sikt vill Alliansen se fler vårdval i regionen.

Mer information:
Nicklas Sandström (M)
Ewa-May Karlsson (C)
Carin Hasslow (L)
Hans-Inge Smetana (KD)

Bli först att kommentera

(M) Kritiska till de rödgrönas planerade nedläggning av specialistmottagning för personer som blivit utsatta för sexuellt våld

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 200508: (M) Kritiska till de rödgrönas planerade nedläggning av specialistmottagning för personer som blivit utsatta för sexuellt våld

Just nu pågår planer på att stänga Asta-mottagningen som är en specialistmottagning för vuxna som blivit utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp i barndomen, hedersrelaterat våld samt våld i partnerrelation. På mottagningen finns psykiatrisk specialistläkare, specialistsjuksköterska i psykiatri, fysioterapeut, psykolog och socionom.

–       Moderaternas regionråd i opposition Nicklas Sandström är mycket kritisk till planerna på nedläggning. Den här specialistmottagningen är mycket viktig för de personer som blivit utsatta för sexuellt våld och behöver specialistbehandling.

 

–       Patienttillströmningen har ökat till ASTA, framför allt under de senaste två åren. Under 2018 och 2019 ökade mängden nya patientärenden med 39 %. Det skulle vara tragiskt om Västerbotten tappade den här specialistmottagningen som i många avseenden är sverigeledande med sin kompetens säger Sandström. Han hoppas nu att den rödgröna regionmajoriteten ändrar sig och låter mottagningen vara kvar.

Bli först att kommentera

Problem på kort och lång sikt

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår genomfördes regionfullmäktige, förvisso i annat format än brukligt då församlingen var halverad. På så sätt samt andra åtgärder möjliggjorde att vi trots rådande omständigheter kunde genomföra mötet. Regionfullmäktige är trots allt regionens högst beslutande organ och därför är det viktigt att trots coronakrisen kunna upprätta hålla beslutsförmåga. En av de viktigaste ärenden som hanterades var årsredovisningen för år 2019. Här nedan är det anförande som jag höll.

 

Årsredovisning för år 2019

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Coronakrisen har försatt Sverige i ett akut läge. Sjukvården är ansträngd och det befaras bli värre, inte minst här i Västerbotten. I Sverige har många människor dött och flera har tvingats säga farväl till en nära anhörig.

Läget för vården i länet är minst sagt utmanande. Inte minst på grund av brist på skyddsmateriel.

Herr ordförande

Det finns ett före, under och efter.

Just nu är med rätta är allt fokus på det som händer här och nu. Där det dagliga arbetet handlar om hur vi på bästa sätt kan understödja alla hjältar ute i vården som varje dag kämpar emot denna pandemi. Det är sannerligen en ljuspunkt i denna svåra och mörka tid som vi är inne i.

När det kommer till förberedelser så är det säkert mycket som skulle kunnat ha varit bättre sett till materialtillgång och vårdkapacitet. Det får utvärderas när krisen väl är över.

Det här ärendet handlar om årsredovisningen för det föregående året. Det är alltså utifrån dessa förutsättningar som den politiska majoriteten för in Region Västerbotten in i det nya decenniet. Utifrån årsredovisningen går det att konstatera att förutsättningarna är allt annat än goda.

År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. Regionen räddas åter igen av att börsen har gått bra. Sammantaget för år 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 mkr. Det är den ryggsäck som vi har att bära med oss. Balanskravsresultatet är 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Det går inte längre att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin.

När det kommer till vårdköerna var det glädjande att situationen förbättrades en aning i och med att kömiljarden återinfördes under hösten. Trots det belyser årsrapporten att ingen av målen när det gäller Vård i rimlig tid uppnås. Länsbor måste fortsatt vänta längre än nödvändigt på att få vård. Tyvärr.

 

Herr ordförande

 

Det finns ett före, under och efter krisen.

Under rådande omständigheter anser jag ändå att det finns skäl till skäl till hoppfullhet. För nu gäller det att hålla modet uppe. Som människa och som land. Att se hoppet och blicka framåt. Det kommer en dag efter krisen. Då måste fullt fokus vara på att återta kontrollen över hur den här regionen styrs och leds. Det är bara genom att få ordning och reda. Det är bara med kontroll på ekonomi, personalförsörjning och länets vårdköer som vi kan säkra den framtida sjukvården för länets medborgare såväl på kort som på lång sikt.

Det måste vara ett slut på att skjuta problemen framför sig. Länet behöver en ny politisk ledning så fort som möjligt. När väl krisen är över kommer det att vara  mitt, moderaternas och alliansens fulla fokus fram till valet.

 

Bifall till upprättat förslag till årsredovisning samt alliansens särskilda yttrande

Bli först att kommentera

(M) kritisk mot utbredd tysthetskultur inom Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Region Västerbottens revisorer har genomfört en enkätundersökning i organisationen om medarbetarnas syn och upplevelser av meddelarfrihet och tystnadskultur. Revisionen konstaterar i sin rapport att omkring fyra av tio medarbetare känner inte till vad begreppet innebär.

Undersökningen visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser. Vidare i rapporten lyfts det fram att 3 av 10 medarbetare inom sjukvården inte upplever att de öppet kan diskutera kvalitetsbrister på sin arbetsplats.

Jag ser mycket allvarligt på rapporten. Dels att det är så många medarbetare som inte har kunskap om meddelarfrihet samt att så många inte upplever att de kan diskutera kvalitetsbrister.

Jag anser att den politiska ledningen tillsammans med tjänstemannaledningen måste vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de problem som framkommer i rapporten.

Jag kommer kräva att tidigare förslag om att införa ett system för visseblåsning införs. Vidare att det sker utbildningsinsatser bland chefer och ledare för att sprida kunskap om meddelarfrihet och vikten av att kvalitetsbrister öppet kan diskuteras på arbetsplatsen.

Bli först att kommentera

M vill se gratis parkering för anställda på länets sjukhus

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 200416: M vill se gratis parkering för anställda på länets sjukhus

 

Med anledning av det nya coronaviruset är det många av sjukhusens medarbetare som har nya och ibland oregelbundna arbetstider. För att förenkla deras vardag vill Nicklas Sandström (M) regionråd i oppositon att regionen tillfälligt beslutar om kostnadsfri personalparkering för sjukhusens personal.

– Vi har sneglat på region Stockholm och Västra Götaland som har beslutat om just fri parkering för sjukvårdspersonal. För många av våra medarbetare innebär arbetet med det nya coronaviruset både ökad arbetsbelastning och oregelbundna tider. Det här förslaget handlar om att bidra till att ge dem bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Nicklas Sandström (M), regionråd i oppositon.

 

 

Bli först att kommentera

Resurstillskott till vården och vårdens medarbetare

Av , , Bli först att kommentera 2

Medarbetare inom vård och omsorg ska kunna lita på att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera coronakrisen. Därför föreslår Moderaterna ett tillskott på15 miljarder kronor till vården och omsorgen. Det möjliggör bl.a. 5 000 kronor extra i månaden för den personal som kämpar i frontlinjen med coronavirusets effekter. Förslaget presenterades av Elisabeth Svantesson i dag.

 

Den svenska välfärden har varit under ekonomisk press en längre tid. Coronakrisen har nu ytterligare ökat behoven av resurser till vården och omsorgen. Regeringen har i en extra ändringsbudgetskjutit till en miljard kronor. Det är ett välkommet tillskott, men långt ifrån tillräckligt.

Moderaterna föreslår därför att ytterligare 15 miljarder kronor tillförs regionerna och kommunerna för att täcka kostnader för till exempel:

•Inköp av personlig skyddsutrustning

•Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit

•Ökning av antalet intensivvårdsplatser

•Att ta in alla former av extra personal som går att anställa

•Snabbutbildning av personal

•Coronatillägg, eller andra riktade insatser, för den personal som står i frontlinjen

 

Behövs ytterligare resurser för att säkerställa att vården och omsorgen klarar av coronakrisen är Moderaterna beredda att skjuta till det.

Bli först att kommentera

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av coronaviruset

Av , , Bli först att kommentera 3

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas. Fokus ligger nu på att skydda de som riskerar bli svårast sjuka. Det innebär att inriktningen för hälso- och sjukvårdensarbete förändras för att resurserna ska användas där de gör mest nytta. Rutinerna ändras och endast patienter som är i behov av vård på sjukhus samt vårdpersonal i prioriterad verksamhet är aktuella för provtagning. Rutinerna för provtagning för coronavirus ändras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Syftet är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg, där de personer som har störst risk att bli svårt sjuka i covid-19 finns.

Sammantaget finns det få konstaterade fall i Västerbotten. Trots det är det ändå av stor vikt att hålla emot smittspridningen. Framför allt på grund av sjukvårdens möjligheter att klara av att hantera en stor puckel samtidigt. Genom att sprida ut smittan över tid finns det därmed bättre förutsättningar att klara av att ge sjukvård till de i riskgrupperna som drabbas hårdast av coronaviruset.

För att lyckas med det så har alla ett gemensamt ansvar att göra sin del. Som att till exempel inte träffa andra vid symptom på sjukdom som att tvätta händerna ofta och noga. All övrig viktig information finns på de officiella webbplatserna. Som till exempel https://www.krisinformation.se och www.1177.se

Sjukvården i länet har sedan tidigare beredskap i planering i form av pandemi- och beredskapsplaner. Det kapaciteten som krävs är förstås begränsad vid ett stort och långvarigt utbrott, därför är det av stor vikt att minska smittspridningen och att Sverige lyckas med materialförsörjning av till exempel ytterligare skyddsutrustning.

Det behövs även en beredskap för mer långtgående åtgärder som till exempel en planering för om alla skolor skulle stänga och dess effekter för all personal i vården som har barn i skolålder. Jag vill framhålla den stora vikten av att beslut fattas på fakta och råd av experter.

 

Tillsammans så ska vi klara av att möta coronakrisen!

Bli först att kommentera

Kostnaderna för hyrpersonal ökar igen – nu uppe i 213 miljoner kronor totalt för region Västerbotten

Av , , 1 kommentar 1

Pressmeddelande 200227: Kostnaderna för hyrpersonal ökar igen – nu uppe i 213 miljoner kronor totalt för region Västerbotten

Region Västerbotten har under en period haft vikande kostnader för hyrpersonal. Nu har dock trenden vänt och kostnaderna för hyrpersonalen har landat för 2019 på 213 miljoner kronor. Vilket är 15 miljoner kronor mer än 2018. Dessutom blev det 136 fler anställda under samma period.

Merkostnaden för sjukvården att hyra personalen istället för att personalen är anställd beräknas vara 106 miljoner kronor.

 

Den nya trenden bekymrar regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M). Han anser att det är ett misslyckande av den rödgröna politiska majoriteten att inte har kontroll över situationen om att bli mer oberoende av hyrpersonal. Han menar att om regionen ska bryta beroendet behöver regionen blir så attraktiv så att personal väljer att stanna. Att bli oberoende av hyrpersonal kräver även en samverkan med andra regioner.

 

Sandström (M) menar vidare att de ökade kostnaderna för hyrpersonal är mer ett symptom av andra problem som finns inom svensk hälso- och sjukvård. Därför finns det inga enkla svar eller lösningar lika lite som att om man kommer att lösa sjukvårdens kostnadsutmaningar om fenomenet med hyrpersonal försvinner. Därför behövs en kombination av lokala som nationella lösningar för att minska behovet av hyrpersonal.

 

– För att komma till rätta med problemet vill Moderaterna se ett batteri av åtgärder som ger fler karriärvägar, ökad delaktighet för personalen, förändrad arbetsfördelning, fler utbildningsplatser samt stimulera till vidareutbildning. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett bättre sätt, säger Sandström (M).

– Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter och att vårdnära service byggs ut. Allt detta skulle sammantaget ge ett minskat behov av hyrpersonal när nuvarande personal kan lösa de arbetsuppgifter som finns, avslutar Sandström (M).

Läs mer fakta på SKR:s senaste rapport: https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/bemanningstrendinhyrdpersonal.11422.html?fbclid=IwAR3S0GiXwqhvp8lZJeged3ruooQq7BgjZ0U9cq2M0–WzmdxcodWW5NVovk

 

1 kommentar

Det rödgröna styre har tappat kontrollen över ekonomin, vårdköerna och situationen för barn- och unga med psykisk ohälsa.

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår debatterade regionfullmäktige en ändringsbudget för det här året. Detta på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar främst kopplat till den nya skatteutjämningen. Detta var mitt första anförande i den debatten:

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Det här är det första fullmäktige i detta decennium. Utmaningarna men även möjligheterna i sjukvården och för regionen har inte blivit färre under det decennium vi just lämnat bakom oss. Tvärtom. Kommande 10 år har vi en historisk uppgift framför oss att hantera. Vi ser hur förväntningarna på vad sjukvården kan och ska erbjuda växer.  Utvecklingen av vad ny precisionsmedicin kan åstadkomma är häpnadsväckande – men så även den tillhörande prislappen.

Den demografiska utmaningen med allt fler äldre och yngre kommer att tillta kommande år. Här är utmaningen ökade kostnader men framför allt att allt färre ska finansiera detta. Inte minst utifrån att välfärden finansieras till 60 procent av arbetade timmar. Sedan år 1970 har kostnaderna för sjukvården vuxit dubbelt så mycket som BNP. Allra mest de senaste åren. Samtidigt  har produktivitetsutvecklingen aldrig varit så låg. Bara mer resurser är och kan inte vara hela lösningen. Utmaningen är framför allt hur de resurser som finns ska nyttjas på bästa möjliga sätt för att skapa största möjliga värde för medborgarna.

Med allt färre i arbetsför ålder kommande år så är det extra utmanande att klara av att rekrytera och behålla den personal som vi behöver. Med det följer även ett medvetet och fokuserat arbete att se över vem som ska göra vilka arbetsuppgifter, vad som vi kan sluta att göra samt vad digitaliseringen kan lösa åt oss. Till det behöver sjukvården möjliggöra för alla de som kan och har möjlighet att ta ett större eget ansvar för sin egen vård.

Situationen och demografin för Region Västerbotten är långt ifrån optimal. Vi ligger flera år före resten av landet när det gäller allt fler äldre. Bristen på ekonomiskt ansvarstagande det senaste årtiondet har gjort att vi byggt upp ett samlat underskott i verksamheten på närmare två miljarder. Vi har lånat nästan 3 miljarder. Lån som ska amorteras och betalas tillbaka av kommande generationer.

Jag kan konstatera att regionens rödgröna styre har tappat kontrollen över ekonomin. Tappat kontrollen över vårdköerna. Tappat kontrollen över situationen för barn- och unga med psykisk ohälsa.

Vi behöver ta kontrollen över situationen och skapa ordning och reda. Bara med kontroll på ekonomin, vårdköerna och styrning och ledning kan vi säkra den framtida sjukvården för länets medborgare.

Herr ordförande

Jag är trots allt optimistisk i att vi kan genomföra den här omställningen. Vi har gjort det för och problem är till för att lösas.

Till att börja med måste vårdköerna bort. Därför måste de nationella kömiljarden växlas upp med lokala medel. Då kan vi fortsätta jobba bort långa och onödiga köer för länets medborgare. Det gäller inte minst de alldeles för långa vårdköerna till cancervården.

Regionen måste växla upp arbetet med en omställning till Nära vård. För det krävs en primärvårdsform som stärker upp länets hälsocentraler och tar första steget till en fast läkarkontakt med tillhörande vårdlag. Till det behöver samarbetet och samverkan med länets kommuner bli bättre. För att möjliggöra detta avsätter Moderaterna och alliansen sammanlagt ytterligare 35 mkr för det här året i vårt reviderade budgetförslag.

För det tredje behöver vi bli Sveriges bästa vårdarbetsgivare. En yngre medarbetare beskrev för mig att här i regionen för en tid sedan att det går inte att ”levla upp”. Det som hon beskrev var avsaknaden av karriärvägar och fortbildning. Detta måste bli bättre för alla men framför allt de vårdnära yrkesgrupperna.

För det fjärde måste det ske en kraftsamling emot den psykiska ohälsan. Särskilt när allt fler unga mår dåligt. Första linjens psykiatriska vård måste förbättras och samverkan med kommunernas elevhälsa stärkas. Men framför allt Barn- och ungdomspsykiatrin måste bli köfri, därför föreslår Moderaterna och alliansen att det går att åstadkomma genom ett vårdval.

Herr ordförande

Jag sa att jag är optimitisk att vi kan lösa våra utmaningar och att problem är till för att lösas. Men jag tror inte nuvarande ledning är kapabel till det, region Västerbotten behöver efter 40 år en ny politisk styrning och ledning för den här regionen.

Med en politisk kraftsamling emot de problem som finns i regionen är jag övertygad om att vi återigen kan ta förstaplaceringen i Dagens medicins ranking över bästa universitetssjukhus och Skellefteå och Lycksele lasarett kan bli bäst inom sina kategorier.

Växande problem kräver tuffare prioriteringar och en politik som kan lösa dem. Kommande decennium kommer samhällets samlade förmåga och möjliga åtagande att ställas på sin yttersta spets. Allt detta kräver vårt fulla engagemang idag, om Västerbotten ska bli bättre i morgon och vara redo att möta 20-talet. Region Västerbotten behöver en ny politisk ledning så fort som möjligt.

 

Bifall till Alliansen förslag till reviderade budgetramar och riktade uppdrag.

 

Bli först att kommentera

(M) Föreslår åtgärder för att motverka ojämlik cancervård

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 200212: (M) föreslår åtgärder för att motverka ojämlik cancervård

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har i en nyligen publicerad rapport konstaterat att det finns omotiverade skillnader i vård och behandling av cancer utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer. Ofta är de omotiverade skillnaderna utifrån civilstånd större än skillnaderna mellan socioekonomiska grupper. De cancerdiagnoser som varit i fokus är lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och prostata.

 

I de rekommendationer som riktas till regionerna handlar det främst om att stärka det förebyggande arbetet, utveckla primärvården samt öka systematiken i arbetet. I analysen lyfts behovet fram av att öka stödet till vissa grupper som har större behov. Det kan handla om någon form av vårdcoacher vars funktion är att stärka utsatta gruppers möten med sjukvården. Vårdanalys efterlyser att det vore värdefullt att undersöka effekterna av ett sådant initiativ.

 

Det är nu något som Moderaterna och oppositionsrådet Nicklas Sandström föreslår ska införas.

– Jag det är en bra idé att pröva för att kunna minska de omotiverade skillnaderna i cancervården. Finansiering för detta skulle kunna ske genom de nationella överenskommelser om cancer som ger regionen pengar för det här året, säger Sandström (M).

Mer information:
Nicklas Sandström

 

Motionen i sin helhet:

 

Motion

Umeå 17 februari 2020

 

Motverka omotiverad olik cancervård

 

I Vårdanalys rapport 2019:8 Omotiverad olika – Socioekonomiska och regionala skillnader i cancervården har ojämlikhet i cancervården analyserats. Diagnosgrupperna lunga, tjocktarm, ändtarm, bröst och prostata har varit i fokus. Den sammantagna slutsatsen är att det finns omotiverade skillnader i vård och behandling utifrån socioekonomiska och demografiska faktorer. Ofta är de omotiverade skillnaderna utifrån civilstånd större än skillnaderna mellan socioekonomiska grupper.

 

I de rekommendationer som riktas till regionerna handlar det främst om att stärka det förebyggande arbetet, utveckla primärvården samt öka systematiken i arbetet.

 

I analysen lyfts behovet fram av att öka stödet till vissa grupper som har större behov. Det kan handla om någon form av vårdcoacher vars funktion är att stärka utsatta gruppers möten med sjukvården. Vårdanalys efterlyser att det vore värdefullt att undersöka effekterna av ett sådant initiativ.

 

I överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 mellan sektorn och staten avsätts 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna.

 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar:

 

Att      Initiera ett försök, enligt vårdanalys rekommendation, med vårdcoacher inom cancervården.

 

 

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Bli först att kommentera