Starkt tillskott till det moderata sjukvårdslaget

Av , , Bli först att kommentera 4
Det är oerhört glädjande att jag får möjlighet att hälsa Cecilia Nordensson välkommen till det moderata laget och därmed vara med och framför allt forma vår sjukvårdspolitik. Cecilia är en av NUS mest seniora och namnkunniga kirurger vilket gör att hennes kompetens kommer att vara till stor nytta i framtagandet av politiska förslag för att vända utvecklingen i sjukvården i Västerbotten.
Cecilia är född och uppvuxen i Umeå och har varit anställd i regionen nästan kontinuerligt sedan hennes första sommarjobb inom långvården 1978. Efter sin läkarexamen 1990 och legitimation 1994 har hon arbetat på kirurgen sedan 1996, blev specialist 2001 och överläkare 2008. Hon pensionerades i april men arbetar fortfarande deltid. Hon har ett långt fackligt engagemang i läkarförbundet där hon varit styrelsemedlem sedan 2006 och dess ordförande 2016-2023. Detta har bland annat gett henne en ytterligare insyn i regionens ledning.
Cecilia var tidigare aktiv i Moderaterna under skol- och studietiden men vill nu ta steget tillbaka till en mer aktiv roll och då framför allt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jag är övertygad om att Cecilia kommer att göra stor nytta och starkt bidra till att öka Moderaterna förtroende inom hälso- och sjukvård och därmed bidra till ett maktskifte i Region Västerbotten. Återigen varmt välkommen!

Vi är partiet för frihet, säkerhet och tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 0

Rösta på Moderaterna i valet till Europaparlamentet!

Moderaterna ber om förtroendet att få göra vår del i att säkerställa att EU levererar i svenska och europeiska ödesfrågor under de kommande fem åren. För frihet, säkerhet och tillväxt.

Vår reformagenda för nästa mandatperiod bygger på fem pelare:
1. Säkra ett stort och uthålligt stöd till Ukraina.
2. Ett fördjupat polissamarbete för att stoppa den organiserade brottsligheten.
3. En klimatpolitik som ställer om och inte stänger ner. För att klara en fossilfri tillväxt kommer vi behöva mer kärnkraft.
4. En migrationspolitik som fortsätter att reformeras för att skapa ordning och reda.
5. Reformer för att upprätthålla EU som en gemenskap byggd på värderingar.

Grundlagsskydda aborträtten – allt annat är fel

Av , , Bli först att kommentera 0

För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar.

Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag.

Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer.
Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Om du vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

För ett fritt och säkert Europa

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.

Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

  • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.
  • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.
  • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.
  • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.
  • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.
  • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.
  • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika.
  • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Det behövs ett nytt styre i regionen

Av , , 2 kommentarer 4

🛑 Socialdemokraterna har styrt Region Västerbotten i snart 50 år. Efter valet 2010 övertog Peter Olofsson (S) ansvaret. Under hans ledarskap har verksamheten numera ett underskott på 2260 miljoner kronor. Om inget görs kommer vi att lämna det här året med ett underskott på närmare 3 miljarder kronor.

💸 Förra årets underskott i verksamheten uppgick till över 1000 miljoner och regionen tvingades låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut vårdpersonalens löner. Prognosen för detta år pekar på att regionen kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor av samma skäl.

❗ Förd S-politik har resulterat i att man halverat antalet anställda distriktsläkare vilket resulterat i en ytterst ansträng situation för primärvården. Däremot har kostnaderna blivit tre gånger högre förd inhyrd personal. Det är det politiska styrets ansvar att vi numera har fler chefer än disponibla vårdplatser.

Ⓜ️ Det är möjligt att vända utvecklingen i regionen. Det kommer att ta tid och vara mödosamt, men alternativet är så mycket värre. Länets medborgare förväntar sig inget annat än att få en riktigt bra vård av en fantastisk personal utan att behöva vänta på den i flera år. Det är dags att förverkliga att så blir fallet. Det arbetet måste börja nu. Det behövs ett nytt politiskt styre för att få ordning på regionen!

Pröva alternativa driftsformer för regionens hälsocentraler

Av , , 2 kommentarer 1

För att möta de utmaningar som den svenska hälso- och sjukvården står inför, där primärvården anses vara central, föreslår Moderaterna i en motion till regionfullmäktige att införa alternativa driftsformer i primärvården som ett sätt att förbättra resultat och ekonomi.
I region Västerbotten har de flesta regiondrivna hälsocentraler inte lyckats uppfylla målen och gått med underskott.
Moderaterna föreslår att införa Intraprenad som en alternativ driftsform, med fördelar som ökad frihet och ekonomiskt incitament för organisationen och dess anställda. Erfarenheter från andra regioner, såsom Närvården Västmanland, visar att Intraprenad kan vara framgångsrikt även inom ramen för Hälsovalet och ge positiva ekonomiska resultat.

Mot denna bakgrund föreslår Ulf Wahllöf i en motion att regionfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna för alternativa driftsformer inom hälsovalet i Västerbotten och att införa Intraprenad vid regiondrivna hälsocentraler för att bryta den negativa spiralen med återkommande underskott.

Beskrivning av läget i regionen

Av , , 2 kommentarer 3

I onsdags debatterade regionfullmäktige årsredovisningen för år 2023. Här nedanför är min beskrivning av läget och hur utvecklingen varit de senaste åren.

Fru ordförande, ledamöter och åhörare

Socialdemokraterna har styrt den här regionen i snart 50 år. Efter valet 2010 övertog socialdemokraten Peter Olofsson ansvaret. Under hans ledarskap har verksamheten numera ett underskott på 2260 miljoner kronor. Om inget görs kommer vi att lämna det här året med ett underskott närmare 3 miljarder kronor. Förra årets underskott i verksamheten uppgick till över 1000 miljoner och regionen tvingades låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut vårdpersonalens löner. Prognosen för detta år pekar på att vi kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor av samma skäl.

Det strukturella underskottet har på bara några år tredubblats och uppgår nu till minst 700 miljoner kronor. Behovet av satsningar på framtidens vårdlokaler och ny medicinsk teknik är enormt – bara för de kommande tio åren saknas det minst 6-8 miljarder. Morgondagens patienter kommer fortsatt att få vård i gårdagens lokaler.

När Olofsson tog över fanns det i varje budget olika strategiska investeringar på hur universitetssjukvården skulle utvecklas. Så är inte fallet idag utan vår status som universitetssjukhus är hotad och kan inte längre tas för given.

När Olofsson tog över var ambitionen att de flesta skulle få vård inom två månader. Idag får många patienter vänta upp till två år. Aldrig förr har så många patienter väntat på att få vård.

Under detta socialdemokratiska ledarskap så har det de senaste tio åren de anställda ökat med över 20 procent. Under samma tidsperiod har vårdplatserna minskat med 30 procent, antal läkarbesök 20 procent och sjukvårdande behandling med 25 procent. Detta beror på att den styrande politiska majoriteten har valt att den största andelen av de 2000 extra anställda inte ska arbeta patientnära, utan i stället fokusera på administration och andra uppgifter.

En annan politisk prioritering är att förr erbjöds frisktandvård – nu erbjuds knappt akuttandvård. En vuxen medborgare i Västerbotten kan i praktiken inte få träffa en tandläkare för en vanlig kontroll.

De politiska prioriteringarna under dessa 14 år stannar inte där. Förd politik har resulterat i att man halverat antal anställda distriktsläkare vilket resulterat i en ytterst ansträng situation för primärvården. Däremot har man valt att tredubblat kostnaderna för hyrpersonal.

Som ledning har man vidare ansvar att vi numera har fler chefer än disponibla vårdplatser.

Fru ordförande

Även om jag inte skulle påstå att Olofsson kom till en dukad bord när han tog över, fanns det mat på bordet och skafferiet var fyllt. Under Olofssons ledning har han dock ätit upp det som fanns på bordet, tömt skafferiet, sålt porslinet på Blocket, möblemanget på Facebook Marketplace och låtit vårt gemensamma hus förfalla. Enligt revisionens granskning är bristerna av en sådan omfattning att de riskerar att påverka vår förmåga att bedriva en tillräckligt god vård i framtiden. Vi står nu inför risken att om ingenting görs så kommer kronofogdemyndigheten att knacka på dörren för att meddela att vårt hus ska säljas på exekutiv auktion. Å de som ska betala för dessa skulder är nästa generations skattebetalare.

Fru ordförande

Det måste bli ett stopp på de rödgröna politiska prioriteringarna. Årsredovisningen måste bli en ögonöppnare. Det går inte längre går att fortsätta prioritera på det här sättet. Vi måste på allvar ta ett helhetsgrepp om denna sjukvårdskris. Från de fyra borgerliga partierna kräver vi att få fram omfattande åtgärder som både på kort och medellång sikt kan få ordning på sjukvården och ekonomin. Att det går prioritera annorlunda visade vi senast i vårt budgetförslag för 2024 där vi ville sjösätta åtgärder för att minska kostnaderna med över 500 miljoner.

Det är möjligt att få ordning på vårt gemensamma hus. Laga och åtgärda de brister som finns. Köpa ett nytt och modernt möblemang, få mat på bordet samt fylla upp skafferiet igen. Det kommer att ta tid och vara mödosamt. Alternativet är så mycket värre. Vill vi att kronofogden ska knacka på dörren? För vår medborgare förväntar sig inget annat än att få en riktigt bra vård, av en fantastisk personal utan att behöva vänta på den i flera år. Det är dags att börja förverkliga att så blir fallet. Det arbete behöver börja nu.

 

Avslutningsvis bifall till alliansens yrkande

 

 

Situationen för regionen är ohållbar

Av , , Bli först att kommentera 1

När år 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen nog aldrig varit så allvarlig det för Region Västerbotten någonsin tidigare. I december 2023 var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala ut löner. Detta ledde till att regionens skuldbörda ökade till 2 220 miljoner. Det strukturella underskottet bedöms vara 700 miljoner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas ytterligare 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna. Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner mer än vad som fanns ekonomiskt utrymme för, är resultatet mycket svagt. Det är bland de sämsta i landet. Varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö har påtagligt förbättrats. Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist. Bara sedan januari 2020 fram till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 %. Det medför även att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 % till 237 miljoner. En ohållbar utveckling. Inte minst då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av stora investeringar är högst påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000–8 000 miljoner för de kommande tio åren. Till detta finns även behov av åtgärder för att möta en ökad förmåga för händelser kopplade till kris och katastrof. Det är alltså gigantiska investeringsbehov som behövs men som det saknas pengar för att genomföra. Det märks tydligt i vården att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte strategiska nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov. Vi kan även konstatera att dagens personal inte kommer att kunna ersättas i framtiden, givet den förändring som sker med allt färre i arbetsför ålder. På grund av minskade resurser och bristen på personal kan den vård vi har idag inte tas för givet om vi inte gör saker annorlunda.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas flera år av politisk försummelse från de styrande Socialdemokraternas sida. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Under årtionden av rödgrönt styre har besvärliga beslut skjutits på framtiden, vilket har gjort regionen sårbar för ekonomisk instabilitet och en orolig omvärld. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande samt att skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Ett ljus i mörkret är att de som väl fick vård fick den av hög kvalitet och många är väldigt nöjda. Det tack vare all vårdpersonal som verkligen gör sitt yttersta. Det andra är att det faktiskt går att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Vi ser behov av att minska överbyggnaden inom centraladministrationen för att frigöra resurser till vården. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster. Vi bedömer att det handlar om 220 tjänster, som inte är patientnära, som måste bort. Tyvärr räcker det inte, utan vi måste även höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner. För att nå ännu längre kommer det att behöva bli tydliga resultat av kloka kliniska val och strukturella etiska prioriteringar av vårdutbudet.

Bättre samverkan med kommunerna är avgörande för medborgarnas bästa och att effektivt nyttja gemensamma resurser. Arbetsmiljön måste förbättras för att regionen ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste skapas, ledarskapet måste stärkas och fortbildning måste prioriteras. Åtgärder för att bemöta den psykiska ohälsan måste stärkas.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på utvecklingen och ser positivt på de utmaningar regionen står inför. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen i regionens organisation och hänga med i den positiva utveckling som sker i resten av länet. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla och förbättra sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten!

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Moderaterna kräver åtgärder för att lösa situationen med vårdplatsbrist och överbeläggningar i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaterna kräver åtgärder för att lösa situationen med vårdplatsbrist och överbeläggningar i Region Västerbotten

Delar den politiska majoriteten i Region Västerbotten att situationen med bristen på tillgängliga vårdplatser och överbeläggningarna som blir till följd av detta är så pass allvarlig att den behöver åtgärdas och i så fall vilka åtgärder planeras? Det är frågor som regionfullmäktigeledamoten, Nicklas Sandström (M), vill ha svar på vid nästa fullmäktigesammanträde.

Bakgrunden till interpellationen är en sammanställning gjord av Dagens Medicin (Nr 7 – 2024) avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner. Där används mått som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter för att mäta situationen, dessa mått speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser. Region Västerbotten toppar listorna för samtliga dessa kategorier.

– Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd säger oppositionsråd Nicklas Sandström (M). Detta måste bli en tankeställare för den rödgröna majoriteten att faktiskt lägga fram förslag på att börja åtgärda problem och därför har jag nu lämnat in denna interpellation så får vi se vilka svar som kommer från den politiska majoriteten när debatten kommer i fullmäktige.

Nästa regionfullmäktige äger rum 23–24 april.

Interpellationen bifogas.

För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Nicklas Sandström (M) Regionråd i opposition

 

Interpellation

Umeå den 28 mars 2024

 

Hur påverkar vårdplatsbrist och överbeläggningar patientsäkerhet och vårdköer?

 

I en sammanställning gjord av Dagens Medicin (Nr 7 – 2024) avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner, används mått som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter för att mäta situationen. Dessa mått speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser. Region Västerbotten toppar listorna för samtliga dessa kategorier. I Region Västerbottens Patientsäkerhetsberättelse för år 2023 rapporteras att överbeläggningarna inom somatisk slutenvård i Västerbotten har ökat med 86 procent.

Vid en helhetsbedömning är situationen med vårdplatsbrist den värsta i hela landet. Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd. Det är uppenbart att vårdköerna förlängs, vilket illustreras av att Region Västerbotten har de längsta vårdköerna i landet. Endast 47 procent av patienterna får sin vård inom ramen för vårdgarantin, i jämförelse med Jönköping där 89 procent gör det.

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S):

 

  1. Anser du att situationen med Sveriges sämsta tillgång till vårdplatser och flest antal överbeläggningar är något som är allvarligt och måste åtgärdas?
  2. Om så, vilka åtgärder avser den politiska ledningen vidta för att komma till rätta med situationen?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition