Besök på Läkemedelscentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår träffade jag Läkemedelscentrum som omfattar klinisk farmakologi i Umeå, läkemedelskommittén, läkemedelsförsörjning, ELINOR (evidensbaserad läkemedelsinformation i norr) och klinisk farmaci – läkemedelsgenomgångar för ett samtal om de utmaningar och möjligheter som de ser framför sig. Verksamheten har ett omfattande och viktigt uppdrag att säkerhetsställa ändamålsenlig, säker och jämlik användning av läkemedel som även är kostnadseffektiva samt agerar ett viktigt stöd till det ekosystem som sjukvården är. En del av arbetet syftar till att underlätta förskrivning av rekommenderade läkemedel t ex genom ordinationsmallar, i synnerhet vid dyra terapier. Mycket av samtalet kom att kretsa på framväxten av nya dyra läkemedel för mycket sällsynta indikationer och patientgrupper. Även om det sker en positiv utveckling på området och terapier som gör skillnad på riktigt är det långt ifrån allt som rättfärdigar det mycket höga pris som dessa läkemedel gör anspråk på.

Bli först att kommentera

Regionen behöver tre starka sjukhus med egna ledningar

Av , , Bli först att kommentera 5

Problemen i region Västerbotten är många och omfattande. Det märks inte minst på de kollapser, vårdkriser och den personalflykt som just nu sker på område efter område. Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten. Ansvariga socialdemokrater med sina stödpartier i form av Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör sig till offer för omständigheterna och skyller på andra för sina misslyckanden. Kulmen på detta är när de saknar moralisk kompass och går så långt att de deltar i manifestationer mot sig själva. När verksamheten och dess ledning inte vet vartåt de ska styra så blir en redan svårstyrd organisation ännu svårare att leda. Vi har länge efterlyst tydliga prioriteringar där vård ska gå före annat. Framför allt i vårt tydliga ställningstagande att minst 100 medarbetare som inte jobbar i den direkta vården behöver lämna för att frigöra resurser. Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att styra regionen på rätt kurs.

Under minst 20 års tid har regionledningen styrt till alltmer centralisering. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora centrumbildningar. Nästa steg har varit att bilda än större länskliniker där ledar- och chefsansvar flyttats ifrån orten. Medarbetare har fått en allt större känsla av att närmste chef är schysst, en av oss, men inte den som bestämmer utan det är någon annan som man aldrig har träffat utan bara hört talas om. Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda. Exempelvis så tillåts inte en chef med 400 till 500 anställda själv sätta löner utan förväntas följa det Excel-ark som skickats från Regionens hus. Därför är det inte konstigt att en av regionens största fackförbund i form av vårdförbundet väljer att säga upp sitt samverkansavtal med regionen. Ett annat tydligt tecken är att verksamhetschefer flyr på löpande band och många väljer att inte förlänga sina chefsförordnanden.

Vi har under en lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare. Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. HR- och ekonomistabsfunktioner blir således en del av sjukhuschefens stab för att kunna lösa sitt uppdrag. De många och otydliga chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukhusvård, samtidigt som det lokala uppdraget att lösa hälso- och sjukvård för Umeåregionen behöver prioriteras. Därmed förändras Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag i grunden och blir att värna till helheten och en gemensam färdriktning. Vi har idag ett fungerande samarbete mellan sjukhusen där olika vårdingrepp flyttas till ett enskilt sjukhus för att kunna kraftsamla. Det behöver givetvis beaktas och utvecklas i linje med en förändrad organisation.

Vi är väl medveten om att det inte finns en perfekt organisation och en organisationsförändring i sig löser inte alla problem. Däremot ser vi ett stort behov av att bryta den stora centraliseringsvåg som skett under de senaste årtiondena i vår region. Mandat och befogenhet måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken eller hälsocentralen. Det löser i sig inte behovet av ytterligare prioriteringar att exempelvis minska på administration och överbyggnad. Vi har fortsatt mycket stora utmaningar när det gäller att få en fungerande primärvård som kan jobba förebyggande. Det i sig avlastar trycket på sjukhusens akutmottagningar. Trots en förändrad organisation och en minskad överbyggnad kvarstår dock en politisk ledning utan vilja, initiativförmåga eller handlingskraft vilket i sig är den mest problematiska delen av regionens utmaningar. Den  går emellertid att byta ut efter valet 2026, men fram till dess kan vi som en konstruktiv opposition peka på en annan väg som regionen kan ta.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

 

 

Bli först att kommentera

Man ur huse i Lycksele för att visa sitt stöd för BB

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår deltog flera hundra Lyckselebor och från övriga delar av inlandet på en manifestation för stöd för BB och visa sitt missnöje med att det är på väg att försvinna. Jag var en av talarna och detta var det anförande jag höll:

Vi har idag samlats här för att visa vårt helhjärtade stöd för en trygg och säker förlossningsvård i hela länet. Inte minst i inlandet som har mycket stora avstånd att ta sig ned till närmaste förlossningsklinik längs kusten. I normalfallet för en gravid kvinna och dess familj innebär varje mil ett tufft lidande. När milen blir fler i kombination av snöstorm och halt väglag blir det på gränsen till helt outhärdligt. Det vet Viktoria från Lycksele om som berättade för media om att hon har svårt att sova på grund av rädslan av att något skulle bli fel eller skulle hända längs vägen.

BB i Lycksele är inte bara viktig för alla familjer utan även utgör även en symbol för vilket inland vi vill se i framtiden. Vi vet att för att behålla och få nya innevånare att flytta till landsbygd krävs utöver jobb och goda möjligheter till fritidsaktiviteter även en trygg vård och omsorg. Där utgör BB en hörnsten i det vårt gemensamma samhällskontrakt till alla som bor och verkar i vårt inland.

Jag vill framhålla och betona att problemen för Lycksele lasarett och inlandssjukvården är långt mycket större än bara BB. Precis som framkom i den så kallade BB-rapporten och något som läkarförbundet understryker så utifrån den negativa spiralen pågår är även Lycksele som akutsjukhus hotad. Om utvecklingen fortsätter som den gör nu så är risken överhängande att Lycksele lasarett blir ett produktionssjukhus likt vad Sollefteå har blivit. Därför är frågan om att behålla förlossningen så mycket viktigare då det är en mycket viktig del i en helhet av att kunna upprätta hålla ett akutsjukhus för vårt inland.

Från Moderaterna och Alliansen har vi under en mycket lång tid i våra alternativa förslag valt att prioritera förlossningsvården i länet. För vi såg detta komma. Faktum är att vi redan för 1,5 år sedan efterlyste en handlingsplan för att rädda förlossningsvården i länet. Trots det finns det ingen sådan politiskt beslutat plan ännu. Än mindre de resurser och prioriteringar som krävs. Att barnmorskor säger upp sig är en stark signal om att arbetsmiljöåtgärder krävs. Scheman behövs ses över och det är även fullt rimligt att även barnmorskor ska kunna ta ut sin sommarsemester varje år. Vi vill uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund, att de har dubbla legitimationer ska synas i lönekuvertet. Det behövs också fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen. Vi ser även behov av se över de villkor som gäller för läkare och är beredd att pröva ännu mer åtgärder för att få gynekologer och barnläkare att vilja jobba på Lycksele lasarett.

Det är tydligt att det finns en politisk enighet om att vi ska ha 3 förlossningskliniker i länet. Däremot förpliktigar det ett ansvar att säkerhetsställa att det faktiskt kan vara på det sättet. Såväl nu, som i framtiden. Det är ytterst ett politiskt ansvar. Inte den lokala avdelningschefen. Inte berörd verksamhetschef. Inte heller hälso- och sjukvårdsdirektören. Det ansvaret vilar mycket tungt på Socialdemokraterna som haft detta ansvar i nästan 45 år. Att krympa ifrån det ansvaret är fegt och oansvarigt.

Det går att vända utvecklingen. Det har faktiskt aldrig funnits så många barnmorskor i Västerbotten som nu. Vi har en läkarutbildning i Umeå. Problemet är bara att den personaln som krävs för att ha BB öppet i Lycksele väljer att göra annat än att jobba i förlossningsvården. Det borde alltså gå, med vilja och kraft, vidta de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen och rädda BB i Lycksele. Att vi samlats här idag är en tydlig signal om att viljan finns. Nu återstår bara de politiska besluten.

Bli först att kommentera

Tyvärr mycket stor risk att S-ledarskapet i regionen leder fram till en permanent stängning av BB i Lycksele

Av , , 5 kommentarer 10

Idag kom så den så kallade BB-rapporten. Jag vill också dela rapportörernas optimistiska bedömning om att det skulle gå att privatisera hela förlossningsverksamheten i Lycksele till ett privat bemanningsföretag men jag tror det blir mycket svårt. Utifrån den gedigna rapport som Sylvan och Jacobsson tagit fram som lägger korten på bordet så är problemen mer omfattande än vad tidigare redovisats. Framför allt på läkarsidan såväl i Lycksele som i länet.

Det går även att konstatera att på det sätt Socialdemokraterna misslyckat med sin hantering av åtgärderna för att vända utvecklingen är häpnadsväckande illa skött. Faktum är att Moderaterna och Alliansen redan för 1,5 år sedan efterlyste en handlingsplan för att rädda förlossningsvården i länet. Trots det finns det ingen politiskt beslutat plan. Än mindre de resurser och prioriteringar som krävs. Detta sammantaget med allt högre krav på patientsäkerhet leder nu, tyvärr, fram till att förlossningen i Lycksele med stor sannolikhet riskerar att bli permanent stängd. Det går att konstatera att vi aldrig haft så många legitimerade barnmorskor i länet men aldrig så få som jobbar med i dygnet runt förlossningsvården. Det borde ha gått eller gå att hitta lösningar som får fler barnmorskor och läkare att vilja jobba i Lycksele. Från Moderaterna är vi beredda att hitta och bidra till de lösningar som krävs att hålla BB i Lycksele öppet och undvika en permanent stängning även om det just nu ser väldigt svårt ut.

5 kommentarer

Staten ska inte vara en kassako för kriminella och fuskare

Av , , 5 kommentarer 20

Varje år betalas ca 18 miljarder skattekronor felaktigt ut i bidrag. Det är pengar som hade kunnat användas till 23 000 poliser, 31 000 undersköterskor eller 26 000 lärare.

Att bidragsbrottsligheten ökar är något som regeringen tar på allvar. Därför går regeringen nu fram med förslag om en ny myndighet som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar.

5 kommentarer

Alliansen kräver ett förstärkt arbete med bemanningen inom förlossningsvården

Av , , 2 kommentarer 8

Vid dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden tog Allianspartierna initiativ till att förstärka arbetet med bemanningen inom förlossningsvården. Partierna vill bland att det nu kompletterade utkastet till handlingsplan, för långsiktigt säkrad barnmorskebemanning, ska fastställas med de fem prioriterade insatsområden. Alliansen vill också att nämnden ska begära en tilläggsbudget av fullmäktige, för att åtgärderna ska genomföras.

– Vi har under 1,5 års tid begärt att nämnden ska få besluta om en handlingsplan med genomgripande, prioriterade och budgeterade åtgärder för att förbättra situationen i förlossningsvården. Först nu har vi fått ett underlag att fatta beslut på. Det är under all kritik, säger Elmer Eriksson (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

På dagens sammanträde presenterade förlossningsverksamheten fem prioriterade insatsområden, som till delar är kostnadsberäknade. Det handlar om:

1. Barnmorskeledd förlossning i Lycksele

2. Satsa på att göra arbetet på förlossningen attraktivt

3. Kompetenshöjning och mentorskap

4. Separera akuta och planerade besök på förlossningen

5. Följsamhet till samma riktlinjer i länet

Alliansen vill fastställa detta som prioriterade insatser och söka medel av fullmäktige för att genomföra dem.

I Alliansens initiativ föreslås också ett tydligare mandat till de förlossningssamordnare som nu har tillsats. Pairerna vill dels att samordnarna ska föreslå prioriterade, budgeterade och skyndsamma åtgärder i syfte att förhindra en varaktig nedstängning av BB i Lycksele under 2023, dels att nämnden, till januarisammanträdet, får en fullödig rapport om framtidsutsikterna för BB i Lycksele med en riks- och konsekvensanalys kring olika scenarier.

– Vi vill ha alla korten på bordet kring situationen i Lycksele samt att förlossningssamordnarna får ett brett mandat att avhjälpa den olyckliga situation som råder, där stängningen av BB i Lycksele är det yttersta symtomet av Västerbottens förlossningskris, Elmer Eriksson (M).

2 kommentarer

Regionmajoritetens hantering av BB-krisen får svidande kritik av revisorerna

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags släppte Region Västerbottens förtroendevalda revisorer ett antal rapporter med fördjupade granskningar, däribland en granskning av Hälso- och sjukvårdsnämndens hantering av handlingsplanen för bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården. Revisorernas granskning visar bland annat att handlingsplanen har försenats kraftigt och att det beslutade dokumentet inte är en färdig handlingsplan. Moderaterna, som återkommande krävt att en prioriterad och budgeterad handlingsplan ska fastställas av nämnden, välkomnar revisionsrapporten;

– Vi välkomnar att revisorerna är tydliga och riktar svidande kritik mot den politiska majoritetens hantering av handlingsplanen för att förbättra situationen inom förlossningsvården. I motsats till den S-ledda majoriteten gör revisorerna samma bedömning som Moderaterna, att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte har fastställt någon handlingsplan, trots krisen i förlossningsvården och återkommande krav från oppositionen. Det är beklagligt, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Revisorerna bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden varken har säkerställt en tillräcklig styrning eller en tillräcklig kontroll över arbetet med nämndens handlingsplan för långsiktigt säkrad bemanning av barnmorskor inom förlossningsvården. Revisorerna riktar också kritik mot beslutsgången vid stängningarna av BB i Lycksele, vars beslut har varit otydliga. Revisorerna ifrågasätter också om nämnden kan delegera den typen av beslut till tjänstemän.

– Moderaterna konstaterar att den politiska majoriteten både saknar handlingskraft och förmåga att leda verksamheten. Det är sorgligt att det nu har gått mer än 1,5 år sedan nämnden beslutade om att en handlingsplan för BB-krisen ska tas fram och ännu är ingen handlingsplan fastställd, säger Andreas Löwenhöök (M), som fortsätter:

– Det är vidare bedrövligt att den politiska majoriteten skjuter över politiska frågor, som stängningen av BB i Lycksele, på tjänstemännen. Detta har vi kritiserat tidigare och på vårt initiativ tog regionstyrelsen beslut om att regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska hantera denna typ av frågor politiskt. Trots detta har nämndens majoritet inte rättat in sig. Det är tydligt att Socialdemokraterna inte vill ansvar för sitt politiska misslyckande och duckar inför den allvarliga situation som de har försatt förlossningsvården i Västerbotten i.

Länk till revisionsrapporten här:

https://www.regionvasterbotten.se/revision/granskningar/2022/fordjupande-granskningar

Bli först att kommentera

Region Västerbotten måste börja lyssna på vårdpersonalen

Av , , Bli först att kommentera 7

Läget i sjukvården i länet försämras i en allt snabbare takt. Framför allt beror det på bristen på sjuksköterskor som jobbar patientnära i dygnet runt vården. Det är framför allt där som det riktigt vårdtunga arbetet sker. Utifrån den personalpolitik som den styrande S-majoriteten bedrivit de senaste åren har man värdesatt måndag till fredag på kontorstid högre än dygnet runt arbete. Det gör att det många gånger inte lönar sig bättre att jobba helger och nätter framför att göra annat vårdarbete eller för den delen byta bana till en administrativ tjänst. Detta i kombination med att regionen under väldigt lång tid inte prioriterat att hänga på andra aktörer när det kommer till vårdlöner då man helt enkelt inte haft ekonomiska resurser för det. Det gör att regionen ligger i botten när det kommer till olika lönejämförelser mellan Sveriges 21 regioner. I stället har den administrativa överbyggnaden fått växa. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra.

 

Det har steg för steg lett fram till en ohållbar personalsituation. Vårdpersonalen får inte den uppskattning som de förtjänar. Det har gått så långt att Vårdförbundet har sagt upp samverkansavtalet då man inte upplever att regionen lyssnar. Inte bara facken är kritisk utan även IVO riktar skarp kritik mot regionen. Det rimmar mycket illa då regionen har som ett av sina mål att vara en god arbetsgivare. Vi kan inte ha en situation där erfaren personal, som vi så väl behöver, lämnar regionen som arbetsgivare. Vissa lämnar yrket helt. Vi saknar i dagsläget cirka 150 distriktsläkare inom primärvården och bara på NUS cirka 200 sköterskor för att lyckas bemanna tillräckligt många vårdplatser.

 

Alliansen har genom åren lagt fram ett flertal förslag för att på sikt komma till rätta med den allvarliga situation som sjukvården befinner sig i. Något som inte fått gehör från S-majoriteten. Nu när situationen förvärrats än mer behöver prioriteringarna bli än tuffare. Det innebär att vi har förslag på åtgärder som riktar sig framför allt på att minska den administrativa överbyggnaden, höjda taxor och avgifter samt fokus på att få till en mer sammanhängande vård. Det betyder i klartext att minst 100 medarbetare som inte jobbar med vårdnära/direkt patientarbete skulle få lämna regionen. Det skulle också betyda att länsborna skulle få betala avgifter och taxor i nivå med övriga riket. Vi väljer att vara tydlig med detta, det menar vi är att ta ansvar för de utmaningar vi står inför. Men vi gör ändå nödvändiga prioriteringar som frigör resurser och satsningar på vårdpersonal. Vårdpersonalen är regionens viktigaste resurs.

 

Region Västerbotten behöver utöver prioriteringar på vårdpersonal en personalpolitik som gör att den nuvarande personalen vill stanna kvar och som lockar framtida medarbetare. Ledarskapet på alla nivåer är helt avgörande för att kunna lyckas med utmaningarna på kort och lång sikt. Regionen måste åstadkomma ett tillitsfullt och nära ledarskap. Mandat och befogenheter måste flyttas nedåt i organisationen. Första linjens chefer måste ges förutsättningar att kunna leda verksamheterna framåt. Politiken måste börja lyssna på dem som kan verksamheten bäst – personalen. Vårdpersonalen behöver bli fler som jobbar patientnära. För att detta ska vara möjligt krävs lönesatsningar och en god löneutveckling. Möjlighet till kompetensutveckling, olika karriärvägar och inflytande är nödvändigt. Det är först när det finns tillräckligt med personal som det på allvar går att komma till rätta med arbetsmiljö, vårdplatsbrist och ohälsosamma arbetstider.

 

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

BB i Lycksele hotas nu av permanent stängning

Av , , 4 kommentarer 4

På grund av bemanningskrisen i Västerbottens förlossningsvård har det, inom loppet av två år, tagits beslut om att stänga BB i Lycksele vid fyra tillfällen. Närmast är en jul- och nyårsstängning aktuell. Men problemen slutar inte här. Bemanningskrisen sprider sig till fler personalgrupper. Det saknas såväl barnmorskor som läkare och redan efter årsskiftet hotas BB i Lycksele av ytterligare en stängning med oklar tidsomfattning.

Moderaterna är väldigt oroliga över att de här nedstängningarna kan bli permanenta och att BB i Lycksele reduceras till en förlossningsenhet som inte tar emot planerade födslar. Det är långt ifrån vad inlandets kvinnor förväntar sig. Det är inte patientsäkert att kvinnor kan behöva åka en sträcka lika långt som hela Danmark för att ta sig till förlossningen, i Umeå eller Skellefteå.

Detta är ett stort misslyckande för den S-ledda politiska majoriteten, vars politik lett fram till detta djupt problematiska läge. Trots krav från Moderaterna och Alliansen, under 1,5 års tid, har Hälso- och sjukvårdsnämnden inte förmått sig att besluta om en konkret, prioriterad och budgeterad åtgärdsplan. Det ska jämföras med andra regioner som vidtagit krisåtgärder inom loppet av några månader.

Moderaternas förslag på kort och lång sikt för att lösa krisen:
1. Alla länets tre BB ska vara öppet året om, även under sommaren och över julen.
2. Satsa mer på förlossningsvården i hela länet (en del av Alliansens budgetförslag).
3. Tillsätt en samordnare med mandat att kunna lösa ut det mest akuta.
4. Satsning på ”min barnmorska” som innebär att gravida vet redan på MVC vem som ska ta hand om än när det är dags att föda. Ger en ökad trygghet för den gravida.
5. Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.
6. Bättre betalt för att jobba nätter och helger. Det ska löna sig bättre att jobba när andra inte gör det.
7. Bättre villkor för specialistsjuksköterskor under utbildningen.
8. Bättre möjligheter till karriärutveckling under yrket.
9. Fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen.
10. Se över schema och arbetstidsförläggning.
11. Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt för att stödja i verksamheten.
12. Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
13. Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
14. Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

4 kommentarer

Den negativa spiralen i regionen måste brytas

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi är djupt oroade och bekymrade över tillståndet inom hälso- och sjukvården i länet. Aldrig förr har utmaningarna varit så stora som nu inom en rad olika områden. Detta bidrar till ett alltmer växande missnöje då regionen inte lever upp till de förväntningar som är rimliga att ställa. Vi ser en ökad frustration på grund av växande vårdköer, årslånga köer till BUP, avsaknad av rätt utbildad vårdpersonal, stängningar av både BB och hälsocentraler och en avsaknad av möjlighet att gå till en tandläkare i förebyggande syfte. All denna frustration som medborgarna möter i sin vardag skapar otrygghet och ett skadat förtroende för regionen. Till detta kan läggas missnöje med en icke fungerande arbetsmiljö i vården, avsaknad av karriärvägar och lönenivåer som ligger väsentligt sämre än övriga regioner. Vi ser redan effekter av denna utveckling med akut vårdplatsbrist vid framför allt NUS men även i Skellefteå, och på BB i Lycksele som återkommande hålls stängt. Det finns dessvärre även ett påtagligt missnöje på fler arbetsplatser. De negativa spiraler som pågått under de senaste årtionden går allt snabbare.

Omvärlden, Sverige likt regionen är på väg in en lågkonjunktur. De goda åren är över. Det gäller även de extra statliga pengarna som förvisso bidragit till bättre förutsättningar att hantera pandemin men likväl medfört att regionen haft en dopad ekonomi. Vi kan konstatera att den rödgröna majoriteten väljer att lägga en underfinansierad budget på 324 miljoner. Detta är inte tillåtet enligt kommunallagen. De motiverar detta utifrån synnerliga skäl som bygger på att Region Västerbottens ekonomi skulle i grunden vara god. Det kan bara vara de rödgröna regionpolitikerna som faktiskt tror på det. Vi, likt länets medborgare, vet mycket väl att vår ekonomiska styrka är väldigt svag och har så varit under väldigt många år.  Konsekvenserna av det märks inte de första åren utan först långt senare då det saknas ekonomiska muskler att bibehålla och utveckla ett fullvärdigt universitetssjukhus för framtiden, göra nödvändiga ny- och reinvesteringar i regionens lokaler, utbetala framtida pensioner, bibehålla och rekrytera kompetent personal samt erbjuda morgondagens länsbor en god hälso- och sjukvård.

Det måste därför bli ett stopp av att skjuta problemen framför sig. Därför väljer Alliansen, som ensamt politiskt alternativ, att gå fram med en fullt finansierad budget men med tuffa prioriteringar, kostnadsreduceringar samt sparförslag. Det innebär att vi har förslag på åtgärder som riktar sig framför allt på att minska den administrativa överbyggnaden, höjda taxor och avgifter samt fokus på att få till en mer sammanhängande vård. Det betyder i klartext att minst 100 medarbetare som inte jobbar med vårdnära/direkt patientarbete skulle få lämna regionen om vår budget skulle få fullmäktiges bifall. Det skulle också betyda att länsborna skulle få betala avgifter och taxor i nivå med övriga riket. Vi väljer att vara tydlig med detta, det menar vi är att ta ansvar för de utmaningar vi står inför. Men vi gör ändå nödvändiga prioriteringar som frigör resurser och satsningar på vårdpersonal. Detta gör vi för att kunna prioritera öppethållande av vårdavdelningar med patientnära arbete, för att skapa förutsättningar för en primärvård som hänger ihop och för att länets förlossningar ska kunna hålla öppet året runt.

Det krävs även en starkare samverkan med kommunerna för att tillgodose medborgarnas bästa och nyttja våra gemensamma resurser effektivt. En samverkan som bygger på förtroende och gemensamma mål. En god och nära vård kan säkerställas om vi får en fungerande samverkan kring vård och hälsa. Arbetsmiljön i regionens verksamheter måste förbättras så att regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning ska vara en självklarhet i det livslånga lärandet. Arbetet med den psykiska ohälsan måste stärkas, inte minst i gruppen barn och unga. Framför allt måste den första linjens psykosociala arbete stärkas.

Ett växande län skapar nya möjligheter men ställer också nya krav på regionen. Denna utveckling vill vi ta vara på. Vi ser optimistiskt på de utmaningar som regionen står inför. Utifrån tuffa men nödvändiga prioriteringar går det att vända utvecklingen och ta till vara den optimism som finns i länet. För att det ska vara möjligt krävs en politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården och regionalutveckling i hela Västerbotten. Det krävs ett nytt ledarskap med nytt tänk och ny kraft i Region Västerbotten!

 

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Artikeln är publicerad på VK debatt, länk här.

Bli först att kommentera