Norrstyrelsen har tjänat ut sin roll

Av , , Bli först att kommentera 1

PRESSMEDDELANDE 2011-01-31
Landstingstyrelsen

 
Norrstyrelsen har tjänat ut sin roll
 
En stor region i norra Sverige är nödvändig för att klara framtidens utmaningar, inte minst inom sjukvården. Föreningen Norrstyrelsen bildades med syfte att förbereda bildandet av en sådan region.
 
Vid dagens sammanträde i landstingsstyrelsen beslutades att lägga ned Norrstyrelsen eftersom dess verksamhet bygger på en trelänslösning. Moderaterna och kristdemokraterna anser att alla fyra norrlandslänen i sin helhet måste vara med för att uppnå en stark region.
 
– Vi anser att alla fyra länen måste vara med. Att lägga ned Norrstyrelsen är det tydligaste sättet att markera detta, säger Nicklas Sandström, oppositionsråd för moderaterna i landstinget.
 
– Det måste finnas ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att kunna uppfylla befolkningens krav på tillväxt och utveckling. Norra regionen måste vara en stark spelare i Sverige och Europa, säger Birgitta Nordvall gruppledare för kristdemokraterna i landstinget.
 
Alla partier i landstinget var överens om nedläggningen av Norrstyrelsen förutom centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet. Frågan beslutas slutgiltigt vid landstingsfullmäktige den 8 februari.
 
För mer information ring:
 
Nicklas sandström (m)                              
Tfn 070-254 45 15                                                                              
 
Birgitta Nordvall (kd)                                
Tfn 070-278 58 10                                   

Besök i Örebro

Av , , Bli först att kommentera 2

Har i helgen varit nere i Örebro för att gästa moderata studenters riksårsmöte. På mötet skulle bland annat en nya ordförande väljas. Ett val som blev en riktigt spännande då röstsiffrorna mellan de olika kandidatens blev 25-25 och lotten fick avgöra. Med lottens hjälp blev Ida Drugge ny ordförande. 

Själv var jag inbjuden som mötesordförande, ett uppdrag som var oerhört kul. Förutom personval skulle även en hel ny politik formas. Moderata studenter är verkligen en framgångssaga som på 3 år sen det bildads blivit Sveriges största politiska studentorganisation! 

Underhållsbehov på NUS

Av , , Bli först att kommentera 3

Har under förmiddagen varit på verksamhetsbesök på landstingets allmän-service. Det är den stödfunktion som hjälper vården att kunna jobba med vård. Alltifrån fastighetsdrift, löner, reservkraft vid strömavbrott till att ordna att det ständigt finns till exempel plasthandskar ute på avdelningarna.

 
Under rundvandringen fick jag även ta del av det underhållsbehov som finns på NUS. Många lokaler som sjukvården förfogar över börjar bli till åren komna och därmed växer behovet av underhåll.
 
En annan viktig förändring som jag ser behöver komma på plats är att systemet med fria nyttigheter försvinner när det gäller lokaler. Att i de anslag som avdelningarna får så ingår även ersättning för lokalhyra. Därmed flyttas bestämmandet över hur man ska använda lokalerna över till de som de berör på ett mycket tydligare sätt.

Hur arbetas det med att få bukt med det allt växande problemet med multiresistenta bakterier

Av , , Bli först att kommentera 3

Det växande problemet med multiresistenta bakterier beskrivs av många som ett allt växande problem. Då inte längre antibiotikaalternativ fungerar som läkemedel finns det för många inga andra mediciner kvar. Här måste arbetet intensifierats för att få bukt på det här problemet. Jag har i en interpellation till ansvarigt landstingsråd, Karin Lundström (S), ställt frågan hur Västerbottens läns landsting ska jobba med den här frågan.

 
 
Den inlämnande interpellationen:
 
 
Arbete mot det växande problemet med multiresistenta bakterier
 
Multiresistent bakterie, MRB, är en bakteriestam som är motståndskraftig mot ett flertal olika antibiotika. Många etablerade antibiotikaalternativ går därför inte att använda för behandling av MRB.
 
I Västerbotten har multiresistenta bakterier blivit allt vanligare, vilket kan medföra att vanliga infektioner i förläggningen kan leda till dödsfall. Om sjukvården inte upptäcker att det handlar om MRB kan patienten få fel antibiotika och bli mer sjuk än vad hon/han annars skulle ha blivit.
 
Problemet är inte något nytt, varken i Västerbotten, i Sverige eller i resten av världen. Det är snarare så Västerbotten blivit rätt förskonade från problematiken. En av de största orsakerna till problemet är just det som skett, en onödig förskrivning av antibiotika till patienter.
 
I år kommer regeringen att satsa en halv miljard kronor på att höja säkerheten i vården. För att landstingen ska få del av pengarna krävs bland annat att det satsas på att minska förskrivningen av antibiotika.
 
 
Min fråga till Landstingsrådet Karin Lundström (S):
 
•                    Hur kommer Västerbottens läns landsting att arbeta med frågan om att minska onödig förskrivning av antibiotika?
 
 
 
Nicklas Sandström
Landstingsråd (M)
 

Omprövning av de politiska förslagen med sikte på valseger 2014

Av , , 1 kommentar 4

PRESSMEDDELANDE 2011-01-24Alliansen för Västerbotten: Omprövning av de politiska förslagen med sikte på valseger 2014 @

 

 

För att utveckla Allians för Västerbottens politik för länet presenteras nu att fyra arbetsgrupper ska tillsättas. Bakgrunden är att trots nationellt valframgångar lyckades inte Alliansen i Västerbottens läns landsting att nå samma framgång utan backade som helhet med två mandat. Nu ska politiken som Alliansen gick till val på omprövas, ytterligare utveckla, fördjupa och bredda den gemensamma politiken. De första förslagen ska presenteras under våren.
 
De fyra arbetsgrupperna är:
Den första arbetsgruppen har inom sitt ansvarsområde de ekonomiska förslag som Alliansen lägger fram. Gruppen ska ledas av Moderaternas gruppledare Nicklas Sandström.
 
 
Den andra arbetsgruppen ansvarar för landstingets personalpolitik med fokus på personalförsörjning och hur landstinget ska bli bättre som arbetsgivare. Gruppen ska ledas av Folkpartiets gruppledare Marianne Normark.
 
 
Den tredje arbetsgruppen har landstingets primärvård och äldrevård inom sitt ansvarsområde. Gruppen ska ledas av Centerpartiets gruppledare Olle Edblom.
Den fjärde arbetsgruppen ansvarar för länets sjukhusvård och hur fler västerbottningar ska kunna ta del av den vård som erbjuds. Gruppen ska ledas av Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Nordvall.
 
 
Arbetsgrupperna kommer att presentera sina resultat under våren. Förslagen kommer sedan arbetas in i Alliansens förslag till landstingsplan för 2012.
 
 
I valet 2014 kommer Alliansen i landstinget vara det alternativ som med störst trovärdighet kommer att söka förtroendet att leda och utveckla sjukvården i Västerbotten.
 
Läs dagens debattartikel här där vi presenterar förslaget ytterligare. 

@

 

Minskade köer ger mer pengar till vård

Av , , 1 kommentar 5

Regeringens satsning på att minska landstingens vårdköer har nu gett mycket positiva resultat. För Västerbottens läns landsting ger arbetet med att minska köerna ett extra resurstillskott på 40 miljoner kronor. 90 procent av länsborna kan nu få inom utsatt tid få träffa en speciallist och få den vård som är planerad. Målsättningen är självfallet att 100 procent ska kunna få den möjligheten. Nästa steg är att se över de tidsrammar som gäller.  

 
Det omtag som alliansregeringen har gjort med att ge pengar först då målen är uppnådda istället för att bara tillskjuta extra pengar är något som nu visar på positiva förändringar. Jag tror att mer av vårdverksamheten måste på ett tydligare sätt bli mer mål och prestationsbaserad och utan att man glömmer bort att det är enskilda unika människor som ska får bra våd med hög kvalité.
 

Strålbehandling

Av , , Bli först att kommentera 1

Ägnar onsdagen åt möten i Stockholm. Ska bland annat ha min första möte med kommunalförbundet avancerad strålbehandling. Det är de Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting som tillsammans gått ihop för att bygga upp en ny anläggning för cancerbehandling med hjälp av joner. Namnet på den nya anläggningen är Skandionkliniken som är nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

 
Väl nere i Stockholm så har jag och Mats Sjöstrand stämt träff för att han ska intervjua mig kring regionfrågan. Han är Regeringens utredare i frågan och jobbar just nu för fullt i frågan. Dagen avslutas med träff med moderaterna i SKL-gruppen.
 

Stärkta patienträttigheter för vård utomlands

Av , , 9 kommentarer 5

Idag presenterar Socialminister Göran Hägglund en ny reform från regering om att patienter som söker vård i ett annat EU-land ska inte längre behöva betala i förskott. Nu blir det istället så att fakturan går direkt till det landsting som man bor i. Något som bland annat gynnar de som inte har råd att ligga ute med 150 000 för en operation.
 
Bakgrunden är EU:s patientrörlighetsdirektiv som öppnar upp för EU-medborgare att söka vård i ett annat EU-land om man inte kan få vård i sitt eget land. Än så är det endast runt 700 stycken svenskar per år som hittills har sökt vård på det här sättet.
 
Ambitionen från Västerbottens läns landsting är att börja sälja vård och då öppnar den här förändrade EU-lagstiftningen upp för det. Sjukvården på NUS är världsledande inom vissa områden och skulle inte ha några problem att kunna konkurrera med andra för att erbjuda vårdtjänster.

Ökad valfrihet för länet innevånare med Hälsovalet

Av , , Bli först att kommentera 6

Västerbottensnytt uppmärksammar att nu när ett år har gått sedan hälsovalets införande i länet har tre av fyra västerbottningar valt vilken hälsocentral de vill tillhöra. Totalt 195 000 länsbor har aktivt val. Även om man har valt samma hälsocentral som tidigare har bara det att man aktivt fått reflektera och välja betytt mycket. Att ställa sig frågan: Är jag nöjd som patient på den här hälsocentralen? En mycket viktig frågeställning som gör att man reflekterar över den kvalité och service som erbjuds. Om man inte är är nöjd finns så möjlighet att gå till någon annan vårdgivare.

 
Det landstinget har gjort med hälsovalets införande är att då en patient väljer så följer även den ersättningen med till den nya hälsocentralen. Det skapar drivkrafter för hälsocentralerna att ständigt jobba med sitt förbättringsarbete.
 
Problemet är bara att ersättningen till länets hälsocentraler är allt för liten. Från Alliansen sida har vi 45 miljoner mer i vårt budgetförslag mer till primärvården än vad den styrande majoriteten med socialdemokraterna i spetsen. Med de extra resurserna hälsocentralerna kunna ges förutsättningar att erbjuda bättre vård för länsborna.
 

 

Förändring på akutmottagningen

Av , , 1 kommentar 6

Den 17 januari 2011 flyttar primärvårdsjouren i Umeå från akutmottagningen på universitetssjukhuset till Ålidhems hälsocentral. Primärvårdsjouren tar emot lindrigare åkommor, samma typ av åkommor som hälsocentralerna tar emot dagtid, på vardagar.

Patienter som tidigare har åkt till akuten har nog inte vetat om de har besökt primärvårdsjouren eller ”vanliga” akuten. Tanken med flytten är att avlasta den vanliga akuten så att mer tid kan läggas på de akuta fall som kommer in. Frågan har diskuterats i landstinget under en längre tid och nu så kommer förändringen på plats. Efter något år så finns det anledning att utvärdera flytten och se om det bidragit till de positiva förändringar som var tänkt.