Rökfri innan operation

Av , , 1 kommentar 2

 
På länets sjukhus kan man mötas av information om ”En rökfri operation”. För vissa kanske det kan väcka anstöt men faktum är att enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 4–8 veckor före en operation och 6 veckor efter en operation för att kraftigt minska risken för komplikationer eller läkningsproblem. Om nu en patient vill börja återuppta sitt rökande står det personen fritt men det bästa för den enskilde och samhället vore förstås att rökuppehållet blev permanent.

Läkarbristen blir ett allt mer påtagligt problem

Av , , 2 kommentarer 4

I dag uppmärksammar VK hur den bristande läkarbemanningen i Vilhelmina kan få för konsekvenser. Artikeln visar hur en ohållbar arbetsbelastning kan få för negativa konsekvenser för de patienter som drabbas. Tyvärr ser situationen med läkarbemanning likartad ut runt om i länet.

 
Grunden är att det finns för få läkare i Sverige. Det måste utbildas fler. Av dem som utbildas måste fler utbildas i Norrland och vid Umeå universitet. På kort sikt för att komma åt problemet har Alliansen i Västerbotten föreslagit att landstinget anställer läkare som har som sitt ansvar att täcka upp vid de olika hälsocentralerna i länet. Sen måste arbetet med att få till en mer långsiktig lösning fortgå.
 
 

Behöver låginkomsttagare vänta längre på vård?

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 110224:
Moderat landstingsråd: Behöver låginkomsttagare vänta längre på vård?
 
 
Nu vill det moderata landstingsrådet Nicklas Sandström veta om det är så att låginkomsttagare behöver vänta längre på vård än andra grupper i samhället. Bakgrunden är en avhandling från Linköpings universitet som visar på att det finns ett samband mellan den tid som en patient får vänta på operation och hennes/hans inkomst.
 
Undersökningen som utfördes på landstinget i Östergötland visade att kötider till operationer inom specialiteterna allmän kirurgi, gynekologi, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och hjärta-/kärl operationer var intimt sammankopplade med inkomstens storlek.
 
Nu vill Sandström veta om det finns samma samband även i Västerbotten och så är fallet vad finns det för strategi för att motverka det.
 

Här nedan den interpellation som är inlämnad:

Längre väntetider till operation för låginkomsttagare?

I en kommande avhandling från Linköpings universitet visas att det finns ett samband mellan den tid som en patient får vänta på operation och hennes/hans inkomst. Undersökningen som utfördes på landstinget i Östergötland visade att kötider till operationer inom specialiteterna allmän kirurgi, gynekologi, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och hjärta-/kärl operationer var intimt sammankopplade med inkomstens storlek.

En tolkning, som presenteras, är att de patienterna med hög disponibel inkomst oftast har en bättre utbildning. Detta gör att man kanske bättre förstår hur vården fungerar och kan påverka sin plats i operationskön.

Mina frågor till jämställdhetslandstingsrådet Maria Grip (V) är:

•    Finns det ett samband även i Västerbottens läns landsting mellan låga inkomster och kötid för operation?

•    Om så är fallet, vilken strategi har Västerbottens läns landsting för att motverka en sådan diskriminering?

Nicklas Sandström
Landstingsråd (M)

 

Dåligt betyg till länsvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har resultatet från den nationella patientenenkäten kommit. I Västerbotten skickades 9 900 enkäter ut till slumpvis utvalda patienter som besökt någon av länets hälsocentraler eller sjukstugor. Denna gång omfattar enkäten för första gången både sjuksköterske- och läkarbesök. Totalt svarade 5 811 personer på enkäten som innehåller frågor om hur man upplever vårdens kvalitet. 
 
När Västerbottens läns landsting jämförs med de andra lanstingen intar Västerbotten oftast en bottenplacering. I 26 av 40 omdömen hamnar landstinget på plats 14 eller sämre, och i fem av omdömena på absolut sista plats.
 
En av de orsaker som lyfts fram till det dåliga resultatet är att det är svårt att påverka dag eller tid för besöket. En annan orsak är att patienterna inte får träffa samma läkare vid sina återbesök.
 
Läkarbemanningen är något som det skulle kunna gå att göra mer för att lösa det långsiktigt, särskilt i länets mindre kommuner. Däremot när det gäller att patienter inte upplever att de kan påverka tid eller dag för sitt besök skulle det definitivt gå att jobba annorlunda – att istället för att erbjuda/kalla till en tid så går det i dialog boka en tid istället.

Studiebesök på Cancercentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

Strålbehandlingsmaskin på Cancercentrum

I går besökte Alliansens företrädare Cancercentrum, för att lära oss mer om deras verksamhet. Verksamhetschefen/överläkare Göran Edbom berättade bland annat om de variationer som finns på utfallet av cancerbehandlingar runt om i landet. Just nu pågår ett arbete med att tydliggöra de nationella riktlinjerna för hur cancerbehandlingar ska kunna bli mer effektiv. Cancercentrum är en stor verksamhet på Norrlands universitetssjukhus med 267 stycken heltidstjänster varav 50 läkare.
 
 
Alliansen fick även en rundvisning i lokalerna och fick då bland annat se (på bilden) strålningsbehandlingsmaskin.
 

Upphandling av läkemedel kan bli bättre

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges landsting upphandlar i dag genomsnitt endast en tredjedel av den totala läkemedelskostnaden i slutenvården. I och med detta får landstingen ta del av en rabatt på 35 procent. En procentrabatt som motsvarar 826 miljoner. Västerbottens läns landsting är bland de bästa när det gäller upphandling och upphandlar 43 procent.
 
Jämfört med Danmark och Norge så är Sverige riktigt dåliga. I Danmark upphandlas 99 procent och Norge 92 procent av alla läkemedel. Om alla landsting i Sverige skulle bli lika bra som våra granländer så uppskattas att den rabattbesparing som går att göra skulle motsvara 380 miljoner. Även om det är en rikssiffra så skulle det göra en del miljoner för Västerbottens läns landsting. Nu är det här bara siffror för slutenvården så med primärvården skulle det bli ännu mer pengar.
 
Trots att det finns potential i att göra bättre upphandlingar så är den största vinsten samhället kan göra är att effektivisera läkemedelshanteringen i stort. Att till exempel använda sig av billigare läkemedel, se över hur många läkemedel en patient behöver.
 
 

Forskning är viktigt för att fortsätta att vara världsledande

Av , , Bli först att kommentera 3

Ledande cancerforskare skriver i dag på DN-debatt om att läkare måste få använda mer tid till forskning. De beskriver att hur landstingens hårda budgetbesparingar leder till att universitetssjukhusen är mer att likna vid en sjukvårdsfabrik.
 
Läkarna beskriver att bara under 2010 har antalet igångsatta kliniska prövningar av nya läkemedel minskat med 25 procent jämfört med ett år tidigare. Andelen cancerpatienter som ingår i kliniska studier ligger, högt räknat, kring 10 procent. Deras bedömning är att den siffran borde vara minst tre gånger större.
 
Det som skribenterna lyfter fram är i grunden en resursfråga. Men de lyfter även fram två nationella omtag som skulle gå att göra i form av att stärka meritvärdet av klinisk forskning och organisera cancersjukvården så att alla patienter oavsett var de bor kan få möjlighet att remitteras till klinik där lämplig klinisk läkemedelsstudie pågår. Resursfrågan är känd sedan tidigare men de två andra förslag är något som borde gå att komma tillrätta med lite snabbare.
 
Nu är det inte bara cancerläkare som upplever att det finns för lite tid åt forskning. Tidsbristen är en genomgående hos fler forskargrupper med inriktning mot sjukvård. För att komma tillrätta med det behövs det dels ett lokalt arbete men även ett omtag på nationell nivå.
 
Om vi inte nu börjar arbetet med att behålla vår starka roll som forskningsland så kommer vi inte heller att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.

Njurkonferens

Av , , Bli först att kommentera 4

 
På initiativ av patientföreningen Njurförbundet i Västerbotten så anordnades en Njurkonferens i veckan. Syftet med konferensen var att stärka de läkare och vårdpersonal i Norrand som jobbar med njurpatienter. Själv medverkade jag i en paneldiskussion kring Hur stärker vi njurmedicinen i norr? Paneldiskussionen tyckte jag blev konstruktiv.
 
Var även med och lyssnade under dagen på de olika föreläsarna. Något som verkligen kom fram tycker jag är vilken vinst det blir för den sjuke och för samhälle om fler skulle donera en njure. Något annat som jag lärde mig var hur viktigt det var med det förebyggande arbetet inom primärvården för att undvika att patienter drabbas av njursvikt.
 
En stor eloge till Bill Svanborg och hela Njurförbundet i Västerbotten för att de som patientförening anordnar en sådan här konferens.
 
 

Verksamhetsbesök på Ersboda Hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Gästade igår Ersboda Hälsocentral. Där möttes jag upp av verksamhetschefen Anki Andersson som berättade om arbetet. Upplevde en mycket positiv stämning där verksamheten ville gå före när det gäller utvecklingsfrågor och att det fanns en vilja att ständigt jobba med att bli bättre. Att så var fallet visade sig då de fått utmärkelsen Certifierad hälsofrämjande arbetsplats. Jag kan bara lyckönska Anki med all personal ett fortsatt framgångsrikt arbete även kommande år.

 

Dominoeffekt efter folkets resning i Egypten

Av , , Bli först att kommentera 8

Vi har alla med spänning följt händelseutvecklingen i Egypten de senaste veckorna. Folkets resning mot en diktator som har styrt landet med hjärnhand i 30 år. Efter år med hög arbetslöshet och längtan efter demokrati så fick folket tillslut nog.

 
Folkets inspiration kom från folkets resning i Tunisien, de måste ha tänkt kan de så kan vi. Nu är det bara att hoppas att det som hände i Tunisien och Egypten händer på fler ställen. Att folkets resning mot kollektivism och mot envåldshärskare sker likt en dominoeffekt i fler länder. Näst på tur kanske är Jordanien, Algeriet, Marocko och Förenad Arabemiraten. Alla del änderna är långt ifrån stabila och har inte en allt ifrån liknade situation som Egypten.
 
Något annat intresseväckande är hur diktaturen i Kina hanterat det som sket i Egypten – med censur. Det kinesiska folket har knappt alls fått se bilder på vad som det egyptiska folket gjort för att få demokrati i sitt land. Helt uppenbart måste de styrande kommunisterna vara rädda för att det kinesiska folket ska ta inspiration från Egypten för att med folkligt uppror åstadkomma demokrati och frihet till sitt land.
 
Bara framtid lär utvisa vad som komma hända härnäst. Min stora förhoppning är att det här bara blev startskottet för en frihet och demokratirörelse världen över. Världen behöver fler demokratiska stater som respekterar människors mänskliga rättigheter.