Ansvar för studentinflytande och kårens verksamhet

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I går var jag och fikade med avgående moderata kårordförande för Umeå Studentkår Zakarias Pante. Hans ettåriga mandatperiod löper ut i morgon. I och med det är lite av en historisk tid över då Zakarias var den första kårordförande som blivit vald på ett mandat från Moderata Studenter.  
 
På ett hinner det hända mycket i kårvärlden med hårt arbete och tuffa utmaningar. Zakarias fick komma in och ta vid då kåren stod vid en av sina svåraste utmaningar nämligen kårobligatoriets avskaffande. Farhågorna ville göra gällande att kåren skulle tappa i stort sett alla medlemmar vilket inte alls besannades. Umeå studentkår visade att genom att erbjuda kvalité i sitt medlemskap valde studenter av egen fri vilja att bli medlemmar. Något som vi från Moderaterna argumenterat länge för och nu fick vi bevis att det faktiskt stämmer. Förutom att leda kåren i en svår tid har Zakarias stärkt utbildningsbevakningen mer än någonsin. Det om något är kårens kärnverksamhet vilket nu har prioriterats upp.
 
Tyvärr blev det ingen fortsättning på det moderata kårstyret utan socialdemokraterna ska tillsammans med vänstern och Gröna studenter ta över styret. Då de får ett dukat bord lämnat efter sig så gör det deras arbete väsentligt mycket lättare.
 

Pressmeddelande: NUS behöver ett beroendecentrum

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande: NUS behöver ett beroendecentrum

Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd i Västerbottens läns landsting vill att ta tillvara på all kompetens som finns i landstinget för att skapa en plats på Norrlandsuniversitetssjukhus som ska inrikta sig på specialiserad beroendevård.

Alkohol och drogmissbruket ökar i länet och bara ett fåtal personer lyckas få den hjälp dem behöver för att bli kvitt sitt beroende. Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, allmänpsykiatrin, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

– Norrlandsuniversitetssjukhus lämpar sig väl för en sådan verksamhet och bör därigenom etablera ett beroendecentrum för att hjälpa människor som behöver stöd, menar Nicklas Sandström (m) i en kommentar. Liknande upplägg finns vid andra universitetssjukhus och Örebros lyfts fram som de som kommit längst.

För mer information:
Nicklas Sandström, (M)
Oppositionslandstingsråd
0702544515

Motionen i sin helhet:

NUS behöver ett Beroendecentrum
Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Internethandeln med doger ökar lavinartat och det blir allt lättare att få tag på beroendeframkallande preparat av olika slag. Bara ett fåtal personer söker och lyckas erhålla hjälp för sitt destruktiva beteende. Mörkertalet är sannolikt stort när det gäller att bestämma antalet personer som är i behov av hjälp för att komma bort från sitt beroende. Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, allmänpsykiatrin, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

Örebros läns landsting har utifrån ett politiskt beslut sedan 1999 inrättat ett Beroendecentrum, som syftar till att erbjuda hjälp till länets invånare som är beroende av och missbrukar droger och alkohol, som lätt leder till psykisk ohälsa.
Detta Beroendecentrum bedriver akutverksamhet med läkarkompetens under kontorstid, under övrig tid finns det tillgång till sjuksköterskekompetens.

Även i vårt län ökar missbruket, därför vore det värdefullt att ta efter det goda exemplet i Örebro län och öppna ett Beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Genom att tidigt identifiera och ingripa mot beroende och missbruk, kan man förhindra en oroande utveckling.  

Utifrån ovanstående yrkar jag:
Att Västerbottens läns landsting etablerar ett Beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus

 

Budgetanförande för landstingsbudget 2012

Av , , 2 kommentarer 7

I dag har vi haft landstingsfullmäktige där landstingsplanen för 2012 till 2015 samt budget för år 2012 skulle tas beslut om. Efter fem timmars intensiv debatt som emellanåt var rätt belysande om hur visionslös majoritetens förslag var. Från Alliansen framhöll vi hur viktigt det är att landstinget tar ut en ny färdriktning för att trygga god ekonomisk hushållning och trygga framtidens sjukvård. Ett resonemang som vi utvecklar mer i vårt budgetförslag. Totalt hade vi 77 miljoner mer kvar på sista rader samt satsade vi 65 miljoner mer på sjukvård redan för nästa år.

 
Här nedan är det inledningsanförande som jag höll i början av fullmäktige:
 
Budgetanförande för landstingsbudget 2012
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
För nionde året i rad föreslår Allians för Västerbotten en budget och landstingsplan tillsammans. Med två olika budgetar som kan ställas mot varandra skulle det finnas goda förutsättningar att nå en diskussion kring vart man vill politiskt. Tyvärr saknas den höjden i majoritetens förslag till landstingsplan. Sett vart den politiska ribban ligger för höjdhopp skulle skolmästerskap för tredjeklassare nå högre höjder.
 
Nytt för i år är att landstingsplanen ska gälla för fyra år framåt och därmed ska även den politiska kompassriktningen tas ut. Jag måste fråga Peter, Maria och Robert hur de hållit kompassen. För någon kursändring kan inte jag skönja.
 
Tyvärr kan jag konstatera att med vänsterblockets förslag till landstingsplan och budget fortsätter den politiska styrningen att fungera likt en atlantångare anno 1912. Trots varningar om isberg i många år har den Socialdemokratiskt styrda majoriteten inte valt att byta färdriktning.
 
I grunden handlar ekonomi- och ledningsproblemen om att den styrande Socialdemokratin använt sig av backspegeln istället för förarrutan då de planerat inför framtiden. Nytt för i år är att landstingsplanen ska sträcka sig för fyra år framåt. Alltså ta höjd för framtiden. För att låna begrepp från höjdhopp skulle jag vilja göra gällande att majoriteten försökt att krypa under ribban istället för att försöka hoppa över.
 
Allra tydligast blir detta då vi ser till ekonomin. I majoritetens förslag till budget är resultatet förvisso planerat till ett överskott på 113 miljoner. Dessa 113 miljoner är något som landstinget numera är tvungna att klara för att klara av kraven i balanskravslagstiftningen. Nu blir återigen konsekvenserna av år efter år med den illa skötta ekonomin allt tydligare. Endast dem som tar ansvar för ekonomin kan klara av framtidens sjukvård. Vi behöver mer och inte mindre ansvarskänsla för god ekonomisk hushållning.
 
När man tar ansvar för god ekonomisk hushållning klarar verksamheten att göra avsättningar till den allt växande pensionsskulden, verksamheten klarar av ekonomiska svängningar i konjunkturen samt klarar av investeringar med egna medel. Alliansens klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar medan majoriteten ständigt misslyckas.
 
För oss i Alliansen är god ekonomisk hushållning hörnstenen i budgetbyggandet. För majoriteten verkar det vara som en manual som man sett men valt att kasta bort.
 
Alliansen vill ta ansvar för ekonomin. Om vi inte tar ansvar för ekonomin går det inte att skapa trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet i verksamheten. I vårt förslag till budget finns det väl tilltagna budgetmarginaler för att på allvar klara god ekonomisk hushållning.
 
Även om styrningen uppe på atlantångarens däck inte fungerar uträttas stordåd i länets sjukvård. Västerbotten kan vara stolta över all den goda och fantastiska vård som erbjuds för dem som är eller blir sjuk.
 
Jag har sedan januari gjort ett drygt 60-tal tvåtimmars besök ute i verksamheten. Till det har jag även auskulterat ett flertal gånger i den direkta verksamheten. Vid varje tillfälle har jag blivit imponerad och stolt över de stordåd som uträttas inom Västerbottens läns landsting varje dag.
 
I de samtal som jag har haft ute i verksamheten är det tydligt att det finns en stor frustration bland personalen som syftar till att vi politiker inte lyssnar på dem.
 
Ett av de mest allvarligaste problemen som jag erfarit är att det upplevs som om det är ”någon annan som bestämmer”. Beskrivningen kan låta såhär hos den vårdpersonal som jag har träffat: ”visst är chefen helt okej”, lite som en kompis, men det inte hon som bestämmer, inte hon som har det egentliga ansvaret, det är inte hon som har inflyttande. Den som bestämmer jobbar inte här. Den som bestämmer och har inflyttande jobbar någon annan stans. Detta är tydliga signaler som vi måste välja att lyssna på och ta på allvar.
 
All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats; genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas. Vi måste våga flytta ned makt och inflyttande från oss och landstingsledningen ned till dem som jobbar närmast vården. Vänner, här finns nyckeln till det vi vill åstadkomma med våra goda ambitioner.
 
I mångt och mycket består de beskrivna bristerna jag hittills berört i att det har saknats politiskt mod samt att det funnits en ovilja att ta politiskt ansvar för att styra länets sjukvård. Vad jag upplever idag saknas fortfarande detta mod.
 
Vården måste ske och erbjudas där den gör störst nytta och är mest kostnadseffektiv. Från Alliansen är vi övertygade om att det ska och sker i primärvården. Därför satsar vi 25 miljoner mer på primärvården än vad majoriteten gör.
 
Från landstingsledningen sida behövs det ett beställar- och utförarsystem av vården. Prestationsbaserade ersättningar måste kunna bli verklighet framför den nu mer renodlade anslagsfinansieringen. Från Alliansen föreslår vi att vårdavtal ska tecknas med länets sjukhus för att på så sätt stärka det lokala ansvaret men även att flytta drivkraft, ansvar och inflyttande närmare de som jobbar i vården. På så sätt skapas bättre förutsättningar att vända färdriktningen för atlantångaren.
 
Vid mina besök i verksamheten är signalerna mycket tydliga, det finns en rädsla för att inte klara personalförsörjningen av nya specialistläkare och vidareutbildade sjuksköterskor.
 
Till exempel är 40 procent av specialistläkarna idag äldre än 55 år. Om några år kommer det inte längre gå att lösa bristen på duktiga specialistläkare och vidareutbildade sjuksköterskor. Från Alliansen sida väljer vi att storsatsa på fler AT/ST-platser samt skapa bättre förutsättningar för att få fler att vilja bli specialistsjuksköterskor. Från Alliansen vet vi vilken betydelse det har och hur det skapar möjligheter att klara av framtidens sjukvård.
 
Idag är tillgängligheten hos primärvården långt ifrån tillfredsställande, möjligheten att få tid för besök på hälsocentralen, eller möjlighet att per telefon få prata med läkare eller annan vårdpersonal under all kritik. Det växande problemet med människors psykiska ohälsa, särskilt hos unga, måste mötas på ett bättre sätt. Här uteblir de stora satsningarna från majoriteten. Från Alliansens väljer vi att satsa på dem som inte själva kan föra sin talan – barn, psykiskt sjuka och svårt sjuka äldre.
 
I Västerbottens län har antalet hälsocentraler bara ökat med 5 procent sedan införande år 2010. Den blygsamma ökningen placerar Västerbotten i botten i jämförelse med andra landsting. Vårdvalet förbättrar kvalitén inom primärvården och ökar tillgängligheten för patienten.
 
Förutsättningarna för vårdvalet måste ses över och göras om för att skapa bättre drivkrafter för att generera fler entreprenörer inom vården. När nödvändiga förändringar har skett skulle det ge stora vinster för länsborna då det skulle leda till en större valfrihet att själv välja sin vårdgivare.
 
Landstinget måste våga se den nytta som alternativ, konkurrens och ökad valfrihet inom vården medför. Från Alliansen väljer vi en annan väg och vågar skapa bättre förutsättningar för att fler hälsocentraler ska kunna etablera sig. En inställning som skiljer Alliansen markant från majoriteten som med kirurgisk precision, enorm kraft och möda vill ta ned vill motarbeta och bekämpa allt vad privata alternativ och egna initiativ innebär.
 
Sammanfattningsvis med den kompassriktningen majoriteten tagit ut i sitt förslag till landstingsplan och budget är jag djupt oroad över den uteblivna men ack så nödvändiga kursändringen för landstinget. För de isberg som finns framför oss kommer inte att smälta bort bara för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet väljer att blunda dem.
 
 

 

Med ansvar för ekonomin för en bättre sjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har  Allians för Västerbotten skrivit en artikel i VK:

 

Med ansvar för ekonomin för en bättre sjukvård i hela länet

Alliansen i landstinget gör i årets budgetförslag en rad nya satsningar och prioriteringar för att bibehålla och utveckla sjukvården. Västerbotten har en sjukvård av hög kvalité och varje dag utför personalen ett fantastiskt jobb för länets patienter. Dessvärre har landstinget stora ekonomiska underskott och brist på resurser till de olika verksamheterna. För att fortsätta hålla en god kvalité och fortsätta erbjuda ny vård krävs en ekonomi i balans. Endast den som tar ansvar för ekonomin kan lösa sjukvårdens finansiering. Allians för Västerbotten har i sitt budgetförslag valt att lägga ett budgetförslag som följer god ekonomisk hushållning och tar höjd för framtiden.
Landstingsstyrelsens majoritet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har allt för länge valt att blunda för landstingets blödande ekonomi. Med deras budgetförslag får västerbottningarna vänta sig nya underskott. Alliansen väljer att göra besparingar på sådant som inte har med sjukvård att göra för att skapa en ekonomi i balans.
Alliansen tror på en ny ekonomisk styrning av landstinget där de som arbetar i verksamheterna får större självbestämmande. Vi anser att den största kompetensen för styrning och ledning finns hos personalen. Idag utgår landstinget från ett anslagsfinansierat system där verksamheter får en viss summa pengar utan att det har någon koppling till utförande eller prestation. Allians för Västerbotten menar att det är viktigt att ha en modell med en synlig koppling till prestation och resultat. Det skapar förutsättningar för att uppnå de ekonomiska och kvalitativa målen.
 
Allians för Västerbotten vill att landstinget ska erbjuda den bästa sjukvården med en god tillgänglighet. Det är viktigt att varje patient vårdas på rätt vårdnivå och inom en rimlig tid. Primärvården ska vara nära, trygg och säker för medborgarna.
De äldre lever idag allt längre trots svåra sjukdomar och problem. Alliansen vill ge multisjuka äldre en gräddfil direkt in till sjukvården. Samtidigt vill Alliansen fortsätta med kraftfulla satsningar när det gäller den specialiserade sjukvården, NUS:s profilområden, primärvård, psykiatri, missbruksvård samt barn- och ungdomspsykiatri.
Vården ska alltid vara patientsäker och trygg. Det finns dock kvalitetsbrister inom vården som dagligen orsakar människor lidande i onödan. Det handlar om vårdskador som hade kunnat förebyggas och undvikas. De vårdskador uppskattas till en merkostad på 225 miljoner kronor per år. Allians för Västerbotten vill ha en nollvision till år 2014 vad gäller de undvikbara vårdskadorna.
Allians för Västerbotten har som mål att göra Västerbottens läns landsting till den bästa sjukvårdsarbetsgivaren i landet. Alliansen vill öka den ekonomiska ersättningen till sjuksköterskor för specialistutbildning samt utöka antal AT/ST- platser för läkare. Personalförsörjningen är nämligen en av landstingets viktigaste frågor för framtiden och för en trygg hälso- och sjukvård av hög kvalité.
Alliansen vill satsa på kompetensöverföring och ta vara på den kunskap och kompetens som varje medarbetare har. De befintliga resurserna måste användas på ett smartare sätt. Genom att ta tillvara på kunskapen som finns i sjukvården och inte minst hos landstingets seniora medarbetare skulle det gå att minska köerna och öka tillgängligheten.
Alliansen tror på att sjukvården ska finnas nära patienten, vara tillgänglig och att vårdnivå ska anpassas efter varje enskilt fall. Alliansen prioriterar sjukvården och tänker långsiktigt på vad som blir bäst såväl för patienterna och för personalen i Västerbottens läns landsting.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

 

Pressmeddelande 2011-06-14: Allians för Västerbotten presenterade idag sin budget

Av , , Bli först att kommentera 6

 
Allians för Västerbotten presenterade idag sin budget

I dag presenterade Allians för Västerbotten sin budget för 2012 och landstingsplan för 2012-2015. Den innehåller en rad satsningar som kommer patienterna till godo och samtidigt nödvändiga prioriteringar för att få ekonomin i balans. Förnyelse av den ekonomiska politiken samt tydliga förslag på vad som bör ändras. Alliansen vill göra stora satsningar på utbildning med fler AT/ST-platser och specialistutbildning för sjuksköterskor. Samtidigt görs kraftfulla satsningar på den specialiserade sjukvården, NUS:s profilområden, primärvård, mest sjuka äldre, psykiatri, missbruksvård samt barn- och ungdomspsykiatri

 

           För att kunna klara av framtidens sjukvård är det avgörande att landstinget måste klara av att sköta ekonomin. Från Alliansen vill vi ta ansvar för ekonomin, säger oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M).
   

    Personalförsörjningen är en av landstingets viktigaste frågor för framtiden. Bristen på specialistutbildad personal, både läkare och specialistsjuksköterskor, är stor redan idag och kommer att öka lavinartat på grund av alla pensionsavgångar. Därför satsar vi resurser för fler AT/ST-platser och specialistutbildning för sjuksköterskor, säger gruppledaren Marianne Normark (FP) .

 
 

           Vården av äldre och multisjuka måste förbättras. Till exempel genom att ge multisjuka äldre en gräddfil direkt in i sjukvården, säger gruppledaren Olle Edblom (C).

 

  Västerbotten har en fantastisk högspecialiserad sjukvård som visar mycket goda resultat. För att kunna bibehålla denna höga kvalitet behövs tillräckligt många patienter att behandla och operera. Ett sätt att utveckla den högspecialiserade sjukvården är därför att sälja sjukvård utanför vår egen region, säger gruppledaren Birgitta Nordvall (KD).

___________________________________________________________________________
  För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10

 

Vård för de som blivit våldtagna och sexuellt utnyttjande

Av , , 2 kommentarer 5

 

I dag gjorde jag ett verksamhetsbesök på ASTA som är ett specialiserat öppenvårdsteam som jobbar med personer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Patienterna är till 95 procent kvinnor och den största andelen är mellan 18 till 27 år. De flesta behandlingarna pågår under ett år men vissa behöver längre behandling.
 
Tycker själv att det var ett av de jobbigare besöken jag varit på. Det trauma som den enskilda utsatt för är så fruktansvärt och kan gå knappt att beskriva med ord. Att ibland enskilda övergrepp men oftast återkommande bryter ner och förstör en individ för resten av livet. Att de få som jobbar där kan göra så stor nytta kan vara svårt att förstå.  

 

Flyglinjen Östersund – Umeå blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag meddelade Trafikverket att de kommer att upphandla flygsträckan mellan Östersund och Umeå. Från Socialdemokratiskt och från Vänstern har de försökt skrämmas med att flyglinjen var nedläggningshotad vilket självklart inte varit fallet. Flyglinjen är oerhört viktigt för Norrlandsuniversitetssjukhus koppling mot alla regionpatienter i Jämtland. Från ett landstingshåll känns det extra viktigt att flycksträckan blir kvar.

 
Här nedan finns det pressmeddelande som länets moderata riksdagsledamot, tillika talesperson för Moderaterna i flygfrågor, skickade ut för en stund sedan:
 
 
 
 
Pressmeddelande 110610: Flyglinjen Umeå – Östersund blir kvar!
 
Infrastrukturen i Sverige är en viktig komponent i huruvida Sverige rullar på, fungerar och utvecklas på ett effektivt och regionfrämjande sätt.
 
Idag har Trafikverket beslutat att behålla linjen Umeå – Östersund för de kommande 4 åren genom att upphandla sträckan under den perioden. Det finns inte längre några tvivel om att linjen inte ska tas bort.
 
         ”Jag tycker att det är tråkigt att socialdemokratiska och vänsterpartistiska riksdagsledamöter har försökt att skrämma upp västerbottningar och jämtlänningar med att vi kommer att ta bort den här linjen mot medborgarnas vilja. Den har aldrig varit hotad. Det är en extremt viktig uppgift att ha infrastruktur som fungerar för alla. Vi vill inte att enskilda individer ska bli lidande”, säger Edward Riedl, ansvarig för flygfrågor i riksdagen (M).
 
Sedan januari 2011 upphandlar inte längre riksdagen flygresor som är transportpolitiska (med undantag från kommersiellt lönsamma flygresor). En fungerande infrastruktur bidrar till att regioner kan växa befolkningsmässigt och ekonomiskt.
 
 
Kontakt:
Edward Riedl, riksdagsledamot och ansvarig för flygfrågor i riksdagen (M)
Tel: 070 – 775 15 42
 

Sälja sjukvård – för att utveckla den för alla

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag skriver jag i VK tillsammans med mina Allianskollegor i landstinget kring förslaget att sälja vård. Läs artikeln här:

 
Efter stor tvekan från den socialdemokratiskt ledda majoriteten i landstinget ska nu det tidigare förslaget från Alliansen om att sälja vård bli verklighet. Med en minskande befolkning blir det allt viktigare att utöka patientunderlaget för att på så vis utveckla och behålla den kunskap och kompetens som finns inom specialistsjukvården i länet.
 
Allians för Västerbotten anser att landstinget bör utreda vilka möjligheter som finns för Västerbottens läns landsting på sjukvårdmarknaden, både nationellt och internationellt. Alliansen anser att landstinget bör öppna upp för att skapa en organisation inom den egna verksamheten som har till uppgift att bemöta och administrera utländska patienter. Ett annat alternativ är en helt ny organisation i bolagsform. Detta ska givetvis ske i nära samarbete med berörda kliniker. Specialisterna vid NUS har självklart först och främst ansvar för en trygg läns- och regionsjukvård som är tillgänglig för patienterna i norra regionen men då kapacitet finns så ska det vara möjligt att sälja den vidare.
 
För att stimulera ansträngningarna för att vårt landsting ska kunna sälja sjukvårdstjänster också utanför norra regionen ska det ekonomiska överskottet tillfalla den egna verksamheten. Att öppna upp för att sälja vård till andra utanför den norra regionen är en viktig framtidsstrategi för att kunna behålla och utveckla den spetskompetens som finns vid NUS samt kunna erbjuda befolkningen en fortsatt högspecialiserad vård med god kvalité.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

Svår men nyttig prioriteringsprocess i landstinget

Av , , 2 kommentarer 4

Under de senaste månaderna har landstingets gruppledare haft omgång två av prioprocessen. I går tog styrelsens beslut att fastställa de färdiga prioriteringarna. Denna gång har arbetet varit mycket tuffare en första omgången. Å visst har det varit svårt och komplicerad och min reflektion är att det är så långt ifrån det går att komma en politisk styrning genom att arbetet sker så långt ner på detaljnivå. I arbetet har vi hanterat budgetposter allt från 700 kr till mångmiljonbelopp för läkemedel.
 
Totalt identifierade 10 procent av verksamheten och av den så har 52 miljoner omfördelats. De 52 miljoner ska då 26 miljoner kr användas till nya dyra läkemedel exempelvis inom cancervård, infektionsvård, reumatisk vård, dermatologi och neurologisk vård. Vidare föreslås bl a en dygnetruntbemannad ambulans i Umeå, en mellanvårdsavdelning för IVA-patienter på Nus med mera.
 
Även om den politiska delen i processen varit svår och på detaljnivå så har det varit lärorik i den diskussion som varit med vårdens verksamhetschefer. Som jag fått det beskrivet av verksamhetschefer har det varit nyttigt att i diskussion över professionsgränserna få diskutera sin verksamhet. En annan positiv erfarenhet som vitnas om är att verksamheten fått jobba igenom belysa sin verksamhet.
 
Nästa steg av den här processen är att den måste ske i annan form och vissa delar behöver jobbas in på ett bättre sätt i landstingets ordinarie budgetprocess.