Västerbotten ska bli bäst i Sverige på patientsäkerhet

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor i Norran om vikten med arbetet med patientsäkerhet.
 
Den publicerade debattatikeln:
 
Sjukvård ska erbjudas inom vårdgarantins gränser och vara patientsäker och trygg. Dessvärre finns det stora kvalitetsbrister inom vården som dagligen orsakar mänskligt lidande och i värsta fall att patienter dör. Många av dessa vårdskador hade kunnat förebyggas och undvikas. I Västerbotten beräknas omkring 4 600 patienter drabbas av undvikbara vårdskador. Skadorna kostar landstinget uppskattningsvis 225 miljoner kronor per år – och då är inte de extra läkemedelskostnaderna inräknade. Denna enorma summa motsvarar 450 sjukskötersketjänster.
 
När tidningen Dagens Samhälle nyligen presenterade en ranking av samtliga landsting, då det gäller patientsäkerhet, hamnade Västerbotten på sextonde plats. I topp ligger landstinget i Kalmar.
 
Under förra mandatperioden gav alliansregeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av undvikbara vårdskador. Det var första gången en sådan omfattande kartläggning genomfördes. Socialstyrelsens vårdskademätning visade att det varje år inträffar omkring 105 000 undvikbara skador i Sverige. Av dessa leder cirka 3 000 till dödsfall. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor som stadigt sjunkit och nu är nere på runt 300 dödsfall per år.
 
Att patientsäkerheten varit så eftersatt är inte acceptabelt. Därför genomför regeringen, tillsammans med landstingen, flera åtgärder för att stödja utvecklingen mot en säkrare vård. Förbättrad patientsäkerhet är en av de viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården framöver.
 
Ett särskilt stimulanspaket på cirka 2,5 miljarder kronor kommer under åren 2011–2014 att riktas till landstingen. Satsningen handlar om att med patientens behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet. Ersättningen är prestationsbaserad och målen tydliga. Endast de landsting som på ett mätbart sätt klarar av att förbättra patientsäkerheten får ta del av pengarna. Utgångspunkten för satsningen är en nollvision när det gäller antalet undvikbara vårdskador.
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar patienter och brukare i samband med vård eller omsorg. Även personalen kan drabbas. Förekomsten av VRI mäts genom nationella stickprov två gånger om året. Att all vårdpersonal alltid tillämpar de basala hygienrutinerna och klädreglerna är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga och minska antalet infektioner i vården och minska lidandet för patienterna. Mätningen av VRI sker därför parallellt med mätningen av basala hygienrutiner och klädregler.
 
Vid mätningen under våren 2011 var andelen patienter inom den somatiska slutenvården i Västerbotten som drabbades av VRI 9,9 procent. Detta kan jämföras med 9,2 procent för hela riket. Det betyder att var tionde patient inom sjukhusvården drabbas av en sjukdom som de fått i samband med behandlingen. För att komma till rätta med det krävs bättre följsamhet från vårdpersonalen när det gäller basala hygienrutiner och klädregler.
 
Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Vårdgivarens, det vill säga ansvariga politikers, ansvar har blivit tydligare och det har blivit lättare för patienter att anmäla vårdskador. Patienter ska numera kunna anmäla en händelse, utan att behöva peka ut exakt vilken enskild läkare eller sjuksköterska som gjort fel. Nu blir det tydligare att man måste se till hela vårdsystemet – utan att den enskilde läkarens/sjuksköterskans/annan personals individuella ansvar försvinner.
 
Den politiska ledningen i landstinget måste ge personalen bättre förutsättningar för att öka patientsäkerheten och få alla inom sjukvården att arbeta mot samma mål. Det handlar om att premiera goda arbetssätt, ledningssystem och rutiner för uppföljning. Det har främst patienterna att vinna på men det är också en vinst för Västerbottens skattebetalare. Alliansens målsättning är att Västerbottens läns landsting ska vara det mest patientsäkraste landstinget i Sverige 2014.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Nordmark (FP)
gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.